preskočiť na hlavný obsah

Zatepľovať kontra nezatepľovať

hruba stavba

Hamletovská otázka, ktorá má niekoľko spôsobov správnej odpovede. No napriek tomu rozhodnúť sa pre jednu alebo pre druhú alternatívu možno až po zvážení niekoľkých argumentov týkajúcich sa tepelnotechnickej kvality stavebných konštrukcií. Ku každej alternatíve sa dajú priradiť predovšetkým technické a, samozrejme, ekonomické dôvody...

Z pohľadu investora sa iste javia ako primárne a markantnejšie práve dôvody ekonomické.

Pojem zatepľovanie budov - odbornou terminológiou presnejšie povedané tepelná ochrana budov - neznamená len izoláciu obalových konštrukcií (obvodové steny a strecha), ale vo svojom obsahu zahŕňa celý systém úkonov technológií a realizácií, ktorý vo svojom výsledku formuje princípy racionálneho navrhovania stavebných konštrukcií, projektovania a realizácie budov, ktoré sú prijateľné z energetického aj užívateľského hľadiska.

Problematike návrhu rôznych "kategórií" budov sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť. Laická verejnosť je zahŕňaná veľkou dávkou informácií na rôznych úrovniach. Od náročných teoretických úvah odborných autorít až po marketingové kampane firiem, ktoré neoprávnene chvália "svoj chvost". Česť výnimkám!
Snáď najvhodnejšie bude naznačiť, ako vplýva prítomnosť tepelnej izolácie v konštrukcii na tepelnú bilanciu objektu, na konkrétnej modelovej situácii. Tepelnú bilanciu objektu vypočítam podľa metodiky STN 73 0540 a v tabuľke preukážem, aká bude merná potreba tepla na vykurovanie rodinného domu, ktorý má pôdorysné rozmery 4 m x 8 m, s rôznymi hrúbkami tepelných izolácií obalových konštrukcií - stien a strechy.

Architektúra objektu: Pre zjednodušenie orientácie čítania stavebných výkresov (aj stavbárskemu laikovi) som navrhla pôdorys objektu v tvare obdĺžnika s vchodom do objektu z dolnej dlhšej steny. V čelách objektu sú osadené dve okná, strecha má sedlový tvar. Podlaha na teréne je uvažovaná ako zateplená v každej alternatíve stavebných konštrukcií.
Výsledky výpočtov sú v nasledujúcej tabuľke:

Hamletovská otázka má tentokrát jednoznačnú odpoveď. Zatepľovať sa oplatí. Tepelné straty objektu musíme v zime nahrádzať. Každá vykurovacia sústava má dodávať budove toľko tepla, ako je jej tepelná strata. Preto ak sa eliminujú tepelné straty, tým menej tepla sa musí dodávať, a tým viac tepla sa ušetrí.
Vložením vrstvy tepelnej izolácie do konštrukcie sa snažíme zabrániť a priori nadmerným tepelným stratám a súčasne chránime stavebné dielo, prípadne jeho časť, pred nežiaducimi účinkami pôsobenia tepla - nežiaducimi tepelnými ziskami (v letnom období a pod.). Vyššie letné teploty, ktorých sme svedkami, vyžadujú chladenie obytných priestorov. Chladiace stroje - klimatizácie potrebujú pre svoj chod energiu. A tá stojí peniaze. Už som spomínala, že z pohľadu investora sa iste javia ako primárne a markantnejšie dôvody práve tie ekonomické.

Ekonomické dôvody pre zateplenie

Predovšetkým sú to nižšie náklady na samotné vykurovanie (na predchádzajúci bod nadväzuje) - so zníženou spotrebou energie na vykurovanie sa viaže inštalácia menšieho (obvykle lacnejšieho) zdroja tepla (kotol, zásobník paliva a výmenník). Štátna podpora zateplenia pri úsporách energie - tým rýchlejšia návratnosť zvýšených požiadaviek investícií do realizácie zateplenia objektu.

Ďalší bod, ktorý sa na prvý pohľad možno vystavuje pochybnostiam, je lepšie využitie vnútorného priestoru budovy. Zvýšením teploty na vnútornej strane obalových konštrukcií sa eliminuje pocit studeného sálania z ich povrchu počas pobytu v tesnej blízkosti. A tým sa zvýši kvalitne a reálne využiteľná plocha vnútorného priestoru.

Pre zabezpečenie tepelnej pohody vo vnútornom prostredí obytných budov je nutné eliminovať tepelné straty na minimum, a to prostredníctvom odstránenia tepelných mostov. Len dostatočne izolovaný dom je chránený pred poruchami a dodatočným izolovaním možno dokonca niektoré poruchy liečiť, a tak správne zateplenie predlžuje životnosť stavby, čo je ďalší ekonomický efekt zateplenia.

Technické dôvody pre zateplenie

Za pomoci vonkajšieho zateplenia sa odstráni jedna z najčastejších a najvýznamnejších príčin kondenzácie vodných pár na vnútornom povrchu obvodovej konštrukcie (s dôsledkom rizika vzniku plesní). Ku kondenzácií vodných pár dochádza v miestach s deformáciou teplotného pola, teda v miestach tepelných mostov - rohy, kúty miestností, konštrukčné spoje s nepriaznivými tepelnými väzbami. V dôsledku zníženej teploty v určitej časti vnútorného povrchu pod teplotu rosného bodu sa voda na tejto ploche zráža (kondenzuje).

Okrem povrchovej kondenzácie ovplyvňuje zateplenie aj kondenzácia vodných pár vnútri konštrukcie. S týmto bodom súvisí poloha vrstvy tepelnej izolácie v konštrukcii.

Pri zateplení z exteriérovej strany ide o priaznivý vplyv, množstvo skondenzovanej vlhkosti klesá a kondenzačná zóna sa posúva k vonkajšiemu povrchu. Tento spôsob možno považovať za úspešnú prevenciu - ochranu príp. liečbu objektov.

Ďalšie technické dôvody pre zateplenie

- Tepelná pohoda.

Dosiahnutie tepelnej pohody človeka (pocit spokojnosti s teplotným stavom prostredia) závisí od mnohých činiteľov. Predovšetkým ide o tepelnú rovnováhu. Tepelná rovnováha je stav, pri ktorom okolie odoberá ľudskému telu toľko tepla, koľko človek práva produkuje. Následné zvýšenie komfortu bývania predstavuje zlepšenie hygienických podmienok pre odpočinkové aj pracovné činnosti užívateľov bytu.

- Tepelno-akumulačné vlastnosti - merná tepelná kapacita.

Optimálne využitie tepelne akumulačných vlastností konštrukcií má za priaznivý následok energeticky výhodnejší priebeh cyklu chladnutie - ohrev miestností pri prerušovanom či tlmenom vykurovaní. Indikátorom je merná tepelná kapacita materiálu c [J/(kg.K)], zabudovaného v konštrukcii. Táto vlastnosť umožňuje v prechodných obdobiach cez deň uložiť a v noci využiť pasívne tepelné zisky spôsobené slneným žiarením dopadajúcim cez transparentné konštrukcie.

- Vylepšenia akustických vlastností.

Priaznivé zníženie hladiny hluku, prenikajúcej do interiéru, a tým zvýšenie hygienickej kvality bývania. Tento nepochybne pozitívny vplyv zabudovanej tepelnej izolácie je možné využiť aj v prípadoch, keď hladina vonkajšieho hluku neprevyšuje hygienické maximá.

- Nesmieme zabúdať na priaznivý dopad na životné prostredie, menej paliva, menej CO2.

- Ďalší efekt je architektonický ráz objektu v konkrétnom prostredí - je síce nemerateľný, ale... príjemnejšie sa cítime v peknom prostredí a o to by sme sa mali všetci snažiť.

Výber vyhovujúceho materiálu na zateplenie(Tepelno-technické vlastnosti izolačných materiálov)

Prioritným postupom pri výbere vhodného materiálu pre tepelné izolácie podľa tepelno-technického účinku je hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti ? [W/(m.K)], ktorá by mala byť menej ako 0,05 W/(m.K), ? vyjadruje schopnosť látky viesť teplo vedením.

K ďalším dôležitým tepelno-technickým vlastnostiam materiálov pre tepelné izolácie patrí faktor difúzneho odporu µ [-], merná tepelná kapacita c [J/(kg.K)] a vlhkosť materiálu w [%].

V zásade sa odpoveď javí ako jednoduchá rovnica. Tepelno-izolačné materiály, ktoré pri najmenšej hrúbke zaistia najvyššiu tepelnú ochranu, a tým úsporu energie. Ale už pri konkrétnom výbere sa však naráža na problém s vlastnosťami týchto materiálov, ako sú :

- reálnosť uvádzaných hodnôt,
- zamlčané vlastností,
- určujúce podmienky uvádzaných hodnôt,
- oblasti vhodného či nevhodného použitia,
- vzájomné porovnanie výhod a nevýhod.

Medzi požiadavky kladené na zatepľovací systém sa zaraďuje mechanická odolnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia, ochrana proti hluku, bezpečnosť pri užívaní a úspora energie a tepelná ochrana. Požiadavky sú teda podobné, ako je to pri stavbách podľa stavebného zákona.

Tabuľka: Funkčné požiadavky na druh stavebnej konštrukcie s ohľadom na polohu tepelnej izolácie:
Podľa STN 73 0540-2 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov.

Zásady pre zatepľovanie budov

- Zateplenie obalových konštrukcií musí tvoriť súvislý a izolačne vyvážený obal budovy.
- Kvalitný návrh, výber materiálu a realizácia detailov, komplexnosť návrhu a riešenia.
- Zabránenie prieniku vlhkosti do vrstvy tepelnej izolácie, samozrejme aj do celej konštrukcie.
- Kvalitný návrh, výber materiálu a uskutočnenie realizácie, izolovať stavebné konštrukcie z exteriérovej strany.

Ing. Dominika Búryová
Technická univerzita Zvolen
Snímky: autorka a archív redakcie

zdroj: Dom a Byt

Páčil sa vám článok?

áno: 180     nie: 361

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby