preskočiť na hlavný obsah

Záhradná architektúra ako umenie

/up/images/featured/images/0-zahradaakoumenie.jpg

Záhrada od nepamäti obklopuje ľudské obydlie, jej podoba a charakter neustále podlieha zmenám v priebehu času. Aj preto dnes rozlišujeme rôzne slohové obdobia záhradného umenia, ktorého súčasťou je aj dnešná novodobá podoba okrasných záhrad

Z pohľadu záhradného architekta je v našich podmienkach záhradné umenie len mladším súrodencom stavebnej architektúry, stále sa rozvíja a hľadá svoju cestu. Sama stavebná architektúra nie je na Slovensku vo svojej vrcholnej fáze vývoja a podobne nevyzretá je aj záhradná architektúra, ktorej prudký, ale predsa len počiatočný rozmach, cítime najmä v poslednom období.

Záhradná architektúra ako umenie

Záhrada od nepamäti obklopuje ľudské obydlie, jej podoba a charakter neustále podlieha zmenám v priebehu času. Aj preto dnes rozlišujeme rôzne slohové obdobia záhradného umenia, ktorého súčasťou je aj dnešná novodobá podoba okrasných záhrad.

Ako každý začiatok, aj tento druh umenia, je sprevádzaný hľadaním, ale aj ťažkosťami, prípadnými chybami a omylmi. Vývoj však neustále napreduje a prináša prvé úspechy v podobe kryštalizovania názorov na krásu skĺbenú s funkčnosťou. Prehnaná pestrosť rastlinného materiálu, rôznorodosť charakteru stavebných prvkov a prvkov drobnej architektúry, nezohľadňovanie priestorových možností záhrad sú ešte stále hlavnými nedostatkami sa-dovnícko-kompozičného riešenia priestoru. Pôvodné chápanie rodinnej záhrady sa mení, jej dominujúca úžitková funkcia ustupuje v prospech obytno-rekreačnej a okrasnej.

Rastliny vysádzané do záhrad nie sú vždy vhodnou voľbou zo širokého spektra sortimentu. Neuvedomelé požiadavky zákazníkov by mali vhodne usmerňovať záhradnícke centrá, v súčasnosti stavajúce na istotu v ponuke zaužívaného rastlinného materiálu.

Záhradky sú dnes plné záhradných trpaslíkov, altánkov, pergol a mostíkov, často doplnené zakrpatenými kultivarmi ihličnanov, alebo dotvorené tvarovanými krušpánovými výtvormi a jazierkami so zlatými rybkami, niekedy kombinovanými aj so skalkami. Takáto tradičná podoba postupne ustúpi skutočnému záhradnému umeniu. Podobný prerod od záhradníckeho remesla k záhradnému umeniu prebehol aj v krajinách s dlhodobou tradíciou záhradného remesla. Práca s ľudskými predstavami je rozhodne zdĺhavá a náročná na osvetu, čaká však aj nás.

V čom vlastne spočíva podstata záhradného umenia? Predovšetkým v individuálnom prístupe k priestoru záhrady, jej okoliu a požiadavkám investora. Tiež v spoznaní zmyslu jej existencie ako prírodnej komnaty rozširujúcej obydlie človeka. Súčasná záhradná tvorba je zväčša výsledkom ľudovej tvorivosti, niektoré záhrady sú výsledkom práce „záhradného architekta", ktorý často podľahne neopodstatneným požiadavkám majiteľa. Len veľmi málo záhrad skutočne zodpovedá predstave dobre zvládnutého dizajnu záhrady.

Intenzifikácia výstavby spôsobuje zmenšovanie plochy záhrad, ktoré prináša uplatňovanie minimalistických či funkcionalistických prístupov k riešeniu okrasnej záhrady. Novodobá záhrada bude jednoduchá, pohodlná, s minimálnou údržbou a len s jedným či dvoma dominantnými prvkami. Pravidelné prvky kombinované s nepravidelnými, v každom prípade však bude originálna, s čitateľným rukopisom jej tvorcu - záhradného architekta, ale zároveň vystihujúca potreby a predstavy jej majiteľa. Úlohou záhradného architekta je viesť investora správnym smerom, upozorniť aj na rôzne alternatívy v tvorbe priestoru. Úlohou majiteľa je zodpovedne vybrať záhradného architekta - projektanta svojej záhrady, nespoľah-núť sa na vypracovanie projektu zadarmo záhradníckym centrom, nenechať sa zviesť vidinou ušetrených peňazí za projekt, ktoré sa neskôr zaplatia v realizácii záhrady. Výber kvalitnej realizačnej firmy je predpokladom pre vznik plnohodnotnej a funkčnej záhrady. Nevhodné rozhodnutia v týchto otázkach sú najčastejšou príčinou nespokojnosti so záhradou.

Veľmi častým problémom pri navrhovaní záhrad je akési nutkanie použiť čo najviac prvkov, tým však nechceme zamietnuť kombináciu viacerých komponentov záhrady. Avšak je potrebné uvedomiť si ich využiteľnosť v priebehu roka, ako i možnosť ich zladenia s existujúcimi stavebnými prvkami.

Za hlavné znaky kvalitného projektu záhrady sa považuje:

-    využitie existujúcich prírodných prvkov: terénu, existujúcej vegetácie a výhľadov zo záhrady, ktoré sú často tým najcennejším v novovznikajúcej či rekonštruovanej záhrade,

-    definovanie štýlu záhrady, od ktorého sa bude odvíjať charakter ostatných prvkov; súčasné záhradné umenie poskytuje širokú paletu podôb záhrad, ich úspešnosť však nezávisí len od výberu charakteru prvkov, ale aj od schopnosti záhradného architekta vytvoriť ucelenú štýlovú podobu svojej a majiteľovej predstavy o záhrade, čo býva často otázkou spoločného kompromisu,

-    výber vhodného rastlinného materiálu je zásadnou otázkou, odvíja sa a nadväzuje na prírodné podmienky danej lokality, môže byť však ovplyvnený aj citovými vzťahmi majiteľov ku konkrétnym rastlinným druhom, ale ešte ťažšie udržuje nevhodný prvok tak, aby neznížil estetický zážitok z celej záhrady. Nesprávne príklady realizácií sú žiaľ u nás zastúpené v značnej miere: skalka na rovine, jazero na kopci, vresovisko na vápenatej pôde, betónové balustrády, romantické sadrové skulptúry. Sú to prvky, ktoré popierajú podstatu svojej existencie, čo je už len krokom od ich výsledného negatívneho výrazu, pôsobiaceho v konečnom dôsledku prinajmenšom „rozpačito".

Použitie prírodných prvkov na neprirodzených stanovištiach je technicky možné, avšak otázkou zostáva, či je prirodzené a opodstatnené usmerňovať už i tak dosť ťažko skúšanú prírodu. Podobne aj strihanie drevín je otázkou miery, hoci niektoré rastliny vyžadujú rez, ale ako všetko, aj tvarovanie rastlín pozná svoje hranice.

Vodné plochy sú samostatnou kapitolou, počnúc menšími fóliovými a plastovými jazierkami až po kvalitné prírodné bazény s dostatočnou plochou vodnej hladiny a prírode podobnou filtračnou zónou s kumulovanou estetickou a úžitkovou funkciou. Vodné prvky prinášajú do záhrady ďalší prírodný element: zurčiaci potok, tryskajúca fontána i pokojná vodná hladina rozširuje paletu prvkov záhrady a umožňuje obohatenie všetkých zmyslov človeka. Bazény a vírivky spestrujú náplň záhrad, svojou podstatou však predstavujú stavebný element, vyžadujúci vkusné kompozičné, funkčné a prevádzkové začlenenie v záhrade. Príjemná atmosféra záhrady sa dá znásobiť vhodným osvetlením či jej ozvučením.

Strešné záhrady sú v súčasnosti v značnom záujme laickej i odbornej verejnosti, sú nielen alternatívnou plochou pre rozšírenie obytného priestoru v extrémnom prostredí miest, ale aj plochou zlepšujúcou kvalitu životného prostredia. Ich hlavné delenie na extenzívne a intenzívne vystihuje ich podstatu a spôsob využitia i následnej údržby.

Umenie je každodennou súčasťou existencie človeka, jeho forma je rôznorodá, každá prispieva k vytváraniu adekvátneho a estetického prostredia smerujúceho k pohodliu v práci i v súkromnom živote. Jednou zo špecifických foriem umenia je aj práca záhradného architekta, ktorá vnáša umelecké hodnoty do nášho obytného prostredia.

text: Richard Kubišta , Mária Bihuňová foto: Richard Kubišta, Mária Bihuňová, a archív redakcie

zdroj: Dom a Bývanie 

Páčil sa vám článok?

áno: 177     nie: 158

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby