preskočiť na hlavný obsah

Vyrovnávací počet II

/up/images/featured/images/vyrovnavaci_pocet.png

Učebný text pre študentov bakalárskeho štúdia odboru geodézia
a kartografia

OBSAH    2

Predhovor    3

1. BINOMICKÉ ROZDELENIE PRAVDEPODOBNOSTI    4

2. NORMÁLNE ROZDELENIE CHÝB    9
2.1 Odvodenie normálneho rozdelenia chýb z hypotézy rovnakých elementárnych chýb (podľa Hagena)    9
2.2 Normálne rozdelenie pravdepodobnosti    10
2.3 Aplikácia normálneho rozdelenia na chyby     13
2.4 Intervalové odhady. Najväčšia možná chyba a najväčšia dovolená chyba     16
2.5 Interval spoľahlivosti    17
2.6 Konštrukcia krivky normálneho rozdelenia    18
2.7 Porovnanie histogramu empirických početností s Gaussovou krivkou    21
2.7.1 Skúšky normality pomocou empirických momentov     21
2.7.2 Skúška normality pomocou triednych početností    22

3. STUDENTOVO „t“ ROZDELENIE (s použitím empirickej strednej chyby m)    24

4. ZÁKON HROMADENIA STREDNÝCH CHÝB A ZÁKON HROMADENIA VÁH    26

5. VYROVNANIE PRIAMYCH MERANÍ    29

6. STREDNÉ CHYBY    31
6.1 Stredné chyby sprostredkujúcich meraní    31
6.2 Stredné chyby podmienkových meraní    32

7. VARIANČNO – KOVARIANČNÁ MATICA    35
7.1 Hromadenie chýb v lineárnej funkcii    36
7.1.1 Hromadenie chýb v nelineárnej funkcii    39
7.2 Elipsa chýb    40
7.2.1 Vyjadrenie chyby v polohe bodu    41
7.2.2 Elipsa polohovej chyby, krivka polohovej chyby    43
7.2.3 Pravdepodobnosť polohy bodu vnútri elipsy chyby    44

8. TESTOVANIE HYPOTÉZ    47
8.1 Základné pojmy    47
8.2 Test pravdepodobnosti pri známej variancii základného súboru    49
8.3 Test pravdepodobnosti pri neznámej variancii základného súboru    50
8.4 Testovanie hypotézy o rovnosti variancií dvoch normálne rozdelených základných súborov    51
8.5 Testovanie hypotézy o rovnosti stredných hodnôt dvoch normálne rozdelených základných súborov    52
8.6 Rozdelenie χ2    54
8.7 Analýza variancií    55

9. REGRESNÁ A KORELAČNÁ ANALÝZA    60
9.1 Lineárna regresia    61
9.2 Nelineárna regresia    63
9.3 Priestorová regresná analýza    66
9.4 Aproximácia bodového radu funkciou trigonometrickej rady (harmonická analýza)    68
9.5 Analýza korelácie    70
9.6 Nelineárna korelácia    75

10. KOLOKÁCIA      76

11. KOMBINOVANÉ VYROVNANIE     83
11.1 Vyrovnanie podmienkových meraní s neznámymi    83
11.2 Vyrovnanie sprostredkujúcich meraní s podmienkami medzi meranými veličinami     87

12. VYUŽITIE ITERAČNÝCH METÓD PRI VYROVNANÍ A GEODETICKÝCH VÝPOČTOCH    91
12.1 Iteračný výpočet úlohy pretínania napred, ak uhol prieseku g ≈ 200g     91
12.2 Iteračný výpočet polomeru kružnicového oblúka     92
12.3 Iteračný výpočet priesečníka priamky s krivkou     . 94
12.4 Riešenie rozsiahlych systémov rovníc     95

LITERATÚRA     96

TABUĽKY    97

Páčil sa vám článok?

áno: 150     nie: 147

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby