preskočiť na hlavný obsah

Univerzitná knižnica a pastoračné centrum UKF Nitra - 1. Etapa

/up/images/featured/images/univerzitna_kninica_nitra_0.png

Objekty, ktoré boli vytipované na rekonštrukciu pre I. etapu Univerzitnej knižnice a pastoračného centra, sa nachádzajú v areáli bývalej tabakovej továrne, ktorý pred pár rokmi kúpila Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Prvotným zámerom bolo rekonštruovať časť jestvujúcich objektov na priestory Pedagogickej fakulty UKF, s rezervou pre ďalšie využitie a s väzbou na existujúci komplex internátov UKF pod Zoborom, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti areálu.

Pôvodný areál bol postavený v roku 1936 a neskôr bol postupne rozširovaný pre potreby skladovania, spracovania a distribúciu tabaku a tabakových výrobkov.

V roku 2001 bol zrekonštruovaný prvý objekt, v severozápadnej časti areálu, pre potreby Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF. Tento bol však zrealizovaný bez širších súvislostí architektonického riešenia celého komplexu. V roku 2005 bola ukončená rekonštrukcia hlavného objektu z r. 1936 a jeho prístavba z r. 1965 pre potrebu výukových priestorov ostatných katedier Pedagogickej fakulty UKF.

V roku 2008 bola ukončená rekonštrukcia a dostavba I. etapy Univerzitnej knižnice a Pastoračné centrum.

Hlavnou myšlienkou investičného zámeru bola konverzia pôvodných skladových a technických objektov na nové funkčné využitie pre potreby UKF, t.j. na Univerzitnú knižnicu a Pastoračné centrum.

Rekonštrukciou priestorov fermentačných komôr s novou nadstavbou podlažia a rekonštrukciou skladovacích priestorov s vloženou oceľovou konštrukciou nového stropu bol vytvorený dvojpodlažný priestor Univerzitnej knižnice UKF – I. etapa.

Rekonštrukciou kotolne a novej dostavby v tejto časti vznikol priestor Pastoračného centra a administratívnych priestorov knižnice. Do pôvodného objektu kotolne bola vložená oceľová konštrukcia dvoch stropov, čím boli vytvorené 3 podlažia pre jeho nové využitie. Vstupná hala a kaplnka Pastoračného centra boli navrhnuté cez dve podlažia, administratíva knižnice a ostatné pomocné priestory sú umiestnené pod týmito podlažiami.

V budúcnosti bude knižnica rozšírená o ďalšiu prístavbu – novostavbu – II. etapa, ktorá koncepčne naväzuje na terajší stav – I. etapu. Projekčne je v štádiu prípravy a vyrastie na voľnom pozemku, v južnej časti areálu UKF. Zámerom ukončenia obidvoch etáp je sústrediť knižný fond Univerzity do jedného moderného komplexu s poskytovaním služieb knižnice nielen pre študentov, ale aj pre verejnosť.

Cieľovým zámerom investora je vybudovanie Univerzitnej knižnice, ktorá bude zložená z troch stavebných objektov. Hlavný vstup do knižnice je v súčasnosti z objektu Pedagogickej fakulty a predajňa literatúry, ktorá je súčasťou knižnice, je prístupná aj priamo z exteriéru vnútroareálového priestoru UKF. Osadenie novej prístavby k jestvujúcemu objektu kotolne a terénne danosti umožnili splniť požiadavku na priame sprístupnenie Pastoračného centra z Dolnozoborskej ulice. Ústredný nástupný priestor bol navrhnutý a zrealizovaný na streche prístavby. Vytvorenie tejto terasy je dôležité pre prevádzku objektu aj preto, aby sa pri rôznych podujatiach ľudia nezhromažďovali a nevychádzali priamo na úzky chodník frekventovanej Dolnozoborskej ulice. V niektorých prípadoch je možné tento priestor využiť variabilne aj na aktivity, ktoré sa budú odohrávať súčasne v interiéri aj exteriéri Pastoračného centra. Tento nástupný priestor oživuje severnú fasádu areálu a priamo komunikuje s uličným priestorom a átriom prestávkového priestoru Pedagogickej fakulty. Otvorenie a komunikácia s uličným priestorom v novej forme a s novým funkčným využitím sú jednoznačným a pozitívnym prínosom pre túto mestskú časť, ktorá dlhé roky vnímala severnú fasádu bývalého skladovacieho a výrobného areálu negatívne.

Architektonické riešenie Univerzitnej knižnice v plnej miere rešpektuje a zároveň využíva fakt, že knižnica je rekonšrukciou existujúcich objektov. Snahou bolo vytvoriť prevádzkovo prepojený a architektonicky zaujímavý jeden celok. Interiér knižnice so študovňou využíva halový priestor, do ktorého bola vložená ľahká oceľová konštrukcia nového podlažia, z časti transparentného, s preskleným jednoramenným schodiskom. Prízemím tejto časti knižnice prechádza komunikácia spájajúca Pedagogickú fakultu s Katedrou techniky a informačných technológií UKF. Komunikácia je oddelená od predajne literatúry a prízemia knižnice bezprofilovou presklenou stenou, čím sa dosiahol „živý“ priestorový efekt a lepší pocit s komunikačného priestoru spojovacej chodby, ktorý bolo nutné vytvoriť v interiéri pôvodných objektov. Na poschodí je dočasný kontrolovaný vstup do knižnice s recepciou a študovňou.

Dôležitým prvkom základnej filozofie návrhu bola hra s prirodzeným svetlom a jeho využitie v interiéri knižnice a Pastoračného centra.

Vložením exteriérového átria do dispozície celkového konceptu ako aj parciálne vloženie svetlíka v študovni knižnice znamená pre interiér maximum svetla, ktoré sa dostáva perforovaným a sčasti transparentným stropom aj do priestorov prízemia knižnice. Rekonštruovaný objekt pôvodných skladovacích priestorov sa z architektonického hľadiska prispôsobuje konverzii na novú funkciu a v nemalej miere zohľadňuje aj obmedzené finančné prostriedky investora v tejto fáze výstavby. Južná fasáda je preto jednoduchá so zvislými rádom úzkych okenných otvorov takmer na celú výšku fasády, ktoré korešpondujú s rytmom knižných regálov v interiéri. V pravej časti tento rád okien dopĺňa nová zasklená stena so vstupom do predajne literatúry, na ktorej je umiestnené aj označenie knižnice. Na severnej strane bol objekt nadstavaný o jedno podlažie, čím bol vytvorený priestor študovne presvetlený cez átrium v druhom podlaží, ktoré je odozvou na dominantné átrium v centrálnej časti prízemia Pedagogickej fakulty. Pred severnou fasádou knižnice je predsadená ľahká konštrukcia s pletivom, ktorá tvorí dôležitý prvok a podklad pre popínavú zeleň severného átria. Prioritou a architektonickým zámerom u oboch rekonštruovaných objektov bolo, aby sa vložením novej funkcie do týchto priestorov úplne nevytratil industriálny charakter pôvodných objektov. Tento zámer podporuje aj čiastočné priznanie oceľových nosných konštrukcií v interiéri.

V prípade objektu Pastoračného centra je to ponechanie pôvodného delenia zasklených plôch na západnej fasáde a prispôsobenie severnej a východnej fasády. A taktiež použitie nového obkladu fasády a materiálu strechy – falcovaným predzvetralým titánzinkovým plechom Rheizink. Hlavnými priestormi v objekte Pastoračného centra sú vstupná hala cez dve podlažia a kaplnka – vložený univerzálny meditačný a ekumenický priestor, presvetlený svetlíkmi, ktoré umocňujú pocit výnimočnosti tohoto priestoru.

Vložené steny v interiéri pastoračného centra sú z brúseného pohľadového betónu, tak aby vystúpila jeho naturálna štruktúra. Jednotlivé vrstvy betónu a jeho nedokonalosti v prenesenom význame evokujú život. Symbol kríža na čelnej stene je nenápadnou stopou vytesanou do betónu s priestorovou štruktúrou, ktorá mení vzhľad so zmenou svetelných podmienok exteriérového aj interiérového osvetlenia. Použitie pohľadového betónu a jeho pôsobenie v interiéri tak navodzuje čiastočne pocit, pripomínajúci atmosféru a čaro duchovného sveta starých kamenných kostolíkov a kaplniek.

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA A PASTORAČNÉ CENTRUM UKF NITRA - 1. ETAPA NITRA, SLOVENSKO
KLIENT Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
AUTOŘI Ľubomír Holejšovský, Juraj Polyák
VÝTVARNÉ DÍLO (KŘÍŽ) Marián Žilík
HLAVNÍ PROJEKTANT SAN - HUMA´90, s.r.o.
SPOLUPRÁCE Juraj Polyák AA
PROJEKT 2006-2007
REALIZACE 2008


RECENZIA: KONVERZIA V NITRIANSKYCH SÚVISLOSTIACH II

Pred časom, keď som písala o budove Pedagogickej fakulty (ARCH 6/2006), ktorá bola prvou z radu vydarených konverzií objektov areálu bývalej tabakovej továrne v Nitre, prebiehala asanácia budov mlynov a pekárne v centre mesta. Prechádzajúc teraz okolo obrovskej stavby budúceho nákupného centra som si nostalgicky spomenula na holešovický areál v Prahe, ktorý som prednedávnom mala možnosť vidieť. Citlivosť prístupu k priemyselnému dedičstvu, inšpiratívne úpravy verejného priestoru a množstvo iných pozitívnych zážitkov som znovu konfrontovala s nitrianskou situáciou. V centre mesta Nitra je momentálne veľa stavebných aktivít zreteľných, boľavých a výrazných, pretože okrem prístupu k rekonštrukcii priemyselných objektov sa pretriasa aj počet podlaží navrhovaných výškových budov v nových komplexoch vyrastajúcich práve na plochách bývalých priemyselných areálov. Trochu utiahnuto a nenápadne (menej na očiach konzumentov architektúry) je situovaný univerzitný komplex v areáli bývalej tabakovej továrne pod Zoborom v obkolesení zelene, ktorý sa nesnaží kričať a presadzovať na úkor okolia, ale sa prejavuje decentnou komunikáciou s okolím.

Vo väzbe na zrekonštruovanú budovu Pedagogickej fakulty z bývalého skladu tabaku sa odohráva pokračovanie procesu konverzie ďalších objektov – priestorov fermentačných komôr so skladmi a budovy kotolne. Pomerne neveľké objekty sa racionálnym spôsobom pod taktovkou autorov Ľubomíra Holejšovského a Juraja Polyáka zmenili na Univerzitnú knižnicu a Pastoračné centrum Univerzity Konštantína Filozofa. Profesionálny prístup autorov sa prejavil v ich snahe rešpektovať pôvodný industriálny charakter objektov, no zároveň prijať nutné obmedzenia a vytvoriť priestor s jednotnou koncepciou reflektujúcou súčasné potreby univerzity.

Dvojpodlažný priestor Univerzitnej knižnice bol vytvorený vložením ľahkej oceľovej konštrukcie nového podlažia do halového priestoru. Priznaná oceľová konštrukcia v interiéri ešte viac podčiarkuje pôvodnú priemyselnú funkciu objektu. Interiér dýcha voľnosťou a priestrannosťou aj vďaka transparentnosti niektorých častí stropu, deliacich stien a schodiska. Život knižnice je čitateľný a vnímateľný z vnútra budovy cez presklennú stenu nielen návštevníkmi knižnice. Naopak južná fasáda je z praktických dôvodov riešená len úzkymi vertikálnymi okennými otvormi sledujúcimi rytmus umiestnenia regálov. Na severnej strane sú na druhom podlaží vyčlenené študijné priestory knižnice veľkolepo presvetlené aj vďaka eliminovaniu tienenia znížením regálov. Pokojná atmosféra je podporená farebným riešením a komorným átriom zo západnej strany, ktoré núka priestor na letnú čitáreň. Súčasťou autorského návrhu riešenia knižnice je aj do detailov dotiahnutý informačný a vizuálny štýl. Celkový priestorový koncept knižnice ráta s prístavbou, ktorá sa bude realizovať ako novostavba s priamou väzbou z južnej strany na existujúce priestory, čím by sa vytvorilo moderné knižničné centrum.

Pôvodný objekt kotolne v areáli tabakovej továrne zmenil svoju funkciu na univerzitné Pastoračné centrum s kaplnkou. Táto premena je vo vnútri radikálnym zásahom, ale z vonka je ponechaný pôvodný vzhľad kotolne s nezmeneným členením okenných otvorov na západnej strane a bez akýchkoľvek hmotových zmien. Pôvodná technickosť budovy je umocnená opláštením fasády titánzinkovým falcovaným plechom. Budova je celou južnou stranou spojená s objektom Univerzitnej knižnice a samostatný nástupný priestor do Pastoračného centra je vytvorený zo severnej strany areálu dôvtipným riešením ponad novú prístavbu administratívnych priestorov knižnice. Takýmto spôsobom sa vytvoril komfortný a veľkorysý nástupný priestor s príjemnou drevenou terasovou podlahou, ktorá priestor zjemňuje a oživuje. Veľkoleposť vstupu do pastoračného centra je zvýraznená jeho riešením cez dve podlažia a práve táto vertikalita umocňuje sakrálny charakter objektu. Utilitárne priestory Pastoračného centra sú riešené zo severnej strany s priamym presvetlením a samotná kaplnka je zomknutá v strede dispozície.

Kontemplatívnosť priestoru je podporená úzkymi svetlíkmi jemne prepúšťajúcimi svetlo zhora a z čelnej strany popri bočných stenách kaplnky.
Dominantným materiálom kaplnky Pastoračného centra je pohľadový betón. Jeho forma prezentácie nie je však natoľko dramatická ako v prípade poľnej kaplnky vo Wachendorfe v Nemecku od Petera Zumthora, kde použitím technológie spálenia dreveného debnenia betón získal drsnú, ohňom začiernenú povrchovú štruktúru. V prípade kaplnky Pastoračného centra však skôr išlo o navodenie prirodzenej a tradičnej atmosféry starých kamenných kostolíkov. Pohľadový betón bol vyhladený a upravený tak, aby jeho zloženie a vrstvenie bolo čitateľné.

Jedinú stopu vo vyhladenom betóne tvorí kríž na čelnej stene kaplnky. Kríž nie je predsadený – drevený alebo kovový, ale je priamo vytesaný do hmoty betónu, ktorá podľa autorov má symbolizovať život podobne ako betón postupne vrstvený s rôznymi nedokonalosťami. V takomto ponímaní je teda kríž priamo súčasťou života, nie je mimo neho.

Duchovný aspekt Pastoračného centra a pulzujúci život Univerzitnej knižnice vytvorili nezameniteľnú súčasť univerzitného areálu pod Zoborom v Nitre. Jednotlivé kroky – etapy konverzie objektov bývalej tabakovej továrne na univerzitné budovy s knižnicou a pastoračným centrom sú vynikajúcou ukážkou prístupu a využitia priemyselného dedičstva nekonfliktným spôsobom v prospech súčasnej doby a jej požiadaviek.

TEXT ZUZANA ČEREŠŇOVÁ

zdroj: časopis ARCHITEKT­­

Páčil sa vám článok?

áno: 225     nie: 209

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby