preskočiť na hlavný obsah

Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe a cena VISIO 2020

/up/images/featured/images/0-konferencia.jpg

Pod týmto názvom sa 25. apríla v hoteli Crown Plaza v Bratislave konal už 2. ročník EUROSTAV conference, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 150 architektov, projektantov a ďalších odborníkov z oblasti architektúry a stavebníctva.  O svojich skúsenostiach z navrhovania a výstavby udržateľnej architektúry  prišli na konferenciu prednášať architekti a odborníci nielen zo Slovenska a Česka ale aj zo Španielska, Anglicka a Rakúska. Záver  konferencie patril panelovej diskusii, po ktorej celodenná akcia vyvrcholila spoločenským večerom a vyhlásením  laureáta 1. ročníka  ceny časopisu Eurostav  VISIO 2020 za najvýraznejší počin v oblasti udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe.

Slovensko čakajú nové výzvy a vízie, ktoré sa spájajú predovšetkým s rokom 2020, keďže práve od tohto roku budú musieť byť všetky nové budovy navrhované a stavané v takmer pasívnom štandarde. Keďže spomínaný rok sa blíži, vedenie Vydavateľstva EUROSTAV sa zamýšľalo, ako pomôcť ešte výraznejšej osvete tejto témy medzi odbornou verejnosťou a rozhodlo sa, aj na podnet redakčnej rady časopisu EUROSTAV, zorganizovať medzinárodnú odbornú konferenciu. Minulý rok sa konal jej prvý ročník a po pozitívnych ohlasoch sme v tejto iniciatíve pokračovali aj tento rok.

Španielsky architect Carlos Arroyo, ocenený v európskej súťaži Holcim Awards pre udržateľnú výstavbu za rok 2011, ktorý bol v roku  2011 nominovaný aj na Cenu Miese van der Rohe. Je nositeľom 1. ceny medzinárodnej súťaže Europan VI. Toledo, 2001.  Carlos Arroyo sa angažuje najmä v presadzovaní udržateľnej architektúry v oblasti bývania.

Odborný program konferencie, ktorá sa konala opäť pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, bol tematicky rozdelený do 4 blokov: úvodný, architektonický, manažérsky a technický. V rámci úvodného bloku vystúpil prof. Robert Špaček s úvodnou prednáškou na tému Udržateľnosť medzi človekom a vedou a Ing. Alena Ohradzanská z MDVRR SR referovala o súčasnej a pripravovanej legislatíve v oblasti udržateľnosti vo výstavbe. V rámci druhého – architektonického bloku mal mimoriadne zaujímavú prednášku španielsky architekt Carlos Arroyo, ktorý predstavil svoj projekt udržateľnej  architektúry z belgického mesta Oastkamp. Projekt, s ktorým  Carlos vyhral medzinárodnú architektonickú súťaž, riešil územie bývalej fabriky, kde malo vzniknúť nové mestské centrum.  Arroyo ho navrhol postaviť z recyklovaného materiálu z bývalej fabriky a auditóriu konferencie priblížil podstatné kroky z navrhovania a realizácie tohto projektu.

Londýnsky architekt Andrew Waugh je členom Green Register for Construction Professionals a Association for Environment Conscious a jeho cieľom je navrhovať architektúru zodpovedne a udržateľne, čo dokazuje na mnohých projektoch v Anglicku aj v Severnej Amerike.

Veľmi zaujímavá bola aj prednáška londýnskeho architekta Andrewa Waugha. Predstavil projekt 7-poschodovej polyfunkčnej budovy v Londýne, ktorá bola postavená z dreva. Na tomto projekte demonštroval nielen výhody použitia dreva v architektúre, ale aj jeho pristupy k navrhovaniu, manažovaniu a výstavbe udržateľnej architektúry.

Ďalší španielsky architekt Emilio Mitre predstavil princípy navrhovania bioklimatickej architektúry a Klára Bukolská prezentovala nové realizácie aktívnych domov v rámci projektu VELUX Model Home 2020. V tomto bloku vystúpil tiež slovenský architekt Ľudovít Urban, ktorý je autorom budovy BBC I., ktorá bude prvou udržateľnou budovou v Bratislave, certifikovanou v systéme LEED.

V treťom – manažérskom bloku vystúpil Markus Auinger, autorizovany´ audi´tor DGNB z Raku´ska, ktorý hovoril o rakúskom systéme hodnotenia a certifikácie udržateľných budov DGNB. Na jeho prednášku nadviazal Rastislav Badalík, projektový manažér budovy Ecopoint v Košiciach, ktorá má byť prvou udržateľnou budovou na východe Slovenska, certifikovanou práve v systéme DGNB. V tomto bloku vystúpili aj dvaja zástupcovia výrobcov stavebných látok Patrik Polakovič z Holcimu a Andrej Šišolák zo SIKA Slovensko, ktorí priblížili vnímanie problematiky udržateľnosti vo výstavbe z pohľadu svojich koncernov a deklarovali svoju pripravenosť pomôcť architektom a projektantom pri konkrétnych projektoch, s cieľom dosiahnuť čo najlepšie  predpoklady pre certifikáciu udržateľných budov z hľadiska použitia stavebných materiálov. Záver tohto bloku patril prezentácii projektu Otvorenej záhrady v Brne, ktorej zhotovitľom je spoločnosť Skanska.

V poslednom – technickom bloku odzneli tiež veľmi podnetné prednášky. Prof. Ivan Chmúrny sa venoval polemike, či navrhovanie nulového domu je len fikcia alebo reálny trend. Doc. Silvia Vilčeková priblížila pripravovanú Normu o udržateľnosti, prof. Petr Hájek z ČVÚT Praha predstavil český systém merania a certifikácie udržateľných budov a doc. Viera Somorová hovorila o problematike Facility managemente udržateľných budov. Záver tomuto bloku urobil prof. Dušan Petráš, ktorý bol súčasne aj odborným garantom konferencie, svojou prednáškou o progresi´vnych syste´moch techniky prostredia pre udržateľne´ budovy.  

Panelová diskusia

Záver odbornej časti konferencie patril panelovej diskusii, na ktorej sa zúčastnil zástupca generálneho partnera konferencie – developerskej spoločnosti HB Reavis –  Slavomír Jankovič, hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrád, konateľ spoločnosti VELUX na Slovensku a v Českej republike David Brož, španielsky architekt Carlos Arroyo, slovenský architekt Ľudovít Urban a predseda SKGBC Peter Kysela. Panelovú diskusiu moderovala šéfredaktorka vydavateľstva EUROSTAV Darina Lalíková. Diskusia ukázala, že stavebný priemysel je pripravený vytvoriť predpoklady pre výstavbu udržateľnej architektúry, ale na Slovensku chýba zatiaľ výraznejšia  skúsenosť s navrhovaním a výstavbou udržateľných budov a chýba tiež výraznejší záujem zo strany investorov o takýto typ výstavby. Slavomír Jankovič z HB Reavis však informoval, že aj HB Reavis pripravuje v Bratislave nový projekt udržateľnej budovy, čo je potešiteľné vzhľadom na to, že doteraz takéto projekty prinášali na Slovensko len zahraniční investori.

Celý prepis diskusie bude uverejnený v májovom čísle časopisu EUROSTAV a na www.vydavatelstvoeurostav.sk.
---

Cena VISIO 2020

Laureátom Ceny VISIO 2020 sa stala spoločnosť VELUX. Cenu preberá D. Brož (vpravo), konateľ VELUX Slovenská a Česká republika

Po ukončení odbornej časti konferencie sa uskutočnil spoločenský večer, počas ktorého sa odovzdávala cena časopisu Eurostav VISIO 2020. Ide o ocenenie za najvýraznejší počin v oblasti udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe za uplynulé obdobie rokov 2011/2012. O laureátovi ceny rozhodovala trojčlenná porota, zložená z odborných garantov konferencie – prof. Roberta Špačka z FA STU Bratislava a prof. Dušana Petráša z SvF STU Bratislava – a zástupkyne organizátora konferencie, šéfredaktorky vydavateľstva EUROSTAV Ing. arch. Dariny Lalíkovej. Porota rozhodla, že laureátom 1. ročníka

Ceny VISIO 2020 sa stane spoločnosť VELUX, ktorej bolo ocenenie  udelené za trvalý prínos pri výstavbe udržateľných budov, realizáciu vzorových domov v rámci projektu VELUX Model Home 2020, za ich propagáciu a osvetu a za podporu vzdelávania a výskumu v tejto oblasti. Cenu prevzal konateľ spoločnosti David Brož, ktorého cena veľmi potešila a chápe ju ako ocenenie ich prínosu v oblasti šírenia osvety k téme udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe.

FOTO: Blanka Golejová

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Páčil sa vám článok?

áno: 119     nie: 146

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby