preskočiť na hlavný obsah

Takto sa už okná nemôžu montovať

/up/images/featured/images/okna_0.jpg

Od 1.1.2010 platí norma o správnej montáži

Pokrok vo vývoji materiálov, ale aj technológii pre moderné okná dospel tak ďaleko, že dnes sa dá konštatovať, že všetky materiálové varianty okien sú rovnocenné a sú schopné dlhodobo plniť požadované funkcie. Prečo sa však rosia bočné steny otvorov, prečo sa na nich objavujú plesne, prečo sa množia reklamácie, atď.? Pomôcť by mala norma o správnej montáži.

Od 1. 1. 2010 došlo k radikálnej zmene legislatívy, ktorá by mala pomôcť riešiť vyššie naznačované problémy v konečnej kvalite výplňových konštrukcií stavieb. Začala platiť STN 73 3134 : stavebné práce, styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy, požiadavky a skúšanie.

Nerešpektovanie teoretických poznatkov o detailoch osadenia otvorovej konštrukcie (okná, dvere), spolu s chybami pri montáži, vedie k častému vzniku porúch stavebných konštrukcií, ktoré v drvivej väčšine spôsobuje buď prienik hnaného dažďa do konštrukcie detailu osadenia, alebo prienik vodnej pary a jej následná kondenzácia v škáre z interiérovej strany.

Niekoľkoročné sledovanie, vyhodnocovanie a posudzovanie poruchových dejov nám dovoľuje konštatovať, že medzi príčiny, ktoré vedú k vzniku porúch počas fáz celkovej životnosti otvorovej konštrukcie, patria:

- nevhodný projektový návrh,
- nevhodný výber materiálov,
- neodborná a nekvalitne vyhotovená montáž,
- dodatočne neodborné zásahy a úpravy,
- nesprávne navrhnuté sanácie.

Predchodca dobrovoľného prospešného združenia výrobcov okien SLOVENERGOokno, vtedajšie združenie SLOVOKNO, iniciovalo ešte v roku 2006 riešenie a v septembri 2007 vydanie smernice združenia pod názvom „Smernica pre montáž okien“. Združenie sa od samého začiatku vydania tejto smernice stavalo k jej rozširovaniu otvorene. Okrem zverejnenia na internetovej stránke poskytovalo jej úplné znenie na CD, na seminároch a výstavách. Dodržiavanie smernice sa stalo súčasne ako interná norma združenia jednou z podmienok udelenia značky kvality SLOVOKNO.

Po dvoch rokoch overovania a zbierania poznatkov pristúpilo už nové združenie SLOVENERGOokno k riešeniu normalizačnej úlohy tak, aby ustanovenia novej normy riešiacej montáž otvorových výplní nastavili prahovú úroveň zabudovania okien alebo vonkajších dverí v stavbe. Stavanie ako proces môžeme neskromne nazvať večným bojom proti chladu a vode, resp. vlhkosti. Aby nedošlo k prieniku vodnej pary do škáry detailu osadenia, platí „hrubé“ pravidlo: zvonku tesné – ako je len nevyhnutné, zvnútra tesné – ako je len možné.

Ak predsa len prenikne vodná para do detailu osadenia, závisí výskyt kondenzácie vodných pár od teploty vnútorného povrchu konštrukcií a priebehu teploty samotným detailom.

Ak tepelná izolácia nevypĺňa škáru ostenia a nadpražia po celej šírke a dĺžke, resp. obvode rámu okennej konštrukcie, môže v detaile poklesnúť teplota pod teplotu rosného bodu, čo priamo vedie ku kondenzácii. Následok: vlhnutie vnútornej omietky, vznik fľakov, jej odúvanie, olamovanie, opadávanie...

Bežný užívateľ pri zistení kvapiek vody na vnútornej strane poväčšine utesní viditeľnú prasklinu exteriérovej hrany škáry v domnení, že došlo k prieniku dažďa. Tým však situáciu iba zhorší, pretože vodné pary sa ešte intenzívnejšie hromadia v škáre osadenia.

Obsah normy STN 73 3134: stavebné práce, styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy, požiadavky a skúšanie

Ako vyplýva aj z názvu, normu je možné deliť na dve samostatné časti. Prvá časť sa zaoberá požiadavkami pri návrhu a realizácii styku okennej konštrukcie a obvodového plášťa vrátane obmedzujúcich podmienok použitia materiálov. Druhá časť sa zaoberá spôsobom kontroly vykonaných prác a výrobkov.

Po úvodných častiach, obsahujúcich predmet normy a definície termínov obsiahnutých v norme, sa ďalšie časti normy zaoberajú požiadavkami na návrh pripojovacej škáry, požiadavkami na realizáciu ako aj použitím jednotlivých materiálov, ako sú: tesniace pásky, fólie, plniace materiály.

Osobitná pozornosť je venovaná toleranciám osadenia výrobkov. Skúsenosti z posudzovania zabudovaných okenných konštrukcií viedli autorov normy k pokusu o stanovenie zodpovednosti za výrobok a prevzatie montážnych prác.

Východiská pri tvorbe zásad normy

Podobná situácia môže vzniknúť v detaile parapetu. Treba dbať na dostatočné tepelné zaizolovanie exteriérovej strany pod parapetnou doskou a zároveň zamedziť prieniku vodnej pary do detailu z interiéru. Pri tomto detaile sú ešte dve kritické miesta. Ide o spoj zvislého bočného ostenia a prapetnej dosky.

Obľúbeným tepelnoizolačným materiálom pri osadzovaní okien sa stali integrálne izolačné peny. Majú štruktúru veľkého množstva uzavretých vzduchových pórov, čím je zabezpečená ich tepelnoizolačná vlastnosť. Tieto peny počas tuhnutia zväčšujú svoj objem a škáru dostatočne vyplnia. Mnohokrát sa ale stane, že pena presahuje po stuhnutí objem škáry. Montážnik neznalý veci potom jednoducho presahujúcu penu odreže. Tým však naruší spomínanú uzavretú štruktúru tepelného izolantu v škáre a znehodnotí jej materiálové vlastnosti. Navyše sa tým umožní transport vlhkosti do detailu osadenia okna práve spomínanou pórovitou štruktúrou, ktorá miestami (odrezanými montážnikom) nemusí obsahovať všetky póry dokonale uzavreté.

Integrálne peny je nutné používať opatrne! Zmena objemu integrálnej peny (PUR – peny) pri jej tuhnutí môže totiž deformovať niektoré diely konštrukcie okna napríklad vonkajší parapet (vydutie). Tu je vhodnejšie použiť tepelnoizolačné dosky so stálou geometriou tvaru (dosky z minerálnej vlny).

K deformáciám na samotných okenných rámoch môže dôjsť mechanickým namáhaním, zaťažením od vlastnej tiaže a malými pretvoreniami geometrie otvoru z pohybov celej stavby. Rám okna musí byť preto správne vypodložený.

Na upevnenie otvorových konštrukcií k obvodovej stene slúžia určené spojovacie prostriedky (lavičniky, príchytky, skrutky, osadzovacie rámy). V norme sú uvedené príklady použitia. Vysloveným diletantstvom je používanie vyššie spomínaných tepelnoizolačných integrálnych pien ako kotviaceho materiálu okennej, resp. akejkoľvek otvorovej konštrukcie bez použitia seriózneho kotviaceho materiálu. Vyskytli sa prípady, keď takto nezodpovedne osadené okno vpadlo do interiéru obytnej miestnosti. Uchytenie rámu okna do ostenia a parapetu teda nepodlieha ľubovôli montážnika. Závisí od typu okna a spôsobu jeho otvárania.

Uchytenia tiež musia rešpektovať rozmiestnenia stĺpikov a priečnikov, teda vodorovných a zvislých deliacich prvkov a dodržať minimálne odstupy od nich. Nedodržaním týchto odstupov dochádza k nepredpokladanému priebehu vnútorných síl v rámoch, vzniku pnutí a deformáciám. Následkom je nepriliehanie rámu krídla k rámu okna, čím dochádza k nedoliehaniu vnútorných tesnení v profiloch, k netesnostiam, infiltrácii chladného vzduchu a prieniku hnaného dažďa.

Záver

Nerešpektovanie teoretických znalostí stavu poznania o detailoch osadenia otvorovej konštrukcie spolu s chybami pri montáži, ktoré sa snažili autori preniesť do ustanovení normy, vedie k častému vzniku porúch, ktoré v drvivej väčšine spôsobuje buď prienik hnaného dažďa do konštrukcie detailu osadenia, alebo prienik vodnej pary a jej následná kondenzácia v škáre z interiérovej strany. Skúsenosti a poznatky z používania normy budú priebežne združením Slovenergookno zbierané tak, aby ich bolo možné použiť pri budúcich zmenách a revíziách normy.

Norma nemôže byť „kuchárskou knihou“, aby sme po jej prečítaní vedeli zabudovať okno. Používanie normy je nevyhnutné podporiť ďalším vzdelávaním a overovaním znalostí montážnych skupín, najmä z vedomostí o charakteristikách a aplikáciách použitých izolačných a tesniacich materiálov ako aj aplikácii doplnkových výrobkov, ako sú vnútorné a vonkajšie parapety, atď. Združenie má snahu to využiť pri udeľovaní značky kvality Slovokno.
---

Pre kvalitnú montáž platí princíp: Zvnútra tesnejšie ako zvonka!

Okno alebo dvere musia byť v stanovom otvore upevnené mechanickými prostriedkami. Peny, lepidlá a podobné materiály ako mechanické upevňovacie prostriedky nie sú povolené. Pri voľbe upevňovacích prostriedkov je nutné vziať do úvahy umožnenie dilatácie materiálov vplyvom vlhkosti a teploty. Sily spôsobené dilatáciou stavebnej konštrukcie nesmú byť prenesené na konštrukciu okna alebo dverí.

Pravidlá kvalitnej montáže okien vyžadujú: Uzavretie pripojovacích škár vo vonkajšom plášti budovy musí zodpovedať súčasnému stavu teoretických poznatkov techniky a musí zabezpečovať trvalé hermetické utesnenie pripojovacích škár.

Styky a spoje musia byť zo strany exteriéru utesnené účinnými tesniacimi materiálmi s požadovanou životnosťou a musia byť prekryté materiálmi, ktoré odolávajú vplyvu počasia, dilatačným pohybom a objemovým zmenám.

Kombinácia tesniacich vrstiev a usporiadanie vrstiev v škáre musí umožňovať odvetranie (difúziu vodných pár) smerom von! Preto difúzny odpor jednotlivých tesniacich materiálov musí klesať z interiéru do exteriéru.

Ochranné opatrenia sú potrebné aj zvonka. Montážnu penu alebo iný izolačný materiál v pripojovacej škáre okna je nutné chrániť aj zvonka! Zvlhčenie izolačného materiálu o 5 % zníži jeho tepelnotechnické vlastnosti o 50 %.

Ako kontaktný materiál sa na tesniacu penu nikdy nepoužije omietka!, lebo omietka nie je dostatočnou ochranou pred pôsobením vzdušnej vlhkosti produkovanej v interiéri! Ako prekrytie tesniacej peny vyhovujú rôzne typy komprimovaných pások či povrazov s požadovanou životnosťou.

Počas montáže sa ubezpečte, či tesniace materiály sú suché, aby sa zachovala ich tepelnoizolačná funkcia! Použitá plniaca pena musí vyplniť celú škáru medzi oknom a stavebnou konštrukciou!

Fólie sa používajú vždy, ak šírka škáry je viac ako 20 mm. Musia byť omietateľné a celoplošne lepené a odolné proti hnanému dažďu. Interiérové musia byť vzduchotesné.

Prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
Stavebná fakulta STU, Bratislava

zdroj: Dom a Byt

Páčil sa vám článok?

áno: 362     nie: 352

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby