preskočiť na hlavný obsah

Systém manažérstva kvality - požiadavky novej normy STN EN ISO 9001:2009

/up/images/featured/images/system_manazerstva_kvality_0.png

Stále rastúce požiadavky od zákazníkov na kvalitu produktov a služieb nútia stavebné organizácie a ich dodávateľov neustále hľadať cesty pre zvyšovanie efektívnosti svojej činnosti. Jedným z najúčinnejších prostriedkov na zdokonaľovanie kvality prác stavebných organizácií a stavieb je zavedenie a aplikácia systému manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO radu 9000.

V súčasnosti, v oblasti manažérstva kvality, platia tieto systémové normy:

STN EN ISO 9000:2006 „Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník“,
• STN EN ISO 9004:2001 „Systémy manažérstva kvality. Návod na zlepšovanie výkonnosti“,
• STN EN ISO 9001: 2009 „Systém manažérstva kvality. Požiadavky“.

Systém manažérstva kvality je významným preventívnym nástrojom pre:

• získanie a uspokojenie požiadaviek zákazníkov,
• elimináciu, resp. minimalizáciu nedostatkov súvisiacich s procesom projektovania, prípravy a realizácie stavieb, a tým aj zníženie finančných strát z titulu nedostatočnej kvality,
• efektívne využívanie informačných technológií a softvérového inžinierstva, s cieľom urýchlenia procesov a celkového zníženia námahy zamestnancov stavebnej firmy,
• celkové zefektívnenie prípravy a realizácie stavby,
• zvýšenie firemnej kultúry a vytvorenie vhodných pracovných podmienok.

Schéma 1 - Model procesného prístupu SMK v zmysle STN EN ISO 9001:2001

Požiadavky novej normy

Vo februári tohto roku vstúpila do platnosti nová norma STN EN ISO 9001:2009 „Systém manažérstva kvality. Požiadavky“, týkajúca sa požiadaviek na systém manažérstva kvality (ďalej SMK), podľa ktorej sa udeľujú certifikáty. Táto norma, z hľa diska štruktúry, nepredstavuje radikálne, resp. veľké zmeny oproti predošlej STN EN ISO 9001:2001. Uplatňuje sa v nej naďalej procesný prístup manažérstva a zabezpečenia kvality(schéma 1) [1]. STN EN ISO 9001:2009 určuje požiadavky na SMK tam, kde organizácia:

• potrebuje predviesť svoju schopnosť trvalo poskytovať produkt, ktorý spĺňa požiadavky zákazníka a použiteľných požiadaviek predpisov a legislatívnych požiadaviek,
• chce zvýšiť spokojnosť zákazníka prostredníctvom efektívneho využívania systému, vrátane procesov trvalého zlepšovania systému a zabezpečovania zhody s požiadavkami zákazníka a použiteľných požiadaviek predpisov a legislatívnych požiadaviek.

Procesný prístup použitý v rámci SMK zdôrazňuje dôležitosť pochopenia a splnenia požiadaviek, potreby chápať procesy v zmysle pridanej hodnoty, získavania poznatkov o výkonnosti a efektívnosti procesov a trvalého zlepšovania procesov na základe objektívnych meraní. Na všetky procesy sa dá aplikovať Demingov model PDCA (Plan – Do – Check -Act ), ktoré znamenajú:

• plánuj - určiť ciele a procesy nevyhnutné na dodanie výsledkov v súlade s požiadavkami zákazníka a politikou organizácie,
• urob (aplikuj) – zaviesť procesy,
• overuj - monitorovanie a meranie procesov a produktov, ich porovnávanie s politikou, cieľmi a požiadavkami na produkt (výsledky by mali byť oznámené),
• konaj - realizácia činnosti pre trvalé zlepšovanie výkonnosti procesov.

V oblasti riadenia dokumentov platí zásada, že ak je v norme vyjadrená požiadavka pre zdokumentovaný postup, znamená to, že sa tento postup vypracoval, zdokumentoval, zaviedol a udržiava sa. Jednotlivý dokument môže určovať požiadavky pre jeden alebo viac postupov. Požiadavka na dokumentovaný postup môže pokrývať viac ako jeden dokument. Rozsah dokumentácie SMK v stavebnej organizácii závisí od rozsahu aktivít, zložitosti a interakcie procesov s tým súvisiacich a kompetentnosti, resp. kvalifikačnej úrovni pracovníkov z jednotlivých úsekov. V organizácii sa môže vyskytovať tlačená a elektronická forma dokumentácie.

Nová norma je zameraná na stanovenie schopnosti splnenia právnych a regulačných požiadaviek súvisiacich s produktom. Väčší dôraz kladie na kvalitu vedenia a uchovávania záznamov (napr. plány interných auditov, správy z interných auditov) v súlade s dokumentovaným postupom „Riadenie záznamov“. S kapitolou 6 normy súvisí požiadavka na preverenie kompetentnosti jednotlivých pracovníkov. Zhoda produktu s požiadavkami môže byť priamo alebo nepriamo ovplyvňovaná pracovníkmi, ktorí vykonávajú akékoľvek úlohy spojené s SMK. Preto je každý pracovník podrobený posúdeniu jeho kompetentnosti vykonávať jemu zverenú prácu. Osobitná požiadavka je na pracovné prostredie interných a externých zamestnancov. Pracovné prostredie opisuje tie podmienky, za ktorých sa práca vykonáva vrátane fyzických, týkajúcich sa prostredia a iných faktorov, akými sú: hluk, teplota, vlhkosť, osvetlenie, počasie a pod.

V novej norme sa kladie zvýšený dôraz na procesy zabezpečované externe.

V prípade, že niektorý proces, ktorý má vplyv na zhodu produktu s požiadavkami, bude zabezpečený externe, takýto proces, resp. procesy, musia byť stavebnou organizáciou dôsledne riadené, aby boli v súlade s politikou kvality a princípmi v oblasti manažérstva kvality stavebnej organizácie. Typ
a rozsah zavedeného riadenia, takýchto externe obstarávaných procesov, zabezpečí vedúci úseku, ktorý si externú službu obstaráva, nasledovne:

1. Preverí si úroveň dokumentácie a systém zabezpečenia produktu pre stavebnú organizáciu externistom,
2. Uprednostní dodávateľa s certifikovaným SMK podľa STN EN ISO 9001:2009,
3. V prípade, že SMK externého dodávateľa nie je na patričnej úrovni a organizácia má záujem o služby externistu, potom je potrebné poskytnúť mu dokumentáciu a zaškolenie, aby jeho práca prebiehala v súlade s požiadavkami STN EN ISO 9001:2009.

Externe obstarávaný proces je identifikovaný ako jeden z potrebných pre SMK organizácie, ale je vykonávaný vybratou externou stranou k organizácii. V tomto prípade organizácia presne definuje požiadavky na výber externej strane. Zabezpečenie riadenia externe obstarávaných procesov nezbavuje organizáciu zodpovednosti za uspokojovanie každého zákazníka, požiadaviek predpisov a legislatívnych požiadaviek. Typ a rozsah zavedeného riadenia externe obstarávaného procesu môže byť ovplyvnený týmito faktormi:

a)    potenciálny dopad externe obstarávaného procesu na spôsobilosť organizácie poskytnúť produkt, ktorý spĺňa požiadavky,
b)    stupeň spoločného zdieľania riadenia procesu,
c)    spôsobilosť preukázania nevyhnutného riadenia v súlade s kap. 7.4 normy.

V procese stavebnej výroby (v prípade že výsledný výstup nemožno verifikovať následným monitorovaním alebo meraním) stavebná organizácia pristupuje k validácii procesov výroby a poskytovaniu služieb ako dôsledok nedostatkov, ktoré sa objavia až v prevádzke produktu alebo po dodaní služby. Validácia prezentuje schopnosť týchto procesov dosahovať plánované výsledky. Stavebná organizácia v tomto prípade vypracuje pre tieto procesy opatrenia, ktoré zahŕňajú:

a)    definované kritériá preskúmania a odsúhlasenia procesov,
b)    odsúhlasenia zariadení a kvalifikácie pracovníkov,
c)    používanie špecifických metód a postupov,
d)    požiadavky na potrebné záznamy,
e)    opakovanú validáciu.

Pri monitorovaní a meraní produktu musia byť vedené záznamy (dôkazy) o zhode s prijatými kritériami (kontrolné a skúšobné plány). V procese „Riadenie nezhodného produktu“ (v prípade, že je po doručení produktu zistíme, že produkt je nevyhovujúci) musia byť podniknuté príslušné kroky ohľadne vplyvu alebo možného vplyvu tohto nevyhovujúceho produktu. Vo svojom príspevku sa zameriavame na analýzu požiadaviek základných procesov SMK v zmysle STN EN ISO 9001:2009. Ich interakcia je uvedená v tabuľke 3 až 6. V tabuľke 1 prinášame prehľad dokumentov a záznamov požadovaných STN EN ISO 9001:2009, v tabuľke 2 štruktúru základných dokumentov SMK.

Tab. 1 Prehľad dokumentov a záznamov požadovaných STN EN ISO 9001:2009

Druh dokumentácie SMK Oblasť použitia Držiteľ dokumentu
PRÍRUČKA KVALITY Celá organizácia • Riaditeľ


• PMK


• Vedúci úsekov
PROCEDÚRY Úseky organizácie • Vedúci úsekov
INTERNÉ SMERNICE Úseky organizácie • Vedúci úsekov
DOKUMENTY A ZÁZNAMY Úseky organizácie • Vedúci úsekov
PLÁN KVALITY STAVBY Stavba • Stavbyvedúci
TECHNOLOGICKÉ PRAVIDLÁ (PREDPISY) Stavba • Stavbyvedúci


• Majstri


• Realizátori stavebných prác
KONTROLNÉ A SKÚŠOBNÉ PLÁNY Stavba • Stavbyvedúci


• Majstri


• Realizátori stavebných prác


Tab. 2 – Štruktúra dokumentácie SMK v stavebnej organizácii

Druh dokumentácie SMK Oblasť použitia Držiteľ dokumentu
PRÍRUČKA KVALITY Celá organizácia • Riaditeľ


• PMK


• Vedúci úsekov
PROCEDÚRY Úseky organizácie • Vedúci úsekov
INTERNÉ SMERNICE Úseky organizácie • Vedúci úsekov
DOKUMENTY A ZÁZNAMY Úseky organizácie • Vedúci úsekov
PLÁN KVALITY STAVBY Stavba • Stavbyvedúci
TECHNOLOGICKÉ PRAVIDLÁ (PREDPISY) Stavba • Stavbyvedúci


• Majstri


• Realizátori stavebných prác
KONTROLNÉ A SKÚŠOBNÉ PLÁNY Stavba • Stavbyvedúci


• Majstri


• Realizátori stavebných prác


Tab. 3 - Obsah plánu kvality stavby -  Plán kvality stavby

1. Základné informácie o stavbe a stavenisku
2. Účastníci výstavby a ich kompetencie
3. Organizačná štruktúra pre zabezpečenie kvality stavby
4. Zmluvné dokumenty
5.Opis systému zabezpečenia kvality na stavbe
6. Súvisiace dokumenty:
a)    Projektová dokumentácia
b)    Časový plán výstavby
c)    Rozpočet
d)    Situácia POV a výkresy zariadenia staveniska
e)    Technologické pravidlá (predpisy) pre stavebné procesy
f)    Platné a zmluvne dohodnuté technické normy    
7. Kontrolný a skúšobný plán
a)    Názov stavebného procesu
b)    Predmet kontroly alebo skúšky stavebného procesu
c)    Zodpovednosť za vykonanie kontroly a skúšky (funkcia)
d)    Spôsob kontroly
e)    Kritérium kvality (STN EN)
f)    Záznam výsledku kontroly alebo skúšky (vyhovela, nevyhovela)
g)    Kontrolu vykonal (meno, dátum podpis): kvalifikovaný kontrolór
h) Kontrolu preveril (meno, dátum podpis): stavbyvedúci, majster
i)  Kontrolu prebral (meno, dátum podpis): stavebný dozor
j)  Záznamy: protokoly z externých kontrol a skúšok

Tab. 4 – Prehľad aktivít pre zabezpečenie kvality v procese prípravy a realizácie stavby

P. č. Opis aktivity Zodpovednosť Záznam
1. Získanie zákazníka Pracovník zodpovedný za marketing Evidencia zákazníkov
2. Stavebno-technologická príprava stavby Stavebno-technologický projektant 1. Časový plán2. Technologický rozborový list3. Výrobná kalkulácia4. Projekt zariadenia staveniska5. Plán kvality stavby
3. Preskúmanie zmluvy Riaditeľom delegovaní pracovníci organizácie na posúdenie zmluvy z hľadiska kvality, kvantity, ceny a času Dotazník „Preskúmanie zmluvy“
4. Posúdenie kvalifikácie pracovníkov realizujúcich stavbu Vedúci personálneho oddelenia Dokument„Kvalifikačná spôsobilosť pracovníkov“
5. Pripravenosť staveniska Stavbyvedúci Stavebný denník
6. Výber dodávateľov a nakupovanie materiálov a výrobkov Nákupca organizácie 1. Dotazník pre výber a hodnotenie dodávateľov2. Dodacie listy nakúpených materiálov
7. Realizácia stavby podľa overenej projektovej dokumentácie Stavbyvedúci Stavebný denník
8. Monitorovanie kvality stavebných procesov a stavby Stavbyvedúci 1. Stavebný denník2. Kontrolný a skúšobný plán (KSP)
9. Kontrola prístrojov na monitorovanie a meranie (PMM) Metrológ organizácie 1. Evidenčné listy PMM2. Kalibrácie PMM
10. Manipulácia, skladovanie, ochrana a dodávanie stavebných materiálov Stavbyvedúci, skladník 1. Evidenčné knihy
11. Kvalita výrobných zariadení a stavebných strojov (údržba) Vedúci dopravy Kniha údržby strojov a zariadení
12. Identifikovateľnosť a sledo-vateľnosť stavebných materiálov a výrobkov Majstri, skladníci Evidenčné (dodacie) listy stavebných materiálov a výrobkov
13. Posúdenie nezhôd pri realizácii stavby Stavbyvedúci Stavebný denník
14. Odovzdanie stavby a jej vyhodnotenie z hľadiska kvality, času výstavby a nákladov Stavbyvedúci, ekonóm organizácie Dokument „Vyhodnotenie stavby“

Proces „Zodpovednosť manažmentu“

Riaditeľ stavebnej organizácie zohráva kľúčovú úlohu pri zavedení a udržiavaní funkčného SMK. Máme poznatky, že ak vychádza iniciatíva zaviesť a aplikovať SMK podľa ISO 9001 od riaditeľa, celý proces prípravy má hladší priebeh. Naopak, ak riaditeľ potrebuje len certifikát, ale požiadavkám normy nevenuje pozornosť, neverí, že SMK môže jeho organizácii pomôcť, vtedy sa príprava a zavedenie SMK „vlečie“, a efekty neprichádzajú. Väčšina riaditeľov supľuje marketing a ich jedinou starosťou je „zohnať prácu“. Táto práca je veľmi náročná na čas a úlohy, ktoré by mal riaditeľ organizácie plniť, ako sú vízia organizácie, politika kvality, stratégia zlepšovania kvality, ciele na príslušný rok a pod. zostávajú neriešené, lebo nie je na ne čas. V takomto prípade hneď od začiatku začína mať SMK „ranu, ktorá sa ťažko hojí“. Je preto nevyhnutné, aby riaditelia s plnou vážnosťou pristúpili k svojim základným povinnostiam a boli „hnacím motorom“ na ceste k zvyšovaniu efektívnosti produkcie a úspore nákladov. Významnú úlohu zohráva manažment organizácie pri preskúmaní SMK ako celku manažmentom. Toto preskúmanie sa realizuje koncom roka a po vykonaní interného auditu, aby sa:

•    preverilo plnenie cieľov stanovených na začiatku roka,
•    vyhodnotili výsledku auditu SMK,
•    zhodnotila spokojnosť zákazníkov s činnosťou organizácie,
•    posúdila kvalita procesov a produktov organizácie (reklamácie, ak boli),
•    posúdil stav preventívnych a nápravných činností,
•    prijali postupy na skvalitnenie fungovania organizácie.

Proces „Manažérstvo zdrojov“

Tento proces zahŕňa v sebe nielen prípravu pracovníkov pre kvalifikovaný výkon, ale aj problematiku tvorby vhodnej infraštruktúry a pracovných podmienok, ktoré by viedli k správnej realizácii prác na prvýkrát a k ochrane zdravia pracovníkov. Veľa organizácií nemá prehľad o požadovanej kvalifikačnej úrovni svojich zamestnancov. Organizáciám odporúčame vypracovať dokument, ktorý by obsahoval nasledovné údaje:

•    meno pracovníka,
•    funkciu pracovníka,
•    požadovanú kvalifikáciu (odbornú spôsobilosť, zváračský preukaz, osvedčenie a pod).
•    skutočnú kvalifikáciu,
•    potrebu nápravných činností v prípade neplnenia požadovaných kvalifikácií.

V organizáciách sa často nepresúvajú informácie zo školení manažmentu organizácie na nižšie úrovne. Zanedbávajú sa interné školenia, najmä na stavbách, kde stavbyvedúci často neovládajú predpis alebo technickú normu, ktorej požiadavky sa majú plniť a spoliehajú sa na zručnosť a skúsenosti realizátorov stavebných prác. Pred každým novým stavebným procesom by mala byť porada, na ktorej by sa realizátorom pripomenuli zásady technologického procesu alebo technickej normy, vykonzultovali všetky problémy, analyzovali potrebné kontroly a skúšky vyžadované kontrolným a skúšobným plánom. Len dobre pripravení pracovníci organizácie, ktorí pochopili zásady a princíp stavebného procesu, môžu kvalitne zrealizovať proces a zabezpečiť kvalitu stavby. Veľkým pomocníkom v tejto oblasti sú videofilmy o stavebných procesoch a prehľadné ilustrované katalógy dodávateľov stavebných výrobkov a materiálov, ktoré jednoduchým spôsobom vysvetľujú postup prác (napr. POROTHERM, BRAMAC, THERMOPOL Galanta a pod.)

Proces „Realizácia produktu“

Tento proces je z hľadiska kvality výsledného produktu (stavby) najdôležitejší. Integruje viaceré významné subprocesy: od marketingu a preskúmania požiadaviek na produkt, cez výber dodávateľov a nakupovanie stavebných produktov, prípravu a realizáciu stavby, vrátane monitorovania kvality procesov, až po vyhodnotenie efektívnosti stavebnej produkcie. V tabuľke 3 uvádzame obsah plánu kvality stavby a kontrolného a skúšobného plánu. K súčasným problémom v stavebných organizáciách patrí absencia technologických predpisov a platných technických noriem na stavbách a tiež nedostatočná príprava realizátorov stavieb. Kontrolné a skúšobné plány, ako základný dokument na monitorovanie kvality stavebných procesov, sú zväčša vypĺňané len formálne, pretože normy, na ktoré sa odvoláva, na stavbe často chýbajú. Naša organizácia CEMAKS (www.cemaks.sk) vypracovala a postupne dopĺňa databázu kontrolných a skúšobných plánov, kontrolných a skúšobných listov, technologických pravidiel pre stavebné procesy a ďalšie informácie v elektronickej forme potrebné pre zabezpečenie kvality stavebných procesov. Je potrebné, aby sa stavbyvedúci, majstri a realizátori stavebných prác postupne s postupom výstavby, cez interné porady, v tejto oblasti vzdelávali, pretože len kvalitná príprava a realizácia stavieb vedie ku kvalitnému produktu. Kvalitu vzdelávacieho procesu môže zvýšiť uplatnenie informačných technológií, vhodných softvérov, videokaziet, CD nosičov a pod. [2]. V tabuľke 4 uvádzame prehľad aktivít pre zabezpečenie kvality v procese prípravy a realizácie stavby.

Proces „Meranie, analýza a zlepšovanie“

Základným cieľom stavebnej organizácie by malo byť sústavné zvyšovanie efektívnosti SMK a celej produkcie [3]. Pre posúdenie efektívnosti je potrebné získať a analyzovať údaje, akými sú: hodnotenie kvality organizácie zákazníkom, výsledky monitorovania kvality procesov a produktov, výsledky interných auditov, reklamácie a pod. Analýza týchto údajov by mala vyústiť do prijatia účinných nápravných činností, s cieľom čo najrýchlejšej eliminácie chýb. Vedúci zložiek organizácie by mali prichádzať s preventívnymi aktivitami, ktoré by viedli k zabráneniu výskytu problému. Nie je to práca ľahká, ale ak chce byť organizácia efektívna a uspokojovať zákazníkov, musí hľadať cesty k realizácii prác v zmysle ich požiadaviek a správne na prvýkrát. Komu sa to podarí, má dvere k prosperite otvorené. Pre zvyšovanie efektívnosti SMK je možné použiť systém KAIZEN (proces nepretržitého zdokonaľovania kvality procesov a služieb), alebo Demingov model PDCA, uvedený v príspevku vyššie, a aj v novej norme STN EN ISO 9001:2009.

Záver

Každý z vyššie uvedených procesov SMK hrá významnú úlohu pri zabezpečovaní kvality produkcie a uspokojovaní stále náročnejších požiadaviek zákazníkov. Proces budovanie SMK sa dnes dá veľmi skrátiť. Pri jeho aplikácii narážame na problémy nedostatku času z pohľadu stavebnej organizácie. Veľakrát nie je čas ani si niečo prečítať, a nie ešte to tvoriť. Stavebné organizácie žijú vo veľkom strese a v starostiach ako prežiť. Naviac sa stretávajú s neobjektívnym hodnotením vo verejných súťažiach, čo zanecháva negatívny postoj k budovaniu SMK. V čase hospodárskej krízy záujem o zavádzanie SMK upadá, ale sme presvedčení, že manažmenty stavebných organizácií si uvedomia, že SMK nemá len marketingový efekt, ale je preventívnym nástrojom k zefektívneniu práce všetkých zamestnancov a na elimináciu chýb, ktoré vedú najmä v sektore stavebníctva k významným finančným stratám. Vybudovanie a implementácia SMK, v zmysle STN EN ISO 9001:2009, môže len pomôcť v snahe získať dôveru svojich zákazníkov a mať potešenie z dobre vykonanej práce.

Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. SvF STU Bratislava a Centrum manažérstva kvality v stavebníctve – CEMAKS
Recenzent: Doc. Ing. Jarolím Kolárik, PhD.
Úvodné foto: B. Golejová


Literatúra:
[1] Gašparík, J.: Systém manažérstva kvality. TRIBUN EU, Brno 2009
[2] Jarský, Č.: Computer Modelling of Planning, Management and Maintenance of Structures, In Zborník z medzinárodnej konferencie "Developments in Building Technology, Stavebná fakulta STU, Bratislava, 1996
[3] Szalayová, S.: Management of quality in construction firm, 4th international conference TECHSTA 2004, CVUT Praha, 2004

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 339     nie: 382

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk
Všetko o: Iso normy, Manažment kvality
firmy, články, foto

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby