preskočiť na hlavný obsah

Stavba rodinného domu

/up/images/featured/images/0-stavbard.jpg

Pokiaľ hľadáte spôsob, ako si postaviť dom podľa vašich predstáv, tak vaše hľadanie nejaký čas potrvá. Budete hodnotiť množstvo projektov, spoznáte veľa spôsobov výstavby a stretnete množstvo ľudí. A nakoniec sa budete musieť rozhodnúť pre dodávateľa, stavebný systém, pôdorys i vnútorné zariadenie. Dúfame, že informácie, ktoré práve čítate, vám pomôžu orientovať sa na vašej ceste k vysnívanému domu.

Čo hovorí o stavbe rodinného domu stavebný zákon

Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.

Technické požiadavky, ktoré treba pri stavbe dodržať:

Pri navrhovaní stavieb: Stavba rodinného domu musí byť navrhnutá tak, aby bola počas jej životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, aby bola zhotovená z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby:

-    bola stavba začlenená do územia v súlade s urbanistickými, architektonickými a enviromentálnymi zásadami a požiadavkami na ochranu prírody,

-    bola prístupná z cesty, miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie,

-    bola napojená na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, ak sa nachádzajú v okolí stavby,

-    energetické vybavenie stavby bolo čo najhospodárnejšie a čo najbezpečnejšie vzhľadom na klimatické podmienky,

-    odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie boli v súlade s požiadavkami osobitných predpisov,

-    bol zabezpečený odvoz alebo iný spôsob zneškodnenia odpadu zo stavby,

-    bola zabezpečená čo najväčšia ochrana stavby pred vetrom, dažďom, hlukom, vibráciami, otrasmi, ionizačným žiarením z geologického podložia vplyvom geopatogénnych zón, bludných prúdov a podzemných a povrchových vôd.

Pri uskutočňovaní stavieb: stavba domu sa musí uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musí spĺňať základné požiadavky na stavby, a tie sú: mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť stavby, hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť stavby pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a vibráciami, energetická úspornosť a ochrana tepla stavby. Stavba sa musí založiť tak, aby zodpovedala základovým pomerom pozemku a režimu podzemných vôd. Pri zakladaní stavby sa musí dbať na to, aby sa tým neohrozila stabilita susedných stavieb, základy stavieb musia bezpečne prenášať do podložia stavieb zaťaženie vyvolané stavebnými konštrukciami a úžitkovým zaťažením, nosné konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávať zaťaženiu vyvolanému stavbou a užívaním stavby a vonkajšími vplyvmi, steny a stropy stavby musia vykazovať potrebné izolačné vlastnosti, obvodové steny stavieb musia odolávať vonkajším klimatickým vplyvom, strechy stavieb musia zachytávať a odvádzať zrážky a zabraňovať ich vnikaniu do stavebných konštrukcií, strešná krytina musí byť odolná proti klimatickým vplyvom a účinkom a proti zaťaženiu spôsobenému snehom, schodištia musia byť prevádzkovo bezpečné a primerané druhu stavby. Priestory schodíšť musia byť dostatočne osvetlené a musia byť vybavené bezpečným zábradlím, komíny musia bezpečne odvádzať odpadové plyny z vykurovacích zariadení a musia byť postavené tak, aby sa dali bezpečne čistiť.

Akým spôsobom financovať stavbu domu

A: Pôžička od štátu

Pôžička zo Štátneho fondu rozvoja bývania je najvýhodnejšia: úroky sú v tomto roku tri percentá ročne a doba splácania je do 30 rokov. Treba mať 20 % vlastných peňazí (nasporených alebo z inej pôžičky), štát požičiaval tento rok na výstavbu bytu najviac 700 000 Sk a na dom najviac 1 milión Sk. Príjem domácnosti musí byť do 3,5-násobku životného minima podľa počtu členov domácnosti. Počet finančných prostriedkov vo fonde je však obmedzený, keď sa peniaze na daný rok minú, fond ďalšie pôžičky už neposkytuje.

B: Hypotéka

Najvýhodnejšie úroky má hypotéka s pohyblivou úrokovou sadzbou alebo fixovanou na 1 rok, ale tie sa môžu počas splácania úveru meniť. Je možné si úroky zafixovať aj na 10 rokov (5 - 7 % ročne), v niektorých bankách aj na 15 rokov. Hypotéka má najdlhšiu dobu splácania až do 30 rokov. Za úver treba banke založiť nehnuteľnosť. Banke treba predložiť doklady, že peniaze boli použité na bývanie.

C: Stavebné sporenie

Má garantované úroky počas celej doby splácania. Je výhodné pre tých, ktorí nepotrebujú peniaze okamžite a môžu vopred sporiť, teda financovať stavbu domu stavebným sporením sa oplatí v prípade, že ste už vopred sporili. Ak totiž potrebujete peniaze okamžite, bez predchádzajúceho sporenia, musíte žiadať o medziúver, ktorý je drahší ako stavebný úver, na ktorý máte nárok po zhruba dvoch rokoch sporenia. Na stavebné sporenie prispieva štát - na tento rok to bola suma najviac 2 000 Sk na jednu zmluvu, na terajšiu maximálnu štátnu prémiu treba vkladať ročne sumu 20 667 Sk. Kto zruší stavebné sporenie skôr než o 6 rokov, platí poplatok za zrušenie zmluvy, kto ho zruší do dvoch rokov, stráca nárok na štátnu prémiu. Stavebnej sporiteľni treba predložiť doklady, že peniaze boli použité na bývanie, po šiestich rokoch sporenia možno nasporené peniaze aj so štátnou prémiou použiť na čokoľvek.

D: Americká hypotéka

Ide o úver, za ktorý zakladáte nehnuteľnosť, ale nemusíte banke dokladovať, na čo ste požičané peniaze použili. Väčšina bánk na tento typ úveru však požičia iba sumu do 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Doba splácania je kratšia ako pri klasickej hypotéke - do 20 rokov.

Aké povolenia potrebujete pri stavbe rodinného domu:

1.Územné rozhodnutie

Čo sa uvádza v návrhu územného rozhodnutia: meno, priezvisko, adresa navrhovateľa, predmet územného rozhodnutia so stručnou charakteristikou územia a spôsobu jeho využitia, zoznam všetkých známych účastníkov konania, druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa územné rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb, ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia, súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu.

Čo musíte priložiť k návrhu na vydanie územného rozhodnutia: urbanistické začlenenie stavby do územia, navrhované umiestnenie stavby s vyznačením odstupov od hraníc susedných pozemkov a stavieb v mierke 1:200, architektonické riešenie stavby, údaje o stavebnotech- nickom a konštrukčnom riešení stavby, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, výpis z katastra nehnuteľností, snímku z katastrálnej mapy, stanovisko odboru požiarnej ochrany, stanovisko a vyjadrenia zainteresovaných orgánov štátnej správy.

Čo musí obsahovať vydané územné rozhodnutie: meno, priezvisko a adresu navrhovateľa a ostatných účastníkov stavebného konania, druh, účel a stručný opis predmetu územného rozhodnutia, druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa predmet rozhodnutia umiestňuje, podmienky podľa druhu územného rozhodnutia, ktorými sa okrem iného, zaručuje ochrana verejných záujmov a práv účastníkov konania, rozhodnutie o námietkach účastníkov konania, dobu platnosti rozhodnutia, k rozhodnutiu sa pripája overený situačný výkres so zakreslením plánu územného rozhodnutia a na podklade katastrálnej mapy.

2. Stavebné povolenie

Čo sa uvádza v žiadosti o stavebné povolenie: meno, priezvisko (názov), adresa (sídlo) stavebníka, druh, účel, miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby, parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv k pozemku podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb a pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko, meno, priezvisko, adresa (sídlo) projektanta, údaje o tom, či sa stavba uskutočňuje svojpomocne alebo zhotoviteľom, základné údaje o stavbe, jej členení, technickom a výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach, zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkom známi.

Čo sa prikladá k žiadosti o stavebné povolenie: doklady, ktorými stavebník dokazuje, že je právoplatným majiteľom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku alebo stavbe iné právo, ktorého oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu, projekt stavby vypracovaný oprávnenou osobou v troch kópiách, doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa uskutočnili pred podaním žiadosti rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce, kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovanej stavby.

Aké podklady ešte môže stavebný úrad vyžadovať: dva stavebné výkresy v mierke 1:50, ktoré musia obsahovať architektonický návrh a statické riešenie prípojok s napojením na hlavné uličné rozvody, technické správy, orientačný rozpočet, situačný výkres v mierke 1:200 so zakreslením objektu, rozvinutého uličného pohľadu a okótovaním od susedných objektov, dve kópie z pozemkovej mapy v mierke 1:1000 (originál nesmie byť starší ako 6 mesiacov) so zakreslením a okótovaním objektu, ktoré si vyžiadate na katastrálnom úrade, právoplatné územné rozhodnutie, vyhlásenie stavebného dozoru (vydať ho môže fyzická alebo právnická osoba, ktorá absolvovala potrebné skúšky), stanovisko spoluvlastníka, ak nie ste výlučným majiteľom stavby, projektovú dokumentáciu žumpy v prípade, ak sa dom nenapojí na verejnú kanalizáciu), zmluvu o likvidácii odpadu vznikajúcom pri výstavbe, vyjadrenie príslušného podniku vodární a kanalizácií, vyjadrenie príslušného energetického závodu, vyjadrenie príslušného plynárenského podniku, vyjadrenie telekomunikácií vyjadrenie príslušného odboru požiarnej ochrany, vyjadrenie obvodného úradu životného prostredia, vyjadrenie príslušného pamiatkového úradu, ak sa objekt nachádza v pamiatkovej zóne.

Úrady a inštitúcie, od ktorých môžete potrebovať vyjadrenie k jednotlivým žiadostiam v stavebnom konaní:

obvodný úrad životného prostredia, obvodný pozemkový úrad, krajský pozemkový úrad, krajský lesný úrad, okresné riaditeľstvo policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát, regionálny úrad verejného zdravotníctva, krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, vodárenské spoločnosti, príslušný energetický závod, Slovenský plynárenský priemysel, Slovenská správa ciest, príslušný pamiatkový úrad.

Ako sa podáva žiadosť na stavebnom úrade: Stavebnými úradmi sú po prechode niektorých kompetencií v rámci reformy verejnej správy obce. Žiadosti teda podáva stavebník na príslušný stavebný úrad, ktorý sa nachádza na miestnom úrade. Žiadosť podáva stavebník alebo účastník akéhokoľvek konania, ktoré prislúcha pod stavebný úrad v podateľni miestneho úradu, kde žiadosť zaevidujú. Na stavebnom úrade by vám predtým, ako podáte žiadosť, mali vedieť presne povedať, čo všetko ešte musíte do žiadosti doplniť a aké dokumenty musíte k žiadosti priložiť. Ak nie je stavebným úradom obec, poradiť by vám pri spisovaní žiadosti mali vedieť aj pracovníci miestneho úradu.

Stavebný úrad je povinný rozhodnúť do termínu, ktorý mu prináleží zo zákona. Ak nie je stavebným úradom obec, obec je povinná posunúť žiadosť do spoločnej stavebnej úradovne. Žiadosť je možné odniesť do spoločnej úradovne aj osobne, najprv si ju však nechajte zaevidovať v obci. Rozhodnutie o povolení alebo zamietnutí žiadosti si stavebník vyzdvihne na mestskom úrade.

Ako urýchliť stavebné konanie:
urýchlenie tohto procesu možno dosiahnuť tak, že sa spojí územné konanie so stavebným konaním. Za určitých podmienok stavebný úrad toto konanie spojí, stále však ide o dve samostatné rozhodnutia a povolenie stavebník nedostane skôr ako za 30 dní, čo úradu na rozhodnutie prináleží zo zákona. Počas tejto doby môžu účastníci stavebného konania vzniesť námietky. Rozhodovanie urýchlite aj tým, že si od nich vyžiadate predbežný súhlas s povolením stavby a oni sa v žiadnej fáze vydávania povolení neodvolajú. Ak totiž podajú námietku, tak odo dňa, ako sa odvolajú, začína plynúť zákonná lehota na vydanie povolenia odznova.

3. Kolaudačné rozhodnutie

Čo sa uvádza v návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia: meno a adresu stavebníka, označenie a miesto stavby, číslo stavebného povolenia, dátum kedy bolo stavebné povolenie vydané, potrebné je aj uviesť kým bolo stavebné povolenie vydané, termín, v ktorom bude stavba dokončená, termín, v ktorom bude vypratané stavenisko, termín, v ktorom bude dokončená úprava okolia.

Čo sa prikladá k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia: výkresy skutočného vyhotovenia stavby, rozhodnutia, stanoviská, súhlasy a posúdenia dotknutých orgánov štátnej správy, atesty a certifikáty použitých materiálov a výrobkov, prehlásenia o zhode výrobkov, revízne správy a doklady o vykonaných skúškach - napr. revízna správa k elektroinštalácii, revízna správa k plynoinštalácii, tlaková skúška plynového potrubia, revízna správa k bleskozvodu, osvedčenie o nezávadnosti komínu, atest nepriepustnosti žumpy, zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd, užívacie povolenie na vodohospodárske časti stavby, užívacie povolenie na komunikácie a spevnené plochy, doklad o vytýčení priestorovej stavby autorizovaným geodetom, geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby podľa predpisov o katastri na vyznačenie zmien v katastri nehnuteľností, záznam o prevzatí geodetickej dokumentácie, ďalšie doklady, ak sú predpísané osobitnými predpismi a vyplynuli z podmienok stavebného povolenia.

Lehoty na vybavenie žiadostí na úradoch podľa zákona

V    jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkmi konania, príslušný úrad rozhodne bezodkladne.

V    ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch musí rozhodnúť najneskôr do 60 dní. Ak nemôže úrad vzhľadom na zložitosť prípadu rozhodnúť ani v lehote 60 dní, môže túto dobu primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak úrad nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Dokedy musia úrady vybaviť žiadosti? Katastrálny úrad: pri vkladoch je lehota jeden mesiac. Pri zápisoch je lehota dva mesiace. Stavebný úrad: v jednoduchších prípadoch rozhodne stavebný úrad do 30 dní, v zložitejších prípadoch do 60 dní od dňa podania žiadosti.

Ako sa píše urgencia, keď úrad včas nerozhodne:

Uvediete: adresu príslušného katastrálneho, prípadne stavebného alebo iného úradu, meno a adresu toho, kto podal návrh alebo žiadosť, o ktorých príslušný úrad nerozhodol v zákonom určenej lehote, dátum, kedy boli návrh alebo žiadosť podané číslo, pod ktorým bol napríklad návrh na vklad podaný alebo evidenčné číslo iných podaných žiadostí., Informáciu o tom, na ktorý zákon sa odvolávate (v prípade návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ide o zákon č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam), môže však ísť aj o stavebný zákon alebo zákon o správnom konaní a dodajte, že žiadate, aby správa katastra alebo iný príslušný úrad uviedli celú záležitosť do poriadku a do súladu so zákonom.

Úrady a inštitúcie, od ktorých môžete potrebovať vyjadrenie k jednotlivým žiadostiam v stavebnom konaní: obvodný úrad životného prostredia, obvodný pozemkový úrad, krajský pozemkový úrad, krajský lesný úrad, okresné riaditeľstvo policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát, regionálny úrad verejného zdravotníctva, krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, vodárenské spoločnosti, príslušný energetický závod, Slovenský plynárenský priemysel, Slovenská správa ciest, príslušný pamiatkový úrad.

Aký dom postaviť

Montované domy

Výhody:
+ krátky čas výstavby, ktorý zvyčajne trvá len niekoľko týždňov,
+ odpadajú takzvané mokré procesy pri výstavbe, na ktoré je potrebný dlhý čas schnutia, + tieto stavby sú nenáročné na neskoršie prevádzkové náklady,
+ sú vyrábané z ekologických materiálov,
+ existuje možnosť stanoviť pevnú cenu budúcej stavby práve z dôvodu krátkeho času výstavby čím sa znižuje aj citlivosť na pravidelné zdražovanie stavebných materiálov.

Nevýhody:
-    stavba svojpomocne - nemôžete šetriť na stavebnej firme, nakoľko montovaný dom len za pomoci známych, ako býva zvykom pri stavbe tehlových domov, nepostavíte. Odbornú montáž zvládnu len špecialisti konkrétnej firmy,
-    zvuková izolácia - montované systémy od nekvalitných výrobcov môžu mať horšie zvukovoizolačné vlastnosti,
-    nižšia akumulačná schopnosť spojená s rýchlejším chladnutím konštrukcie,
-    nižšia kvalita ovzdušia v interiéri domu,

Murované domy

Výhody:
+ zvuková izolácia - použitím ťažkých pasívnych stavebných materiálov majú takéto domy lepšie zvukovoizolačné vlastnosti,
+ akumulačné vlastnosti - stavby z tehál dobre udržiavajú teplo.

Nevýhody:
-    dlhšia doba výstavby a tým vyššia pravdepodobnosť konečného predraženia stavby,
-    horšie tepelno-izolačné vlastnosti a tým väčšia pravdepodobnosť výskytu plesní,
-    väčšia zastavaná plocha oproti montovanej stavbe z dôvodu hrubších konštrukcií,
-    väčšia spotreba energie na vykurovanie.

O projekte a cene domu

Firmy špecializujúce sa na výstavbu montovaných rodinných domov ponúkajú projekty už hotových stavieb, ale klientovi dokážu projekt navrhnúť aj na mieru. Okrem architektonicko-stavebného riešenia obsahujú aj projekty vnútorných inštalácií - kúrenie, rozvody vody, kanalizácie, plynu, elektroinštalácie ako aj nákresy prípojok inžinierskych sietí od uličných rozvodov k domu. Súčasťou projektu býva posudok, statika a správa požiarnej ochrany. Súčasťou projektu by mali byť nasledovné časti: projekt architektúry, projekt statiky, projekt zdravotechniky, projekt kúrenia, projekt elektroinštalácie a požiarnej ochrany. Pri každom projekte je však možné vykonať jeho úpravu na základe individuálnych požiadaviek klienta. Zmeny už v zakúpenej projektovej dokumentácii sa však môžu vykonať už len so súhlasom autora projektu. Ak by ste chceli na projekte robiť veľmi výrazné zmeny, je výhodnejšie nechať si navrhnúť individuálny projekt na mieru.

Cena domu stavby je predovšetkým ovplyvnená voľbou materiálov a konštrukcií, vnútorného vybavenia, náročnosti inštalačných prác a ako aj ďalšími faktormi. Pri cenových ponukách katalógových domov sa uvádza cena viazaná na štandardný popis prác a materiálov.

Aktuálna situácia na Slovensku

Prečo ľudia montovaným domom zatiaľ u nás neveria? V povedomí sú stále synonymom pre stavby masívnejšieho charakteru. Na Slovensku sa pre tento spôsob výstavby rozhoduje zákazník, ktorý nemá čas pre získavanie informácií o najnovších stavebných trendoch, preto z dôvodu neznalosti volí murovanú stavbu ako štandardný spôsob výstavby.

U nás zatiaľ prevláda výstavba rodinných domov klasickým murovaným spôsobom. Ak však na chvíľu nazrieme poza naše hranice uvidíme nasledovné - v Európe sa toto číslo pohybuje okolo 50 percent. Vzdialenosťou Slovensku najbližšou krajinou, kde sa výrobe a výstavbe stavebníc darí, je nepochybne Rakúsko. Podľa údajov z rakúskeho štatistického úradu, montované domy tvoria viac ako 35 percent z celkovej výstavby rodinných domov.

V spolupráci so spoločnosťou BIEN-HAUS Slovakia

zdroj: Dom a Bývanie 

Páčil sa vám článok?

áno: 298     nie: 274

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby