preskočiť na hlavný obsah

Stavba diaľnice D1 - Dubná Skala - Turany

/up/images/featured/images/0-dialnicad1.jpg
Stavba dlho očakávaného severného úseku diaľnice D1 severne od Martina medzi Dubnou Skalou a Turanmi aktuálne vstúpila do druhého polčasu výstavby. Ukončenie a uvedenie diela do prevádzky je plánované v závere roku 2014. Stavba 16,405 km dlhého úseku je realizovaná podľa zmluvných podmienok žltej knihy FIDIC metódou „Naprojektuj a postav".

Diaľnica D1 v úseku Dubná Skala Turany je súčasťou základného diaľničného ťahu v Slovenskej republike v smere západ východ, je situovaná v trase multimodálneho koridoru č. V (vetva A) Bratislava Žilina Košice Ľvov celoeurópskej cestnej siete, ako i európskej cesty E 50. Základným cieľom výstavby je presmerovanie tranzitnej dopravy z cesty I/18 prechádzajúcej intravilánmi priľahlých sídiel na kapacitnú, komfortnú a bezpečnú trasu diaľnice D1, ako aj zabezpečenie strategických cieľov rozvoja diaľničnej a cestnej infraštruktúry, v súlade s hlavnými koncepčnými a územnoplánovacími dokumentmi Slovenska.

Trasovanie diaľnice

Trasa diaľnice D1 svojim priestorovým vedením synergicky využíva dispozície tangovaného územia Turčianskej kotliny na rozhraní národných parkov Veľká a Malá Fatra, chránených maloplošných území, v blízkosti zástavby Vrútok, Martina, Sučian a Turian, pričom z väčšej časti je situovaná v inundácii rieky Váh, Krpelianskeho kanála a vedie vo voľnom súbehu s jestvujúcimi dopravnými trasami železničnej trate Košice Žilina a cestou I/18, ktoré viackrát križuje na novobudovaných mostných objektoch. 

Rozhodujúce časti stavby
Celkový rozsah stavby je definovaný 282 stavebnými objektmi a 12 prevádzkovými súbormi. Medzi rozhodujúce časti stavby okrem vlastnej diaľnice patrí diaľničný privádzač „Martin", štyri mimoúrovňové križovatky Dubná Skala, Martin 1, Martin 2, Turany, obojstranné odpočívadlo „Turčianska Štiavnička", 28 nových trvalých mostov a 2 rekonštrukcie mostov, 10 oporných a zárubných múrov. Súčasťou stavby je výstavba takmer 10 km protihlukových stien z výplňových panelov Durisol a transparentnej metakrylátovej výplne, ako aj cca 7 km ochranných stien pre vtáky s konštrukciou navrhnutou v súlade s požiadavkami ŠOP SR. Štruktúru objektov dopĺňajú úpravy hrádzí, tokov, ako aj preložky a výstavba nových inžinierskych sietí.

Exponované územie s prírodnými prekážkami, križovatkami dopravných trás, ako aj dotyk so zástavbou priľahlých sídiel, kladie zvýšené nároky, ktoré sa odzrkadlili na stavebnotechnickom riešení, konštrukčnom a architektonickom stvárnení jednotlivých objektov a ich častí. Uvedené požiadavky sa uplatnili pri zabezpečení strmých svahov telesa diaľnice (obr. 2 a 3) vystuženými zemnými konštrukciami, jej opevnenia proti účinkom vôd priľahlých tokov, oporných konštrukciách a múroch viacerých konštrukčných systémov a tvarov, ako aj pri riešení ochranných stien a príslušenstva vybavenia diaľnice.

Dominantami stavby sú mostné objekty, ktoré križujú početné prírodné i umelé prekážky. Pri prekonávaní koryta rieky Váh, resp. Krpelianskeho kanála, sú navrhnuté a realizované najväčšie mostné objekty na tomto úseku diaľnice. Nosné konštrukcie týchto mostov sú monolitické z predpätého betónu, budované technológiou letmej betonáže. Výška nosnej konštrukcie je premenná s maximálnou výškou nad piliermi mosta. Koncepcia návrhu mostov nad riekou Váh vychádzala z potreby dosiahnutia čo najväčšieho rozpätia pola práve v mieste koryta rieky, čo spojitá konštrukcia s jej premennou výškou umožňuje. Tvar nosnej konštrukcie s parabolickými nábehmi pri jej spodnom povrchu je osvedčený a často využívaný v mostnom staviteľstve. Pri vhodne volenom pomere výšky konštrukcie v strede pola a nad piliermi sa vytvára harmonická konštrukčná línia v symbióze s ekonomicky efektívnym návrhom konštrukcie s priaznivým pohľadovým efektom predovšetkým pri prekonávaní prekážok ako sú vodné plochy. Maximálne rozpätie pola nad korytom Váhu pri spomínaných mostoch je 125 m, pri premennej výške nosnej konštrukcie 3,0 m až 6,5 m nad piliermi (obr. 4, 5).

Najväčší most na stavbe

Toto rozpätie je navrhnuté hneď pri prvom moste v súvislosti s prvým križovaním rieky Váh. Ide o najväčší most na tejto stavbe, ktorý začína v diaľničnej križovatke Dubná Skala a následne premosťuje cestu I/18, trať ŽSR a spomínané koryto rieky Váh s jeho inundačným územím. Most je navrhnutý z troch dilatačných celkov s celkovou dĺžkou nosnej konštrukcie ľavý most 865 m a pravý 854 m. Prvý a druhý dilatačný celok je navrhnutý ako spojitá jednokomorová konštrukcia s obojstrannými konzolami budovanými na podpernej skruži. Výška nosnej konštrukcie je 2,75 m. Tieto dilatačné celky prekonávajú cestu I/18 a trať ŽSR s veľkou šikmosťou kríženia 23,5 stupňa. Koryto Váhu prekonáva tretí dilatačný celok.

Oceľová lávka pre peších

Koryto rieky Váh prekonáva aj oceľová lávka pre peších, ktorá nahradila pôvodnú lávku, situovanú v mieste trasovania diaľnice. Konštrukcia lávky je trojpoľová zavesená s dvomi oceľovobetónovými pylónmi výšky 18,0 m v tvare V. Rozpätie lávky je 37,8 m + 94,5 m + 37,8 m. Lávka je už zrealizovaná a slúži verejnosti. Svojim konštrukčným riešením vytvára dojem ľahkej no pritom dominantnej a pútavej konštrukcie (obr. 6, 7).

V riešenom úseku diaľnice je navrhnutých niekoľko konštrukcií z tyčových predpätých prefabrikátov, spriahnutých so železobetónovou doskou, v podobe jednopoľových alebo viacpoľových spojitých konštrukcií. Dva nadjazdy nad diaľnicou sú navrhnuté ako spriahnuté oceľobetónové konštrukcie s dvojicou zvarovaných nosníkov.

Záverom zostáva vysloviť presvedčenie, že dokončené dielo sa svojimi účinkami harmonicky integruje do priľahlého urbanizovaného i prírodného prostredia a výsledky úzkej spolupráce subjektov podieľajúcich sa na výstavbe pozitívne ocení motoristická verejnosť po uvedení stavby do prevádzky. 

Ing. Ivan Gábryš, Ing. Jaroslav Guoth, Dopravoprojekt, a. s. Foto: Dopravoprojekt, a. s.

Páčil sa vám článok?

áno: 121     nie: 151

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby