preskočiť na hlavný obsah

Slnečnice - suburbánne bývanie

/up/images/featured/images/0-slnecnicebytovydom.jpg

Suburbánne bývanie s vysokou kvalitou

Širšie vzťahy a kontext

Bratislavská Petržalka je najväčším stredoeurópskym panelovým sídliskom. Vytvára ojedinelý a osobitý pravobrežný pendant mesta. V zásade nič podobného na mapách miest Európy nenájdeme. Obklopujú ju lúky, polia, lužné lesy, dunajská hrádza a ďalej na juh Jarovce, Rusovce, Čuňovo - tri mestské časti s urbanistickou štruktúrou vidieckeho charakteru. Život ani tu nezastal, postupne sa zahusťujú voľné „medzipriestory", obsadzujú sa nové suburbánne lokality s priamou väzbou na sídlisko. Bytový komplex Slnečnice - Južné mesto je súčasťou a zároveň prvou etapou výstavby dlhodobo plánovaného urbanistického konceptu rozvoja južnej enklávy Petržalky s rozlohou cca 90 ha. Nachádza sa na južnom okraji plánovanej zóny, čo znamená momentálne „uprostred poľa" a na rovine - v kontakte s petržalským lužným lesom. Vizuálne však priamo komunikuje s pôvodnou sídliskovou zástavbou Petržalky. Širšie vzťahy definujú priestorový kontext - v tomto prípade ako zložitý komplex špecifických determinantov. Na prvý pohľad sa zdá, že to bolo stavanie na „zelenej lúke", ale opak je pravdou. Vízia cieľového stavu modelovala a ovplyvňovala podrobnejšie podmienky pre navrhovaný urbanistický koncept. „Stará" paneláková Petržalka tvorila popri tom dostatočne pevný bod - rozhodne neštandardný priestorový kontext, na ktorý bolo možné reagovať rôznym spôsobom.

Urbanizmus

Jednoznačnú odpoveď autori ponúkli v urbanistickom koncepte. Rozhodli sa pre priaznivý „mix" mestských bytových domov a rodinnej zástavby, ktorý však namiešali s primeranou dávkou odvahy skúšať niečo nové a pre toto prostredie netypické. V zásade ponúkajú to, čo v „starej" Petržalke chýba - rodinné domy, „uchopiteľný" verejný a poloverejný priestor, urbánny matrix založený na pestrej ponuke bytov, priestorov a funkcií i rozmanitej architektúry. Podstatné je, že kládli dôraz na autonómnosť, samostatnosť a individualitu, ktorá je v ostrom kontraste s monochromatickým konceptom panelákovej Petržalky. Urbanistická skladba má síce aditívny charakter, ale vhodným a v zásade jednoduchým spôsobom rozčleňuje zónu na logické funkčné celky. Prispieva to k prehľadnosti, čitateľnosti a dobrej orientácii - aj toto „starej" Petržalke chýba. Pozdĺž hlavnej prístupovej cesty je situovaný polyfunkčný sekciovo-chodbový bytový dom s prevažne menšími 1-, 2- a 3-izbovými bytmi. Na západ od neho a v zásade v jeho „zákryte" sú štyri 5-podlažné bodové bytové domy. Ďalej sa potom urbanistická koncepcia mení z bytových na radové rodinné domy, ktoré tvoria plošne podstatne väčšiu časť.

Prvý dojem

Prvý dojem z diaľkového pohľadu od cesty na bytový komplex je vd'aka jednoznačnému architektonickému výrazu bytových domov s príjemnou farebnosťou a presvedčivému repertoáru použitých tvaroslovných prvkov priaznivý a pravdepodobne ho mnohí označia za príťažlivý a sympatický. Výsledné skóre prvého dojmu však predsa len o niečo znižuje výrazný mierkový kontrast medzi bytovou a rodinnou zástavbou, ktorá je aj po architektonickej stránke v porovnaní s bytovkami predsa len „o pár rokov" pozadu.

Bytový komplex má však viacero pozitívnych momentov. K tým podstatným patria dobre riešené dispozície bytov bytových i rodinných domov, inšpirované rakúskou architektonickou školou. Byty sú prehľadné, veľkostne dobre dimenzované, neopomínajú pestrú ponuku exteriérových priestorov - lodžií a terás či záhrad. Stačí vidieť pôdorysy - ich čistota je čitateľná a v zásade vzorová, čo nie je u nás bežným štandardom.

Sekciový polyfunkčný bytový dom situovaný pozdĺž cesty s východno-západnou orientáciou je odpoveďou na otázku, ako riešiť primeraný štandard malometrážnych 1- a 2-izbových bytov, ktorým nechýbajú lodžie. Ponúka ekonomické štartovacie byty pre mladých. V južnom krídle domu a na poslednom strešnom ustupujúcom podlaží sú väčšie 3- až 4-izbové byty s priestrannými terasami. Univerzálna ponuka polyfunkčných priestorov v parteri je zárukou situovania základnej vybavenosti, ktorú si takéto suburbánne bývanie vyžaduje. Riešenie štyroch mestských víl disponuje kreativitou a prehľadnosťou bytov a maximálnou úspornosťou vertikálnych komunikačných priestorov. V architektúre sa zaoberá motívom priebežnej lodžie, ktorá obieha jednotlivé pôdorysy zo všetkých štyroch strán domu. Pomocou posuvných tieniacich panelov je rozvinutý do pozície príjemnej kinetickej fasády.

Špecifiká riešenia

Za zmienku v týchto domoch určite stojí práca s terénom, osadenie garáží a atypický parter spájajúci dvojicu mestských víl, ktorý má charakter radových rodinných domov s rôznou šírkou. Niektoré úzke a dlhé pôdorysy aplikujú v dispozícii holandský typ bytov presvetľovaných vnútorným patiom. Byty majú priamy kontakt na priestranné južne orientované záhrady, ktoré ohraničuje lužný les. Tento spôsob riešenia je na Slovensku ojedinelý, má však svoje nesporné kvality a môže slúžiť ako nasledovaniahodný vzor

Radové rodinné domy dopĺňajú zástavbu, pričom v urbanizme vytvárajú samostatné vhodne nadimenzované štyri „bloky" s vnútorným dvorom záhrad jednotlivých domov. Južný okraj ohraničuje súvislejšia uličná štruktúra vyskladaná z radoviek, dvojdomov a izolovaného rodinného domu. Uličný profil prístupových komunikácií je v jednej nivelete s chodníkmi a predzáhradkou domu, čo vytvára výborný „poloverejný" uličný priestor - „open space" -, vhodný pre hry detí a sociálne kontakty obyvateľov. Vzraslá zeleň sa stala súčasťou projektu a už teraz dáva ulici príjemnú zelenú líniu. Dispozície domov sú úsporné, ekonomické a vhodné pre rodinné bývanie. Voči bytovým domom sú však tradičnejšou alternatívou, čomu zodpovedá aj architektonický výraz. Rozdrobenosť formy v tomto prípade až príliš kontrastuje s filozofiou čistej architektonickej formy bytových domov, čo je možno i dôsledok viacčlenného kolektívu s odlišným autorským rukopisom. Ďalším plusom projektu je komplexnosť návrhu, ktorú vytvárajú urbanizované exteriérové priestory s dôslednou segmentáciou verejných priestorov. Hodnoty, ktoré sa často deklarujú len formálne, sú tu viditeľne zastúpené. Veľkosť, praktické fungovanie a prevádzka verejných priestorov bola priamou súčasťou konceptu projektu, pretože zbytočne veľký park, o ktorý sa nemá kto starať, môže byť v konečnom dôsledku záťažou. V tomto prípade sa počas realizácie zmenila vodná plocha jazierka na užitočnejšie viacúčelové ihrisko. Širšie priestorové zázemie bytového komplexu má už v tomto štádiu jasné funkčné využitie a vzhľadom na starostlivosť primerané dimenzie. Nakoniec, treba si uvedomiť, že aj za tieto priestory dnes klient platí. Ekonomické kritériá stimulujú efektívne architektonické riešenia. V tomto prípade architekti vhodne a nanajvýš profesionálne využili osvedčené urbanisticko-architektonické nástroje. Preukázali jednoznačnú výhodnosť málopodlažného mixu zmiešanej urbanistickej štruktúry na dosiahnutie kvalitného suburbánneho bývania.

Andrea Bacová 

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Páčil sa vám článok?

áno: 186     nie: 278

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby