preskočiť na hlavný obsah

Rozvody vykurovania a jeho regulácia

radiator

Pod pojmom rozvod vykurovania rozumieme celú rúrovú sieť konkrétnej sústavy. To znamená prívodné aj spätné potrubie, prípadne kanály, cez ktoré teplonosná látka prechádza (okrem kotla, vykurovacích telies, zásobníkov a expanznej nádrže).

Hlavným rozvodom nazývame rozvod, ktorým prechádza teplonosná látka vykurovacieho zariadenia bez ohľadu na to, či prúdi do tepelného zdroja alebo od neho. Každý objekt – rodinný či bytový dom je iný, a preto je potrebné vyriešiť aj iný rozvod a reguláciu.

Rozdielne predpoklady a požiadavky vyžadujú individuálne poradenstvo a projektovanie i následnú realizáciu. Pred zhotovením projektu sa treba najprv zoznámiť s konkrétnymi podmienkami stavby. Po ich vyhodnotení je možné vyprojektovať systém rozvodov vykurovania, ktorý by mal byť výhodný ako z hľadiska ceny materiálu, tak aj z hľadiska rýchlosti a ceny montáže rozvodov. V každom prípade sa odporúča zveriť spracovanie návrhu a aj projektu kvalifikovanému projektantovi, ktorý bude pri rešpektovaní ekonomických a technických požiadaviek voliť určite tú najvhodnejšiu sústavu rozvodov, armatúr, regulácie a zariadení.

Trendy v riešeniach

Medzi základné podmienky moderných rozvodov určite treba zaradiť univerzálnosť systému, garantovanú kvalitu, certifikáciu rozvodov pre zaručenie spoľahlivosti systému, životnosť vyššiu ako 50 rokov a rýchlosť naprojektovania vrátane výpisu materiálu. Ďalšími prednosťami sú ľahké a zrozumiteľné ocenenie dodávok aj montáže podľa cien odporúčaných výrobcom, jednoduché riešenie prípravy domu pred montážou i pre montáž rozvodov, nízke režijné náklady na dopravu materiálu, na použité montážne náradie i na energiu, rýchlosť a jednoduchosť montáže pri dodržaní podmienky vysokej spoľahlivosti spojov.

Návrh rozvodov sa robí v rámci posúdenia tepelnotechnických parametrov stavebnej konštrukcie, kde sa vypočíta, či dom spĺňa požiadavky STN 73 0540. Tepelné straty sa vypočítajú v zmysle STN 06 0210. Po vyčíslení ročnej spotreby tepla podľa STN 38 3350 pre priemernú vonkajšiu teplotu vo vykurovacom období + 3,9°C a počet vykurovacích dní 225 (pre teplotu + 13°C ) sa navrhnú vykurovacie telesá alebo sa pre existujúce vykurovacie telesá, ak sú v dobrom technickom stave, vypočíta nový teplotný spád. Podľa lokality alebo vlastných požiadaviek i možností zvolíme palivovú základňu pre zdroj tepla a podľa toho sa potom navrhne samotný zdroj tepla, vyhovujúca vykurovacia sústava, potrubné rozvody, armatúry a kvalitná regulácia.

Hlavné a spätné rozvody

Vykurovacie systémy podľa polohy hlavného rozvodu rozoznávame so zvislým alebo vodorovným čiže ležatým potrubím. Podľa teploty teplonosnej látky v rozvode rozlišujeme prívodnú časť a spätnú časť. Prívodnou časťou rozvodu prúdi teplonosná látka vyššej teploty smerom od tepelného zdroja do vykurovacích telies, spätnou časťou prúdi ochladená teplonosná látka smerom do tepelného zdroja.

Rozvod môže byť spoločný alebo sa delí na skupiny. Prívodné potrubie sa zapája na rozdeľovač, na ktorý sa pripájajú jednotlivé vetvy rozvodu. Každá vetva sa pripája prostredníctvom uzáveru, či už ide o vykurovanie teplovodné alebo parné. Spätné potrubie rozvodu pri teplovodnom vykurovaní sa pripája uzávermi na zberač. Pri parnom vykurovaní zberač nie je potrebný.

Vodorovný rozvod vykurovacieho systému môže byť riešený ako spodný alebo horný. Spodný rozvod sa najčastejšie vedie pod stropom suterénu a horný pod stropom najvyššie umiestnených vykurovacích miestností alebo na povale. Stúpacie vetvy privádzajú teplonosnú látku zdola nahor a klesajúce smerom nadol do vykurovacích telies. Vykurovacie telesá sa spájajú so zvislou vetvou prípojkami, ktoré sú tiež prívodné a spätné.

Kvalita a materiály

Základné parametre kvalitného rozvodu predstavujú nízke náklady na prevádzku, odolnosť voči korózii a zanášaniu potrubia vodným kameňom ako aj zdravotnú a hygienickú neškodnosť. Ďalej je zárukou kvality rozvodov rýchla, čistá a jednoduchá montáž, vysoká pružnosť a flexibilita, ktorá zaručuje optimálne vlastnosti pri ich kladení, vysoká pevnosť v ťahu, ktorá dovoľuje použitie menšej hrúbky stien rúrok, čím sa zmenšujú náklady na materiál. Zaujíma nás aj vysoká pevnosť v tlaku, ktorá zabezpečuje dlhodobú tesnosť spojov, ďalej hladký vnútorný povrch rúrky, ktorý nám redukuje tlakové straty pri prúdení média na minimum.

Podľa základných parametrov, ktoré chceme docieliť, si vyberáme aj druh materiálu, z ktorého sa bude potrubná sieť realizovať. Odlišnosť výberu vyplýva z odlišných mechanických vlastností jednotlivých rúrových rozvodov. Pre teplovodné vykurovacie systémy sa používajú potrubia z ocele, medi alebo plastov. Na potrubné siete parných sústav sa používajú najmä oceľové rúry. Pri teplovzdušnom vykurovaní sú to spiropotrubia alebo klasické kovové kanály.

Plastové rúry

Systém napojenia vykurovacích telies a iných druhov vykurovacích plôch prostredníctvom kvalitných plastových rúr má veľa výhod. V podstate celkový vývoj v oblasti tepelných sietí sa orientuje týmto smerom.

Medzi základné prednosti plastových rúr určite patrí to, že sa na nich neusadzuje vodný kameň a iné znečistenie, sú odolné voči korózii, umožňujú jednoduchú, rýchlu a bezpečnú montáž, majú vysokú odolnosť v tlaku, tlmia vibrácie a hluk a majú niekoľkonásobne nižšiu hmotnosť v porovnaní s tradičnými materiálmi. Hladké vnútorné steny znižujú prietokový odpor, takže môžeme použiť menšie prierezy potrubia. Konštrukcie tvaroviek a spôsob spájania vylučujú lokálne znižovanie prietoku, vysoká hodnota tepelnej izolácie samotného materiálu dovoľuje znížiť hrúbku dodatočnej izolácie a zároveň majú tieto potrubia nízky súčiniteľ tepelnej rozťažnosti.

Súčasný trh ponúka širokú škálu plastových rúr. Medzi základné plasty používané na rozvody vykurovacích sústav patria chlórované PVC rozvody, polybuténové rozvody, rozvody polyetylénové a polypropylénové.

Do skupiny veľmi kvalitných materiálov (najmä pre podlahové vykurovanie) určite môžeme zaradiť polybutenové rozvody s kyslíkovou bariérou, a to hlavne kvôli ich špecifickým vlastnostiam, ako sú napríklad vysoká pružnosť, ktorá zaručuje dobré podmienky fungovania rúr aj pri nižších teplotách. Tiež majú veľmi dobrú časovú odolnosť, a to pri zaručenej životnosti 50 rokov aj pri teplote 95 °C . Okrem toho majú veľmi dobré mechanické vlastnosti pri vysokých teplotách a tlaku 0,4 MPa , pričom kyslíková bariéra zabraňuje prenikaniu kyslíka do rozvodov.

Kombinácia plastu a kovu

Dobrým riešením sa v posledných rokoch ukazuje kombinácia plastu s kovom, konkrétne kombinácia sieťovaného polyetylénu s hliníkom, ktorému sa zjednodušene hovorí plasto-hliníkové potrubie. Medzi najväčšie výhody tohto systému určite patrí veľmi malá tepelná rozťažnosť, ktorá sa svojimi hodnotami približuje k medi.

Prevádzková teplota môže vystúpiť až do výšky 95 °C . Plastická tvarovateľnosť za studena je jednoduchá, čo znamená, že tento materiál si dokáže udržať tvar. Ďalšími výhodami sú vysoká životnosť a prevádzková spoľahlivosť, jednoduchá a rýchla montáž, vysoká bezporuchovosť, jednoduchá a relatívne lacná doprava , pretože rozvody sa dodávajú v kotúčoch a samotný materiál je veľmi ľahký, a nakoniec aj cenová dostupnosť.

Rozvody z medi

Medené rozvody sa používajú hlavne tam, kde ich prostredie veľmi namáha a tam, kde sa vyžaduje vysoká materiálová životnosť. Veľmi často sa tento materiál používa na podlahové vykurovanie. Meď je vysoko odolná voči starnutiu. Medené rúrky sú úplne tesné, a preto nedovoľujú difúziu plynu. Sú tiež vysoko odolné proti korózii. Pri týchto rozvodoch nedochádza ani k difúzii kyslíka, a preto odpadá nutnosť špeciálne upravovať vykurovaciu vodu. Rúrky sa spájajú „natvrdo“, preto nedochádza k porušeniu spojov. Medené rozvody zaručujú stálosť teploty vykurovacej vody.

Oceľ

Oceľové potrubie je tradičným materiálom na rozvody vykurovania. Tento materiál má náležitú pevnosť, a preto sú potrubia odolné proti prevádzkovým tlakom. Sú dostatočne trvanlivé a odolné aj proti korozívnym účinkom pretekajúcej vody. Majú tiež vyhovujúco hladký povrch na vnútorných stenách. Primeraná pružnosť umožňuje potrubiu odolávať dilatačným pohybom. Materiál je zdravotne neškodný. Na rozvody sa používajú najmä závitové oceľové rúry, ktoré majú po celej svojej dĺžke ochranný náter alebo sú potiahnuté vrstvou plastu. Oceľové potrubia sa najčastejšie používajú na zhotovenie parných vykurovacích sústav.

Regulačné zariadenia

Životnosť a kvalita rozvodov nezávisí len od správne vybraného materiálu na ich zhotovenie a kvalitného technologického postupu, ale aj od kvality technológií napojených zariadení. Kvalitné vybavenie inštalácie armatúrami pomáha zvýšiť jej bezpečnosť a životnosť. Regulátory tlaku, ventily, klapky, filtre a iné časti rozvodov sa stávajú pevnou súčasťou moderného rozvodu. Rozvody kúrenia by nemali byť bez automatických zabezpečovacích zariadení vôbec prevádzkované. Tiež nesprávne navrhnutý a nesprávne fungujúci systém s prekračovaním medzných hodnôt výrazne znižuje životnosť sústavy a zvyšuje náročnosť na spotrebu energie.

Nenahraditeľnými prvkami vykurovacej sústavy sú vykurovacie armatúry, ktoré slúžia na to, aby sme vedeli celý vykurovací systém správne hydraulicky nastaviť, vyregulovať a používať, čiže nám zabezpečujú jeho spoľahlivú funkciu i prevádzku.

Prostredníctvom kvalitného potrubia sa prepojí zdroj tepla s vykurovacími telesami, prípadne vykurovacími plochami. Nasleduje účinná regulácia zdroja tepla a samotnej vykurovacej sústavy a  správny návrh armatúr, ktorý sa premietne v hospodárnosti režimu prevádzky vykurovania ako celku.

Armatúry

Sú to prvky vykurovacej sústavy, ktoré zabezpečujú spoľahlivú funkciu a prevádzku celého zariadenia. Zmiešavajú teplonosnú látku, regulujú, plnia, vypúšťajú, istia, merajú a podávajú informácie o jej stave ako aj o stave celého vykurovacieho systému. Podľa umiestnenia a funkcie delíme armatúry pre vykurovacie sústavy na zariadenia, ktoré sa umiestňujú do rozvodného potrubia, zmiešavacie a regulačné armatúry, armatúry na vykurovacích telesách, plniace a vypúšťacie armatúry a armatúry meracie a poistné.

Medzi základné armatúry do rozvodného potrubia patria šikmé alebo priame ventily či zasúvadlá, guľové ventily alebo klapky. Guľové kohúty a klapky majú menší hydraulický odpor ako ventily a sú kratšie.

Dnes sa prevažne používajú guľové kohúty a klapky. Kohúty majú voľný prietokový kanál a teda minimálne prietokové straty. Ventily sa používajú na horúcovodných a parných sústavách. Na úpravu teploty teplonosnej látky sa používajú zmiešavacie trojcestné, prípadne štvorcestné armatúry. Ovládajú sa servopohonom a riadia elektronickým regulátorom, ktorý prestavuje armatúru tak, aby sa dosiahla požadovaná teplota teplonosnej látky.

Regulačné armatúry regulujú teplotu alebo tlakovú diferenciu, a tým zabezpečujú spoľahlivú prevádzku vykurovacej sústavy. Môžeme použiť regulátor tlakovej diferencie alebo trojcestný ventil. Ďalej sú to regulátory objemového prietoku, ktoré v sústave zabezpečujú neprekročenie prietoku nezávisle od poklesu tlaku.

Dôležité sú armatúry na vykurovacích telesách. Na prívodnom potrubí do vykurovacieho telesa sa umiestňuje priamy alebo rohový ventil na spodnej časti a s termostatickou hlavicou na vrchnej časti. Na vratné potrubie sa osadí jednoduchá radiátorová spojka alebo spojka s možnosťou vopred nastaviť hydraulický odpor. Prostredníctvom týchto armatúr možno hydraulicky vyregulovať každú vykurovaciu sústavu. Pre vykurovacie sústavy s núteným obehom by sme mali vždy používať vysokoodporové ventily a rozhodne nie armatúry nízkoodporové, ako sú napríklad kohúty.

Plniace a vypúšťacie armatúry majú za úlohu zabezpečiť možnosť vypustenia a napustenia vykurovacej sústavy a umiestňujú sa v najnižších miestach celého systému.

Meracie a poistné armatúry nám podávajú informáciu o stave teplonosnej látky, o jej teplote, tlaku, stave hladiny a prietoku. Teplomer nám udáva teplotu na prívodnom, prípadne vratnom potrubí. Meranie môže byť navrhnuté dotykovými teplomermi, kde je teplota meraná v priamom styku s meraným prostredím, alebo bezdotykovými teplomermi, kde sa teplomer neumiestňuje do meraného prostredia (pyrometre). Tlakomer udáva statický tlak vodného stĺpca vo vykurovacej sústave, pripadne tlakovú diferenciu. Podľa tlaku, ktorý treba merať, ich delíme na manometre, barometre, vákuometre a podobne.

Prietokomerné armatúry majú za úlohu merať prietok pracovnej teplonosnej látky . Používajú sa na to rôzne druhy vodomerov – od mechanických, cez ultrazvukové, až po clony a dýzy. Na meranie hladiny vo vykurovacej sústave, v tlakových aj beztlakových nádobách sa montujú stavoznaky, ktoré delíme na regulačné, signalizačné, kombinované  iné. Môžu byť v tvare plaváku, trubice alebo môžeme použiť stavoznaky elektrické.

Poistné armatúry sa umiestňujú priamo na kotly alebo na prívodné poistné potrubie, ktoré vedie k uzatvorenej expanznej nádobe. Prepad od poistného ventilu je napojený na kanalizáciu. Ich úlohou je ochrániť zdroj tepla pred prekročením maximálneho prevádzkového tlaku. Nesmieme zabudnúť ani na zabezpečovacie zariadenia pri rúrových rozvodoch, či už ide o otvorené alebo uzavreté expanzné nádoby, ktoré nám slúžia na doplnenie vody do systému a zamedzujú nepovolenému stúpaniu tlaku a teploty.

Unibox RTL/Unibox E RTL umožňuje vyhrievanie podlahovej plochy. Priestorová teplota sa aj naďalej reguluje prostredníctvom vykurovacích telies, inštalácia sa robí v kombinácii s radiátorovým kúrením s max. teplotou v prívode do 70 °C. Rozsah nastavenia 20-50 °C, výrobcom obmedzené na 40 °C.
Unibox plus/Unibox E plus umožňuje reguláciu priestorovej teploty a vyhrievanie podlahových plôch prostredníctvom obmedzenia teploty v spiatočke. Inštalácia sa robí v kombinácii s radiátorovým kúrením s max. teplotou v prívode do 70 °C, rozsah nastavenia 7-28 °C, 20-40 °C teplota v spiatočke).

Dokonalé regulovanie

Nenahraditeľnými prvkami vykurovacej sústavy na dosiahnutie príjemnej pohody v jednotlivých vykurovaných miestnostiach sú dokonalé systémy regulácie. Slúžia nám na to, aby sme vedeli všetky vykurovacie sústavy správne hydraulicky nastaviť, ďalej vyregulovať podľa potrieb a správne používať. Tieto zariadenia nám zabezpečujú spoľahlivú funkciu a prevádzku celého systému. Úlohou regulácie je podľa možnosti zabezpečiť automatickú prevádzku vykurovania.

Keď sme už investovali do kvalitných nových rozvodov, zdroja tepla a armatúr, nemali by sme šetriť ani na kvalitnej a účinnej regulácii tepla. Kvalitná regulačná technika, pružná a programovateľná, umožňuje zohľadniť všetky tepelné zisky, ak je správne použitý a nastavený systém automatickej regulácie, jeho parametre a akosť.

Regulovať vykurovaciu sústavu môžeme podľa vnútornej alebo vonkajšej teploty, výstupnej teploty vody zo zdroja, podľa teploty vody na prívodnom potrubí či podľa teploty nastavenej na termostate kotla a podobne.

Pri regulácii vykurovacieho systému podľa vnútornej teploty môžeme regulovať miestne, priamo alebo  nepriamo. Pri miestnej regulácii regulujeme výkon jednotlivých vykurovacích telies samostatne a samostatne zdroj tepla. Pri priamej egulácii sa reguluje priamo zdroj tepla a pri nepriamej regulácií sa reguluje vstupná teplota vody v prívodnom potrubí zmiešavaním a zdroj tepla sa reguluje samostatne.

Regulácia na zdroji tepla sa pri lacnejších kotloch rieši tak, že sa použije jednoduché regulačné zariadenie, t. j. kotlový termostat. Drahšie kotly sú vybavené reguláciou s moduláciou výkonu, ktorá môže byť dvojstupňová alebo plynulá. Elektronická modulácia kotlov slúži na regulovanie výkonu kotla podľa teploty vykurovacej vody.

Regulácia na telese

Väčšinou sa používajú termoregulačné ventily, ktoré by mali byť na každom vykurovacom telese. Inštalujú sa najčastejšie ako doplnok centrálnej regulácie. Ide o zariadenie, ktorého regulačná funkcia spočíva v možnosti udržiavať stálu teplotu v miestnosti plynulou reguláciou teplej vody do vykurovacích telies. Kvapalina alebo aj iná látka, ktorá je v termostatickej hlavici ventilu, zväčšuje svoj objem v závislosti od výšky teploty. Keď sa teplota v miestnosti zníži, kvapalina v hlavici zmenší svoj objem a pootvorí kužeľ ventilu, čím umožní väčšiemu množstvu vykurovacej vody pritekať do radiátora. Ihneď, ako sa teplota v miestnosti zvýši, prítok vody sa zníži. Termostatické ventily sú takto schopné zohľadniť dodatočné tepelné zisky. Automaticky znížia tepelný výstup radiátora. Znížením teploty v miestnosti o 1 °C je možné ušetriť až 6 % nákladov na vykurovanie.

Existuje aj veľa iných možností ako teplo miestne regulovať, ale pri porovnaní nákladov na ich inštaláciu a ušetrenia nákladov na energiu sú termoregulačné ventily neoceniteľné. Na zabezpečenie rozdielnej, individuálne nastavenej teploty v jednotlivých miestnostiach sa najlepšie hodia termostatické ventily. Po ich namontovaní sa každý priestor môže individuálne temperovať podľa potreby a spôsobu využitia.

Dnešné termostatické ventily snímajú zmenu priestorovej teploty a automaticky regulujú prívod vody do vykurovacieho telesa. Najčastejšie majú čísla pre nastavenie vyznačené na otočnej rukoväti. Tieto jednotlivé čísla zodpovedajú určitým teplotám, napr. číslo 3 označuje 20 °C . Ich použitie je veľmi jednoduché. Niektoré termostatické ventily majú aj úspornú zarážku, ktorou sa dajú nastaviť najvyššie teploty v miestnosti.

Termostatické hlavice sú tiež určené na automatickú reguláciu teploty v miestnosti. Riadia teplotu otváraním alebo zatváraním ventilu. Hlavica obsahuje náplň, ktorá sa so zvyšujúcou teplotou v miestnosti rozťahuje, tým zatvára radiátorový ventil a škrtí prísun teplej vody do radiátorov.

Niektoré hlavice majú aj špeciálne funkcie napr. detskú poistku, kde kombináciou čísel je možné zablokovať tlačidlá, alebo funkciu „otvorené okno“, kde pri poklese teploty o 1,5 °C sa ventil uzavrie, ak teplota v miestnosti nestúpne ani po 45 minútach ventil sa otvorí, ale priestor nevykuruje, ale len temperuje.

Priestorová regulácia

Pri priestorovej regulácii sa ako najjednoduchší spôsob používa priestorový termostat, ktorý je umiestnený v referenčnej miestnosti, sníma tam teplotu a podľa potreby, t. j. ako sme si nastavili parametre, zapína alebo vypína kotol. Na týchto priestorových termostatoch môžeme nastaviť okrem teploty aj denný, nočný a víkendový program vykurovania. Nevýhodou je, že pri tomto systéme sa nedajú nastaviť rôzne teploty v jednotlivých miestnostiach, a preto sa musia miestnosti ešte regulovať pomocou termostatických ventilov, ktoré sú umiestnené na vykurovacom telese.

Ekvitermická regulácia reaguje na vonkajšiu teplotu. Senzory okrem vonkajšej teploty sledujú aj teplotu vykurovacej vody a teplotu miestnosti. Výkon kotla reaguje rýchlejšie a prispôsobuje sa automaticky vonkajším teplotám podľa nastaveného režimu. Najčastejšie sa táto forma regulácie používa ako súčasť vykurovacieho telesa alebo vykurovacích kotlov.

Ekvitermické regulátory sú typickým príkladom kvalitnej regulácie, ktorá na základe okamžitej výšky vonkajšej teploty upravuje teplotu vody vo vykurovacom zariadení. Tieto regulátory majú schopnosť samostatného učenia. Senzor, umiestnený vo vonkajšom prostredí, sníma vonkajšiu teplotu vykurovacieho média a teplotu miestnosti a prostredníctvom nich si nastaví teplotu vykurovacej vody. Tieto sú štandardne naprogramované na maximálnu optimalizáciu tepelného režimu.

Inteligentná regulácia sníma teplotu v celom dome v každej miestnosti samostatne, pretože má tepelné senzory umiestnené vo všetkých miestnostiach. Predvolené parametre sa spracujú v centrálnej jednotke a pomocou rádiového alebo káblového spojenia tá potom riadi jednotlivé regulátory. Snímače, ktoré sú umiestnené na vykurovacích telesách, posúvajú do centrálnej jednotky skutočné požiadavky na teplotu.

Regulácia teploty vody v prívodnom potrubí sa môže riadiť podľa hodnoty nastavenej na termostate kotla, podľa vonkajšej teploty vzduchu alebo podľa vnútornej teploty v miestnosti.

Medzi armatúry používané na reguláciu patria všetky druhy termostatov. Ide o vysokokvalitnú, pružnú a programovateľnú reguláciu, ktorá umožňuje zohľadniť všetky tepelné zisky v miestnosti, napr. slnečné žiarenie cez okná, zvýšený počet osôb, prevádzku elektrických spotrebičov, nižšie teploty v noci, rôzne teploty v rôznych miestnostiach, neprítomnosť človeka a iné. Tieto termostaty môžu byť mechanické, digitálne priestorové alebo povrchové dotykové príložné a aj iné.

Mechanické termostaty predstavujú najjednoduchšiu formu automatickej regulácie priestorovej teploty. Môžu svojím výstupom plne otvárať alebo uzatvárať prívod média alebo zapínať či vypínať zdroj vykurovania, čiže ich môžeme použiť na reguláciu pri kotloch všetkých druhov, pri čerpadlách, termoelektrických pohonoch a pod. Digitálny priestorový termostat je určený na zabezpečovanie automatickej regulácie teploty vykurovacích systémov najčastejšie ovládaním kotla, cirkulačného čerpadla alebo ventilu. Povrchový dotykový príložný termostat sa používa na snímanie teploty v potrubiach a zabezpečuje hornú a spodnú teplotnú hranicu pre ochranu systému a môže obsahovať aj automatický prepínač leto/zima a protimrazovú ochranu.

Zaťaženie rozvodov

Vykurovacie systémy v domoch bývajú značne zaťažované rôznymi vplyvmi, ktoré napríklad pôsobia na priechodnosť rozvodov, na funkciu jednotlivých zariadení a armatúr, na celistvosť materiálu a na povrchy materiálov zvonka aj vo vnútri. Ďalším problémom sú materiálové poruchy, ktoré vznikajú pôsobením zaťaženia na rozvod zvonka, ako napríklad priehyb, zmrštenie a predĺženie potrubia, a to hlavne pri zaťažení armatúrami, teplotnými zmenami alebo nesprávnym uchytením rozvodov. Týmto poruchám zabránime, ak navrhneme správny rozostup podpôr, a to podľa druhu materiálu, umiestnime správny počet pevných bodov a potrubie kvalitne tepelne zaizolujeme.

Na rozvody vplývajú nežiaduce vplyvy aj zvnútra potrubia, a to najmä korózia, ktorá môže byť spôsobená agresívnym chemickým zložením vody, teplotou vody, rýchlosťou prietoku a inými vplyvmi. Rozvod môžeme chrániť napríklad vybraním vhodných materiálov, dodržiavaním maximálnej rýchlosti prietoku a upravovaním vody. Rozvod môže byť tiež zaťažený inkrustáciou, hlavne pri drsnosti potrubia, preto by sme si mali zvoliť potrubia s hladkým povrchom, ale tiež kavitáciou, a to pri nízkom tlaku vody, preto sa snažíme zabezpečiť dostatočný tlak vody v rozvodoch.

Ak má celý systém fungovať efektívne, je bezpodmienečne nutná jeho pravidelná údržba. To je záruka maximálneho ekonomického a ekologického využívania celej vykurovacej sústavy.

Optimálne riešenie

Pri dodržaní všetkých požiadaviek na realizáciu a fungovanie kvalitných rozvodov je možné docieliť zníženie spotreby tepla bez zníženia komfortu vykurovania. Výber kvalitných vykurovacích rúr, armatúr a regulačnej techniky je dôležitý pre správnu funkciu, životnosť a úžitkovú hodnotu vykurovacích systémov. Dôležité je správne nastavenie systému, či to už bude podľa zmeny teplôt, podľa dňa v týždni alebo podľa času počas dňa, či s využitím možnosti zníženia teploty počas neprítomnosti v byte alebo obmedzenom prekurovaní či nedokurovaní bytu.

V každom prípade je jasné, že nové systémy by mali byť charakteristické nízkou spotrebou paliva, vysokou účinnosťou, komfortnou obsluhou a vysokou kvalitou použitých materiálov. Racionalizáciu, úspory energie a ochranu životného prostredia nám ponúkajú rozvody a regulácie zdrojov tepla od jednotlivých kotlových termostatov až po možnosť pripojenia na riadiaci systém budovy.

Ing. Mária Kostolná, Snímky: archív redakcie 

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 281     nie: 319

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby