preskočiť na hlavný obsah

Rozvody vody a kanalizácie

/up/images/featured/images/Rozvody_vody_a_kanalizacie_0.png

Projekt vnútorného vodovodu a kanalizácie treba spracovať v úzkej spolupráci so všetkými projektantmi ostatných inštalácií, aby sa rozvody navzájom podľa potreby dopĺňali a dospelo sa k správnym riešeniam. Jednotlivé inštalácie si nebudú prekážať a súčasne sa zabezpečí účelná a hospodárna výstavba i prevádzka domu.

Pred začatím prác na projekte je potrebné sa najprv zoznámiť s podmienkami stavby, pretože každý dom je iný a rozdielne predpoklady vyžadujú individuálne projektovanie i realizáciu. Treba zistiť, kde sú voľné priestory na vedenie rozvodov, zaujíma nás prístup k stúpačkám, možnosti upevňovania rozvodov, umiestnenie a prístupnosť k uzáverom, poloha a upevnenie vodomeru, možnosti riešenia dilatácií, vytvorenie inštalačných priečok a iné.

Po vyhodnotení domu je možné vyprojektovať systém rozvodov, ktorý by mal rešpektovať Zákon č. 442/2002 Z. z. z 19. júna 2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ostatné právne predpisy a normy. Všetky rúrové časti a armatúry musia vyhovovať právnym dokumentom podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, ktorý vyžaduje preukazovanie zhody výrobku s platnými normami. Preukazovanie zhody sa môže uskutočniť len s platnou normou prebratou z EU (STN EN) alebo slovenskou normou (STN). Po vyhodnotení domu je možné vyprojektovať systém rozvodov vody a kanalizácie, ktorý by mal byť rovnako výhodný z hľadiska ceny materiálu, ako aj z hľadiska rýchlosti a ceny montáže. Pri dodržaní správnych technologických postupov a noriem, rešpektovaní požiadaviek staviteľa a technických požiadaviek sa podarí navrhnúť tú najvhodnejšiu sústavu rozvodov, armatúr a zariaďovacích predmetov.

Rozvody vody a kanalizácie sa zakresľujú do zjednodušených stavebných výkresov. Treba dodržiavať normu STN 01 3450 Výkresy zdravotných inštalácií - výkresy v stavebníctve. Do pôdorysu sa rozvody zakresľujú v pohľade z hora. Vodorovným rezom sa zobrazujú iba zvislé potrubia, ktoré sa prenášajú do vyššieho podlažia. Do výkresov jednotlivých podlaží sa najprv zakresľujú zariaďovacie predmety s umiestnením zvislých kanalizačných potrubí (pri vodovodných rozvodoch vodovodné stúpačky). V najnižšom podlaží alebo v základoch domu sa zakreslí ležaté kanalizačné (vodovodné) potrubie a pripojenie na domovú prípojku.

Miesto, v ktorom vyúsťuje domová kanalizačná prípojka, závisí od situovania verejnej kanalizácie, t. j. od umiestnenia vložky, a pri vodovodoch od umiestnenia kolmých odbočiek. Miesta pripojenia sú zakreslené na situačnom výkrese, ktorý dodá príslušná správa potrubia. Ďalej sa kreslia rozvinuté pozdĺžne rezy vedenia kanalizácie a vody a jednotlivé zvislé potrubia s vedľajšími zvodmi. Pri vodovode sa kreslia aj s odbočkami do hlavného rozvodu. Výkresy sa doplnia technickou správou, spresňujúcou všetky potrebné údaje. Výkresy sa spracovávajú osobitne pre jednotlivé rozvody a musia jednoznačne určiť funkčné vlastnosti rozvodov, ich polohu, tvar, rozmery, typ, umiestnenie zariaďovacích predmetov a strojového vybavenia a vzájomné vzťahy jednotlivých zariadení voči budove.

Všeobecné požiadavky

Medzi základné požiadavky na moderné rozvodové systémy určite patrí univerzálnosť a garantovaná kvalita. Systém rozvodov musí byť certifikovaný a jeho životnosť vyššia ako 50 rokov, ďalej je dôležitá rýchlosť vyprojektovania, výpis materiálu, ľahké a zrozumiteľné ocenenie dodávok a montáže podľa cien odporučených výrobcom, jednoduché riešenie prípravy domu pred montážou rozvodov, nízke režijné náklady na dopravu materiálu, montážneho náradia a na energiu. Dôležitá je rýchlosť a jednoduchosť montáže pri dodržaní podmienky vysokej spoľahlivosti spojov.

Kanalizačné potrubné systémy

Podľa súčasne platných predpisov musia byť budovy odvodnené a musia z nich byť odvedené všetky splašky. Vnútorná kanalizácia vedie odpad hlavným zvodom od zariaďovacích predmetov von z budovy. Pri správnom návrhu kanalizačného systému by sme mali poznať a dodržiavať normu STN 73 6760 Vnútorná kanalizácia.

Kanalizačná prípojka musí spĺňať požiadavky normy STN 73 6701 Stokové siete a kanalizačné prípojky. Na zriadenie kanalizačnej prípojky musíme podať žiadosť inštitúcii vodárne a kanalizácie podľa príslušnej lokality. Oni nám určia miesto napojenia. Prípojka musí byť uložená v sklone min. 3 % smerom k verejnej kanalizácii a musí mať vybudovanú aspoň jednu kanalizačnú šachtu, ktorá je vzdialená min 1 m od uličnej čiary. Realizuje sa na náklady vlastníka nehnuteľnosti.

Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať vody znečistené iba do prípustného stupňa a len dovolené množstvo čistých vôd s určitou teplotou. (STN 73 6001 určuje prípustné množstvo jednotlivých látok). Ucelený odpadový systém kanalizačných rozvodov by mal spĺňať všeobecné požiadavky, ako je pevnosť proti vnútorným a vonkajším tlakom a absolútna nepriepustnosť smerom von i dovnútra, tiež odolnosť proti obrusu, odolnosť voči vysokým teplotám (do 100 °C - splašky z umývačky riadu a pračky). Ďalej je dôležitá pružnosť materiálu, nerozbitnosť pri nízkych teplotách a tesnosť hrdiel pri deformáciách.

Rozvody by mali mať hladký povrch (aby sa nebrzdilo odplavovanie a netvorili sa usadeniny), zaručenú vodotesnosť a plynotesnosť, nemajú podliehať korózii, mali by byť odolné voči kyselinám, bludným prúdom, plesniam, hnilobe a radónu. Pri výbere by sme nemali zabúdať na vysokú životnosť (približne 50 rokov), tiež dobrú odolnosť voči inkrustáciám, t. j. aby potrubia mali vysokú samočistiacu schopnosť. Ak rozvody dosahujú nízku hmotnosť, mávajú minimálne priestorové nároky, uľahčujú manipuláciu, ľahko sa upravujú na potrebné dĺžky a tvary, uľahčujú montáž, opravy ako aj výmenu prvkov . Výrobky by mali mať certifikát, aby sme mali zaručenú spoľahlivosť celého systému.

Potrubia a zariadenia vnútornej kanalizácie by mali byť navrhnuté tak, aby vyhovovali technickým požiadavkám na pripájacie, odpadové, vetracie, odpadové dažďové potrubie a zvodné potrubie. Nemalo by sa zabúdať ani na príslušenstvo vnútornej kanalizácie, ako sú zápachové uzávery a prelivy, podlahové vpusty. Skúšky tesnosti kanalizácie sa vykonávajú podľa STN 73 6760.

Materiály

Potrubia sa najčastejšie zostavujú z kameninových, liatinových a plastových rúr.

Hlavnou výhodou kameninových rúr je ich dlhá životnosť, odolnosť voči obrusu, inertnosť voči pôsobeniu vplyvov zemnej vlhkosti. Nevýhodou je nízka pevnosť, veľká krehkosť a vysoká hmotnosť. Liatinové rúry sa používajú na beztlakové rozvody a ich výhodou je odolnosť voči mechanickému i chemickému pôsobeniu pretekajúcich látok a vysoká pevnosť. Nevýhodou je krehkosť a to, že potrubie nesmie byť namáhané na ohyb. Rúry z PVC (polyvinylchloridu) sa vyrábajú ako tenkostenné (šedá farba), ktoré sú určené na pripojovacie a odpadové potrubie, a hrubostenné (oranžová farba), určené na zvodné potrubie uložené v zemi. Jeho mechanické vlastnosti závisia od teploty. Pri teplotách okolo 5 °C je tento materiál veľmi tvrdý a krehký, pri teplotách nad 80 °C mäkne a dá sa tvarovať. Trvale použiteľný je do teploty 40 °C.

Vodovodné potrubné systémy

Vnútorný vodovod je jedným z rozhodujúcich článkov v systéme zásobovania objektu. Jeho optimálny návrh prináša nielen úsporu vody a energie, ale zároveň ovplyvňuje životnosť, úžitkové a hygienické vlastnosti zariadení i dopravovanej vody. Projektovanie, stavba a udržiavanie vnútorného vodovodu sa riadi požiadavkami hygieny, bezpečnosti a hospodárnosti a záväznými predpismi obsiahnutými v STN 73 6660 Vnútorné vodovody, ktorá platí pre projektovanie, výstavbu, skúšanie a prevádzku vnútorných vodovodov pripojených na verejnú vodovodnú sieť alebo vlastný zdroj vody. Dimenzovanie vnútorného vodovodu sa riadi normou STN 73 6655 a vodovodná prípojka sa navrhuje podľa STN 75 5401 a realizuje sa podľa STN 75 5402. Podľa tejto normy musí byť za vodomerom inštalovaný mechanický filter alebo musí byť súčasťou redukčnej či inej armatúry.

Základné požiadavky na správne navrhnutý a realizovaný systém rozvodu vody sú nízke náklady na prevádzku, vysoká životnosť, odolnosť voči korózii a zanášaniu potrubia vodným kameňom a zdravotná i hygienická neškodnosť (potrubie nesmie ovplyvňovať akosť a chuť pitnej vody). Ďalej je tu potreba rýchlej, čistej a jednoduchej montáže, vysokej pružnosti a flexibility, ktorá zaručuje optimálne vlastnosti potrubia pri kladení a umožňuje, aby bez škodlivých následkov odolávalo dilatačným pohybom, posuvom a miernym pretvoreniam spôsobeným sadaním stavby, stláčaním nadložia či inými silami. Dôležitá je aj vysoká pevnosť v ťahu, ktorá umožňuje použitie menšej hrúbky stien rúrok, čím sa zmenšujú náklady na materiál.

Vysoká pevnosť v tlaku zase zabezpečuje odolnosť proti prevádzkovým tlakom, vnútorným nárazom vody a proti pôsobeniu vonkajších síl ako aj dlhodobú tesnosť spojov. Hladký vnútorný povrch rúrky, zaoblené zmeny smeru vo vnútri ako aj malý počet spojov redukujú tlakové straty pri prúdení média na minimum.

Ak sa potrubia vedú nad sebou, najnižšie uložené je potrubie studenej vody, najvyššie ohriatej pitnej vody a cirkulačné sa inštaluje medzi ne. Ak je potrubie vedené v podlahe, v nosnej železobetónovej stropnej konštrukcii alebo v železobetónovej základovej doske, musí byť v ochrannej rúrke a bez spojov.

Zásobovanie studenou pitnou vodou je pri väčšine zariaďovacích predmetov doplnené zásobovaním teplou vodou. Pre pripojenie všetkých zariadení na teplú vodu k domovému vodovodu platia ustanovenia STN 73 6660 rovnako ako pre rozvody studenej vody. Pre navrhovanie zariadení na ústredné ohrievanie úžitkovej vody na umývanie a kúpanie platí STN 06 0320 Ohrievanie úžitkovej vody. Pri tlakovej skúške, ktorá sa vykonáva podľa normy STN 75 5911 Tlakové skúšky vodovodného potrubia, sa skúša len potrubný rozvod, a to skúšobným pretlakom 1,5 MPa, a konečná tlaková skúška prebieha po celkovej montáži a kompletácii vnútorného vodovodu skúšobným pretlakom 0,7 MPa.

Materiály

Potrubia studenej a ohriatej pitnej vody musia byť tepelne izolované. Ako inštalačný materiál si dnes pre vodovodné systémy môžeme vybrať napríklad hrdlové liatinové tlakové rúry, prírubové liatinové tlakové rúry, bežné oceľové závitové rúry, zvárané oceľové rúry, bezšvové oceľové rúry, pozinkovanú oceľ, medené, mosadzné alebo rúry z nehrdzavejúcej ocele. Najčastejšie sa však používa potrubie z plastov (PE, PP, PB, PVC) alebo tzv. viacvrstvové rúry (napr. plastové s hliníkovou vložkou, ktoré umožňujú kombinovať prednosti a výhody plastu s prednosťami kovových potrubí, pri potlačení nevýhod obidvoch druhov materiálov).

Voľba vhodného materiálu je daná ekonomickými, ale aj technickými podmienkami daného projektu a nie je možné pravidlá výberu zovšeobecniť. Už pri projektovaní treba rozhodnúť o druhu použitých materiálov na rozvody a projekčné práce a koncepciu riešenia prispôsobiť tomuto materiálu tak, aby boli jeho vlastnosti čo najlepšie využité.

Zariaďovacie predmety

Zdravotné inštalácie, zabudované ku kanalizačným a vodovodným potrubiam, sa skladajú zo zariaďovacích predmetov, potrubí a armatúr. Zariaďovacie predmety sa rozlišujú podľa účelu napríklad pre hygienické zariadenia, ktoré slúžia na osobnú hygienu, umývanie, kúpanie, pranie a odber vody. Patria k nim záchodové misy, pisoáre, umývadlá, kúpacie alebo sprchovacie vane, bidety, drezy a iné. Zariaďovacie predmety na rovnaký spôsob použitia sa líšia tvarom, materiálom a pripojenými armatúrami podľa rozličných požiadaviek na ich využitie, ďalej podľa estetických nárokov, požiadaviek prevádzky a podobne.

Voľba materiálu pre zariaďovací predmet závisí od prevádzkových podmienok, ktorým je vystavený, pričom sa prihliada na požadovaný estetický vzhľad a prípadne aj na cenu výrobku. Ak sa rozhodneme viacej investovať do zariaďovacích predmetov, mali by sme o nich niečo vedieť.

Základné vlastnosti zariaďovacích predmetov posudzujeme podľa všeobecne platných kritérií, ako sú ergonómia (zaoberá sa tvarovaním a veľkosťou zariaďovacích predmetov vzhľadom na rozmery ľudského tela a možnosťou pohodlných úkonov pri ich používaní), bezpečnosť (skúma odolnosť výrobkov proti nárazom), šmykľavosť povrchu, hygiena (a to nielen hygiena fyzická, ktorá si všíma členitosť a povrch zariaďovacieho predmetu, mieru rozstrekovania vody, poréznosť, možnosť tvorby baktérií, ale aj hygiena duševná, napr. hlučnosť splachovacích zariadení a armatúr, netesnosť armatúr s odkvapkávaním vody, atď.).

Požiadavku správnej konštrukcie charakterizuje funkčnosť, účelnosť, vhodnosť materiálu, progresívnosť, tepelné vlastnosti a rýchlosť montáže. Estetika sa zaoberá tvarom zariaďovacieho predmetu (nemá byť samoúčelný), farebnosťou, pohodlím a komfortom.

Výkon predstavuje plnenie základných funkcií, pre ktoré je zariaďovací predmet určený. Sem zahŕňame aj náročnosť na údržbu počas prevádzky, potrebu a cenu náhradných dielov, fyzickú i morálnu životnosť. Ekonómia je daná efektívnosťou a hospodárnosťou pri používaní zariaďovacieho predmetu a vyjadruje sa napríklad spotrebou vody, čistiacich prostriedkov, atď.

Prevažnú časť vlastností zariaďovacieho predmetu podmieňuje hmota, z ktorej sa vyrába. Materiál musí byť pevný (odolný voči nárazom a poškriabaniu), nepriepustný, trvanlivý s dostatočnou odolnosťou voči pôsobeniu chemikálií, bezpečný pri možnosti pošmyknutia. Ďalej by mal mať určité tepelno-technické vlastnosti (chladenie pri dotyku je nepríjemné) a izolačné vlastnosti (napríklad pri nedostatočnej izolácii vane musíme do kúpeľa doplňovať teplú vodu). Vyžaduje sa belosť alebo jasnosť a stálosť farieb povrchu, jednoduchosť a účelnosť tvaru, najmenšia možná hlučnosť a spoľahlivosť.

Každý kvalitný zariaďovací predmet aj batéria musia byť označené nezmazateľnou značkou výrobcu (najčastejšie na mieste, ktoré nie je pri bežnom pohľade vidieť, napríklad na bočnej strane zariaďovacieho predmetu alebo spodnej strane výtokového ramena batérie). Každý zariaďovací predmet by mal byť schválený hlavným hygienikom SR a preskúšaný akreditovanou skúšobňou. Predajca by ho mal predávať s montážnym návodom v slovenčine a záručným listom. Pri montáži treba dávať pozor - ak sa vtedy predmet poškodí, už sa naň nevzťahuje záruka.

Materiály

Pri výrobe zariaďovacích predmetov sa používajú tradičné aj novodobé materiály. Keramické zo zliateho črepu sú pevné, odolné proti mechanickému namáhaniu a netvoria sa v nich trhliny. Glazujú sa a vypaľujú, čím sa materiál stáva nenasiakavý a z hygienického hľadiska veľmi výhodný.

Niektoré keramické zariaďovacie predmety sa dnes vyrábajú so špeciálnou povrchovou úpravou tzv. nanotechnológiou. Dvojité vypaľovanie spôsobuje, že sa zariaďovacie predmety stávajú pri bežnej špine samočistiace. Výhodou smaltovanej liatiny je možnosť odlievať zložité tvary. Výrobky majú vzhľadom na hmotnosť dobrú akumulačnú schopnosť. Nevýhodou je vysoká hmotnosť, krehkosť a možnosť poškodenia. Oceľový smaltovaný plech má nízku hmotnosť, ale tým aj nižšiu akumulačnú schopnosť. Predmety sa ľahko udržiavajú, majú dobrú chemickú odolnosť, ale sú veľmi citlivé na mechanické poškodenie (smalt sa pri náraze odlupuje).

Výrobky z nehrdzavejúceho oceľového plechu nepotrebujú špeciálnu povrchovú úpravu, sú veľmi vzhľadné a majú takmer neobmedzenú životnosť. Ich nevýhodou je vysoká cena. Z plastov sa používajú termoplasty (netvrdnúce hmoty) a termosety (sklené lamináty). Medzi ich výhody patrí predovšetkým nízka hmotnosť. Pri málo kvalitných plastoch predmety strácajú svoj lesk, povrch sa rýchlo obrusuje, čo zhoršuje jeho čistenie. Liaty akrylát je bezporézny a ak je prefarbený v celej hrúbke, má stálu farebnosť. Je schopný okamžite prebrať teplotu vody a napúšťanie vody nespôsobuje veľký hluk. Ľahko sa čistí, je odolný voči nárazom a poškriabaniu, no ekonomicky je trochu náročnejší.

Umývadlá

Umývadlová zostava pozostáva z misy, upevňovacej konštrukcie, odtokového ventilu so zápachovou uzávierkou a výtokovej armatúry. Podľa tvaru ich delíme na: klasické, rohové, oválne, obdĺžnikové, štvorcové, polpultové, pultové, umývadielka a iné. Podľa konštrukcie môžu byť konzolové, s polstĺpom, so stĺpom, na zabudovanie do nábytku, zapustené zhora, zapustené zdola, vstavané zhora, vstavané zdola, s vlnolamom, samonosné (upevňujú sa na nosnú alebo zosilnenú stenu na kovové skrutky alebo háky) a iné.

Vane

Vaňovú zostavu tvorí vaňa, úložná konštrukcia, odtoková a prepadová súprava pre vypustenie, zápachová uzávierka a vaňová zmiešavacia batéria.

Náš trh ponúka ucelený rozmerový rad od najmenších typov (dĺžky 120 cm), cez štandardné veľkosti (150, 160, 170 cm) až po rozmerovo najvyššiu triedu. V ponuke je aj veľa atypických druhov, napr. vane pre bytové jadrá s osobitným otvorom na pravej alebo ľavej strane, ktorý slúži na inštaláciu pevného alebo otočného umývadla v kúpeľniach s priestorovými obmedzeniami. Pri dostatočne veľkom priestore si môžeme vybrať aj vaňu pre dve osoby (dajú sa zabudovať aj do steny).

Podľa spôsobu uloženia poznáme voľne stojace vane (sú postavené pomocou nastaviteľných nôh na kryciu podlahovú vrstvu) a vane na obloženie (aj obmurovanie), prípadne detské vaničky. Vane sa líšia aj podľa tvaru. Môžu byť klasické, anatomické, sedacie, sedacie obdĺžnikové, oválne, rohové, šesťstenné a iné. K vani si môžeme doobjednať čelné kryty, ovládacie panely, tvarovateľný podhlavník, podpory na nohy, rôzne druhy madiel, sprchové zásteny, masážny panel, automatickú dezinfekčnú jednotku, ktorá sa uvádza do činnosti po skončení kúpeľa a zabraňuje prenosu infekčných chorôb, halogénové osvetlenie kúpeľa a veľa iných doplnkov.

Dnes má kúpeľňa okrem hygienickej funkcie i funkciu relaxačnú. Na trhu si môžeme vybrať perličkový alebo hydromasážny systém. Perličkový systém je založený na princípe prúdenia predhriatého stlačeného vzduchu (35 - 40 °C) tryskami na dne vane. Intenzita tlaku sa reguluje elektronicky. Tento systém slúži predovšetkým na duševné uvoľnenie a relaxáciu, ale má aj efekt terapeutický, napríklad na bolesti kĺbov a reumatické ťažkosti. Hydromasáž je založená na princípe cirkulácie vody, ktorá je zmiešaná so vzduchom a prúdi z trysiek na stenách vane. Intenzita masáže závisí od rýchlosti prietoku vody (od výkonu čerpadla). Slúži na fyzické uvoľnenie, prehrievanie svalstva, zlepšuje krvný obeh... Kombináciou hydromasáže a perličkového kúpeľa si môžeme vo svojej kúpeľni vytvoriť rehabilitačné a regeneračné zariadenie.

Záchodové misy

Od r. 1596, keď Angličan Sir John Harrington vynašiel a nechal si namontovať prvý splachovací záchod, vzhľadom na ostatné výdobytky dnešnej civilizácie prešiel tento vynález asi najmenším vývojom. Oválne záchodové sedadlo v dnešnej podobe pozná ľudstvo od roku 1884. Zmenil sa len materiál, z ktorého sa vyrába - plasty, drevo... Záchodové misy sa vyrábajú zo zdravotníckej keramiky vysokoodolnej proti chemikáliám v rôznych farebných vyhotoveniach.

V súčasnosti máme na trhu viacero typov záchodových mís - splachovacia nádržka je nad misou na stene, záchodová misa tvorí s nádržkou jeden celok alebo najnovší typ, kde je nádržka v stene pod obkladom. Možnosť voľby množstva vody dávkovačom prispieva k šetreniu vodou. Samotná záchodová misa môže stáť na podlahe alebo je zavesená na konzolách (unesie zaťaženie do 150 kg). Na tento účel vyvinuli rôzne firmy ucelené systémy zaveseného WC na nosné steny, priečky a na sadrokartón. Niektorí výrobcovia ponúkajú aj kombinované WC s integrovanými funkciami: so sprchovacím ramienkom s teplou vodou, ktorej teplotu si môžeme individuálne nastaviť, následné osušenie teplým vzduchom so štyrmi stupňami regulácie teploty vzduchu a s odsávaním zápachu s pripojením na externý ventilátor alebo vstavaný ventilátor, pri ktorom sa vzduch čistí uhlíkovým filtrom a zbavený zápachu sa opäť vracia do miestnosti.

Bidety

Na najintímnejšiu hygienu sa pomaly udomácňuje aj používanie bidetov. Sú to v podstate záchodové misy bez sedadla, s prívodom teplej a studenej vody. Glazúra výrobkov zdravotníckej keramiky je odolná voči kyselinám a zásadám (lúhom obsiahnutým v čistiacich prostriedkoch). Podľa konštrukčného vyhotovenia, podobne ako WC misy, rozdeľujeme bidety na stojaté a zavesené. Na zavesenie v ľahkých priečkach treba použiť nosnú pomocnú oceľovú konštrukciu - kostru.

Urinály

Okrem navrhovania urinálov v miestnostiach WC v občianskej výstavbe sa v poslednej dobe objavuje ich používanie už aj v priestoroch rodinných domov a chát. Ako novinka na trhu sa objavil urinál pre mužov s tzv. suchým splachovaním (výhodné na chatách) bez prívodu vody s pravidelnou výmenou "nábojnice". Výrobcovia dokonca už navrhli urinál aj pre ženy. Urinály môžu byť klasické alebo rohové, voľné alebo so zakrývacím poklopom, zapustené, vyčnievajúce nad povrch steny len 15 cm, na ručné splachovanie alebo na fotobunku.

Sprchové kúty

Pri výbere vhodného sprchového kúta máme nepreberné množstvo možností. Sprchové vaničky môžu byť z oceľového smaltovaného plechu, z plastov alebo murované, steny bývajú obkladané sklenými alebo keramickými obkladačkami, prírodným kameňom, môžu byť z plastu alebo sklenené. Dvierka do sprchového kúta bývajú zo špeciálneho tvrdeného skla alebo z plastov.

Jedna z dôležitých vlastností sprchového kúta je jeho vodotesnosť. Zabezpečuje sa niekoľkými typmi vodotesniacich profilov vrátane priebežného popri stene. Ďalšou požiadavkou je presnosť zatvárania dvier (fungujú na princípe zdvihového mechanizmu). Klasické sprchové kúty sa väčšinou umiestňujú do rohov, ale vyrábajú sa typy aj pre polohu pozdĺž steny (box má tri presklené steny). Sprchový panel obsahuje trysky pre masáž a ručnú sprchu na posuvnom držiaku. Niektoré typy majú sedadlo na pohodlné sprchovanie i masáž. Všetky typy sprchových kútov majú pákovú alebo termostatickú batériu. Jednotlivé modely sa vyrábajú v pravej alebo ľavej verzii tak, aby bolo možné vybrať presný typ do konkrétneho priestoru. Výrobcovia ponúkajú aj špeciálne kombinácie hydromasážnej vane a masážneho boxu, čo je dôvtipné riešenie pri obmedzenom priestore kúpeľní (ušetríme finančné prostriedky).

Armatúry

Vodovodné armatúry sa vyrábajú v mnohých tvaroch a veľkostiach, z rozličných materiálov a s rôznou povrchovou úpravou. Dnešná ponuka vodovodných armatúr je skutočne rozsiahla. Preto je dôležité hľadať k peknému dizajnu aj dlhodobú funkčnosť. Základné rozdelenie: batérie môžu byť pákové, stojankové a termostatické. Podľa typov zariaďovacích predmetov ich delíme na umývadlové, vaňové, sprchové, bidetové, atď. Konštrukčne môžu byť aj pod omietkou.

Pri výbere by sme mali zohľadniť okrem ceny aj užívateľský komfort (ochrana pred obarením, úspora vody a energie). Veľmi kvalitné sú napríklad termostatické batérie, kde si nastavenú teplotu batéria spracuje do dvoch sekúnd. Výrobca zaručuje až 50 % úspory vody aj energie. Ďalším riešením sú batérie s tzv. Eko-gombíkom, tie sú nastavené na optimálne prietokové množstvo vody a teplotu (hodnoty sa zmenia až po stlačení Eko-gombíka). Dnes sa dosť často používajú umývadlové batérie s ručnou spŕškou, s dosahom až 1,6 m, ktorá plne zastúpi bidet.

Montáž

Až po ukončení montáže jednotlivých rozvodných systémov sa pristúpi ku kompletáži a osadeniu zariaďovacích predmetov. Mala by sa vykonať skúška tesnosti kanalizácie podľa STN 73 6760, ďalej tlaková skúška potrubia vnútorného vodovodu podľa STN 73 6622. Nakoniec by sa mali rozvody vody zaizolovať a utesniť otvory v prestupoch rozvodov stropnou a stenovou konštrukciou.

Životnosť a kvalita rozvodov nezávisí len od správneho druhu použitého materiálu, kvalitného technologického zhotovenia, ale od technológií napojených zariadení. Rozvody vody a kanalizácie by nemali byť bez automatických zabezpečovacích zariadení vôbec prevádzkované. Tiež nesprávne navrhnutý a nesprávne fungujúci systém s prekračovanými medznými hodnotami znižuje ich životnosť. Pri každej montáži treba prísne dodržiavať platné predpisy a bezpečnostné opatrenia.

Ing. Mária Kostolná
Snímky: archív redakcie a autorka

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 452     nie: 436

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk
Všetko o: Rozvod vody
firmy, články, foto

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby