preskočiť na hlavný obsah

Rozhovor: Súťaž Stavba roka 2008

/up/images/featured/images/sutaz_stavba_roka_logo.png

14 . ROČNÍK SÚŤAŽE Z POHĽADU ORGANIZÁTORA

Súťaž STAVBA ROKA 2008 a jej štrnásty ročník sú už za nami. Poznáme nositeľa titulu Stavba roka 2008 a tiež ostatné ocenené diela. Úspešne prebehol aj slávnostný večer s vyhlásením výsledkov súťaže, na ktorom sa zúčastnili okrem odbornej verejnosti aj významní domáci i zahraniční hostia. Najväčšia zodpovednosť, ako po iné roky, až do tohto dňa ležala na pleciach hlavného organizátora súťaže Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva • ABF Slovakia. Pri tejto príležitosti sme oslovili jeho prezidentku Ing. Máriu Brichtovú, ktorá je zároveň aj sekretárom odbornej poroty súťaže a požiadali ju o rozhovor.

Pani prezidentka, ako hodnotíte prie­beh a úroveň tohtoročnej súťaže i pri­hlásených stavebných diel, v porov­naní s predchádzajúcimi ročníkmi?

Táto otázka právom patrí do hodnote­ní či bilancovaní všetkých aktivít s trva­lou periodicitou, lenže pre opýtaného nie je vždy na ňu ľahká odpoveď. Dôvo­dom je potenciálne klišé v odpovedi o zvyšovaní kvality na ktoré sú najmä staršie a stredné generácie aj podnika­teľov v odvetví architektúry a stavebníc­tva možno alergickí. Tá alergia ale pla­tila za socializmu, keď sa v štátnych podnikoch „musela“ trvale zvyšovať kvalita či produktivita práce, alebo v rezortoch sa rok čo rok stanovoval počet zlepšovacích návrhov a pod. Ekonomika na Slovensku už funguje na princípoch trhového hospodárstva, teda aj jej výkonnosť by mala determinovať dravú ale zdravú súťaživosť, ktorá záko­nite podmieňuje kvalitu. A keďže už od 1. januára 2009 je aj Slovensko v eurozóne, tak nehovoriť o zvyšovaní kvality v silnejúcej ekonomike, o ktorú sa veľkou mierou pričiňuje aj odvetvie architektúry a stavebníctva, by bolo unfér voči desiatkam tisícom ľudí, ktorí v ňom pracujú a vytvárajú aj také hod­noty, akými sú stavebné diela. Som rada, že môžem verejne i prostredníc­tvom tohto periodika, na základe síce malej ale reprezentatívnej vzorky súťaž­ných návrhov v porovnaní za príslušné obdobie objemami investičnej výstavby na Slovensku, s potešením konštatovať, že kvalita v odvetví architektúry a sta­vebníctva aj v tomto ročníku súťaže bola výrazne vyššia ako v ročníku minu­lom, teda trinástom. Táto kvalita domi­novala investičným zámerom počnúc, bez ohľadu na stavebný objem či objem investičných nákladov. Napokon väčši­na investícií bola súkromných, teda tam je kvalita zákonite pod drobnohľadom stavebníkov či developerov Zvýšil sa počet stavieb napr: s nízkou energetic­kou náročnosťou využívajúcich solárnu energiu, geotermálnu energiu, rekuperáciu vzduchu, s fasádami so slnečnými kolektormi, s fotovoltickými fasádami atď. Dokonca bol v súťaži prihlásený energeticky nulový rodinný dom s bilan­ciami úspor energií. V kategórii byto­vých budov, vrátane rodinných domov, nedominovala už len architektúra, ale patričný dôraz sa kládol aj na dispozič­né riešenie bytov či domov vrátane rodinných domov. Vysoká bola aj kvalita stavebnej realizácie zásluhou nových pokrokových technológií výstavby atď.

Každý rok sú na posty porotcov nominovaní zástupcovia z oblasti architektúry a stavebníctva. Aký kľúč ste zvolili pri výbere pre tento ročník? Predstavte v krátkosti našim čitateľom jednotlivých členov odbor­nej poroty s medzinárodnou účasťou.

Odborníkov do poroty odporúčajú vyhlasovatelia súťaže. Nemusia byť k nim ale v žiadnom zamestnaneckom či členskom pomere. Obe stavovské komo­ry - Slovenská komora stavebných inži­nierov i Slovenská komora architektov -nominujú po dvoch členov ostatní vyhla­sovatelia súťaže po jednom členovi, s tým, že maximálny počet členov je deväť. Vyhlasovateľov súťaže je dvanásť, teda nie každý vyhlasovateľ má v tejto porote svojho zástupcu. Vzhľadom na poslanie súťaže a jej účasť v štátnom systéme kvality v odvetví architektúry a stavebníctva, ktorého jedným z gesto­rov je aj MVRR SR a garantmi kvality jeho realizácie sú aj obe stavovské komory, sa vygenerovalo rokmi osvedče­né zastúpenie porotcov práve týmito vyhlasovateľmi, s tým ale, že Spolok architektov Slovenka odporúča zahranič­ných odborníkov. Je pravidlom, že tieto nominácie sa konzultujú s organizátorom súťaže Združením ABF Slovakia vzhľa­dom na kategórie a počty prihlásených súťažných návrhov. Napr. v tomto ročníku bolo až 11 stavieb v kategórii bytových domov. To by si žiadalo mať odborníka špecialistu na bytovú výstavbu. Je verej­ne známe (písali sme o tom minulý rok aj v periodiku Stavba), že dlhoročnou ambíciou je mať v porote odborníka na túto kategóriu, a to prof. Ing. Z. Sternovú, PhD. Nejako sa nám ale tento zámer napriek rokovaniam s vyhlasovateľmi, nepodarilo doposiaľ uskutočniť.

V tomto ročníku bola opäť excelent­ná nominácia na zahraničného porotcu Spolkom architektov Slovenska, menovi­te pánom prof. Ing. arch. Štefanom Šlachtom, PhD., ktorý odporučil Dipl-Ing. Petra Gera z Nemecka, dlhoročné­ho hlavného architekta mesta Hamburg. Pretože takmer tri štvrtiny stavieb boli súčasťou mestskej infraštruktúry, jeho prínos pre porotu a celú súťaž bol sku­točne po každej stránke vysoký Či už ako profesionálneho porotcu v rôznych národných i medzinárodných súťažiach, odborníka na urbanizmus a architektú­ru, medzinárodne uznávanú autoritu.. V tejto porote bol jej predsedom.

Podpredsedom poroty bol Doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., nominovaný za SKSI, ako jej autorizovaný inžinier a súčasne docent na Stavebnej fakulte STU v Bratislave - odborník na betóno­vé, oceľobetónové a predpäté konštruk­cie. Jeho sme využili ako experta na inžinierske stavby. Jedinou ženou v porote bola Ing. Katarína Bzovská, nominovaná za MVRR SR v oblasti sta­vebných materiálov a látok, zastupujúca Slovenskú republiku aj pri EÚ. Tento rok bol po prvý raz členom poroty prof. Ing. arch. Róbert Špaček, CSc. z Fakul­ty architektúry STU v Bratislave, zástup­ca člena Združenia ABF Slovakia. Je vedúcim katedry Ústavu ekologickej a experimentálne architektúry. Teda aj jeho prínos pre porotu bol nespochybni­teľný.

Zástupcom Slovenskej komory archi­tektov bol Doc. Ing. arch. Márius Žitňan-ský, PhD., jej autorizovaný architekt, prednáša na FA STU v Bratislave. V 12. ročníku súťaže Stavba roka 2006 napr. jeho imidžová budova firmy MONTEX v Rovinke nenechala žiadneho porotcu ľahostajným k jej brilantnému architek­tonickému a hmotovo-priestorovému rie­šeniu, ako aj k priam „rafinovanému“ použitiu prírodných stavebných materiá­lov a výrobkov najmä v exteriéri budo­vy. Ďalším nie menej významným bol doc. Ing. arch. Pavol Repka, PhD., auto­rizovaný architekt SKA a súčasne hos­ťujúci docent Fakulty architektúry STU v Bratislave, odborník aj na záhradnú a krajinnú architektúru. Stavebná fakul­ta STU v Bratislave mala zastúpenie v doc. Ing. Ivanovi Turčekovi, PhD., odborníkovi na konštrukcie pozemných stavieb a účastníkovi mnohých zahra­ničných a medzinárodných projektov. V porote bol v minulosti tiež jej viacná­sobným úspešným predsedom. Dobré meno svojmu nominantovi SKSI robil Ing. Františka Solár, jej autorizovaný inžinier. Jeho pripravenosť a odbornosť sa prejavila aj pri otázkach počas ob­hliadok stavieb či v odborných argumen­táciách pri záverečnom posudzovaní súťažných návrhov. No a ZSPS mal svoj­ho zástupcu v dlhoročnom generálnom riaditeľovi PIO Keramoprojekt, a. s. a dlhoročnom HIP-om Ing. Richardom Kerekešom. Teda takéto bolo zloženie tohtoročnej odbornej poroty, ktorej záverečný verdikt v posudzovaní súťaž­ných návrhov je konfrontovaný najmä príslušnou odbornou verejnosťou.

Všeobecne je známe, že súťaž STAVBA ROKA, ako jediná na Slo­vensku, predstavuje stavebné diela komplexne (posudzovanie odbornou porotou je z hľadiska urbanizmu, architektúry, stavebno-konštrukčné-ho hľadiska, stavebnej realizácie, ekológie, urbanisticky, architektonic­ky i stavebne). Ako dlhoročná organi­zátorka tejto súťaže viete posúdiť, či je podobne vnímaná aj v kruhoch prí­slušnej odbornej verejnosti?

Som presvedčená, že túto súťaž vníma príslušná odborná verejnosť komplexne, už aj vzhľadom na jej dlho­dobú existenciu a osvetu od organizáto­ra súťaže Združenia ABF Slovakia a aj prostredníctvom masmédií a v nepo­slednom rade prijatím jej výsledkov -ocenení. Vari nespochybniteľným „píp-lometrom“ je, že dnes do tejto súťaže prihlasujú svoje stavebné diela či reali­zované projekty ako architekti, tak aj projektanti, zhotovitelia stavebné firmy či stavebníci a developeri. Jej váha, nie­len na slovenskom stavebnom trhu, a uznanie účastníkmi na všetkých úrov­niach investičného procesu a výstavby z ročníka na ročník rastie. Možno to dokumentovať aj na tomto ročníku, keď na preberanie hlavnej ceny titul Stavba roka 2008, za súťažný návrh Diaľničný úsek D2 Lamačská cesta - Staré Grunty s tunelom Sitina, až z Japonska pricesto­val regionálny riaditeľ firmy TAISEI Corporation org. zložka Slovakia Toshi-hiko Aoki, ktoré je lídrom združenia TAISEI - Skanska.

Tak isto sa osobne zúčastnili na sláv­nostnom vyhlásení výsledkov súťaže v historickej budove SND aj architekti či projektanti, ako aj zhotovitelia a sta­vebníci i zo zahraničia, z ktorých niekto rí možno tušili, že tentokrát sa im žiad­na z cien „neujde“. A to je viditeľný posun oproti minulým ročníkom, že jed­noducho chceli vidieť na vlastné oči konkurenciu. Napokon už účasť v tejto súťaži je ocenením kvality každého jed­ného súťažného návrhu. Je nám ľúto, že pre pracovnú vyťaženosť neprišiel „vlastnú“ cenu odovzdávať minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek. Hlavnú cenu titul Stav­ba roka 2008 odovzdával minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny, do ktorého gescie napokon táto dopravná stavba aj patrila. Súčasne chcem verejne ospravedlniť určité faux pas pri preberaní hlavnej ceny titulu Stavba roka 2008. Cenu nemal prevziať Ing. M. Beka, generálny riaditeľ a. s. SKANSKA BS, ale regionál­ny riaditeľ TAISEI Corporation, líder združenia TAISEI - SKANSKA pán To-shihiko Aoki. Taká bola ich posledná vzájomná dohoda. Je nám to veľmi ľúto. Je to žiaľ, priam zákonitá daň za zmeny uskutočnené v poslednej chvíli, ktoré síce Združenie ABF Slovakia pedantne v písomnej forme odovzdalo, ale zrejme nastal problém v ďalšej komunikácii pri odovzdávaní týchto zmien.

14. ročník je úspešne za nami. Prinie­sol so sebou niektoré novinky aj v podobe inovovaných názvov cien. Čo bolo dôvodom týchto zmien? Uvažujete o nejakých zmenách či novinkách v súvislosti aj s budúco­ročnými prípravami, už jubilejného, 15. ročníka?

Dôvodom zmien názvov cien vyhlaso-vateľov žiaľ bolo, nepochopenie princí­pu samotnej súťaže Stavba roka a jej, nazvime to, výnimočnosti... Teda to, čo sa vysoko kvitovalo príslušnou odbor­nou verejnosťou aj v zahraničí najmä pri porovnávaní s podobnými prezentačný­mi súťažami. Združenie ABF Slovakia navrhlo upraviť cenu ZSPS za mimoriad­nu kvalitu stavebného diela dosiahnutú netradičnou technológiou na cenu za vysokú kvalitu stavebnej realizácie. Dôvod tohto návrhu ale nebol v tom, žeby tá pôvodná nebola dobrá či správ­na, ako sa to snažil „niekto“ navonok prezentovať... Ale jednoducho preto, lebo s jej udelením mala odborná poro­ta takmer v každom ročníku súťaže pro­blémy. Zrejme technológie výstavby nesledovala s patričnou váhou, aká tejto cene v tejto súťaži plným právom náleží. Teda súčasná cena je vo všeo­becnej polohe vyplývajúcej zo štatútu súťaže, nič „objavné“, nič špecifické a pod., ako by si táto súťaž zaslúžila. Tak isto nie je prínosom pre kvalitu súťaže, že po 13. ročníkoch z nej „vypadla“ cena za rekonštrukciu. Je to špecifická kategória výstavby, najmä pri pamiatkových objektoch. Nedá sa vôbec porovnávať s novostavbou a zas­lúži si patričnú pozornosť pri prezentá­cii a jej zviditeľnenie, na všetkých úrov­niach investičného procesu realizácie rekonštrukcie. Združenie ABF Slovakia vyvinie maximálnu snahu túto cenu do súťaže vrátiť.

Znížil sa aj počet nominácií na hlav­nú cenu z piatich na tri. Dôvodom bol predovšetkým tlak na celkové zníženie cien v tejto súťaži, aby ich slávnostné vyhlásenie s udeľovaním cien netrvalo pridlho. Ne som celkom presvedčená, či pri jednej jedinej hlavnej cene je to prínosom, keď hovoríme o piatich kate­góriách výstavby. Je to vecou ďalších odborných diskusií.

Zvýšila sa ale váha ceny MVRR SR na Cenu ministra výstavby a regionálneho rozvoja. Teda k Cene primátora hl. mesta SR Bratislavy pribudla cena druhá, s novými kritériami za celospolo­čenský prínos pre obec, mesto, región Slovenska... Znovu si ale dovolím pripo­menúť, že všetky ceny v súťaži Stavba roka udeľuje jedine odborná porota, vyhlasovatelia sa len týmito cenami pre­zentujú.

Nemožno tu ale nespomenúť, či nepochváliť sa „hmatateľnou novinkou“ -dovolím si konštatovať - novinkou vo všetkých prezentačných súťažiach v odvetví architektúry a stavebníctva, a to vydaním DVD katalógu či elektro­nického katalógu Stavby roka 2008. Vzhľadom na finančné možnosti vyšiel síce s menším nákladom, možno ho však kedykoľvek zvýšiť, ale bol k dispo­zícii už 25. júna na slávnostnom udeľo­vaní cien ako súčasť každej jednej ceny. Teda ocenení na javisku dostávali diplomy, DVD katalóg Stavba roka 2008 a artefakt od akademického sochára Rasťa Trizmu. Jeho prínosom je aj to, že súčasťou bola celá audiovizuálna video-projekcia ocenených súťažných návrhov prezentovaná na slávnostnom udeľovaní cien Stavba roka 2008 v budove SND v Bratislave.

Tak isto novinky budú aj v jubilejnom 15. ročníku, už teraz sa na nich pracuje. Verím ale, že už iba také, ktoré túto súťaž posunú zase o kus ďalej

V súčasnosti je na Slovensku staveb­ný boom. Domnievate sa, že táto sku­točnosť výrazným spôsobom vplýva aj na počet a charakter stavebných diel prihlásených do súťaže?

Určite investičný boom vplýva pozi­tívne aj na kvalitu prihlásených súťaž­ných návrhov. Napr. tým, že je väčší výber kvalitných stavebných diel v rôz­nych kategóriách výstavby. Táto súťaž chce prezentovať pred príslušnou odbornou ale i laickou verejnosťou pre­dovšetkým vysokokvalitné a z rôznych hľadísk zaujímavé stavebné diela. Pre nás je radosť počuť po skončení sláv­nostného vyhlásenia cien od prítom­ných napr, že v čo možno najkratšom čase si pôjdu pozrieť aj s rodinou rekonštrukciou vynovenú Skalicu, jej pamiatkovú zónu či Aquacity Poprad, alebo lepšie si obzrieť bratislavský bytový dom Koloseo najväčší v Európe..

Dôležitá je ale predovšetkým vzájom­ná dôvera medzi organizátorom tejto prestížnej súťaže Združením ABF Slova­kia a potenciálnymi prihlasovateľmi súťažných návrhov stavebných diel. Na jednej strane seriózna ponuka dnes už vysoko profesionálnej prezentácie sta­vebných diel nielen na Slovensku vráta­ne masmediálnej s certifikátom ich kva­lity, ktorého váhu ako súčasti štátneho systému kvality v odvetví architektúry a stavebníctva garantujú obe stavovské komory - Slovenská komora stavených inžinierov a Slovenská komora architek­tov - a odborná porota so zahraničnou účasťou. Na strane druhej kvalita prihlá­seného súťažného návrhu ako vec sta­vovskej cti jeho prihlasovateľa.

A na záver...

Na záver Združenie ABF Slovakia aj touto cestou ďakuje všetkým tým, ktorí sa podieľali na úspešnosti tohto 14. roč­níka súťaže, a to jej dvanástim význam­ným vyhlasovateľom, prihlasovateľom 27 súťažných návrhov i odbornej porote. Je potrebné poďakovať aj tým, ktorí kva­litne a profesionálne sprostredkúvajú informácie príslušnej odbornej i širokej laickej verejnosti a to médiám, predovšet­kým generálnemu mediálnemu partne­rovi súťaže Stavba roka Vydavateľstvu EUROSTAV, spol. s r. o., ako aj ostatným 17 mediálnym partnerom, vrátane portá­lov na Slovensku i v zahraničí.

Bez optimálneho množstva finančných prostriedkov by úroveň akokoľvek pro­fesionálne pripravenej a organizovanej aktivity nebola uskutočniteľná. Preto ďakujem aj sponzorom, a to predovšet­kým hlavnému sponzorovi Prvej staveb­nej sporiteľni, a. s., významnému štrnásť­ročnému súputníkovi nielen súťaže Stav­ba roka, ale aj Združenia ABF Slovakia.

Pripravila redakcia
Foto: archív autorky

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 279     nie: 233

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby