preskočiť na hlavný obsah

Riziká zatepľovania

/up/images/featured/images/rizika_0.jpg

alebo Chyby a poruchy ETICS, spôsobené nesprávnym upevnením izolačných dosiek

Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ďalej ETICS = external thermal insulation component systems) sa v ostatných rokoch stali bežnou súčasťou stavieb, najmä v súvislosti s rekonštrukciami obvodových plášťov budov. Neraz sa však nevie alebo sa podceňujú možné riziká spojené s nekvalitnou aplikáciou ETICS...

Ročne sa kontaktnými systémami izoluje cca 6 mil. m2 v Česku a 2,5 milióna m2 na Slovensku. Spolu s rozšírením týchto systémov dochádza aj k ich poruchám až haváriám. Jednou z príčin je snaha o čo najlacnejší systém, ktorá vedie k nákupu komponentov, kvalita ktorých nemá s materiálmi kvalitného ETICS vôbec nič spoločné. Ďalšou príčinou je nekvalitná montáž. V tomto príspevku sú popísané niektoré javy, ktoré upozorňujú na nekvalitní aplikáciu ETICS a chyby, ktoré sú jeho dôsledkami.

Hneď na začiatku treba popísať namáhania, ktorým je ETICS vystavený na fasáde v priebehu svojej existencie. Skladba ETICS je na rozdiel od klasickej povrchovej omietky na masívnom murive tvorená tvrdou povrchovou vrstvou omietky na armovacej vrstve, prilepená na mäkkom izolante. Klasické omietky sú obvykle v podklade tvrdšie i krehké a smerom k povrchu sa používajú mäkšie a húževnaté materiály. Povrchové napätie, vyvolané teplotným namáhaním, nie je pri klasických omietkach také extrémne ako na povrchu ETICS. Teplotný priebeh je vďaka teplu, vyžarovanému z masívneho muriva (betónu) podkladu rovnomerný. Prípadné povrchové napätia sú vrstvou omietky ľahko prenášané do podkladového muriva a tam sa zachytávajú.

Naproti tomu povrch ETICS na dokonale izolujúcom podklade sa vplyvom pôsobenia slnečného žiarenia rýchlo zahrieva (teploty sú bežne cez 70 °C) a po zapadnutí Slnka sa opäť rýchlo ochladzuje (podkladom nie je masívne murivo, ale izolant s nízkou tepelnou vodivosťou a nulovou akumulačnou schopnosťou). Teplotné rozdiely v zime dosahujú 80 °C. Z tohto vyplýva, že aj napätia, spôsobené teplotnými rozdielmi povrchovej vrstvy sa prenášajú do izolantu a cezeň do pokladu (snímka č. 1).

Pozrime sa teraz, ako tento jav súvisí s prilepením izolačných dosiek. Podľa normy ETA 004, ktorá už platí, je nutné dosky lepiť po obvode (tzv. okrajový pás, po nemecky Randlwurst) a uprostred dosky (predpokladá sa štandardný rozmer 50 x 100 cm) na 2 až 3 terče tak, aby po pritlačení dosky na podklad bolo zlepených minimálne 40 % plochy. Dôležité je najmä prilepenie dosky po obvode. Dôvodom je skutočnosť, že vplyvom teplotného namáhania dochádza pri ohreve a rozpínaní povrchovej vrstvy k prehnutiu dosky smerom von. Pri mraze je to naopak, dochádza k zmršteniu povrchu a prehnutiu dosky smerom dovnútra. Frekvencia týchto pohybov je daná počtom zmien teploty. Ak doska nie je pevne prilepená po celom obvode, pohybujú sa aj jej okraje, čo pomerne rýchlo spôsobí tzv. prekreslenie armovacej vrstvy dosky na povrch. Schéma tohto javu je znázornené na snímke č. 2.

Tieto nerovnosti nie sú veľké, zvyčajne ide o nerovnosti 0,1 až 0,3 mm a pri čelnom pohľade na fasádu sú nepatrné. Avšak veľmi výrazné sú pri bočnom osvetlení. Tomuto javu sa hovorí matracový alebo vankúšový efekt.

Teraz sa pozrime na jeden takýto príklad z praxe. Na snímke č. 5 možno vidieť spomínaný efekt a určité zrejmé zákonitosti, ako je pravidelné prehnutie spodného okraja izolačnej dosky.

Na uvedenom mieste sme vyrezali sondu s väčšími rozmermi ako je doska. Po stiahnutí krycej vrstvy (armovacia vrstva s omietkou) - snímka č. 6 - sme odhalili systém upevnenia izolačnej dosky.

Zjavne vidno umiestnenie príchytiek (hmoždiniek) podľa tzv. schémy V vo variante v rohoch dosiek. Ak porovnáme prehnutie dosiek, ktoré vytváralo vankúšový efekt na povrchu systému, vidíme, že presne korešponduje s vypuklými a spomínanými miestami, to znamená, kde je doska vypuklá, tam je medzi medzerami väčšia medzera a v mieste osadenia príchytiek je doska pevne pritiahnutá k podkladu. Po odtrhnutí izolačnej dosky je zrejmé nevhodné prilepenie dosiek na terče (snímka č. 7) v priamom rozpore s predpisom ATEG 004 a skúsenosťami dodávateľov systému (na snímke č. 8).

Je zrejmé, že použité lepidlo malo dostatočnú priľnavosť. Na odtrhnutom terči sú jasne viditeľné prilepené zvyšky pôvodného podkladu. Na snímke č. 9 pri zasunutí metra pod izolant vidíme, že vo zvislom smere do hĺbky 170 cm a vo vodorovnom smere do hĺbky 150 cm je izolant lepený na terče. Pri správnom spôsobe nalepenia by toto nebolo možné.

Preukázali sme, že jednou z príčin vzniku vankúšového efektu v tomto prípade bolo nesprávne prilepenie dosiek, ktoré umožnilo pohyb ich okrajov vplyvom pôsobenia teplotných zmien. Ak nie je izolačná doska upevnená po celom obvode, dochádza vplyvom teplotných zmien k jej prehýbaniu (pozri snímku č. 2) a následne po jednej až dvoch zimách k vzniku vankúšového efektu. Ďalšia otázka je funkčnosť alebo nefungovanie príchytiek (hmoždiniek). Na uvedenom príklade vidíme, že na prvý pohľad boli príchytky umiestnené správne. Hrúbka izolantu bola 10 cm, dĺžka príchytky 11,5 cm, čo vidieť na snímke č. 10.

Kotvová dĺžka teda teoreticky predstavovala 1,5 cm, prakticky 2 cm, ak rátame so zapustením príchytky o cca 5 mm pod úroveň izolantu pri jej priklepnutí - snímka č. 11.

V uvedenom prípade je podkladová vrstva vytvorená murivom z plných tehál a pokrytá vyrovnávacou omietkou v hrúbke 20 mm. Z toho opäť vyplýva, že k rozopretiu kotvovej časti príchytky došlo presne vo vyrovnávacej omietke, teda nie v nosnom podklade. Väčšinu príchytiek bolo možné vytiahnuť rukou, iba v miestach, kde príchytka prechádzala terčom lepidla to nebolo možné. Po preverení projektu sme zistili, že boli predpísané príchytky dĺžky 140 mm, čo by bolo dostatočné.

Uvedený prípad nepovažujeme za odstrašujúci - zodpovedá totiž presne stavu, ktorý je na stavbách v Česku a na Slovensku. V snahe o čo najvyšší zárobok a čiastočne aj vplyvom od začiatku cenovo podhodnotených ponúk sa stavebné firmy správajú tak, ako vo vyššie uvedenom prípade. Pre objektívnosť však treba uviesť, že uvedený príklad nepochádza z Česka, ani zo Slovenska, ale od našich južných susedov z Rakúska.
Pre úplnosť uvediem aj spôsob, akým bola uvedená kauza riešená.

Po dôkladnom preštudovaní konštrukcie a statickom vyhodnotení bolo rozhodnuté o nasledujúcom postupe:

1. Odstránenie celého krycieho súvrstvia.
2. Upevnenie izolantu pomocou skrutkovacích príchytiek v statikom predpísanom rastri 50 x 50 cm. Tieto príchytky umožňujú zabezpečiť rovnomerný prítlak po celej ploche a prevezmú prakticky všetky zaťaženia namiesto pôvodných príchytiek a lepiacej vrstvy (snímka č.12).
3.Následne bude vykonaná nová krycia vrstva vrátane omietky.

Nebolo úmyslom tohto príspevku vzbudzovať obavy z použitia ETICS, len upozorniť na skutočnosť, že príčina porúch obyčajne nie je iba jedna. Spravidla ide o súbor niekoľkých technologických chýb.

Časté je aj podcenenie prvotných prejavov vzniku porúch - napr. vankúšového efektu. Ten sa totiž väčšinou prezentuje ako príliš tenko vykonaná armovacia vrstva, čo je síce porucha, ktorá má predovšetkým vplyv na životnosť systému a je známa ihneď po vykonaní. Vankúšový efekt sa naopak ukáže v krátkom čase po inštalácii systému, obvykle po prvej až druhej zime.

Pri bližšom a podrobnejšom pohľade a základných znalostiach technológie možno vo fasáde čítať ako v knihe. Vznik vankúšového efektu netreba preceňovať a prepadať panike. Mal by signalizovať, že sa vo fasáde (ETICS) niečo deje a je dobré sa včas týmito javmi zaoberať.

Najlepšie je, samozrejme, zadať zákazku firme, ktorá je overená, je členom profesijného združenia a používa systém od výrobcu s príslušným technickým zázemím a know-how.
Najhoršie odporúčania sú z firiem, ktoré tvrdia, že ETICS už vykonávali v Nemecku alebo Rakúsku. Tie totiž zvyčajne okrem nedostatočných znalostí majú aj iné návyky, ktoré síce urýchlia stavbu, ale ku kvalite rozhodne neprispievajú.

Ing. Jan Loukotka
Caparol Slovakia, s. r. o.

zdroj: Dom a Byt

Páčil sa vám článok?

áno: 343     nie: 355

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby