preskočiť na hlavný obsah

Renovácia fasád

bytovka

Starnutie budovy je sprevádzané zhoršujúcim sa vzhľadom budovy a rôznymi stavebnými poruchami. Navyše, konštrukcie starších budov už nezodpovedajú dnešným normatívnym požiadavkám, čo sa odráža napríklad na energetickej bilancii budovy. Spôsobom, ako zabrániť ďalšiemu zvyšovaniu škôd a zbytočným tepelným stratám je investícia do sanácie a renovácie budovy.

Dôležitým prostriedkom na zlepšenie stavebno-fyzikálnych vlastností budovy pri renovácii starších budov sú povrchové úpravy fasád, ktoré chránia konštrukciu obvodových múrov. Na tento účel slúži celý rad špeciálnych sanačných a renovačných produktov. Postup pri obnove fasád sa nedá zovšeobecniť, pretože každá budova si vyžaduje individuálny prístup, ktorý závisí od viacerých faktorov. Aby bolo možné zrealizovať kompletnú a trvalú sanáciu, treba vopred vykonať prieskum, určiť rozsah škôd a ich príčiny. Dôležitú rolu zohrávajú použité stavebné materiály, stavebno-technický stav konštrukcií a tiež kritériá, ktoré sa majú renováciou dosiahnuť.

Príprava podkladu

Bez ohľadu na to, akým spôsobom sa bude pri vytváraní novej omietky postupovať, pre dobrý výsledok je mimoriadne dôležitá príprava podkladu. Pred nanesením novej vrstvy omietky alebo pred nalepením izolačných dosiek musí byť podklad pevný, súdržný, čistý a zarovnaný. Vydutú a odlupujúcu omietku treba kompletne otĺcť a holé murivo dôkladne očistiť od zvyškov omietky a prachu. Pokiaľ to situácia vyžaduje, na zvýšenie priľnavosti je potrebné použiť penetračný náter. Ten je nevyhnutný aj vtedy, keď sa nové vrstvy nanášajú na pevnú ale pomerne sypkú alebo prachom zanesenú pôvodnú omietku. Všetky nerovnosti miesta po vytlčenej omietke a medzery v murive treba najprv vyspraviť a až potom je možné začať omietať.

Sanácia proti vlhkosti

Staršie budovy zvyknú mať murivo poškodené vlhkosťou a hygroskopickými soľami a inými agresívnymi látkami, ktoré do steny prenikajú spolu so vzlínajúcou vlhkosťou alebo prostredníctvom kyslých dažďov. Zavlhnuté murivo je zvyčajne nevyhnutné na základe prieskumov a analýz sanovať proti vlhkosti vhodne zvolenou metódou a následne opatriť sanačnou omietkou. Sanačné omietky sa vytvárajú ako viacvrstvový omietkový systém. Je pre ne typická vysoká poréznosť a paropriepustnosť, ktorá prispieva k rýchlemu vysušovaniu muriva. Ďalšou úlohou sanačných omietok je viazať hydrofóbne soli a eliminovať ich negatívne účinky. Takýmto spôsobom zaručujú dlhodobo dobrý vzhľad fasády bez neestetických výkvetov solí.

Zateplenie obvodového plášťa

Stavby, ktoré dnes vyžadujú renováciu, boli stavané ešte v časoch, keď boli kritéria na tepelnoizolačné vlastnosti budov podstatne miernejšie ako dnes. Z toho dôvodu sa často zvažuje i zateplenie budovy. V praxi sa najčastejšie využíva kontaktný zatepľovací systém, pri ktorom sa izolačné dosky nalepené na stenu vystužia sieťovinou a omietnu, takže dochádza k minimálnej zmene vzhľadu budovy. Okrem vylepšenia celkovej energetickej bilancie môže zatepľovací systém pri renovácii domu prispieť aj k odstráneniu stavebných porúch, ako sú tepelné mosty, praskliny, zatekanie alebo celkovo zlý vzhľad fasády.

Samotnému zatepleniu by mala predchádzať tepelnotechnická analýza jednotlivých častí obvodového plášťa a vypracovanie návrhu zateplenia objektu. Hrúbka izolačného materiálu závisí od stavu a vlastností existujúcej konštrukcie a je potrebné určiť ho na základe výpočtu.

Ako izolačný materiál sa pri kontaktných zatepľovacích systémoch používajú buď polystyrénové dosky, alebo dosky z minerálnej vlny. „Nevýhodou polystyrénu je jeho nižšia paropriepustnosť, čo môže pri nedostatočnej hrúbke izolantu viesť ku kondenzácii vodných pár a v dôsledku zlého odvetrania konštrukcie k vlhnutiu a plesniveniu stien," varuje pán Martin Zavacký zo spoločnosti Woodcote, „pri zatepľovaní polystyrénom je preto mimoriadne dôležité použiť tepelnoizolačné dosky s dostatočnou hrúbkou, navrhnutou odborníkmi alebo dodávateľskou firmou."

TIP: Kontaktný zatepľovací systém Extherm

V tomto období spoločnosť Woodcote ponúka zatepľovací systém Extherm s čadičovou izoláciou Nobasil za rovnakú cenu ako v prevedení s penovým polystyrénom. Pri použití izolácie Nobasil FKD s hrúbkou 8 cm je cena zatepľovacieho systému iba od 702 Sk/m2 s DPH(23,302 Eur/m2). Záujemcovia o zateplenie tak majú šancu získať za výhodnú cenu vysokokvalitnú čadičovú izoláciu, ktorá sa vyznačuje vynikajúcimi tepelnoizolačnými a zvukoizolačnými vlastnosťami, prievzdušnosťou a nehorľavosťou.
www.extherm.com,www.woodcote.sk

Tepelnoizolačné omietky

Nie vždy je možné alebo nutné použiť klasický zatepľovací systém. Pokiaľ chceme zachovať pôvodný vzhľad historických budov s bohato členenou fasádou so štukovou výzdobou, jediným schodným riešením ako aspoň čiastočne vylepšiť tepelno-izolačné vlastnosti obvodových stien, je použitie tepelnoizolačných omietok. Tie sú vítaným riešením aj pri novších budovách, kde na dosiahnutie požadovaných kritérií postačuje mierne zvýšenie tepelnoizolačnej schopnosti steny.

TIP: Tepelnoizolačná omietka Hasitherm

Zaujímavou možnosťou je tepelnoizolačný omietkový systém Hasitherm. Izolantom je polystyrénová zatepľovacia omietka Hasit 850, ktorá sa nanáša vo viacerých vrstvách a jej celková hrúbka môže dosahovať až 8 cm. Tepelná vodivosť omietky je len 0,7 W/m.K, čo znamená, že je v porovnaní napríklad s perlitovými tepelnoizolačnými omietkami takmer 2x účinnejšia. Finálnu vrstvu tvorí vystužená ochranná vrstva omietky. Systém je na základe svojej skladby dokonale paropriepustný a odolný proti požiaru
www.hasit.sk

Výber omietky pri obnove fasády

„Pri historických budovách sa tradične používajú vápenné omietky. Jednak preto, že práve tento materiál sa v minulosti používal najčastejšie a jednak kvôli ich prievzdušnosti a schopnosti regulovať vlhko," vyjadruje sa odborník na omietkové systémy Vladimír Končok zo spoločnosti Hasit. „Pre dokonalé hladké povrchy sa ako finálna vrstva omietok používa jemná vápenná štuková omietka, na ktorú je potom možné naniesť exteriérový fasádny náter. Pri väčšine budov je na nové omietnutie vhodné použiť bežnú vápenno-cementovú omietku Hasit 650 ako jadrovú omietku a po jej vyzretí opatriť fasádu konečnou úpravou či už z ušľachtilej minerálnej alebo pastovej silikátovej omietky, ktoré môžu mať rôznu štruktúru aj farbu. Pri jadrových omietkach je dôležité, aby pred nanesením finálnej vrstvy omietky riadne vyzreli, pričom vo všeobecnosti platí, že každý milimeter omietky potrebuje na vyzretie približne jeden deň."

Výstuž sieťovinou

Miesta styku rôznych materiálov, ktoré majú rozdielnu tepelnú rozťažnosť, je vhodné spevniť lokálnou výstužou zo sieťoviny, ktorá podklad zjednotí a zabráni vzniku trhlín na novej omietke. V závislosti od podkladového materiálu je možné zvážiť aj celoplošné sieťkovanie. Pre zachovanie prievzdušnosti a pre maximálnu elimináciu napätí v omietke sa sieťovina nemá lepiť priamo na murivo, ale zatláčať do omietky vo vrchnej tretine jej hrúbky. Práve v tejto časti omietky vniká pri zmenách teplôt najväčšie pnutie.

Dôležité je zachovať prievzdušnosť

Pri obnove fasád starších budov, ktorých murivo obsahuje istú stabilnú hladinu vlhkosti, je dôležité používať materiály s čo najvyššou difúznou priepustnosťou, ktoré umožnia odparovanie vody z muriva, resp. prechod vodných pár zvnútra von. Takýmto spôsobom je možné predísť poruchám, ktoré v budovách vznikajú v dôsledku vysokej úrovne zabudovanej vlhkosti. „Treba sa vyhnúť neprievzdušným materiálom, ako sú polystyrén alebo akrylátové omietky," radí pán Končok. „Vrchné vrstvy omietky by však mali odolávať vode a biologickým vplyvom. Z toho dôvodu sú vhodné napr. hydrofóbne, no zároveň prievzdušné silikónové, silikátové alebo silikón-silikátové omietky. Pri voľbe ušľachtilej minerálnej omietky je vhodné jej povrch ošetriť egalizačným náterom, ktorý zabezpečí jej hydrofóbnosť."

TIP: Hydrofóbna omietka Hasit SiSi

Severné steny, tienisté miesta fasád, ale i tenké vrstvy omietok na zatepľovacích systémoch, sú zaťažované kondenzovanou vlhkosťou, ktorá sa na nich kvôli povrchovému napätiu vody môže udržiavať celý deň. Účinnú ochranu pred vlhkosťou a zároveň i pred množením plesní, rias a iných mikroorganizmov poskytuje silikón-silikátová omietka Hasit SiSi. Táto hydrofóbna a pritom paropriepustná omietka v sebe spája všetky pozitívne vlastnosti osvedčených silikátových a silikónových omietkových systémov. Na ich kolorovanie sa používajú vysoko kvalitné pigmenty, ktoré odolávajú slnečnému žiareniu, takže fasáda nevybledne ani po rokoch. www.hasit.sk

Iveta Krčmáriková Foto: Hasit, Woodcote

zdroj: Dom a Bývanie 

Páčil sa vám článok?

áno: 533     nie: 484

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby