preskočiť na hlavný obsah

Rekonštrukcie plochých striech z asfaltových pásov

/up/images/featured/images/strecha_asfalt_pasy.png

Základným predpokladom predĺženia životnosti strešného plášťa je jeho kvalifikovaná rekonštrukcia v kombinácii s vhodne navrhnutými a kvalitnými materiálmi. Skúsenosti mnohých investorov a realizačných firiem však poukazujú aj na prípady, kedy je nevyhnutné sanovať a opravovať už zrekonštruovanú strechu. Často je hlavným dôvodom i nesprávne zvolená rekonštrukcia, lepšie povedané zlý prístup k rekonštrukcii. V príspevku sa venujeme rekonštrukcii plochých striech z asfaltovaných pásov práve asfaltovanými pásmi.

Na Slovensku je značné množstvo starších panelových bytových domov, priemyselných objektov, administratívnych budov a pod., ktorých strechy vyžadujú nemalú pozornosť a nutne potrebujú rekonštrukciu, pretože v tomto segmente dosť často dochádza k podceňovaniu dôležitosti a kvality realizácie prác. Keď užívatelia a správcovia objektov vsadia na profesionálne a komplexné pochopenie rekonštrukcie striech výsledkom bude ich následná spokojnosť.

Modifikované asfaltované pásy

Najviac používaným materiálom na hydroizoláciu striech v minulosti, na spomínaných objektoch, bol asfaltovaný pás, ktorý už dnes v mnohých prípadoch ukončuje svoju životnosť. Ľudia majú ešte v pamäti uložený hydroizolačný materiál s názvom „IPA“, ktorý je použitý na mnohých objektoch z minulosti. Sú s ním späté rôzne názory – v minulosti bol prevratným materiálom pre hydroizolácie, časom ale prechádzal do problémového materiálu spojeného s nočnou morou nejedného investora. Je potrebné povedať, že asfalt, z ktorého bol v minulosti vyrábaný, sa podrobil zdokonaleniu a oxidovaný asfalt (s obmedzenými vlastnosťami, hlavne z hľadiska teplotného použitia a opracovania) sa vďaka výskumu nahradil za modifikovaný asfaltovaný pás v oblasti povlakových krytín plochých striech. Práve tento typ je, z hľadiska použiteľnosti a možnosti opracovania zložitejších detailov, kvalitatívne na vyššej úrovni aj v náročných klimatických podmienkach.

Chyby pri rekonštrukciách

I dnes sa ešte stretávame s rekonštrukciami plochých striech (bez ich akéhokoľvek posudzovania) formou ďalšieho natavovania nových a nových vrstiev asfaltovaných pásov na ich pôvodnú asfaltovanú hydroizoláciu, neprihliadajúc pritom na vlhkostné pomery v strešnom plášti, a čo je tiež dosť podstatné -aj na nedostatočné vyspádovanie plochy striech.

Naše skúsenosti hovoria, že niektoré strechy nesú 30 až 90 mm pôvodnej povlakovej krytiny, čo predstavuje cca 5 až 15 vrstiev starých asfaltovaných pásov uložených na sebe. Niekedy, po celkovom odstránení vrstiev krytiny, to na streche vyzerá ako prehľad sledu výrobkov od minulosti po súčasnosť. Je to hlavne problém riešenia rekonštrukcie zlým spôsobom. Natavovať ďalšie a ďalšie vrstvy asfaltovaného pásu, bez komplexného posúdenia existujúceho stavu strechy, nemusí vždy viesť k zdarnému koncu spoľahlivo vyriešenej rekonštrukcie plochej strechy.

Mnohokrát sa môžeme dostať aj do situácie, že pridanie ďalšej vrstvy hydroizolácie už nie je, z hľadiska statického posúdenia nosnej konštrukcie, možné a jedinou alternatívou je odstránenie vrstiev starej povlakovej krytiny -až následne máme možnosť položiť novú krytinu. Pred samotnou rekonštrukciou je preto dôležité zhodnotiť skutkový stav strešného plášťa a následne, až na základe jeho výsledkov spolu s posúdením, navrhnúť vhodný spôsob rekonštrukcie.

Diagnostika a návrh rekonštrukcie

Prípady popísané vyššie si vyžadujú správne zhodnotenie stavu strešného plášťa. Nevyhnutným predpokladom pre stanovenie ďalšieho správneho postupu pri rekonštrukcii strechy je preto diagnostika. Nesprávna diagnostika má za následok nevhodne navrhnutý typ rekonštrukcie, ktorý môže výrazne ovplyvniť jej celkovú funkčnosť. Kvalitné realizačné firmy alebo dodávatelia hydroizolačných materiálov pre strešné konštrukcie ponúkajú technický servis, v rámci ktorého zisťujú reálny stav strechy a na základe jeho výsledkov navrhnú ďalší postup rekonštrukcie.

Po vizuálnej kontrole kvality strechy zisťujú pomocou sondy vlhkosť v strešnom plášti, počet a zloženie jednotlivých vrstiev. Následne tzv. odtrhovou skúškou vyhodnotia únosnosť podkladu. Podľa zistených skutočností, a podľa požiadavky pre možnosť dodatočného zateplenia strechy, navrhnú vhodný typ rekonštrukcie. Pokiaľ nie je požiadavka na zvýšenie jej tepelno-technických vlastností, rieši sa iba otázka hydroizolácie.

Spôsoby výmeny vrstiev

V prípade, že vlhkosť už prenikla všetkými vrstvami, je často nevyhnutná celková výmena všetkých porušených vrstiev, nielen hydroizolačnej. Vtedy je potrebné aplikovať nový strešný plášť (nová parozábrana, tepelná izolácia alebo hydroizolácia), v závislosti od jeho druhu a skladby. V prípade vyhovujúceho stavu pôvodnej povlakovej krytiny, možno novú hydroizolačnú vrstvu zrealizovať priamo na pôvodnú, to však vyžaduje pokládku expanznej vrstvy (ako špeciálne pásy s úpravou spodného povrchu systémom kanálikov) alebo pridaním voľne položeného pásu s otvormi, cez ktorý sa nataví vrchná vrstva povlakovej krytiny.

Upevnenie krytiny

Výsledky odtrhovej skúšky rozhodujú o tom, či sa povlaková krytina upevní na podklad mechanickým kotvením alebo sa plnoplošne nataví. Výhoda mechanického kotvenia je hlavne v tom, že na podklad (pôvodný asfaltovaný pás) nie sú kladené také kvalitatívne nároky ako v prípade natavenia novej povlakovej krytiny. Ak strešný plášť obsahuje určitú vlhkosť, jej pôsobením sa môže nová vrstva deformovať. Mechanicky kotvené asfaltové pásy sú kotvené do nosnej konštrukcie pomocou vhodných kotiev a lepia sa navzájom iba v mieste spoja. Vzniknutá vodná para sa tak môže rozložiť na väčšiu plochu a neporuší novú vrstvu hydroizolácie. Preto je pri mechanickom kotvení dôležité perforovať starú krytinu min. na 2 % jej plochy. Ak nie je možné povlakovú krytinu (asfaltové pásy) kotviť, natavujeme ju ako vrchnú vstvu na starú krytinu cez expanznú vrstvu (špeciálne perforované pásy).

V prípade zateplenia sa môžu použiť viaceré druhy tepelných izolácií, od ktorých závisí aplikácia asfaltovaných pásov. Pokiaľ zatepľujeme penovým polystyrénom, nie je možné natavovať asfaltové pásy priamo na ne, jedine v prípade nakašírovania asfaltovaného pásu priamo z výroby na polystyréne. Ak použijeme penový polystyrén bez kašírovania, používame spodný samolepiaci asfaltový pás a horný pás natavujeme.

V prípade minerálnej vlny je možný jedine spôsob mechanického kotvenia alebo plnoplošného natavenia na nakašírovanú minerálnu vlnu asfaltovaným pásom. V oboch prípadoch tepelných izolácií je možné ešte voľne ju položiť a následne zaťažiť stabilizačnou vrstvou.

V minulosti sa strechy realizovali bez spádu, čo malo za následok nerovnomerné namáhanie jej hydroizolácie na viacerých miestach stojatou vodou. Zmrazovacie cykly spolu s UV žiarením výrazne znižujú životnosť krytín. Preto sa pri cenových ponukách realizačných spoločností nemáme riadiť iba kritériom najnižšej ceny, kde častokrát položka prespádovania strechy chýba. Solídne realizačné spoločnosti by ju, vo svojich cenových ponukách, mali mať zahrnutú. Norma STN 73 19 01 Navrhovanie striech udáva minimálny sklon strechy 1°, pri ktorom by mala zrážková voda odtekať do strešných vpustov. Dnes sa však ešte často stretávame s nedoriešením spádovania rekonštruovanej strechy, a tak sa aj po položení novej hydroizolácie nachádzajú na strechách miesta s kalužami.

Zvýšenie životnosti

Predchádzať rekonštrukciám nedávno rekonštruovaných striech možno nielen výberom kvalitných hydroizolačných materiálov a osvedčenej realizačnej spoločnosti, ale aj jej precíznej práce a dokonalému zvládnutiu detailov. Podľa, už vyššie spomenutej, normy by prechody a prestupy na strechách mali byť ukončené a zatmelené minimálne 150 mm nad úrovňou hydroizolácie.

Často sa však ešte nájdu medzi nami takí, ktorí asfaltované krytiny zatracujú kvôli nedôvere z minulosti ale i súčasnosti. Príčina nemusí byť len v samotnom materiáli a predsudkoch z minulosti, ale aj v prístupe ku rekonštrukcii a v neposlednom rade, ako všetci radi hovoria, aj v jej cene. Rekonštrukcia strechy by však nemala byť závislá len od najlepšej cenovej ponuky, ale aj postupu a hlavne prístupu k danej rekonštrukcii a nemali by sme zabúdať ani na profesionalitu realizačnej spoločnosti.


Obrázky:

1   Nesprávne vyspádovaná plochá strecha;   
2 Sonda do strešného plášťa – zistené veľké množstvo vody;   
3 Odstránenie povlakovej krytiny hrúbky cca 60 mm;   
4 Pohľad na zrekonštruovanú plochu strechu z asfaltovaných pásov;   
5 Dožitá povlaková krytina z asfaltovaných pásov – klasicky oxidovaných

Ing. Rastislav Šmehyl, PhD.
Recenzent: Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
Úvodné foto: B. Golejová
Foto: Icopal a. s.

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 405     nie: 355

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby