preskočiť na hlavný obsah

Rekonštrukcia a dostavba Grand hotela Kempinski na Štrbskom Plese

/up/images/featured/images/rekonstrukcia_dostavka_grand_hotela_kempinski_0.png

Vo Vysokých Tatrách na brehoch Štrbského plesa, po rekonštrukcii bývalých objektov liečebného komplexu Hviezdoslav, na skalnej moréne starej niekoľko miliónov rokov, vznikne luxusný hotel Grand hotel Kempinski ***** High Tatras. Bude ho prevádzkovať najstaršia hotelová sieť Kempinski sídliaca v Ženeve. Po viac ako 100 rokoch, od vybudovania tohto liečebného domu, sa tak vráti do Tatier opäť zašlý lesk a pripomenú si, že už v19. storočí boli vyhlásené za klimatické kúpele a vyhľadávané miesto pre turistov. Citlivej rekonštrukcie historických budov sa ujala architektonická kancelária Cerno+Architekten, pod vedením jej architekta Petra Černa, ktorý má s podobnými stavbami, a nielen na našom území, už skúsenosti a priniesli mu aj medzinárodné ocenenia.

Lokalita: Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

Architektonické riešenie: Dipl. Ing. Architekt Peter Černo,
architektonická kancelária Cerno+Architekten, Mníchov

Hlavný projektant stavebných častí: GFI, a. s., Bratislava

Návrh interiéru: LIVING COUSULTING GROUP AB, Švédsko

Hlavný investor: developérska skupina J&T Real Estate, a. s.

Hlavný zhotoviteľ: SEMOS, spol. s r.o., Prešov

Investičné náklady: 1,3 mld. Sk

Lehota výstavby: 5/2005 – 12/2007

Objekty pribúdali tomuto komplexu postupne v rozpätí 45 rokov a vyznačujú sa rôznym architektonickým štýlom – od secesie až po modernu. Boli postavené jeden vedľa druhého a navzájom prepájané podľa potreby. Najstaršou budovou – pôvodne celou drevenou, je Jánošík z roku 1880. Neskôr ho prestavali a pristavali k nemu ďalšie, medzi nimi aj teraz rekonštruovaný Kriváň postavený v1906 a Hviezdoslav v 1924. V tom čase patril k jedným z troch tatranských grandhotelov. Ďalší z objektov, zo začiatku konštruktivizmu – Končistá, bol zaujímavý ako betónová stavba s veľkou terasou, kde končila stanica tatranskej zubačky a električky, tú sa už ale nepodarilo zachrániť, pretože ju počas rokov socializmu nechali tak zatiecť, že armatúra zhrdzavela a hrozilo jej zrútenie. Liečebný dom Hviezdoslav sa málo udržiaval, chátral a zostal na úrovni ubytovne. Nakoniec ho kvôli zlému stavu museli zatvoriť. S jeho prestavbou sa začalo v roku 2005, prvých hostí prijme opäť v septembri 2008.

Historický komplex bude doplnený aj o novo postavené apartmánové domy v jeho susedstve. Všetky budovy budú prepojené spojovacou chodbou, v ktorej je okrem iného situované zázemie hotela, podzemné garáže a wellness. Bude tak prvým a zatiaľ jediným 5-hviezdičkovým hotelom v Tatrách. Po dokončení rekonštrukcie objekt preberie známa európska hotelová sieť Kempinski a nájde v ňom prácu 150 ľudí z regiónu Vysokých Tatier.

Filozofia projektu

Premeniť staré a zároveň aj pamiatkovo chránené budovy, vdýchnuť im ducha modernosti a luxusu, na ktorý si sieť hotelov Kempinski a jej klienti potrpia, bola pre architekta Petra Černa, Slováka žijúceho v Nemecku, obrovská výzva. Poznal ich ešte z čias svojej mladosti a opäť sa s nimi stretol pri rekonštrukcii hotela Solisko. Ako nám sám povedal, samotnej koncepčnej práci na jeho prestavbe predchádzalo hľadanie v archívoch, antikvariátoch, dobových fotografiách... Budovy boli jedna vedľa druhej, navzájom poprepájané. Hoci pred rokmi, v začiatkoch svojej výstavby možno vyhovovali prevádzke, dnes tomu tak už nebolo. Možnosťou ako skĺbiť históriu so súčasnými potrebami 5-hviezdičkového hotela sa pre jeho návrh stala veľká podzemná chodba.

V architektonickej štúdii ešte z roku 2003 sám aj navrhol vylúčenie dopravy z tejto oblasti – presne podľa vzoru iných vysokohorských stredísk, kde návštevníci nechajú svoje vozidlá na okolitých záchytných parkoviskách a sú na miesto pobytu rozvážaní miestnou kyvadlovou dopravou. Mesto Štrbské Pleso ale nesúhlasilo, tak dosiahol aspoň to, že parkovanie bude v parkovacom dome, na mieste opusteného veľkého parkoviska pred zákrutou k hotelu, zakryté zemou. Doprava autom tak pre návštevníka skončí pre hotelom odkiaľ mu ho hotelová služba odvezie.

Architektonická koncepcia

Z urbanistického hľadiska ide o komplex starých aj novo-navrhnutých objektov. Pri nových objektoch sa architekt inšpiroval už existujúcou zástavbou okolo plesa, s cieľom nenarušiť vzhľad a ráz krajiny. Nevyhnutnosťou bolo riešiť aj wellness, ktorý celý navrhol z veľkej časti v podzemí.

Pôvodné veľkosti izieb a štandard ich sociálneho zariadenia nevyhovoval nárokom modernej doby, preto bolo potrebné navrhnúť dispozičné zmeny, pričom nosné konštrukcie a okná boli zachované. Prestavbou ubytovacia kapacita hotela klesla oproti pôvodnej asi o polovicu, celkovo bude k dispozícii 118 izieb a 24 apartmánov.

Zázemie hotela je riešené v podzemí. Zo severnej strany hotela podľa návrhu architekta otvorili skalnú morénu a začalo sa s výstavbou podzemnej chodby. Jej trasa začína ešte pred budovou Jánošík, kde je vjazd do podzemia a cez spoločnú bránu povedie vstup zamestnancov a aj zásobovanie hotela. Po dokončení sa priestor nad chodbou zasype do pôvodného tvaru a moréne sa vráti pôvodný ráz. V tejto chodbe bude teda pred očami verejnosti ukryté veľké skladové zázemie a spojovacia chodba, ktorá prechádza popred celý objekt a umožní tak bezproblémovo prevádzkovať celý hotel aj s wellnessom.

Popis stavby

V rámci komplexu sa realizuje rekonštrukcia, vnútorná prestavba a navrátenie pôvodného architektonického výzoru týmto budovám:

  • Jánošík (SO-04),
  • Hviezdoslav (SO-03),
  • Kriváň (SO-01),
  • Spojovacia budova (SO-02),
  • nová výstavba voľne stojacich objektov: na východnej strane od komplexu Hviezdoslav (SO-13 Východná dostavba – apartmánové domy), na severnej strane (SO-14 Technická chodba) a na západnej strane – podzemné relaxačno rekondičné wellness a fitnes (SO-12 Západná dostavba a SO-15 Beauty),
  • súčasťou kúpeľného komplexu bude aj 80 parkovacích miest, z toho 29 miest sčasti v podzemnej garáži (SO-16 Parkovisko) a 51 miest na povrchu terénu. Tie budú rezervované na existujúcom záchytnom parkovisku v blízkosti komplexu.

Stavba je mimoriadne náročná aj preto, že ide pamiatkovo chránené objekty. Lokalita patrí do prísne chráneného územia, čo prináša ďalšie obmedzenia, ktoré sa musia rešpektovať. Práce sú náročné i po finančnej stránke. Celá rekonštrukcia bude stáť 1,3 mld. korún a využijú sa aj prostriedky z fondov Európskej únie vo výške 80 mil. Sk. Do dnešného dňa sa prestavalo viac ako 450 mil. Sk.

Odkrývanie morény

Podzemná chodba, pre zázemie hotela, bola síce v tomto prípade ideálnym riešením, ale stavbárom spôsobila nemalé problémy, pretože celý komplex stojí na skalnej moréne a nie je preň vhodným podložím (striedajú sa v ňom balvany s hlinou a pieskom). Nebolo tam možné zriaďovať ani skládky materiálu a výkopov, sekať – a ak, tak čisto ručne, bez akéhokoľvek nasadenia trhacích technológií. Počas zemných prác sa vyťažilo vyše 18 000 kubíkov zeminy a skál, z toho 5 000 ručne. Do morény bola vysekaná vyše 210-metrová technická spojovacia chodba, ktorá je vedená vedľa historických objektov a prepája ich. Ani jeden výkop nedosahoval hladinu Štrbského plesa, čo bola dôležitá podmienka ochranárov prírody, aby sa nenarušil režim jeho vôd. Niektoré balvany vybraté spod zeme sa umiestnia po dostavbe do blízkosti hotela, aby vytvárali atraktívne prostredie.

Podrezávanie a izolovanie stavby

Kvôli podzemnej chodbe sa pôvodné čiastkové suterény, kotolne a drobné sklady prehlbovali, zo svetlej výšky 1,9 m na 2 až 3 m. Stavbári museli ísť pod existujúce základy a to bolo vážnym problémom, aj z hľadiska požiadavky ochranárov prírody (kvôli HPV).

Vznikla tiež otázka ako tieto priestory najvhodnejšie zaizolovať proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode. Severnú časť objektu SO 03 nebolo možné podbetónovať „ klasickou“ metódou z dôvodu založenia jeho severnej steny na dvojitom základovom páse, s výplňou zo stavebnej sute uprostred. Riešením bola mikropilótová stena, obojstranne vŕtaná, ktorej jednotlivé pilóty mali priemer 89 mm, dĺžku cca 6 m a osovú vzdialenosť od seba cca 0,5 m. Tieto práce pod-dodávateľsky zabezpečovala špecializovaná firma HS-INGREAL a.s., Košice.

Základy a murivo sa podkopávalo a izolovalo od terénu a podrezávalo diamantovým lanom. Do takto vytvorenej škáry sa vkladala polyetylénová izolačná fólia, injektovaná rozpínacou maltou, čím sa odizolovali horné časti muriva. Práce boli realizované firmou SANAK s. r. o. Nová Dubnica.

Pod úrovňou rezu bola firmou STOA Prešov, konkrétne Ing. Jánom Novotňákom, navrhnutá špeciálna cementová omietka s fibrexovými vláknami, na ktorú bola aplikovaná kryštalická izolácia Sikkaton. Postupovalo sa takto pod celým Hviezdoslavom i pod časťou Spojovacej budovy v Kriváni. Upravovali sa aj murované časti budov, vkladal sa nový materiál, obnovili sa poškodené drevené konštrukcie a upravili aj samotné základy. Kvôli statike sa niekde búrali i stropy, ktoré sa nahradili novými a staticky spoľahlivými, a to všetko v súčinnosti s pamiatkármi.

Stavebné realizácie

Novonavrhované samostatne stojace objekty alebo prístavby sú železobetónové, monolitické, odlievané do systémového debnenia Doka. Pri nadzemných objektoch je zaujímavosťou zateplený obvodový plášť so vzduchovou – prevetrávanou medzerou a lepeným kamenným obkladom na hliníkovej nosnej konštrukcii, s certifikovaným fasádnym systémom od autora Ing. J. Sobotku a realizoval ich EUROKAMEŇ, s. r. o., Spišské Podhradie. Na obklad sa použil lámaný kameň kladený na seba v riadkoch, takže má plasticitu a každú hodinu, keď na fasádu svieti slnko, táto vyzerá inak.

Jednotlivé prvky krovov rekonštruovaných objektov boli v prevažnej miere, pre svoj zlý stav, vymenené resp. nahradené oceľovou konštrukciou, a to z dôvodu voľnej dispozície podkrovia.

V ostatných častiach pamiatkovo chránených konštrukcií sa v maximálnej možnej miere stavbári snažili zachovať alebo aspoň sanovať pôvodné drevené prvky.

Strešný plášť jednotlivých objektov tvoria šablóny z titanzinkového plechu od firmy RHEINZINK SK s.r.o., vrátane všetkých doplnkov. Krytinou sa tak zjednotili všetky objekty. Veľký dôraz sa tiež kládol na snehové zachytávače a na uchytenie dažďových žľabov, aby nedošlo pod návalom snehu k ich poškodeniu. Dodávateľom bola firma K&J&G, spol. s r.o. Bratislava a realizáciu klampiarskych prác zastrešovala firma TRYMONT, spol. s r.o. Lučivná.

Ďalšou zaujímavou súčasťou fasád sú výplne otvorov, či už pôvodné drevené alebo oceľové. Tie sa vyrábali ako tvarové a farebné repliky pôvodných, ale s už vylepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami (vonkajšie krídla s tepelnoizolačným dvojsklom, vnútorné s jednoduchým zasklením).

Výroba drevených okien bola zverená firme Eurolux s. r. o. Košice a „oceľové“ – v našom prípade už hliníkové okná, zasklené steny a svetlíky dodala FENESTRA Sk spol. s. r. o. Zlaté Moravce, ktorá taktiež dodala a montovala vnútorné interiérové dvere, ako repliky pôvodných. Protipožiarne uzávery – dvere a steny boli od firmy PYROBATIS, s.r.o. Batizovce.

Pamiatkári vyhoveli investorovi, aj čo sa týkalo zateplenia stavby, ale vzhľadom k tomu, že na fasáde sú rôzne výstupky a šambrány, ktoré sa jednoznačne museli kopírovať a obnoviť kompletne, architekt navrhol použitie hrubo-vrstvových omietok, rôznej zrnitosti a hrúbky až 2 cm, ktoré umožnili ich opätovné vytvorenie a dojem, že z vonkajšej strany je nanesená klasická omietka, aj keď je pod ňou vrstva minerálnej vlny. Požiadavkou bola aj jej originálna dobová krivosť. Realizátori sa pre všetky omietkové zmesi a potery rozhodli použiť výrobky s obchodnou značkou Cemix.

Nosnú tepelnoizolačnú časť zatepľovacieho systému netvoria „klasické“ dosky Nobasil, ale lamely s kolmým vláknom Nobasil FKL, aby „uniesli“ váhu takejto omietky, a zároveň kopírovali nerovnosti fasády, čo by pri bežných doskách (Nobasil FKD) nebolo možné.

Budovy v lete tohto roku dostali, podľa historického originálu, novú farbu. Sú vlastne tri: Jánošík je už od začiatku roka bledobéžový, Kriváň béžový až kávový, Hviezdoslav sa dokončuje ako červenožltý. Všetky sú kombinované so sivou farbou a majú rôznu štruktúru omietok. Spojovacia budova sa dokončuje a bude béžová až kávová.

Pamiatkári tiež označili 71 prvkov, ktoré museli zostať zachované. Niektoré dali zreštaurovať odborníkom zo štátnych reštaurátorských ateliérov v Levoči, iné sa nahradili autenticky pôsobiacimi replikami. Pôvodné zostali zábradlia, balkóny, niektoré schody, svietidlá. Odkryla sa aj časť nástenných malieb a omietok.

Za zmienku tiež stoji, že všetky pôvodné interiérové prvky – madlá, zábradlia, deliace zasklené steny, schodišťové stupne, priznanú hrazdenú či trámovú konštrukciu a repasiu všetkých oceľových prvkov realizuje firma Vamex plus s. r. o. Prešov. Všetky tesárske a stolárske výrobky sú od hlavného zhotoviteľa SEMOS, spol. s r. o. Prešov.

Do konca roka ešte pribudne napr. 26 nových výťahov, lebo jednoducho pre členitosť úrovne podlaží je to nevyhnutné. V podkroví Jánošíka bude situovaný prezidentský apartmán a v Kriváni mladomanželská suita. Do jednej z vežičiek umiestnia aj vírivú vaňu pre 2 osoby.

Wellness v podzemných priestoroch bude pozostávať z 2 častí. V prvej – beauty procedúry, masáže, kozmetika, privátna suita, klasický 16 metrový bazén, vírivka. V druhej časti vitálny svet s barom. V Spojovacej budove je koncipovaná vstupná hala s recepciou a hotelová lounge s barom. Hlavný vstup do hotela sa oproti pôvodnému posunul. Celý komplex aj s izbami bude spĺňať tiež náročné kritériá pre bezbariérový vstup. Budovu Jánošík bude možné uzatvoriť pre užšiu spoločnosť a riešiť aj samostatne, so zvláštnym vstupom.

Vzorová izba

Interiér navrhla architektonická spoločnosť LIVING COUSULTING GROUP AB, Švédsko. Zatiaľ je hotová vzorová izba, už na prvý pohľad je luxusná a ako vidieť z fotografií pôsobí príťažlivo. Je priestranná, svetlá, má lodžiu, vstavaný šatník, elegantný nábytok, tenký televízor, ktorého obrazovku si môžete natočiť podľa potreby. K izbám patrí aj nadštandardné sociálne zariadenie.

A to sme ani zďaleka nespomenuli všetko a všetkých, čo sa ešte aj v týchto chvíľach boria s výzvami a problémami, ktoré prináša život, na tak rozsiahlej rekonštrukcii pamiatkovo chránených objektov v Tatrách. Jeho slávnostné otvorenie sa plánuje na jeseň roka 2008.

Slovo autora

Dipl. Ing. Architekt Peter Černo
architektonická kancelária cerno+architekten, Mníchov

V roku 2003 som bol oslovený, priamo investorom, aby som pripravil štúdiu ohľadom rekonštrukcie tohoto bývalého liečebného domu. Predpokladám, že to bolo aj na základe referencií stavieb, čo som za viac ako 20 rokov v zahraničí zrealizoval, a tiež aj vďaka projektu 4-hviezdiakového hotela Solisko, ktorý sa tiež nachádza na Štrbskom Plese.

Stál som pred veľkou výzvou - premeniť staré a zároveň pamiatkovo chránené stavby na moderný luxusný hotel, ktorý splní predstavy a požiadavky budúceho prevádzkovateľa, najstaršej európskej hotelovej siete Kempinski. Bola to veľmi ťažká úloha, z budovy ktorá mala štandard ubytovne, a to ani zďaleka nie terajších kritérií, zmeniť ju na štandard 5-hviezdiakového hotela. Mala množstvo vstupov, východov, zásobovacích bodov... Bolo ju potrebné kompletne prestavať, ale na druhej strane, keďže bola i pamiatkovo chránená, musel som hľadať vhodnú architektonickú filozofiu, a to bolo asi najväčším orieškom na jeho rozlúsknutie.

Základom pre hľadanie filozofie môjho riešenia bolo, že som tieto objekty veľmi dobre poznal už v čase, keď som robil vyššie spomenutý hotel, a videl ich v akom sú tragickom stave. Roky socializmu zanechali na nich nezmazateľnú stopu a nepridali im ani na kráse. Stavil som na vlastné rešerše, archívne materiály a fotografie, podobne ako som bol zvyknutý z predchádzajúcich rokov mojej praxe v Nemecku.

Základnou myšlienkou a filozofiou môjho riešenia bolo vrátiť budovám ich historickú podobu a farebnosť, ktorá je pre dnešného človeka neznáma a vytlačiť dopravu späť do priestoru osady Štrbského Plesa. Deštrukcia bývalej reštaurácie umožnila obnoviť pôvodný tvar morény, do ktorej podzemia sme umiestnili wellness. Prestavbou ale kapacita hotela klesla, oproti pôvodnej asi o polovicu. Museli sa robiť dispozičné zmeny, využiť podkrovia, no zásadné nosné konštrukcie a fasádne otvory sa zachovali, zmenili sa kompletne iba priečky. Pre mňa ďalšou a jedinou vhodnou možnosťou skĺbiť všetky požiadavky histórie a súčasné priority 5-hviezdiakového hotela, bolo riešenie cez spojovaciu podzemnú chodbu. Možno sa to bude niekomu zdať ako zásah do prírody, no v skutočnosti pre každého, čo sa bude pohybovať v okolí hotela, bude neviditeľná.

Mojim zámerom bolo tiež vrátiť pôvodné elementy, a o stavbám chýbali, napr. veže budovy Kriváň - tie vyhoreli tesne po vojne a preto ich zbúrali, mnohé balkóny, strešné ozdoby a novú historizujúcu strešnú krytinu. Dostavby, ktoré sme navrhli, nie sú však žiadne historizujúce stavby, sú to stavby 21. storočia, budú moderné a naväzujú na urbanistický spôsob zástavby okolia Štrbského Plesa. Dôležitá je vzájomná komunikácia medzi budovami a ich pozorovateľom. Vtedy architektúra vzbudzuje u človeka pocit a záujem.

Slovo zhotoviteľa

Ing. Matúš Jesenko - vedúci projektu
Semos, spol. s r.o., Prešov

Oslovenie vášho časopisu ma donútilo trochu sa obzrieť späť, a zaspomínať si na doterajší priebeh výstavby, ktorý trvá už dva roky. Táto stavba, ako každá iná má svoje špecifiká, tak spomeniem aspoň niektoré, ktoré ma napadli ako dôležite aj zaujímavé pre iných, v súvislosti s jej charakterom a osadením.

Pokiaľ mám dobré info mala by to byť najrozsiahlejšia rekonštrukcia pamiatkovo chránených budov na Slovensku (na túto stavbu bol aj spracovaný podrobný pamiatkový a historicko-umelecký prieskum, ktorý je pre nás pri jej realizácii záväzný. Stavba sa nachádza v oblasti s najvyšším (5 stupňom) ochrany prírody, čo znamená zvýšené požiadavky nielen na separáciu a uskladnenie stavebného materiálu, dielcov, naftového hospodárstva, odpadu. Novostavby a aj inžinierske siete ležia v bezprostrednej blízkosti Štrbského plesa, tak neustále monitorujeme jeho hladinu ako aj HPV v blízkosti stavby, aby nedošlo k priesakom alebo podmáčaniu morénového valu, ktorý je vlastne prirodzenou cestou nanesený val piesčitej zeminy s balvanmi, z tatranskej žuly. Problémy sme sním mali napr. pri zemných prácach, pretože v TANAPE je zákaz odstrelov a boli sme nútení jeho skaly ručne rozbíjať navŕtaním. Pri podkopávaní nosných a obvodových múrov a pri výkopoch pre IS sme boli hatení ich prácnosťou a zdĺhavosťou. Ďalšou „výhodou“ tejto lokality bolo, že sa tu dá naplno pracovať tak 6 mesiacov v roku.

Čo sa týka stavebných prác – veľa sa už publikovalo o podkopávaní nosných a obvodových múrov. Skoro všetko sa robilo pre vytvorenie ďalších priestorov zázemia 5* hotela, „klasickou metódou“ – postupným ručným odstraňovaním zeminy a skál, ako z priestoru, tak aj spod nosného muriva po jednotlivých figúrach a ich následným podbetónovaním. Bolo nutné prísne dodržiavať technologické postupy, ručnú betonáž, čas spracovania a zhutnenia betónovej zmesi, vzhľadom na jej zmrašťovanie. Celková výška niektorých figúr pritom dosahovala až 8 m a tieto práce sa museli uskutočniť tak, aby nedošlo k statickým poruchám (týždenné merania geodetom s presnosťou na desatinu mm boli samozrejmosťou). Podľa slov Ing. Vladimíra Kohúta, hlavného statika tejto stavby a uznávaného odborníka pre pamiatkové objekty, sa podchytávanie v takomto rozsahu a prostredí na Slovensku ešte nerealizovalo. Sám vyslovil vysokú mienku a spokojnosť s prevedením týchto prác našimi pracovníkmi.

Za zmienku ešte stojí, že denne na stavbe pracuje okolo 270 ľudí, vrátane subdodávateľov, a riadi ich 10 technikov. Myslím si, že aj keď tím – investor, dodávateľ, projektant - tvoria skúsení technici, nikto z nás sa na projekte podobného charakteru, rozsahu investícií, zatiaľ nezúčastnil a táto netradičná stavba nám všetkým, od tesára až po manažéra, dala „vysokú školu“ tvrdého ale krásneho stavbárskeho života.

V spolupráci

s Dipl. Ing. Architekt Petrom Černom,
z architektonickej kancelárie Cerno+Architekten Mníchov,
Ing. Matúšom Jesenkom z firmy SEMOS, spol. s r.o., Prešov
a developérskou skupinou J&T Real Estate, a. s.,
pripravila Blanka Golejová
Foto: J&T Real Estate, a. s.
RHEINZINK SK s.r.o.

Zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať.

Páčil sa vám článok?

áno: 335     nie: 322

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby