preskočiť na hlavný obsah

Proces obstarávania stavebných prác

/up/images/featured/images/0-procesobstar.jpg
Verejné obstarávanie možno definovať ako proces, počas ktorého obstarávateľ zabezpečuje výber spôsobilého a spoľahlivého zmluvného partnera za účelom uzavretia zmluvy na získanie tovarov, stavebných prác a poskytnutia služieb. Cieľom zákona je dosiahnuť hospodárne a efektívne zabezpečenie spoločenských potrieb výberom najvhodnejšieho dodávateľa.

Zmluva uzavretá s vybraným dodávateľom má obstarávateľovi zaručiť, že získa predmet obstarávania v požadovanej lehote a kvalite, za najlepšiu možnú cenu a že riziká vyplývajúce zo zmluvy budú rozdelené spravodlivým spôsobom.

Zákon č. 25/2006 Z. z. bol po súčasnosť viackrát novelizovaný, v tomto roku dvakrát a to tzv. „Malou a Veľkou novelou." Čo nám priniesli tieto novely do procesu zadávania zákaziek na uskutočňovanie stavebných prác, resp. aký dopad budú mať novoprijaté zmeny na proces obstarávania v stavebníctve?

Zákon o verejnom obstarávaní  efektívne využívanie verejných zdrojov

Filozofia zákona je postavená na princípoch nediskriminácie účastníkov, transparentnosti procesu verejného obstarávania (VO), zabezpečenia konkurenčného prostredia, zrozumiteľnosti, ale aj etiky a efektívnosti zabezpečenia spoločenských potrieb výberom najvhodnejšieho dodávateľa.

Zákon č. 25/2006 Z. z. s účinnosťou od 1. februára 2006 upravuje:
a)    Verejné obstarávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočňovanie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb,
b)    Koncesie na stavebné práce,
c)    Súťaž návrhov,
d)    Správu vo verejnom obstarávaní (postupy, ktorými sa zadávajú zákazky...).
Proces verejného obstarávania pripravuje a riadi verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ (§6 a §8 zákona), ktorý tiež zodpovedá za jeho priebeh a dosiahnutý výsledok. Celý proces sa realizuje v 3 základných etapách: prípravná etapa, súťažná etapa a etapa správy zmluvy.

Priniesli spomínané novely č. 28/2013 s účinnosťou od 18. februára 2013 a č. 95/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2013 zásadné zmeny vzťahujúce sa k obstarávaniu zákaziek na uskutočňovanie stavebných prác?

Zmeny vyplývajúce z noviel zákona č. 28/2013 Z. z. a č. 95/2013 Z. z.

Všeobecným zámerom prijatých noviel zákona o VO je vyriešenie troch problémových oblastí: [2,3,4,5]
•    Rozšírenie zverejňovacích povinností obstarávateľov,
•    Zefektívnenie procesu obstarávania,
•    Posilnenie postavenia kvalitných a poctivých dodávateľov.

Obsahová náplň noviel je zameraná na:
•    Odstránenie administratívnej záťaže v procese verejného obstarávania zavedením jednotného systému referencií s možnosťou preukázať splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu; pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a obstará vateľovi úspešný uchádzač podľa §44 ods. 1. Súčinnosť úspešného uchádzača pri uzatváraní zmluvy, ak nie je súčinnosť splnená, je možné uzavrieť zmluvu v poradí s druhým a tretím uchádzačom.
•    Dopad na prepadnutie zábezpeky, ktorá prepadne v prospech verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v prípade, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, ak nepredloží doklady v prípadoch podľa §32 ods. 11 v čase a spôsobom určeným obstarávate ľom, alebo predloží doklady, ktoré nezodpovedajú skutočnosti, neposkytne súčinnosť pri uzatváraní zmluvy (do 30 dní od uplynutia lehoty podľa ods. 2 a 7 §45).
•    Zmeny v ponuke v časti predkladanie ponúk (§39 ods. 6), kde sa ponuka predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ďalšiu časť ponuky, označenú slovom „Ostatné". Odsek 6 rieši túto problematiku aj v súvislosti s elektronickou ponukou.
•    Zmeny pri otváraní ponúk (§41), a to pred otváraním, no najneskôr v deň otvárania ponúk je verejný obstaráva teľ a obstarávateľ povinný zaslať ÚVO informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky („Ostatné" a „Kritériá"). Bez splnenia tejto povinnosti nie je možné ponuky otvoriť. Otváranie ponúk „Ostatné" je neverejné, otváranie častí ponúk označených ako „Kritériá" je verejné a vykoná ho komisia na mieste
a v čase oznámenom uchádzačom a len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené. Zápisnicu z otvárania časti ponúk „Kritériá" obstaráva teľ pošle uchádzačom najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk musí obsahovať aj poradie uchádzačov. Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa §41 neverejné.
•    Uzavretie zmluvy (§45 nový odsek 9) písomne s úspešným uchádzačom, ktorý je povinný poskytnúť súčinnosť. Ak ale úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť (súčinnosť), obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý a tretí v poradí.
•    Zjednodušenie v revíznych postupoch proti výberu záujemcov, vylúčeniu uchádzačov a vyhodnoteniu ponúk, priame doručenie námietky ÚVO bez doručenia žiadosti o nápravu, zavádza sa námietkové konanie v dvoch štádiách, namiesto pôvodných šiestich. Proti rozhodnutiu ÚVO nie je možné podať opravný prostriedok, rozhodnutie úradu je preskúmateľné súdom. Pritom žaloba musí byť podaná do desiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia úradu (§139 ods. 10). §140 špecifikuje podmienky, kedy námietky nemožno podať pri zadávaní podprahovej zákazky a pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou.
•    Podrobne je riešená oblasť konania o námietkach a s tým súvisiacej výške kaucie, ktorú je povinný navrhovateľ zložiť na účet úradu (§138 ods. 19). Pri podaní námietok k časti ponúk „Kritériá" pri nadlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác sa kaucia pohybuje vo výške 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky, najviac však 10 000 eur. Pri podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác je to 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky, najviac však 5 000 eur. Kaucia sa v celej sume stáva príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým boli námietky navrhovateľa zamietnuté. V prípade zastavenia konania je to 35 % výšky kaucie. ÚVO vráti navrhovateľovi kauciu alebo jej časť, do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o námietkach.
•    Zavedenie inštitútu „ex ante" kontroly pri nadlimitných zákazkách na projekty financované z prostriedkov EÚ. Verejný obstarávateľ môže požiadať ÚVO o výkon ex ante kontroly pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania, ak ide o nadlimitnú zákazku financovanú z časti alebo úplne z prostriedkov Európskej únie. Uvedená kontrola sa ale nevzťahuje na posudzovanie požiadaviek na technické špecifikácie, funkčné charakteristiky a odborné požiadavky predmetu zákazky podľa §34  obsah súťažných podkladov. Výsledkom ex ante kontroly je oznámenie ÚVO obsahujúce konštatovanie o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré úrad doručí verejnému obstarávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia dokumentov.
•    Zavedenie sankcií za porušenie povinností v zmysle zákona voči verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi a uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi uložením pokuty od 1 000 do 10 000 eur a zákazom účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov. V §149 ods. 61 špecifikuje podmienky vylúčenia z budúcich súťaží na dané obdobie, napr. v prípade podvádzania pri preukazovaní podmienok účasti, ak došlo k odstúpeniu od zmluvy alebo výpovedi pre neplnenie povinností dodávateľa a pod.
•    Ďalšie zmeny posilňujú kritériá ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo chránia verejné prostriedky napr. pri
pravovaným zákazom cenových dodatkov, resp. ich uplatnenie len poposúdení a so súhlasom Rady ÚVO.

Dopad zmien na obstarávanie zákaziek na uskutočňovanie stavebných prác

Predpokladom pre spracovanie reálnej a úplnej ponukovej ceny stavebných prác sú kvalitné súťažné podklady obstarávateľa. Obsah súťažných podkladov rieši §34 zákona. Osobitný význam v súťažných podkladoch má na základe projektovej dokumentácie podrobne vypracovaný výkaz výmer a presné stanovenie obchodných podmienok týkajúcich sa najmä dohodnutia platnosti zmluvnej ceny.

Vhodným podkladom na zadanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác je preto realizačný projekt, nie často poskytovaná projektová dokumentácia v úrovni pre stavebné konanie. Obstarávateľovi umožňuje vypracovať kvalitné súťažné podklady a vytvoriť podmienky pre kvalifikované posúdenie ponúk. Dobre pripraveným výberovým konaním má obstarávateľ možnosť ešte raz pred uzavretím zmluvy o dielo aktívne ovplyvniť výšku ceny stavebného diela. Poskytovanie podrobnej projektovej dokumentácie v úrovni realizačného projektu bola aj jedna z neak ceptovaných 758 pripomienok k návrhu novely verejného obstarávania.

S problematikou súťažných podkladov úzko súvisí definovanie, resp. opis predmetu zákazky. Na účely verejného obstarávania sa i naďalej bude používať Spoločný slovník obstarávania (CPV), čo vyplýva z §3 ods. 3 ZVO, v ktorom sa pri definovaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác odkazuje na oddiel 45 Spoločného slovníka obstarávania v prílohe 1 k zákonu. Slovník aj naďalej nie je previazaný s platnou Štatistickou klasifikáciou ekonomických činností SK NACE Rev. 2, ktorá všeobecne platí od 1. 1. 2008 (pôvodný oddiel 45 stavebné práce je nahradený divíziou 41 výstavby budov atď.).

Kritériá pre vyhodnotenie ponúk zostávajú nezmenené, vyhodnocujú sa na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo najnižšej ceny. Stavebná prax ukázala, že kritérium najnižšej ceny pre vyhodnotenie stavebnej zákazky sa javí ako nepostačujúce. Má spravidla negatívny dopad na ďalšie kritérium ekonomicky najvýhodnejšej ponuky a tým je kvalita. Zaujímavosťou pre stavebníctvo bude aj riešenie dodatkov k Zmluve o dielo a tým aj k zmluvnej cene, resp. ich uplatnenie len so súhlasom rady ÚVO. Dodatky sú v stavebnej výrobe najčastejšie vyvolané vznikom naviac prác, t. j. prác, ktoré nie sú súčasťou zmluvného rozpočtu a dohodnutej zmluvnej ceny. Zostáva nám iba veriť, že v pozíciách členov rady ÚVO budú pôsobiť aj odborníci zo stavebníctva, ktorí v konkrétnych prípadoch budú kompetentní objektívne posúdiť príčinu vzniku dodatkov vyvolaných vznikom naviac prác.

Záver

Legislatíva sa priebežne aktualizuje, prispôsobuje sa smerniciam Európskych spoločenstiev aj v tejto oblasti s cieľom skvalitniť proces verejného obstarávania. Zákon č. 25/2006 Z. z. mal vrátane tohto roku dvadsať noviel. K návrhu tých posledných evidovalo ministerstvo 1 240 pripomienok a z toho počtu bolo uznaných 482 ako zásadných.

Zmeny vyplývajúce z posledných noviel zákona o VO majú samozrejme dopad aj na proces obstarávania zákaziek v stavebníctve. Z pozície záujemcu, či uchádzača sú vnímané skôr ako zmeny administratívneho charakteru, týkajúce sa predovšetkým zefektívnenia procesu, zjednodušenia zaužívaných postupov a zvýšenia transparent nosti procesu obstarávania, čo súčasná „značne neprehľadná" situácia v tejto oblasti určite vyžaduje.

Čas, skúsenosti a prax ukážu, či svojou účinnosťou prispejú aj ku skvalitneniu verejného obstarávania zákaziek na uskutočňovanie stavebných prác.

Ing. Helena Ellingerová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava


Literatúra:
[1]    Zákon    č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[2]    Novela    ZVO č. 28/2013 Z. z. tzv. „Malá novela"s účinnosťou od 18. 2. 2013
[3]    Novela    ZVO č. 95/2013 Z. z. tzv. „Veľká novela"s účinnosťou od 1. 7. 2013 a od 1. 1. 2014
[4]    Bollová,    G.: Požiadavky na spracovanie súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní stavebných prác. In. Zborník konferencie s medzinárodnou účasťou: „Lidé, stavby a príroda." FAST VUT Brno, 2006, ISBN 8072044753
[5]    Karasová,    A.: Novela zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Materiály zo seminára Úradu pre verejné obstarávanie. Bratislava, 19. 04. 2013
[6]    http://www.minv.sk

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­


Páčil sa vám článok?

áno: 205     nie: 248

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby