preskočiť na hlavný obsah

Prístavba hotela Tatra v Bratislave

/up/images/featured/images/pristavba_hotel_tatra_0.png

Bratislavský hotel Tatra má svoju dvojičku, ktorá sa nachádza hneď vedľa pôvodnej budovy hotela. Nová časť objektu hotela je totiž akoby pokračovaním alebo zrkadlovým obrazom toho pôvodne existujúceho a to nielen riešením fasády, ale aj jej výškou a členením. Akoby sa tá staršia časť hotela natiahla o niekoľko metrov na miesto doterajšieho provizórneho parkoviska. Dejiny hotela Tatra sa píšu už takmer osemdesiat rokov, takže služobne starší je v Bratislave už len hotel Carlton. Ten bol rekonštruovaný na prelome tisícročí. Pôvodný hotel Tatra na rekonštrukciu ešte len čaká, ale prístavba k hotelu sa práve v týchto dňoch dokončuje.

Urbanistické riešenie

Cieľom výstavby objektu v danej lokalite bolo rozšírenie občianskej vybavenosti v mestskej časti Staré mesto, ktorej nová koncepcia urbanistického rozvoja sa orientuje na postupný harmonický rast, so zachovaním jej modernej urbanistickej štruktúry. Urbanistická kompozícia situovania Prístavby hotela Tatra a garáží vychádza z charakteru mestskej zástavby v priamej nadväznosti na jestvujúci hotel Tatra. Tvarovo sú prístavba a jej objekty prispôsobené danej lokalite, s bezbariérovým vstupom, horizontálnymi i vertikálnymi komunikáciami. Takýmto riešením a priestorovou skladbou je vytvorené kvalitné životné prostredie, s intimitou vnútroblokových priestorov. Dispozícia objektov prístavby hotela a jednotlivé prevádzky majú danú orientáciu SV a SZ, prevažná orientácia je na JV. Hlavné vstupy sú riešené z verejných priestranstiev – komunikácií. Prístupová komunikácia do vnútrobloku a garáží je široká 6,9 metra. Spôsob urbanistického riešenia zástavy nadväzuje na existujúci charakter zóny, pričom objekt prístavby reaguje na rozvoj existujúcej urbanistickej štruktúry Starého mesto, na trendy modernej kvalitnej občianskej vybavenosti. Výška a charakter zástavby rešpektujú hmotovo-priestorovú a urbanistickú skladbu konkrétneho územia a spĺňajú vstupné podmienky investičného zámeru.

Hmotovo-priestorové riešenie

Prístavbu hotela Tatra tvoria dva objekty hotelovej časti a garážový objekt. Hlavné komunikačné jadro je riešené v uličnom objekte. Jadro sa skladá z dvojramenného schodiska, veľkého výťahu, ktorý slúži na prepravu osôb a súčasne umožňuje vertikálnu prepravu veľkorozmerných predmetov, ďalej z dvoch menších výťahov s kapacitou prepravy 6 – 8 osôb.

V druhom vnútroblokovom hotelovom objekte je vertikálna komunikácia – dvojramenné schodisko a prechádza až do garážového objektu. Využíva sa pre oba objekty. Vnútroblokový objekt je bez suterénu a je vlastne nad garážovým objektom. Spojovací krčok vytvára horizontálne prepojenie hotelových objektov.

V hotelových objektoch sú jednolôžkové a dvojlôžkové izby, apartmány a 3 izby pre telesne postihnuté osoby. Hmoty hotelovej prístavby sú ukončené ustupujúcimi podlažiami do uličného priestoru a do vnútroblokovej časti. Schodisko vo vnútroblokovej časti je vysunuté z dispozície a hmoty objektu, čím sa dosiahol aj výrazný architektonický prvok.

Architektonické a materiálové riešenie

Vychádza z investičného zámeru a charakteru typologického druhu – polyfunkčnej výstavby – hotelového typu. Snahou tejto výstavby je rešpektovať rovnováhu medzi kvalitnou architektúrou, stavebnými materiálmi a ekonomikou stavby.

Základný architektonický koncept výrazu objektov (hotelových) je v horizontálnom zjednocujúcom členení objektov po poschodiach a z rozčlenenia hmôt objektov vertikálnymi komunikáciami a spojovacou horizontálnou komunikáciu. Na jednotlivých poschodiach je architektonický výraz objektov dotvorený členením výplňových prvkov otvorov, zábradlím, použitím rôznych druhov materiálov (uličný obklad – prírodný kameň), farebnosťou až po architektonický detail. Objekty sú monolitické, nosná konštrukcia pilierov a stropov je železobetónová, výplňové murivo je keramické z tehloblokov Porotherm. Základová aj stropné dosky boli realizované špeciálnym systémom Cobiax – do dosiek boli zabudované vyľahčovacie gule v košoch. Stropné dosky sa dodávali aj so stĺpmi, takže práca na stavbe musela byť veľmi presná.

Obvodový plášť prízemia a medziposchodia je z celozasklených hliníkových prvkov. Podobne ako pri existujúcom objekte hotela. Dotvorenie parteru prístavby hotela muselo akceptovať z hľadiska výtvarného aj hlavný komunikačný vstup pre garážový objekt a zásobovanie vnútrobloku t. j. hotelovej prevádzky. Obklad vonkajších fasádnych plôch smerom do Nám. 1. mája na úrovni medziposchodia je z hliníkových obkladových prvkov.

Dispozičné riešenie


Doterajšia kapacita hotela – 86 izieb a apartmánov – sa rozšírila o 120 izieb. V reštaurácii pribudlo 100 stoličiek a na konferenčné a spoločenské účely sú určené 2 nové priestory s kapacitou 80 – 100 miest. Pod hotelom je 100 parkovacích miest, rozšírili sa aj priestory recepcie.

Celý komplex Prístavby hotela Tatra je rozčlenený do 3 blokov – uličný blok B, dvorný blok C a blok garáží D. Existujúci hotel je označený ako blok A.

Objekty Prístavby hotela Tatra a garáží si vyžiadali v nástupnom podlaží veľkorysejšie riešenie hotelovej haly, recepcie a hlavných komunikačných priestorov, z ktorých sú prístupné jednotlivé prevádzky, vrátane Štúdia L+S. Hlavný vstup do hotela zostal z uličnej strany, v mieste dnešného vstupu do pasáže. Druhý vstup sa nachádza už v časti prístavby pri výťahoch – prepája cez átrium dvornú časť a parkovacie garáže s hotelovou halou. Tretí vstup, ktorý sa nachádza hneď vedľa zásobovacieho vstupu k nákladnému výťahu, prepája novú pasáž hotelovej haly s parkovacími garážami cez átrium dvornú časť.

Vertikálne komunikácie sú riešené v dvoch samostatných celkoch – pôvodné schodisko s výťahom slúžiace pre existujúci hotel a 3 výťahy a schodisko pre nový komplex.

Medziposchodie tvorí reštaurácia, ktorá je priamo napojená na reštauráciu v existujúcom hoteli aj na jej kuchynskú časť, ktorá sa dostala do stredu dispozície medzi pôvodnú a novú reštauráciu.

Na 1. až 5. poschodí sa v bloku B nachádza 11 dvojlôžkových a 1 jednolôžková izba. Všetky izby sú prístupné zo spojovacej aj zo vstupnej chodby.

Spojovacou chodbou je prepojená ubytovacia časť bloku B s ubytovacou časťou bloku C, ktorá má ale na 4. poschodí charakter ustupujúceho podlažia. Toto poschodie je posledným poschodím bloku C.

Na poslednom 6. poschodí sa opäť nachádza ubytovacia časť (5 dvojlôžkových, 1 jednolôžková izba a 3 apartmány) iba bloku B. To poschodie je ustupujúce do ulice. Z apartmánov orientovaných na túto stranu vzniká možnosť prístupu na pozdĺžnu terasu. Prepojenie s existujúcim hotelom je vytvorené vonkajšou lávkou, prístupnou z haly pred výťahmi a schodiskom.

Garáže hotela Tatra sú prístupné z Nám. 1. mája podjazdom pod uličnú časť Prístavby hotela Tatra (blokB) a cez dvornú časť – átrium, ktorá sa nachádza medzi uličnou a dvornou časťou objektov prístavby. Garážový objekt je dva a pol podlažný, a je riešený na princípe vnútorných rámp – vystriedaním o pol podlažia.

Okná do celej novej časti dodal ALU STABRO spol. s r. o.

Lokalita: Nám. 1. mája č. 5, Bratislava
Investor: Hotel Tatra, a. s.
Architektonické riešenie: „S“ architektonický ateliér, Ing. arch. Jozef Struhař
Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
Lehota výstavby: 2007 - 2008

---

Slovo autora
Ing. arch. Jozef Struhafi „S“ architektonický ateliér

„Čo neprispieva k stabilite, možno bez problémov vynechať. Je to problém hlavne statický, pretože umenie statiky spočíva vo vynechávaní.“
Pre projekt a jeho konštrukčné riešenie náš návrh vychádzal z klasického postupu, zo železobetónových konštrukcií - použiť železobetónový prievlakový systém. S týmto riešením som sa ako architekt nemohol uspokojiť z toho hľadiska, že prievlakový systém je komplikovaný nielen pre projekt, ale aj pre realizáciu a užívateľa. Usilovné hľadanie možností iného riešenia bolo veľmi ťažké, hlavne keď v rozpracovanosti projektu začínate s novým riešením. Vďaka ústretovosti investora sme sa však rozhodli zmeniť prievlakový systém stropných konštrukcií za cenu prerobenia projektu na systém Cobiax. Bola to možno pionierska ľahkovážnosť, ale dnes už môžeme tento systém prezentovať na stavbe Prístavby hotela TATRA v Bratislave. Čo sme vlastne získali - bezprievlakové stropné konštrukcie, väčšie rozpony a hladkú stropnú konštrukciu. Prekročili sme prah 21. storočia a to si myslím, že je smerovanie pre našu architektonickú tvorbu.

---

Slovo zhotoviteľa
Ing. Richard Kubala hlavný stavbyvedúci HORNEX, a. s.

Prístavba hotela Tatra bola pre nás určite výzvou. Najnáročnejšie bolo novú stavbu presne umiestniť medzi dva existujúce objekty. Prvým bol starý hotel Tatra (budova postavená v minulom storočí) a druhým objekt bývalého kina Hviezda, ktorého celá predná časť, vlastne pôvodná budova, bola nešťastne prestavovaná a ťažko poškodená nefunkčnou kanalizáciou. Druhou veľmi zložitou vecou, počas realizácie, bolo „vrastanie“ novostavby do starej časti hotela - čiže technologické aj priestorové prepojenie objektov (v priestoroch reštaurácie, v recepcii), ktorých priestory zasahovali jednou časťou do starej budovy a druhá časť bola v novej budove.

Veľmi náročné bolo aj vysledovať všetky objektové dilatácie, ktoré sme museli mať perfektne zmapované, aby nedochádzalo k defektom. Situáciu pri výstavbe nám navyše komplikovalo malé zariadenie staveniska a frekventovanosť ulice (Nám. 1. mája), kade viedol jediný prístup na stavenisko. Veľké problémy počas realizácie nám spôsoboval objekt bývalého kina Hvizda. Počas realizácie prístavby sa objekt kina dal do pohybu a preto bolo ťažké realizovať výkopy. Preto sme museli najskôr postaviť prvú časť suterénu objektu a používali sme ju ako most. Potom sme dokopávali druhú časť výkopu. Jeden bager kopal vnútri, druhý bol hore a to čo mu prvý prisunul, nakladal na auto a po provizórnom moste vyvážal. Technológia, že by sme kopali a vozili v úrovni chodníka neprichádzala do úvahy.

Stropy prístavby sme robili pomocou špeciálneho systému filigránov. Priamo vo výrobe sa do dosiek zabudovávali vyľahčovacie gule v košoch (systém Cobiax) a z takto vyhotovených panelov sa priamo na stavbe robila skladačka. Doplnili sa ešte výstužou, čím sa zmonolitnili a strop bol hotový. Stropné dosky sa dodávali aj so stĺpmi, takže práca na stavbe si vyžadovala presnosť. Tento systém znamenal nielen úsporu betónu, úsporu času (nemusia sa debniť stropy), ale ľahšia konštrukcia umožÀuje väčší bezprievlakový rozpon čo ocenil najmä architekt pri riešení dispozície.

Našou hlavnou prioritou, pri realizácii prístavby, však bolo minimalizovať dopad stavebných prác na fungovanie divadla a na prevádzku hotela. Preto sme niektoré práce mohli vykonávať až po 8. hodine ráno. Nový objekt bude mať všetky parametre energeticky úspornej prevádzky na rozdiel od pôvodného hotela, ktorý je energeticky veľmi náročný. Ale po ukončení prác a odovzdaní dostavby hotela plánuje investor pristúpiť k rekonštrukcii priestorov pôvodného hotela.

Vďaka úzkej spolupráci medzi investorom a nami (ako zhotoviteľom) prebiehala realizácia stavby plynulo a bezproblémovo.

V spolupráci
s Ing. arch. Jozefom Struhařom
pripravila Martina Trnkusová
Vizualizácie: „S“ architektonický ateliér
Foto: D. Lalíková, B. Golejová

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 349     nie: 265

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby