preskočiť na hlavný obsah

Povinná inšpekcia kotlov

/up/images/featured/images/inspekcia_kotlov_070.png

Ak ste sa rozhodli pre zriadenie samostatnej kotolne, treba si uvedomiť jednu dôležitú skutočnosť - a to nevyhnutnosť vykonávania pravidelnej inšpekcie kotlov. Podmienky kontroly kotlov v nevýrobných budovách sa riadia podľa zákona č.17/2007 Z. z., ktorý naväzuje na zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Zo súvislosti týchto zákonov vyplýva, že účelom kontroly je overovanie efektívnosti výroby tepelnej energie.

Zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol schválený 13. decembra 2006 v NR SR a zverejnený v Zbierke zákonov (čiastka 11) v januári 2007. Týmto zákonom bola do právneho poriadku Slovenskej republiky prevzatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov a doplnený zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov tak, aby predmetná smernica bola plne transponovaná.

Vysvetlenie pojmov

Zákon ustanovuje postupy a intervaly pravidelnej kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov ako aj odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly týchto zariadení v nevýrobných budovách, ktoré spotrebúvajú energiu. Pod pojmom nevýrobná budova chápeme každú budovu, ktorá sa používa na inú ako výrobnú činnosť.

Kotlom je teplovodný, horúcovodný či parný kotol, ako aj ohrievač vzduchu vrátane jeho súčastí. Menovitým výkonom kotla sa chápe najvyšší nepretržitý tepelný výkon vyjadrený v kW, ktorý možno dosiahnuť počas ustálenej prevádzky.

Vykurovacou sústavou podľa tohto zákona rozumieme časť vykurovacieho systému, ktorý tvorí kotol, potrubný rozvod a vykurovacie telesá, určenú iba na vykurovanie a ktorá zabezpečuje v jednotlivých miestnostiach predpísaný teplotný stav vnútorného prostredia.

Klimatizačným systémom na účely tohto zákona je kombinácia všetkých zložiek potrebných na zabezpečenie úpravy vzduchu, t. j. zariadenie, v ktorom sa kontroluje alebo znižuje teplota, prípadne v kombinácii s kontrolou vetrania, vlhkosti a čistoty vzduchu.

Platnosť zákona

Zákon sa vzťahuje na:
a) kotly v nevýrobných budovách, ktorých menovitý výkon je 20 kW a viac, a palivom je fosílne tuhé palivo, fosílne tekuté (t. j. fosílne palivo v kvapalnej alebo plynnej fáze), biomasa alebo bioplyn. Tieto kotly sú určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody;
b) aj na vykurovacie sústavy v nevýrobných budovách, ktorých súčasťou je kotol podľa písmena a) starší ako 15 rokov;
c) klimatizačné systémy v nevýrobných budovách, s menovitým výkonom od 12 kW vrátane.

Zákon sa nevzťahuje:
a) na kotly umiestnené vo výrobných budovách a v nevýrobných budovách, na ktorých sa pravidelne zabezpečuje overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení po odberné miesta (§ 25 ods. 2 písm. c) zákona číslo 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike);
b) na kotly určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej vody v budovách podľa osobitného predpisu (§ 2 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z.):
- budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty,
- kostoly a iné budovy využívané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
- budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
- priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
- bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku,
- samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

Tab. 1 Intervaly pravidelnej kontroly kotlov podľa zákona č. 17/2007 Z. z.

Povinnosti vlastníka či správcu budovy

Pravidelnú kontrolu kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov zabezpečuje vlastník budovy, v ktorej je zariadenie umiestnené. Zmluvou o správe môže povinnosť previesť na správcu budovy alebo správcu zariadenia. Vlastník budovy si objedná kontrolu u oprávnenej osoby a správu z kontroly uchováva tri roky po vykonaní nasledujúcej pravidelnej kontroly. Pri predaji budovy odovzdá správu novému vlastníkovi alebo pri prenájme budovy či zariadenia odovzdá osvedčenú kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi budovy.

V prípade, že predmetom kontroly je kotol starší ako 15 rokov, vykoná sa spolu s pravidelnou kontrolou kotla aj individuálna špeciálna kontrola vykurovacej sústavy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.

Vykonávanie kontroly

Pravidelnú kontrolu kotlov môže podľa zákona vykonávať iba osoba oprávnená na tento výkon. Zákon stanovuje aj podmienky, ktoré musia byť splnené ešte pred začatím kontroly.

- Zariadenie musí byť prevádzkyschopné a spĺňať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- Oprávnená osoba písomne oznámi požiadavky na prípravu zariadenia kvôli vykonaniu kontroly vlastníkovi alebo správcovi budovy najmenej desať pracovných dní pred termínom vykonania kontroly.
- Oprávnená osoba nesmie vykonávať pravidelnú kontrolu zariadení v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje, a v budovách, ktoré vlastní alebo spravuje zamestnávateľ tejto oprávnenej osoby.
- Povinnosťou oprávnenej osoby je vyhotovenie správy o kontrole. Správa má obsahovať identifikačné údaje výrobcu zariadenia, typ zariadenia a rok jeho výroby, menovitý výkon zariadenia pre každý druh používanej energie, druh a charakteristiku používanej energie, postup výkonu kontroly, použité výpočty, výsledky a zistenia kontroly s návrhom odporučení na riešenie. V správe musia byť aj identifikačné údaje o oprávnenej osobe a jej podpis.

Správa sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch a v elektronickej forme. Dva rovnopisy zašle oprávnená osoba vlastníkovi alebo správcovi budovy do 30 dní od vykonania kontroly. Jeden rovnopis a elektronickú formu správy zašle najneskôr do 30 dní po ukončení kalendárneho roka príspevkovej organizácii MH SR - Slovenskej energetickej agentúre.

Skúška a osvedčenie

Oprávnená osoba, t. j. odborne spôsobilá osoba na túto podnikateľskú činnosť, je podľa osobitného predpisu Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov osoba, ktorá má na to osvedčenie. Príspevková organizácia MH SR ho vydáva právnickej alebo fyzickej osobe - podnikateľovi na základe žiadosti a po predložení dokladu o ukončení vzdelania odborne spôsobilej osoby, a to stredoškolského alebo vysokoškolského technického smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na matematiku, fyziku či chémiu.

Platný doklad odborne spôsobilej osoby o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti alebo doklad preukazujúci kvalifikáciu na výkon kontroly zariadení, vydaný v iných členských štátoch Európskeho spoločenstva, sa uznáva podľa osobitného predpisu.

Odborne spôsobilou osobou môže byť fyzická osoba, podnikateľ alebo zamestnanec fyzickej osoby, alebo právnická osoba, podnikateľ alebo zamestnanec právnickej osoby.

Skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov vykonáva príspevková organizácia MH SR (Slovenská energetická agentúra) najmenej raz za kalendárny rok. Skúška pozostáva z praktickej a teoretickej časti. Doklad o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti uchádzač získa po jej úspešnom absolvovaní najneskôr do 15 dní. Platnosť dokladu je päť rokov.

Priestupky

Priestupku resp. správneho deliktu sa vlastník budovy dopustí,
a) ak nezabezpečí pravidelnú kontrolu zariadení, hoci je na to podľa zákona č. 17/2007 Z. z. povinný,
b) neuchová správu z kontroly tri roky po vykonaní nasledujúcej pravidelnej kontroly,
c) neodovzdá pri predaji budovy správu z poslednej kontroly novému vlastníkovi,
d) neodovzdá pri prenájme budovy alebo zariadenia osvedčenú kópiu správy z poslednej kontroly nájomcovi.
Priestupky a správne delikty prejedná obec, v ktorej územnom obvode sa budova nachádza. V prípade, že vlastníkom budovy je samotná obec alebo je jej správcom a vlastníkom je štátny subjekt, delikt prejedná Štátna energetická inšpekcia.

Cieľ

Pravidelná inšpekcia kotlov má zaručiť efektívnosť výroby tepelnej energie pri maximálnom využití energie uvoľnenej z paliva a obsiahnutej v spalinách. Výsledkom inšpekcie je potvrdenie garantovanej účinnosti kotlov, udávanej výrobcom, a overenie podmienok optimálneho spaľovacieho procesu v kotloch, ktoré sú súčasťou zariadení v nevýrobných budovách.

Spracované podľa Praktickej príručky pre prenajímateľov, správcov a bytové družstvá (Nebytové a bytové priestory, ich správa a prenajímanie, Október 2007) a podľa príspevku zo zborníka I. medzinárodnej konferencie Nové trendy a technológie v komplexnej obnove bytových domov (Pravidelná inšpekcia kotlov, Doc. Ing. Otília LULKOVIČOVÁ, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra technických zariadení budov).

Snímky: archív Redakcie DaB

zdroj: Dom a Byt­­­

Páčil sa vám článok?

áno: 379     nie: 382

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby