preskočiť na hlavný obsah

Posúdenie stavebných úprav v panelovom dome

/up/images/featured/images/stavebne_upravy.png

Chystáte zmenu, rekonštrukciu či malú stavebnú úpravu vo svojom byte? Pozor, vôbec nemusí ísť o jednoduchú záležitosť. Pri určitých typoch panelových sústav aj "nevinné" premiestnenie či vybúranie "nenosnej" priečky môže spôsobiť narušenie statiky celého objektu. Bez odborného posúdenia sa nezaobídeme

Pre navrhovanie a posudzovanie nosných stavebných konštrukcií pri zmenách a opravách dokončených objektov (bytových a občianskych) platí STN 73 0038 Navrhovanie a posudzovanie konštrukcií pri prestavbách (už o pol roka však budú platiť namiesto noriem STN normy EN). V súčasnosti sa teda pri navrhovaní prestavby vychádza z platných noriem podľa čl. 2. 1. STN 73 0038. Predchádzajúce normy môžu slúžiť iba ako informatívny podklad.

Podľa čl. 2. 3. STN 73 0038 je na vypracovanie návrhu prestavby potrebné vykonať prieskum konštrukcie, ktorý spravidla obsahuje údaje popisujúce stav objektu (prípadne konštrukcie), vlastnosti aplikovaných nosných materiálov a základovej pôdy, poruchy a chyby konštrukcie (ich príčiny), druhy a veľkosti zaťažení, ktoré na konštrukciu pôsobia alebo pôsobili v minulosti (ak sa dajú zistiť), vplyvy prostredia, keď sa na konštrukcii prejavili, ako aj dokumentáciu konštrukcie, jej zhodnotenie a miesto archivácie.

Prieskum porúch a chýb odporúčame čo najlepšie zdokumentovať ešte pred konkrétnou zmenou hotovej stavby, aby bolo možné skontrolovať kvalitu vykonaných stavebných prác. Rovnako je potrebné podrobne spracovať doterajšie vplyvy prostredia a stavebné úpravy nosných prvkov konštrukcie, a to minimálne celej dilatačnej jednotky stavby. Robí sa to ešte pred konkrétnou zmenou hotovej stavby, najmä pri plánovanom zásahu do nosnej konštrukcie.

Menšie zásahy do nosných konštrukcií v byte odporúčame zorganizovať a riešiť súbežne s inými úpravami, napríklad s odstraňovaním systémovej poruchy, so zateplením, s nadstavbou alebo s inými opravami. V mnohých prípadoch by sa do projektu zmeny hotovej stavby dali zapracovať aj zmeny a úpravy, ktoré budú realizované neskoršie.

Aby ste mohli nadobudnúť orientáciu pri pripravovaných stavebných prácach (zmeny v hotovom bytovom dome) vzhľadom na stavebné konanie, Inžinierske konzultačné stredisko SKSI Mýtna 29 v Bratislave vám predkladá stručný návrh na ich posúdenie. Radi prijmeme každú poznámku a radu, pretože táto problematika je veľmi náročná.

Stavebné úpravy podľa zákona

Zmeny a stavebné úpravy dokončených stavieb popisuje Stavebný zákon 50/1976 v znení neskorších predpisov. Podľa ods. (5) § 139b stavebného zákona zmenami dokončených stavieb sú nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú, prístavby, ktorými sa pôdorysne rozširujú a ktoré sú prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou, ale aj stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby.
Podľa § 54 stavebného zákona stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa uskutočňujú na základe ohlásenia stavebnému úradu alebo podľa stavebného povolenia.

Posúdenie pripravovaných stavebných prác z hľadiska stavebného konania obsahuje:
- kontrolu súčasného stavu a kotvenia prvkov stavby,
- definovanie nových, zaťažovaných plôch na stavebných prvkoch,
- stanovenie zaťaženia na stavebných prvkoch stavby,
- stanovenie únosnosti nosných a samonosných prvkov, ktoré by boli stavebnými prácami ovplyvňované,
- stanovenie namáhaní nosných a samonosných prvkov, ktoré by boli stavebnými prácami ovplyvňované,
- posúdenie nosných a samonosných prvkov stavby, ktoré budú stavebnými prácami ovplyvňované,
- riešenie stability a kotvenia nosných a samonosných prvkov stavby, ktoré pripravované stavebné práce ovplyvnia a ktorých únosnosť je menšia ako ich namáhanie,
- charakter pripravovaných stavebných prác,
- overenie požiarnej bezpečnosti,
- záverečné posúdenie.

Kontrola súčasného stavu a kotvenia prvkov


Autorizovaný inžinier - statik skontroluje, či súčasný stav stavebných prvkov bytu a ich kotvenia vyhovuje platným predpisom, pričom berie do úvahy aj upozornenia užívateľa, majiteľa a správcu stavby o chybách, poruchách a poškodeniach jednotlivých konštrukcií.

Ak stav alebo kotvenie niektorého prvku nevyhovuje, upozorní na to majiteľa a užívateľa stavby a nutnú opravu zahrnie do pripravovaných stavebných prác. Ak však vyhovuje, bude konštatovať, že k pripravovaným stavebným prácam možno pristupovať bez potrebného zosilnenia pôvodných prvkov.

Keď stavebné práce ovplyvnia niektoré nenosné priečkové dielce, zistí spôsob ich kotvenia. Ak sú priečky kotvené rozopretím medzi stropné dielce stropu a stropné dielce podlahy, musí na to upozorniť majiteľa, užívateľa i správcu stavby a túto okolnosť zahrnúť do posúdenia. Keď niektorý prvok bytu nevyhovuje, statik po upozornení zahrnie opravu do pripravovaných stavebných prác.

Nové, zaťažované plochy na stavebných prvkoch

Ak sa pripravovanými stavebnými prácami v pôvodných prvkoch stavby vytvorili nové otvory, alebo v niektorom prvku vzniknú nové zaťažované plochy, alebo by došlo k zmene v kotvení nenosných prvkov, treba upravované nenosné prvky chápať ako samonosné a pre všetky - nosné aj nenosné, treba definovať ich nové zaťažované plochy.

Konkrétny príklad

V kuchyni, predizbe a v kúpeľni je gumená podlaha. Majiteľ bytu pripravuje v kúpeľni zmenu podlahy na keramickú dlažbu a presun dverí kúpeľne o 1,2 m. Stropné dielce A1, A2 pôvodne preberali od gumeného povlaku rovnaké zaťaženie v kúpeľni, v kuchyni aj v predsieni. Vysvetlíme si pôsobenie tejto zmeny na jednotlivé stavebné prvky.

Nenosný prvok - priečkový dielec P1

V nenosnom priečkovom dielci P1 budú nové dvere odsunuté od pôvodných o 1,2 m. Keďže pôvodné dvere sa iba zamurujú priečkovým murivom, treba po zmene chápať priečkový dielec P1 ako samonosný prvok s dvoma dvernými otvormi, ľavým, stredným a pravým pilierom a dverným prekladom a definovať nové zaťažovacie plochy dielca.

Nosné prvky - stropné dielce A1, A2

Keďže stropné dielce A1 a A 2 v časti pod kúpeľňou majú prebrať nové, väčšie zaťaženie, (pripravovaná keramická dlažba v kúpeľni má výrazne väčšiu hmotnosť ako pôvodný gumený povlak), treba definovať nové zaťažovacie plochy stropných dielcov.

Zaťaženia stavebných prvkov

STN 73 0038 Navrhovanie a posudzovanie konštrukcií pri prestavbách žiada v čl. 2. 1. pracovať podľa súčasne platných noriem. Ak by v dôsledku zamýšľaných stavebných prác bolo treba vytvoriť nové nosné alebo samonosné prvky, treba stanoviť ich zaťaženia. Takisto ak by na pôvodných prvkoch stavby boli v dôsledku pripravovaných stavebných prác definované nové zaťažovacie plochy, je potrebné stanoviť jednotlivé zaťaženia na všetkých zaťažovaných plochách týchto prvkov. Tiež na ostatných nezmenených prvkoch, ktoré budú prestavbou ovplyvňované, je potrebné určiť zaťaženia podľa súčasne platných noriem.

Únosnosť, namáhanie a posúdenie

Autorizovaný inžinier - statik stanoví únosnosť a namáhanie nosných a samonosných prvkov stavby, ktoré budú stavebnými prácami ovplyvňované, a to podľa súčasne platných noriem. Okrem toho ich musí aj posúdiť, či danému zaťaženiu budú vyhovovať.

Pri nosných a samonosných prvkoch stavby, ktoré budú pripravovanými stavebnými prácami ovplyvňované a ktorých únosnosť je menšia ako ich namáhanie podľa súčasne platných noriem, treba riešiť stabilitu a kotvenie podľa súčasne platných noriem.

Charakter stavebných prác

Keď plánovanou stavebnou úpravou nedôjde k zmene polohy, rozmerov a spôsobu kotvenia stavebných prvkov, nebudú vytvorené nové nosné a samonosné stavebné prvky, nedôjde k zmene horizontálnej trasy vedenia pri výmene elektrických vodičov a k zmene trasy horizontálneho vedenia iných rozvodov a zmena sa nebude týkať priečok kotvených rozopieraním, autorizovaný inžinier - statik konštatuje, že všetky pripravované stavebné práce možno kvalifikovať ako opravy a výmeny nepodstatných stavebných konštrukcií - teda udržiavacie práce podľa § 139b ods. 14 stavebného zákona.

Ak sa na stavbe majú vykonať udržiavacie práce podľa § 139b ods. (4) stavebného zákona a keď namáhanie nosných a samonosných prvkov, ovplyvňovaných pripravovanými stavebnými úpravami, stanovené podľa súčasne platných noriem, by bolo nižšie, maximálne rovné ich únosnosti (podľa súčasne platných noriem), možno pripravované stavebné práce kvalifikovať ako udržiavacie práce podľa § 55 ods. (2) písm. c), stavebného zákona, ktoré by neovplyvnili stabilitu stavby.

Požiarna bezpečnosť

Ak pripravované stavebné práce vykonané podľa príslušných technických predpisov nebudú znamenať zmenu prevádzky miestností, zväčšenie rozmerov požiarneho úseku, zabudovanie materiálov s väčšou rýchlosťou odhorievania, ako sú terajšie, a zmenu požiarnej signalizácie bytu, nebudú ovplyvňovať požiarnu bezpečnosť stavby. V prípade nejasností alebo neistoty odporúčame požiadať o spoluprácu špecialistu.

Záverečné posúdenie

Ak pripravované udržiavacie práce podľa § 55 ods. 2 písm. c), stavebného zákona neovplyvňujú stabilitu stavby a požiarnu bezpečnosť stavby, z hľadiska autorizovaného inžiniera - statika nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu ani stavebné povolenie.

Rovnako to platí aj vtedy, ak by stavebné práce zasahovali len do nenosných stavebných prvkov a predmetná zmena by nevyžadovala zosilnenie prenášajúcich nosných dielcov.

Úpravy bez potreby ohlásenia či stavebného povolenia

Medzi stavebné práce, pri ktorých nie je potrebné ohlásenie stavebnému úradu ani stavebné povolenie, teda zaraďujeme:
- podľa § 56 písm. (g) stavebné úpravy elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa,
- podľa § 55 ods. 2 písm. c) udržiavacie práce, ktoré neovplyvnia stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť a vzhľad budovy alebo životné prostredie, a všetky udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Podľa § 139b ods. (14) udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä:
- opravy fasád, oprava a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
- opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodiskových zábradlí,
- údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčasti, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
- výmena zariaďovacích predmetov, kuchynských liniek, vstavaných skríň,
- maliarske a natieračské práce.

V prípade, ak si majiteľ bytu nie je úplne istý, či pripravované stavebné práce možno kvalifikovať len ako udržiavacie, ktoré by nemohli ovplyvniť stabilitu stavby, alebo stavebné práce, ktoré by ju mohli ovplyvniť, či ide o iný druh stavebných prác, môže požiadať autorizovaného stavebného inžiniera (statika) o odborné posúdenie a vyjadrenie.

Do kategórie stavebných prác v bytoch a domoch, pri ktorých nedochádza k ovplyvneniu stability stavby, zaraďujeme úpravy, pri ktorých nedôjde k zmene pôvodného zaťaženia nosnej konštrukcie, únosnosti a stability nosných prvkov, ani k zmene stability nenosných prvkov a trasy pri úpravách elektrického vedenia.

Zodpovednosť statika

Autorizovaný inžinier (statik) má pri posudzovaní navrhovanej prestavby veľkú zodpovednosť, najmä pri kontrolovaní stavu (prípadných poškodení) jednotlivých častí a prvkov bytu. Nedostatky voči bezpečnosti stavby a ohrozenie života alebo majetku je povinný patrične zdokumentovať. Technické i odborné vybavenie našich autorizovaných inžinierov je pomerne vysoké, prostredníctvom neho dokážu kontrolovať aj styky a spoje nosných dielcov, ich uloženie a trhliny v prierezoch. Treba mať na pamäti, že autorizovaný inžinier - statik je úradná, odborne spôsobilá osoba, od ktorej sa očakáva odborná informácia. V prípade nejasnosti alebo neistoty má právo požiadať o spoluprácu ďalšieho špecialistu.

Upozornenie

Pri § 139b ods. (14) písm. b) "opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok..." sme sa stretli vo viacerých diskusiách s jeho pochopením tak, že stavebný zákon v dnešnej podobe umožňuje zmeny v nenosných priečkach, teda aj zabudovanie dverného alebo okenného otvoru, čiastočné alebo úplné odstránenie nenosnej priečky alebo jej nahradenie priečkou z iného materiálu bez ohlásenia stavebnému úradu a bez stavebného povolenia. S týmto názorom však nemožno súhlasiť!

V niektorých stavebných sústavách by sme sa mohli stretnúť s priečkovými dielcami kotvenými medzi strop a podlahu, kde by znižovanie tiaže priečkového dielca znamenalo narušenie celkovej filozofie jeho kotvenia, ďalej s priečkami prestupujúcimi stropné konštrukcie a takými, ktoré sú priťažené nadloženou stropnou konštrukciou a ešte inými neočakávanými okolnosťami. Preto akékoľvek zmeny v tvaroch, rozmeroch, polohách a kotvení nielen nosných prvkov, ale aj nenosných - deliacich priečok, treba dať posúdiť autorizovanému inžinierovi - statikovi a jeho presné vyjadrenie, dostatočné zdôvodnenie na predpokladané stavebné práce v prípade potreby musíme ohlásiť stavebnému úradu, alebo vybaviť si stavebné povolenie. Ak ide len o udržiavacie práce, ktoré by nemohli ovplyvniť stabilitu stavby, žiadne povolenie ani ohlásenie netreba.

Jednoduchá úprava bytu

Majiteľ sa rozhodol urobiť opravy drobných poškodení deliacich priečok, vymeniť obkladačky v kuchyni s rozmermi 150 × 100 × 8 mm za nové s rozmermi 200 × 200 × 8 mm a v obývacej izbe chce vymeniť doterajšie elektrické hliníkové vodiče za medené bez zmeny trasy. Byt užíva so svojou rodinou a nie je si vedomý nijakých poškodení a chýb v stavebných prvkoch. Autorizovaného inžiniera - statika požiada o vyjadrenie, či pripravované práce je potrebné ohlásiť stavebnému úradu alebo je nevyhnutné vyžiadať si stavebné povolenie.

Kontrola súčasného stavu a kotvenia prvkov

Konkrétne ide o byt č. 33 na 3. NP. Autorizovaný inžinier - statik skontroluje, či súčasný stav stavebných prvkov a ich kotvenia vyhovuje platným predpisom, pričom zoberie do úvahy upozornenia (užívateľa, majiteľa a správcu stavby) na chyby, poruchy a poškodenia jednotlivých prvkov počas doterajšej prevádzky.

Ak súčasný stav nosných prvkov vyhovuje, statik skonštatuje, že k pripravovaným stavebným prácam možno pristupovať bez potrebného zosilnenia pôvodných nosných prvkov.

Charakter pripravovaných zmien

Pripravovanými stavebnými prácami by nevznikli žiadne nové zaťažované plochy na stavebných prvkoch, nedôjde ani k zmene zaťažení stavebných prvkov či k zmene polohy, rozmerov a spôsobu ich kotvenia, ďalej nebudú vytvorené nové nosné a samonosné stavebné prvky a namáhanie nosných a samonosných prvkov, ovplyvňovaných pripravovanými stavebnými úpravami, by sa nezmenilo. Nedôjde k zmene horizontálnej trasy vedenia pri výmene elektrických vodičov, či k zmene trasy horizontálneho vedenia iných rozvodov a zmena by sa netýkala priečok kotvených rozopieraním. Pripravované stavebné práce by tiež neovplyvnili požiarnu bezpečnosť stavby. V takomto prípade autorizovaný inžinier - statik konštatuje, že všetky práce možno kvalifikovať ako opravy a výmeny nepodstatných stavebných konštrukcií - teda udržiavacie práce podľa § 139b ods. (14) stavebného zákona a ako udržiavacie práce podľa § 55 ods. 2 písm. c), stavebného zákona, ktoré neovplyvňujú stabilitu stavby.

Overenie požiarnej bezpečnosti

Plánované stavebné práce vykonané podľa príslušných technických predpisov nebudú ovplyvňovať požiarnu bezpečnosť stavby. Ak by sa v návrhu niečo zmenilo, či vznikli nejasnosti, neistoty, treba vyžiadať stanovisko odborníka na požiarnu bezpečnosť.

Záverečné posúdenie

Ak teda pripravujete iba definované udržiavacie práce podľa § 55 ods. 2 písm. c), stavebného zákona, ktoré neovplyvňujú stabilitu stavby ani požiarnu bezpečnosť, nie je potrebné ani ohlásenie stavebných prác stavebnému úradu ani stavebné povolenie.

Text a snímky: Ing. Milan Čaprnda

zdroj: Dom a Byt­­­

Páčil sa vám článok?

áno: 245     nie: 300

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby