preskočiť na hlavný obsah

Poruchy krytín z asfaltovaných pásov

/up/images/featured/images/asfalt_0.jpg

Jednou z najdôležitejších vlastností každej strechy je jej vodotesnosť. Zaisťuje ju hydroizolačná vrstva, a preto je v skladbe tou najdôležitejšou vrstvou. Hydroizoláciu v plochých strechách zabezpečuje povlaková krytina. V súčasnej dobe je na trhu veľmi široká škála povlakových krytín vyrobených z najrôznejších materiálov, s rôznymi chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami. Jedným z týchto materiálov je aj asfalt.

Vďaka novým druhom materiálov v zušľachťujúcich prísadách asfaltových hmôt ako aj v ostatných materiáloch používaných na povlakové krytiny na báze asfaltu, sa výrazne zlepšili vlastnosti asfaltov využívaných na izoláciu stavebných objektov, konkrétne striech. Ešte aj v súčasnosti sa často stretávame s použitím oxidovaných asfaltovaných pásov (napr. IPA) na strechách ako s hlavným hydroizolačným systémom, hoci je úplne nevyhovujúci. Niektorí investori a zhotovitelia možno nevedia, že existujú nové poznatky o štruktúre zloženia samotného asfaltovaného pásu, presnejšie asfaltovej krycej vrstvy. Asfalt používaný na tieto účely sa modifikoval, čím sa stal odolnejším voči poveternostným vplyvom a iným faktorom, ktoré vplývajú na strechu.

Príčiny porúch

Na spoľahlivosť a trvanlivosť, či už povlakovej krytiny alebo celého strešného plášťa, priamo či nepriamo vplýva veľké množstvo rôznych degradačných a koróznych faktorov, ktoré ovplyvňujú trvanlivosť konštrukcie. Sú to napríklad:
- voda (v rozličných skupenstvách),
- teplota a jej zmeny,
- vzduch (pohyb vzduchu - vietor),
- slnečné žiarenie.

Degradácia asfaltových pásov pôsobením vody a teplôt

Pôsobenie vody a vlhkosti vo všetkých jej formách a skupenstvách je jedným z najzávažnejších fyzikálnych aspektov, ktoré sa spolu s ďalšími aspektmi podieľajú na degradácii povlakovej krytiny. Voda dlhodobo pôsobiaca na spoje pásov spôsobuje zväčšovanie dôsledkov objemových zmien. Dochádza k otváraniu škár a vzniku trhlín. Na povrchu krytiny vzniká interakcia vlhkostného a teplotného poľa, čo má za následok fyzikálno-chemickú premenu, ktorá je príčinou porušenia vzájomnej súdržnosti. Stojatá voda znamená pre povlakovú krytinu zaťaženie nielen v oblasti nízkych teplôt (zamŕzanie), ale i pri vyšších teplotách (vnútorné pnutie následkom nerovnomerného zaťaženia a oslabovania spojov pásov). Toto ovplyvňuje účinok objemových zmien povlakovej krytiny.

Ďalším pôsobením vlhkosti je vznik pľuzgierov. Často sa stáva, že difundujúca vlhkosť z interiéru sa dostáva až pod krytinu a v mnohých prípadoch je príčinou vzniku pľuzgierov, na ktorých potom dochádza k rýchlejšiemu starnutiu materiálov a k odlupovaniu asfaltových krycích vrstiev.

Oxidované asfaltové pásy

Používané asfaltované pásy pod názvom IPA majú nosnú vložku celulózovú čiže nasiakavú. Pôsobením spomínaných faktorov horná krycia asfaltová vrstva veľmi rýchlo degraduje. Vznikajú trhliny až k nosnej vložke. Cez tieto trhliny vniká voda, ktorú nosná vložka prijíma a následne dochádza k poruchám, napr. zatekaniu. Vlhkosť vo vložke sa podieľa na vzniku drobných pľuzgierikov, pričom vznikajú ďalšie trhlinky, ktorými sa voda dostáva čoraz viac do vložky. Následkom striedavého vysychania a navlhnutia sú plošné zmeny pásu.

Vznik pľuzgierikov

Teplota a tepelné žiarenie patria medzi tie vplyvy, ktoré sa výraznou mierou podpisujú pod urýchlené starnutie či vznik porúch povlakových krytín. Uvedený fakt zvlášť platí pre oblasť objemových zmien, pretože pre ne je vplyv teploty a tepelného žiarenia inicializačným faktorom. Rovina povlakovej krytiny plochých striech svojím orientovaním zachytáva najvýraznejšiu časť slnečného žiarenia v kritickom letnom období a v zimnom období sa tu prejavuje vplyv nízkych teplôt.

Práve vďaka slnečnému žiareniu, dochádza v letnom období v našich podmienkach k značnému prehrievaniu nechránenej asfaltovej povlakovej krytiny. Dosahuje teploty až do 85 °C, teda o 50 °C vyššie ako okolitý vzduch. Naopak, v zimnom období sa môže nechránená asfaltová povlaková krytina bez snehovej pokrývky ochladiť až na - 35 °C.

Keďže oxidované asfalty majú bod lámavosti okolo bodu mrazu, bod mäknutia asfaltovej krycej vrstvy okolo 80 °C a zimné teploty sú v našom zemepisnom pásme omnoho nižšie než 0 °C, je rozpätie medzi bodom lámavosti a mäknutím oxidovaných asfaltov pre spoľahlivú funkciu strechy nedostačujúce.

S meniacou sa teplotou dochádza v asfaltovanej krytine k zmene vnútornej štruktúry, a tým aj k zmene tuhosti a pevnosti asfaltovej hmoty. Ak sa ešte pridá UV - žiarenie, kyslík a mechanické napätie, ktoré pôsobia na strešný plášť, krytina rýchle podlieha starnutiu a je v ďalšej svojej životnosti podstatne ohrozená.

V minulosti sa často používala ako hlavný hydroizolačný systém krytina z asfaltovaných pásov s nosnou vložkou z hliníkovej fólie. Takéto riešenie znamená úplne nevhodný režim mechanického namáhania a následné pretvorenie samotnej povlakovej krytiny. Sú to najmä objemové zmeny, teplotná rozťažnosť jednotlivých vrstiev samotného asfaltovaného pásu (asfalt - hliník), takisto aj z tepelno-vlhkostného hľadiska nevhodne zabudovaný pás s vysokým difúznym odporom na vonkajšej strane konštrukcie. Následkom je separovanie asfaltovej krycej vrstvy od nosnej vložky (hliníka).

Oprava striech s oxidovanými asfaltovanými pásmi

Asfaltovaný pás s nosnou vložkou hliníkovou ako vrchná vrstva krytiny
Dá sa povedať, že oxidovaným asfaltovaným pásom ako hlavnému hydroizolačnému systému odzvonilo. V súčasnosti je potrebné tieto materiály nahradiť kvalitnejšími, čiže modifikovanými asfaltovanými pásmi. Medzi najznámejšie a najviac používané patria SBS a APP modifikované asfaltované pásy. Vyznačujú sa lepšími technickými parametrami, ako je tepelná stabilita, sú odolnejšie voči poveternostným vplyvom atď.

Ale čo urobiť so spomínanými zdegradovanými oxidovanými asfaltovanými pásmi? Potrebujeme hlavne podrobný prieskum daného problému a odborníka, ktorý konkrétne pre daný prípad stanoví opravu alebo rekonštrukciu - zistí veľkosť a závažnosť poruchy a navrhne riešenie.

Oprava z hľadiska životnosti môže byť krátkodobá (napríklad do 3 rokov). Ak je poruchovosť asfaltovaných pásov viditeľná len v malom rozsahu, môžu sa jednotlivé miesta očistiť a na poškodené miesta sa nanesie asfaltový tmel. Čiže ich zatmelíme vhodným asfaltovým tmelom. V prípade väčších trhlín (napr. cez celú hrúbku asfaltovaného pásu) sa trhlina prekryje výstužnou nosnou vložkou a zatmelí asfaltovým tmelom. Ďalším možným spôsobom opravy pri malom poškodení sú obnovovacie a reflexné nátery.

Dlhodobejšia oprava si vyžaduje prieskum, ktorým zistíme, či asfaltovaný pás zdegradoval do takej miery, že nie je schopný ďalej plniť svoju funkciu. Ak podľahol hnilobe, a teda nemôže ďalej slúžiť ako izolácia, treba ho odstrániť a navrhnúť nový hydroizolačný systém, a to buď jednovrstvový, alebo dvojvrstvový z modifikovaných asfaltovaných pásov.

Pôsobenie vlhkosti, vznik pľuzgiera a deštrukcia spoja

Ak nie je asfaltovaný pás úplne zdegradovaný, môže sa ponechať, pričom sa pridá nový hydroizolačný systém, a to buď jednovrstvový alebo dvojvrstvový z modifikovaných asfaltovaných pásov. Tieto môžu byť k pôvodnému strešnému plášťu kotvené len mechanicky, nesmú byť plošne lepené. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce dôsledky podceňovania a zanedbania spomínanej problematiky je poškodzovanie a postupná deštrukcia pásov v určitých miestach, najmä v napojeniach na zvislé konštrukcie, teda v detailoch. V širšom kontexte je strešný plášť ovplyvňovaný veľkým množstvom faktorov. Vo väčšine prípadov vplývajú naň tieto faktory v rôznych kombináciách a ovplyvňujú rozsah zaťaženia. Žiaľ, nezriedka dochádza k situácii, keď v dôsledku nevhodných kombinácií pôsobiacich faktorov dôjde k poškodeniu strešného plášťa a následná sanácia, či už povlakovej krytiny, alebo aj celého strešného plášťa, je nevyhnutná. Preto treba, aby sme používali materiály vyššej kvality, ktoré by mohli stavebné dielo lepšie ochrániť.

V ostatných rokoch sa stretávame s množstvom rôznych nových druhov materiálov, vhodných na skladbu strešného plášťa plochých striech, ako aj s množstvom rôzneho sortimentu. Treba si uvedomiť, že aj najlepší materiál sám osebe nemusí vždy zabezpečiť optimálny výsledok po celú dobu životnosti, keď jeho umiestnenie nebude v súlade s ostatnými materiálmi, alebo aplikácia nebude správna.

Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
Ing. Rastislav Šmehyl
Stavebná fakulta STU v Bratislave

obr.1 Degradácia asfaltových pásov pôsobením vody a teplôt
obr.2 Vznik pľuzgierikov
obr.3 Asfaltovaný pás s nosnou vložkou hliníkovou ako vrchná vrstva krytiny

obr.4 Pôsobenie vlhkosti, vznik pľuzgiera a deštrukcia spoja

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 362     nie: 375

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby