preskočiť na hlavný obsah

Polyfunkčný komplex Olympia, Bratislava - Ružinov

/up/images/featured/images/polyfunkcny_komplex_olympia_0.png

V bratislavskej mestskej časti Ružinov, v exponovanej polohe nárožia ulíc Záhradnícka a Bajkalská, má vyrásť zaujímavý polyfunkčný komplex Olympia. Situovanie komplexu medzi dve najrušnejšie komunikácie Bratislavy využili architekti vo svoj prospech. Z vonkajšej strany pôsobí komplex ako bariéra proti hlučnosti s dominantnou výškovou budovou. Vnútorné átrium, vytvorené hmotami jednotlivých objektov, bude oázou ticha a kľudovou zónou s množstvom zelene, fontánou, so skulptúrou i príjemným posedením.

Urbanistické riešenie

Zámerom bolo vybudovať polyfunkčný komplex s kombináciou funkcií občianskej vybavenosti – obchodu, služieb a administratívy, doplnenou funkciou bývania. Parkovanie je riešené v podzemnej hromadnej garáži v suterénnych podlažiach objektu. Urbanisticko-architektonickým riešením autori vytvorili komplex s vnútornou pasážou a átriom s funkciou obchodu a služieb. V uzavretí, od rušného križovania ulíc Záhradnícka a Bajkalská, medzi objektami vznikne „námestia“ so zeleňou, do ktorého je orientovaná časť bytov. Navrhovaný vnútroblokový parkový priestor bude slúžiť nielen polyfunkčnému komplexu Olympia, ale aj obyvateľom susedných objektov Ružinovského centra a Octopus. Komplex hmotovo ukončuje územie v priestore vymedzenom ulicami Záhradnícka, Bajkalská a Trenčianska spolu s dvomi jestvujúcimi výškovými dominantami stavieb Rozadol a Gloria.

Riešené územie prechádza v poslednom období transformáciou pôvodných funkcií, na nové s prevahou bývania a preto sa autori snažili vytvoriť atraktívne prostredie pre bývanie, administratívu, služby a obchody tak, aby sa nový komplex stal príťažlivým miestom pre širšie územie. Dostupnosť pre peších vytvorili nadväznosťou na jestvujúce pešie ťahy, čo spolu s dostatočnou kapacitou parkovacích miest je predpokladom vytvorenia životaschopného mestského komplexu.

Architektonické riešenie

Hmotovo-priestorová kompozícia komplexu pozostáva z troch hlavných elementov: horizontálna línia, ktorá odráža napájajúcu dopravnú komunikáciu zo Záhradníckej na Bajkalskú ulicu, ukončená podnožou vertikály, vertikálna línia dominanty a vnútroblok, vytvorený predošlými dvomi líniami.

Základná koncepcia komplexu vznikla ako výsledok prepojenia viacerých hmôt do jedného celku, ktorý má byť vnímateľný ako orientačný bod zo všetkých svetových strán. Situovanie komplexu do križovatky ulíc udalo náplň ale aj tvarovanie častí celku. Tak sa na vonkajšiu severnú stranu komplexu (do ulice Záhradnícka) dostala administratívna časť, ktorá má chrániť obytnú časť pred hlukom a exhalátmi rušnej križovatky. Administratívna časť komplexu má 6 nadzemných podlaží a „objíma“ časť obytnú - terasový dom, s ktorým vytvára vnútorné átrium. Terasový dom má jedno ustupujúce podlažie nad administratívou. Medzi administratívnou a obytnou časťou (v 1. PP a 1. NP) sa tiahne pasáž s kaviarňami, reštauráciami, rýchlym občerstvením, obchodmi a službami. Námestie je zo západnej strany uzatvorené obytnými objektmi Octopus a Ružinovské centrum, z južnej strany vlastnou budovou polyfunkčného komplexu Olympia a administratívnou stavbou Hermes v kontakte na autoservis Drutechna, ktorý v budúcnosti iste zmení svoj objem aj funkciu. Zo strany východnej je komplex otvorený do križovatky s výhľadom na Ružinov.

Do ulice Klincová je orientovaná vertikála – 36-podlažná výšková budova a horizontálne riešená obytná budova, spolu s hlavným nástupom do obchodnej pasáže. Druhý vstup do pasáže sa nachádza na Záhradníckej ulici pri Octopuse.

Materiálovo a architektonicky je komplex Olympia riešený v jednoduchom technicistickom poňatí dvojitých sklenených fasád na administratívnej a výškovej časti komplexu. Plnší výraz, kombinácie plnej steny s perforáciou a s výplňou veľkoplošnými zasklenými stenami, majú nižšie obytné časti terasového a sekciového objektu situované v podnoži.

Okrem stavebných objektov je veľmi dôležitým prvkom kompozície vnútroblok. Vlastne to bude park, ktorý vznikne ako strešná záhrada na podzemných garážach. Bude oddychovou zónou pre celý komplex kde bude výtvarné dielo – skulptúra, záhradné reštaurácie, kaviarne, fontána, lavičky, vysoká i nižšia zeleň.

Stavebno-technické riešenie

Pôdorys celého komplexu má tvar trojuholníka s oblúkovo-vydutou preponou. Rozdelený je na terasový, výškový, sekciový a objekt podzemných garáží s dvomi kruhovými nájazdovými rampami.

Terasový objekt má pôdorys rozširujúceho sa oblúku a je navrhnutý so 4 podzemnými a 9 nadzemnými podlažiami. V nadzemnej časti jednotlivé podlažia ustupujú so vzrastajúcou výškou. Nosným systémom terasového objektu je kombinácia nosných stĺpov doplnených stužujúcimi železobetónovými jadrami a železobetónovými stenami. Stropné konštrukcie sú prevažne bezprievlakové stropné dosky s obvodovými stužujúcimi prievlakmi. V podzemných podlažiach budú obvodové železobetónové steny.

Výškový objekt má pôdorys tvaru lichobežníka so 4 podzemnými a 36 nadzemnými podlažiami. V nadzemných podlažiach sú pôdorysné rozmery upravené podľa architektonického členenia objektu. Nosný systém tvorí železobetónové jadro, betónové stĺpy, prievlaky a dosky. Prievlaky budú navrhnuté v priečnom smere s konzolovými vyloženiami v mieste balkónových dosiek. Obvodové steny podzemných podlaží sú z monolitického železobetónu.

Sekciový objekt má obdĺžnikový pôdorys so 4 podzemnými a 8 nadzemnými podlažiami. V nadzemných podlažiach je pôdorys zmenšený v priečnom smere o jeden modul. Pozdĺžny rozmer objektu je tiež premenlivý a zohľadňuje dispozičné a architektonické požiadavky. Nosný systém objektu je riešený ako monolitický železobetónový skelet s bodovo podopretými stropnými doskami a so stužujúcimi jadrami. Stropnú dosku posledného podlažia (strecha) bude v dôsledku zvýšených zaťažení (zelená strecha) treba realizovať s väčšou hrúbkou ako trámovú vyľahčenú železobetónovú konštrukciu. Podzemné obvodové steny ako aj základová doska sú navrhnuté z monolitického železobetónu.

Objekt podzemných garáží predstavujú 4 podzemné podlažia a 2 vjazdové rampy kruhového pôdorysu. Garážová časť má z časti tvar obdĺžnikový a z časti oblúkovo-skosený. Vjazdové rampy sú kruhového pôdorysu. Nosný systém objektu podzemných garáží je riešený ako stĺpový systém s bezprievlakovými stropnými doskami s hlavicami na 4. až 2. PP. Na 1. PP bude trámový strop vo viacerých výškových úrovniach. Stĺpový nosný systém je doplnený viacerými stužujúcimi stenami. Všetky zvislé aj vodorovné nosné konštrukcie budú z monolitického železobetónu. Nosný systém vjazdových rámp je navrhnutý ako stenový systém s obvodovou a vnútornou nosnou stenou do tvaru kruhu. Do stien sú votknuté stropné dosky, ktoré tvoria príjazdové rampy do garáží. Časť stropov na miestach veľkých rozpätí a zaťažení je tvorená trámovou konštrukciou. Všetky zvislé aj vodorovné nosné konštrukcie sú navrhnuté z monolitického železobetónu.

Autori plánujú zrealizovať viaceré typy striech. Verejný vnútroblok bude mať povrch zo zámkovej dlažby v kombinácii s kamennou a vo veľkej miere ho vytvorí vegetačná strecha. Terasa nad 1. NP v sekciovej časti, strecha nad 6. NP administratívnej časti a strecha nad 8. NP v sekciovej časti budú tiež vegetačná. Strechy nad 9. NP v terasovom objekte, čiastočne strecha nad administratívou a strecha nad 35. – 36. NP sa plánujú obrátené so štrkovou vrstvou.

Na vonkajšie povrchy sú navrhované keramické zateplené fasády, prevetrávané zateplené fasády a zasklené fasády. Čo sa týka riešenia fasád – zasklené steny obchodných prevádzok budú z hliníkového fasádneho systému. Z hliníkových profilov budú tiež zasklené steny a vstupné dvere do jednotlivých sekcií bytového domu. Obvodová stena administratívnych podlaží bude zo systémového zaskleného prevetrávaného dvojplášťa.

V súčasnosti, keď sa stavajú administratívne, bytové a obchodné budovy takmer vo všetkých väčších mestách na Slovensku, začína prevažovať kvantita nad kvalitou. Atraktívna poloha budúceho komplexu Olympia však zaväzuje investora aj autorov koncepcie komplexu k zabezpečeniu primeranej kvality tvorby prostredia a architektúry, ktorá bude prínosná nielen pre ružinovskú časť, ale aj pre celé mesto. Dúfajme preto, že ambície investora aj architektov sa podarí naplniť v plánovanom rozsahu.

V spolupráci s
architektonickou kanceláriou SPDe s. r. o.,
Ing. arch. Máriou Lichvárovou a
Ing. arch. Alexandrom Schleicherom, PhD.
pripravila Martina Trnkusová
Vizualizácie: SPDe s. r. o.Lokalita: Záhradnícka ul., Bratislava - Ružinov
Investor: ATLAS REAL s. r. o., Bratislava
Architektonické riešenie: I Ing. arch. Štefan Lichvár, Ing. arch. Mária Lichvárová, Ing. arch. Michal Petráš, Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Spolupraca: Ing. Augustín Frolkovič, Ing. arch. Ivo Varga, Ing. arch. Beáta Jacková, Ing. arch. Petra Macháčová, Ing. Peter Marčok, Bc. Tomáš Mihok, Ing. arch. Anita Stanková, Ing. arch. Martin Tribus, Ing. arch. Zuzana Trnková
Hlavný projektant: SPDe s. r. o., Bratislava
Lehota výstavby: 09/2008 - 02/2011

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 320     nie: 307

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk
Všetko o: Polyfunkčný dom
firmy, články, foto

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby