preskočiť na hlavný obsah

Pasívny dom v Pustých Úľanoch

rodinný dom

Zdravé bývanie zvolili majitelia pasívneho domu v Pustých Úľanoch. Vynikajúcu kvalitu interiérovej klímy potvrdzujú obyvatelia už realizovaných pasívnych domov. Z hľadiska hygienických požiadaviek na vnútorné prostredie je potrebná výmena minimálne 15 m3 čerstvého vzduchu na osobu za hodinu. Táto hodnota sa v zime v štandardnom dome nedá dosiahnuť.

Riadené vetranie bude zabezpečovať vynikajúcu klímu aj v dome v Pustých Úľanoch.  Tepelné straty, ktoré vznikajú vetraním, budú minimalizované a pri dodržaní konkrétnych fyzikálno-technických parametrov  obvodového plášťa nebude unikať teplo cez steny a okná.

Active ImageCelkový vzhľad objektu a jeho umiestnenie na pozemku ovplyvnili: orientácia domu vzhľadom na svetové strany, jeho dispozícia a veľkosť okenných otvorov. Všetky obytné priestory sú orientované na juh. Na južnej strane sa nachádzajú veľkoryso zasklené steny, kým na severnej fasáde  je zasklenie minimálne. Vďaka jednoduchému tvarovému riešeniu stavby má objekt menšie ochladzované plochy, a tým aj menšie tepelné straty.

Dom spĺňa parametre stanovené pre pasívne domy vďaka teplotechnickým parametrom jednotlivých konštrukcií.

tepelnoizolačné parametre obvodového plášťa   U < 0,15 W/(m2.K)
okná vhodné pre pasívne domy                  U < 0,85 W/(m2.K)
                                                               g > 60 %

vzduchotesnosť                                        n50 = 0,6 h-1

Stavebno – technické riešenie

Dom je navrhnutý z tehlových blokov – systém Porotherm Profi od spoločnosti Wienerberger.
Tieto svojimi teplotechnickými parametrami vytvárajú predpoklady na splnenie podmienok pasívneho domu.
"Objekt je nadštandardne zateplený, v snahe maximálne zabrániť tepelným stratám.

Obvodové steny budú dodatočne izolované tepelnou izoláciou systémom Baumit open hrúbky 300 mm. Strešné vrstvy a podlaha v styku s terénom sú tepelne izolované minerálnou vlnou hrúbky 350 mm. Cieľom nadštandardného zateplenia je zabrániť úniku tepla, získaného rekuperáciou a slnečného tepla, akumulovaného počas dňa aj v najchladnejších zimných mesiacoch. Netesnosť stavebnej konštrukcie do značnej miery ovplyvňuje tepelné straty objektu, vlhkostné pomery a povrchové teploty konštrukcií. Pri nadmernej filtrácii treba ohrievať vzduch, ktorý prejde netesnosťami do interiéru a dopĺňať ohriaty vzduch, ktorý z miestností uniká.

Zabezpečenie vzduchotesnosti obalovej konštrukcie a vylúčenie vzniku tepelných mostov v konštrukčných detailoch je možné len vďaka detailnému vyhotoveniu kvalitného obvodového plášťa.  

Konštrukčný systém je založený na presných tehlových blokoch s výbornými akumulačnými vlastnosťami a teplotným útlmom. Strop nad druhým nadzemným podlažím je uložený pod uhlom 17 o. Dôvodom tohto netradičného riešenia je požiadavka na dobrú vzduchovú neprievzdušnosť strešnej konštrukcie.

Ďalším dôležitým aspektom zachovania vzduchotesnosti budovy je osadenie kvalitných okien a zasklených častí. Okná sa skladajú z rámu, v ktorom je vložený tepelný izolant a z izolačného trojskla s plynovou výplňou. Nezanedbateľnou prednosťou zasklenia je vysoká priepustnosť slnečného žiarenia. Preto môžu majitelia očakávať v zime vyššie tepelné zisky  ako straty. Vnútorná povrchová teplota spomínaného typu zasklenia  sa blíži k priemernej interiérovej teplote. Pri vonkajšej teplote -12 °C neklesne pod +17 °C. Rám okna, ktorý umožňuje zapustiť izolačné trojsklo hlbšie, znižuje tepelný most. Použité okná majú hodnotu U = 0,85 W/m2K.

Klasické vetranie nahrádza vzduchotechnické zariadenie s rekuperáciou. Použité materiály a precízne riešenie stykov stavebných konštrukcií zaručujú vzduchotesnosť obvodového plášťa, predpísanú pre pasívny dom.

Vetranie, vykurovanie a príprava TÚV

Pri pasívnom dome hovoríme o  kontrolovanom vetraní so spätným získavaním tepla. Ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) zabezpečuje 630-litrový zásobník vody a slnečné kolektory.

V Pustých Úľanoch je uložený cirkulačný zemný kolektor. Rekuperačná jednotka vháňa vzduch z exteriéru do kolektora, v ktorom cirkuluje, kým sa neohreje na teplotu v kolektore. K ďalšiemu ohrevu vzduchu dochádza po vstupe do rekuperačného zariadenia. Použitý vzduch s teplotou cca 20 °C odovzdá teplo predohriatemu vzduchu. Vzduch je následne cez vzduchotechnické ploché potrubia rozvádzaný do obytných priestorov. Účinnosť rekuperačnej jednotky je 90 %. V letnom období  tento systém zabezpečuje chladenie priestorov.

Súčasný stav

V pasívnom dome v Pustých Úľanoch v súčasnosti vrcholí dokončovanie interiérových prác. Rekuperácia a inžinierske siete sú zrealizované. V tejto etape projektu sa pristúpilo k druhému meraniu vzduchovej neprievzdušnosti – Blower-door testu. Meraním sa kontrolovala nepriedušnosť obvodového plášťa, vnútorných konštrukcií, tesnosť okien a dverí. To znamená, že sme preverili kvalitu obvodového plášťa (realizovaných omietok, utesnenia škár v murive, tesnosť stykov okenných a dverných otvorov s murivom, osadených inžinierskych sietí a ich prechodov cez murivo). Test sa uskutočňuje opakovane, nakoľko len zriedkavo je výsledok testu uspokojivý už na prvýkrát. Aj v tomto prípade sa prostredníctvom prvého testu odhalili miesta, ktoré sa javili ako problematické. Dôležitá je identifikácia netesností a ich následné odstránenie. Preto sa test robí v štádiu výstavby. Netesnosti je možné odstrániť ešte pred finálnymi úpravami. Druhý test preukázal dobrú vzduchovú neprievzdušnosť obvodového plášťa, teda splnenie stanovenej podmienky. Nameranú hodnotu n50=0,36 h-1 , možno považovať za vynikajúci výsledok.

Realizácia pasívneho domu v Pustých Úľanoch je vo finálnom štádiu. V najbližších dňoch bude realizované zateplenie obvodového plášťa, konečná úprava fasády a všetky technické zariadenia (slnečné kolektory, rekuperačná jednotka, zariadenie na prípravu TÚV) sa odskúšajú a uvedú do prevádzky. Nasledujúcim krokom bude energetická bilancia domu, ktorá zahŕňa zhodnotenie prevádzkových nákladov domu, bilanciu investičných nákladov objektu a porovnanie s objektom s klasickou formou vykurovania a vetrania a zhodnotenie celkového zámeru.

Energeticky pasívny dom v Pustých Úľanoch má predpoklady stať sa objektom ekologického bývania, nielen z hľadiska nízkej energetickej náročnosti prevádzky, využívania obnoviteľných zdrojov energie, ale aj z dôvodu ekonomického hospodárenia s vodou. Objekt je napojený na novovybudovanú biologickú čistiareň odpadových vôd. Odpadová voda sa môže využívať na závlahu okrasných porastov. Dažďová voda bude odvádzaná a zachytávaná v nádrži a taktiež opäť využitá.

Technické parametre

Autori projektu: Ing. arch. Beáta Štefancová a Ing. Roman Štefanec
Spôsob výstavby: samostatné dodávky jednotlivých častí odbornými firmami
Zastavaná plocha: 80,0 m2
Obytná plocha: 110 m2
Zvislé konštrukcie: Porotherm Profi
Strešná krytina: Bramac
Okná: profilový systém Rehau Brillant Design, 5-komorový profil s termicky delenou výstužou, zasklenie- trojsklo Climaplus Ultra N
Vnútorné vybavenie: rekuperácia
Vykurovanie: teplovzdušné vykurovanie

TEXT Ing.arch. Beáta Štefancová, Ing. Roman Štefanec
FOTO Ing. Roman Štefanec

zdroj: MEDIA/ST spol. s r.o.

Páčil sa vám článok?

áno: 186     nie: 236

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby