preskočiť na hlavný obsah

Pasívny dom v Piešťanoch

/up/images/featured/images/0-pasivnydompiestany.jpg

Potvrdením predpokladu, že parametre pasívneho domu je možné dosiahnuť i klasickým stavebným materiálom, je stavba murovaného pasívneho domu v Piešťanoch. Výborné technické a technologické vlastnosti prepracovaného a uceleného stavebného systému Ytong, doplneného o primeranú izolačnú vrstvu, ho priam predurčujú pre investične úspornú výstavbu energeticky úsporných stavieb a rodinných domov.

Pasívny dom v Piešťanoch sa nehrá na veľkú architektúru, tvar je maximálne podriadený funkčnosti. Obrazne povedané, stojí nohami pevne na zemi v snahe maximálne aplikovať všetky odporúčania a zásady správneho projektového návrhu ideálneho pasívneho domu. Je kompaktný a z južnej strany otvorený zimným slnečným lúčom, pričom tienenie okien v lete zabraňuje nežiaducemu prehrievaniu. Severná strana je maximálne uzavretá. Celý obal stavby je vďaka systémovému riešeniu všetkých detailov základného stavebného materiálu bez tepelných mostov a aj vzduchotesný.

O podmienke vzduchotesnosti hovorí odporúčanie Darmstadtského inštitútu pasívnych domov (Pasivhaus Institut Darmstadt). Tento problém je totiž veľmi výrazný pri konštrukciách z dreva, ktoré sú náchylné na chybnú realizáciu stavebného detailu. Pri murovaných stavbách sa deklaruje, že po omietnutí (pri správnom a precíznom vykonaní tesnenia prestupov cez obvodové konštrukcie) sa stávajú vzduchotesnými. Aby sa táto „poučka“ potvrdila, dom bol podrobený tzv. Blower-Door testu a jeho výsledok vzduchotesnosť naozaj dokázal v plnom rozsahu. Objekt dosiahol parameter neprievzdušnosti 0,18, čo je vysoko nad požadované hodnoty ( 0,6).

Materiálové riešenie

Dom je dvojpodlažný s pivnicou v celom pôdoryse stavby. Obytná plocha obytných podlaží je 175,5 m2, pričom tepelnoizolačná obálka stavby uzatvára len obytný priestor. Tvoria ju obvodové steny z tvárnic Ytong Lamda s hrúbkou 300 mm a kontaktná izolácia z EPS 70 BASF Multitherm® Neo hrúbky 250 mm. Takto zhotovená stena má hodnotu U = 0,092 W/(m2K). Strop nad posledným podlažím je zložený z nosníkov a vložiek Ytong, zmonolitnený na hrúbku 250 mm a doplnený minerálnou tepelnou izoláciou hrúbky 500 mm. Hodnota U dosahuje 0,071 W/(m2K). Strop nad pivnicou je opäť zo systému Ytong, doplnený tepelnou izoláciou hrúbky 180 mm a s U = 0,186 W/(m2K).

Bez kvalitných okien by to nešlo – dobrý rám (Schüco Corona Si 82 +) a zasklenie trojsklom má Ug = 0,6 W/m2K. Niektoré okná sú presklené dvojsklom s fóliou a s Ug = 0,4 W/m2K. Na presklenie sa v maximálnej miere použili okná s pevným zasklením, pričom však každá miestnosť môže byť prirodzene vetraná. Použitie pevného zasklenia priaznivo ovplyvnilo cenu dodávky okien, zväčšenie presklenej plochy v danom stavebnom otvore, ako aj zlepšenie tesnosti priestoru V konečnom efekte sa to prejavilo v znížení potreby tepla na vykurovanie a vetranie. Utesnenie stykov okien v nadväznosti na  konštrukciu domu je nutnosťou.

Tepelná bilancia

Potreba tepla na vykurovanie a vetranie vo výpočtoch programu PHPP 2007 klesla na 14 kWh/(m2a). Na ilustráciu: pri podlahovej ploche domu 175,50 m2 by takúto tepelnú stratu nahradilo spálenie asi 250 m3 plynu za rok. Predstavuje to 10- až 15-percentnú úroveň štandardnej spotreby klasicky postavených rodinných domov (2 000 – 3 000 m3 za rok). Je to fakt, ktorý stojí každému záujemcovi o stavbu rodinného domu za to, aby sa oboznámil s princípmi výstavby pasívnych domov. Dobrý návrh stavby doplňuje technické vybavenie domu, zamerané na šetrenie energie a maximálne využitie obnoviteľných zdrojov.

Technológie v dome

Vetranie je zabezpečené vzduchotechnickým zariadením so spätným získavaním tepla z odpadového vzduchu a jeho využitím na ohrev čerstvého vzduchu. Účinnosť zariadenia (rekuperácie) sa pohybuje na úrovni 80 %, to znamená, že ohrievame len čerstvý vzduch každej piatej výmeny.

Súčasťou systému vzduchotechniky je i zemný kvapalinový výmenník, umiestnený v zemi okolo domu v dĺžke 100 m. V zime čerpá teplo, v lete chlad z okolitého prostredia a vo výmenníku umiestnenom na nasávacom potrubí upravuje teplotu nasávaného vzduchu. Zariadenie je schopné znížiť resp. zvýšiť teplotu nasávaného vzduchu o 10 až 14 °C. Tým sa dá napr. v lete jednoducho a ekonomicky zabezpečiť teplotný komfort vetraného priestoru a, samozrejme, v zime ušetríme časť energie na ohrev nasávaného vzduchu. Na regeneráciu zemného kolektora sa využíva dažďová voda zo strechy domu, privádzaná do štrkového trativodu nad zemným kolektorom. Veľkou prednosťou takéhoto vetracieho systému je filtrácia nasávaného vzduchu a regulovaný prísun čerstvého vzduchu do priestoru podľa požiadaviek obyvateľov, čo predurčuje použitie takéhoto zariadeniam i v ostatných obytných stavbách.

Dodatočné získavanie tepla.

Majiteľ a stavebník tohto pasívneho domu sa pokúsil dokázať, že ani v pasívnom dome sa nemusíme vzdať pôžitku z pohľadu na plápolajúci oheň. Pri návrhu a realizácii kozubovej zostavy bolo podmienkou neporušiť kritériá kladené na pasívny dom. Kozubová zostava nesmela výrazne narušiť tesnosť priestoru (čo sa nakoniec s veľkou rezervou podarilo – pozri výsledok Blower-Door testu) a nesmela vnášať neprimeranú tepelnú záťaž do priestoru umiestnenia kozubu. Príjemné posedenia pri kozube potvrdili, že i táto podmienka je splnená.

Na pokrytie potrieb tepla na vykurovanie a aj predohrev teplej vody slúži teda zabudovaná kozubová vložka s teplovodným výmenníkom. Elektrina je potrebná na elektronickú reguláciu horenia regulovaním množstva vzduchu nasávaného z vonkajšieho prostredia (regulácia je nastavená pre konkrétny typ spaľovacej komory kozubovej vložky kvôli optimálnemu využitiu paliva), na obeh vody z teplovodného výmenníka (pozri obrázok) do 750 litrovej akumulačnej nádrže ako i na možný ohrev vody v aku nádrži cez zabudovaná elektrickú výhrevnú vložku.

Teplá voda v akumulačnej nádrži slúži na vykurovanie domu cez systém podlahového rozvodu, predhriatie TÚV a ako zásobník tepla v čase nečinnosti kozuba. Spája sa tu príjemné s užitočným: pohyb pri obsluhe kozuba, príjemné sálavé teplo s pohľadom na plápolajúci oheň ako i uskladnenie rozhodujúcej časti tepla vzniknutého spaľovaním dreva v kozube do akumulačnej nádrže na ďalšie využitie.

V lete sa o ohrev TÚV postará zostava slnečných kolektorov s bivalentnou 300-litrovou nádržou. V prechodnom období je opäť možné predhriatie TÚV využívaním tepla uskladneného v akumulačnej nádrži. Použitie zostavy kozuba a solárnych kolektorov výrazne posúva pokrytie potrieb energie domu z obnoviteľných zdrojov (biomasa, slnečná energia).

Stavebné detaily

Zaujímavým detailom, ktorý zaujme každého návštevníka, je tvarovanie (skosenie) vonkajšieho ostenia okien v uhle 45 °. Týmto spôsobom sa zvyšuje priepustnosť svetla do obytných priestorov. Taktiež zabudovanie schránok pre vonkajšie rolety je riešené doslova geniálne. Pri štandardnom osadení do nadokenných prekladov murív sa zmenšením hrúbky muriva vytvára tepelný most. V prípade domu v Piešťanoch sa medzi Ytong preklad a schránku žalúzie vložilo 8 cm izolantu. Tepelný most sa tak odstránil.

I keď sa mnohé veci dajú vylepšovať aj počas výstavby, návrh pasívneho domu je vždy vecou skúseného projektanta. Bez kontrolných výpočtov na stanovenie veľkosti tepelných strát pri navrhovaní domu a posudzovania navrhovaných detailov na tepelný a vlhkostný režim, nie je možné pasívny dom správne naprojektovať a garantovať jeho vlastnosti počas užívania.

V tomto prípade bola pri projektovaní použitá metóda spracovania ideového konceptu (autor Ing. Ján Klimek – ADV Klimek, s. r. o.) pasívneho domu, ktorý bol rozpracovaný do štádia potrebného pre stavebné povolenie. Počas realizácie boli jednotlivé stavebné detaily (vychádzajúce zo systému Ytong) vylepšované, pretože investor uprednostňoval kvalitu práce pred tempom výstavby. Nakoľko ide o rozostavaný dom, nie sú vybudované samonosné balkóny a terasa na prízemí, ktoré sa budú realizovať až na jar 2010.

Údaje o stavbe:
Spotreba primárnej energie: 86 kW/h(m2/rok).
Spotreba primárnej energie na vetranie, vykurovanie: 37 kWh/m2/rok.
Výkon potrebný na vykurovanie: 12 W/m2.

Výrobcovia niektorých technických zariadení: VZT komplet: Helios, SRN.
Teplovodný výmenník: Mijori.
Kozubová vložka: JD Metal.
Vizualizácie: Ing. arch. Alexandra Klimeková
Foto: archív Ing. J. Klimek
Realizácia: ADV Klimek, s. r. o. www.advklimek.sk, e-mail: info@advklimek.sk

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 334     nie: 320

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby