preskočiť na hlavný obsah

Oprava a údržba obytných objektov

/up/images/featured/images/0-opravaobjektov.jpg

Údržba stavebných objektov má podstatný vplyv na ich životnosť a prevádzkové užitkové vlastnosti a významne   vplyvňuje neskor šiu výšku investičných nákladov. Budeme sa venovať výlučne údržbe objektov určených na bývanie aj keď všeobecné postupy údržby a opráv stavieb platia aj u iných stavebných objektov, ale vzhľadom na prevádzkovú odlišnosť a iné vybavenie ostatných stavieb sú určité rozdielne špecifiká.

Ako postupovať pri údržbe objektu a kedy začať?

Údržba stavieb, či sa jedná o bytový dom, alebo rodinný dom by mala byť jednoznačne plánovaná a začína sa dňom kedy začneme stavbu užívať. Samozrejme, sem nespadá záruka zo strany realizačnej firmy, ktorá sa vzťahuje na vady, prípadne nedorobky vzniknuté pri výstavbe. Údržba rieši pravidelnú plánovanú starostlivosť o jednotlivé časti stavby, konštrukcie a prevádzkovotechnické zariadenia.

Z hľadiska životnosti jednotlivých častí stavby sa prvky stavby delia na prvky dlhodobej a krátkodobej životnosti. Medzi prvky dlhodobej životnosti patria najmä základové konštrukcie, nosné steny a stropy. Tieto podľa druhu použitého materiálu dosahujú životnosť od 80 až do 150 rokov. Medzi prvky krátkodobej životnosti patria hydroizolačné krytiny, strešné krytiny, tepelné izolácie, klampiarske konštrukcie, inštalačné rozvody a podobne, ich životnosť sa pohybuje od 20 do 40 rokov. Pri pravidelnej údržbe možno výrazne predĺžiť životnosť jednotlivých konštrukcií

-    jedná sa najmä o prvky krátkodobej životnosti, ktoré potom ovplyvňujú technický stav prvkov dlhodobej životnosti.

Ako sme už spomenuli, údržba začína dňom uvedenia objektu do prevádzky.

Najexponovanejšími časťami domu sú najmä strecha, fasáda, balkóny, lógie a konštrukcie okien.

Stav jednotlivých konštrukcií je treba skontrolovať zvyčajne po zime, kedy bol dom vystavený zaťaženiu nepriaznivými vplyvmi ako voda, sneh, mráz, vietor

-    je dobré skontrolovať najmä stav klampiarskych prvkov, fasády, identifikovať prípadné vzniknuté trhlinky a praskliny na fasáde a v detailoch napojenia klampiarskych prvkov a najmä strešnú krytinu, ďalej miesta s výskytom korózie na kovových konštrukciách, poškodenie drevených prvkov a pod.

Takéto miesta sa dajú lokálne opraviť tesniacimi tmelmi, prípadne nátermi a môžeme sa tak vyhnúť neskôr výraznejšiemu poškodeniu konštrukcie stavby.

Pravidelná údržba - pozostáva z pravidelných plánovaných opráv a udržiavacích prác, ktorými sú najmä obnova náterov kovových a klampiarskych konštrukcií intervale 5-10 rokov, nátery a opravy fasád 15-20 rokov, opravy a výmena vonkajších nášľapných vrstiev na balkónoch a terasách 20-25 rokov, opravy strešných krytín podľa druhu použitého materiálu -asfaltové krytiny - 20 rokov, skladané krytiny od 20 -do 40 rokov.

Technické a prevádzkové zariadenia budov prechádzajú pravidelnými technickými prehliadkami a revíziami. Jedná sa o vodoinštaláciu, plynové odberné zariadenia, elektroinštalácie a bleskozvod.

Kedy je vhodné načasovať opravy a udržiavacie práce na domoch?

V zásade treba rozlíšiť o aký typ prác sa jedná. Pokiaľ sa jedná o mokré procesy, ako sú opravy omietok, sriech, zavlhnutých miest, tieto je lepšie naplánovať na koniec jari a začiatok leta, ako je máj až jún, lebo konštrukcia po zime zvyčajne obsahuje väčšie množstvo nahromadených vodných pár, ktorých sa potrebuje zbaviť a preto najmä nátery fasád tesnenia, konštrukcií, opravy terás balkónov a lógii je vhodnejšie realizovať v letných mesiacoch, aby sme do konštrukcie nezabudovali vlhkosť, ktorú neskôr nedokážeme odstrániť. Najmä prienik vlhkosti cez konštrukciu fasády, alebo strechy ovplyvňuje technické vlastnosti nosnej konštrukcie a má priamy vplyv na životnosť stavby a kvalitu bývania.

Zanedbaná údržba sa časom jednoznačne prejaví na zvýšených nákladoch na rekonštrukcie a nevyhnutné niekedy aj neplánované opravy veľkého rozsahu.

Ing. Peter Mesároš
foto: autor, archív redakcie a BAUMIT

zdroj: Dom a Bývanie 

Páčil sa vám článok?

áno: 203     nie: 192

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby