preskočiť na hlavný obsah

Ochrana netopierov pri zatepľovaní bytových domov

/up/images/featured/images/netopiere.png

V posledných rokoch aj na Slovensku prebiehajú intenzívne zatepľovacie a škárovacie práce na starších, prevažne panelových, budovách. Kvôli neznalosti životného cyklu chránených živočíchov obývajúcich ich štrbiny - netopierov i vtákov, mnohé stavebné firmy práce vykonávajú nielen v čase výchovy mláďat, ale aj počas hniezdenia. Príspevok prináša riešenia ako zabrániť ich úhynu, a tým aj vysokým spoločenským škodám spôsobmi, ktoré sú bežné a overené praxou nielen v Rakúsku, Nemecku, či Anglicku, ale aj v susednom Česku.

Podľa odhadov členov Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku (SON), kvôli masívnemu zatepľovaniu objektov, sú v štrbinách zaživa uväznené a pod škárovacou hmotou alebo zatepľovacím systémom, hynú denne stovky netopierov a vtákov, ktoré si v panelákoch našli svoje útočištia. Vďaka zatepľovaniu budovy síce získavajú lepšie tepelnotechnické vlastnosti, ktoré prinášajú úspory obyvateľom, ale často sú práce s nimi spojené realizované bez ohľadu na živočíchy, aj napriek tomu, že pracovníci firiem o nich často vedia. Konajú tak z neznalosti problematiky alebo z obavy, že im riešenie tohto „problému" naruší harmonogram prác, prípadne predraží zákazku.

Netopiere

Netopiere nie sú, ako si mnohí myslia, lietajúcimi hlodavcami. Patria medzi cicavce (Mammalia) a z tejto živočíšnej triedy sú jedinými so schopnosťou aktívneho letu. S vtákmi majú, okrem schopnosti lietať, veľmi málo spoločného. Sú samostatným radom, vedecky nazývaným Chiroptera (v preklade chiro = ruka a ptera = krídlo).

Telo je pokryté srsťou. Samička rodí koncom júna 1 až 2 živé mláďatá a kŕmi ich materským mliekom. Po zhruba 2 mesiacoch sa mláďatá osamostatňujú. Ich najvyvinutejšími zmyslami sú sluch, čuch a hmat, orientujú sa ale hlavne ultrazvukom. Aktívne začínajú byť väčšinou až po zotmení.

Ich ďalšou výnimočnou vlastnosťou je echolokácia (v tme sa orientujú pomocou odrazu nimi vyslaného vysokofrekvenčného zvuku, vzdialenosť predmetu určujú podľa času návratu zvuku). Bežný tep ich srdca je 400 úderov/min, v zime, počas zimného spánku, sa zníži na 4 údery. Sú veľmi užitočné -jeden netopier za noc dokáže skonzumovať až 3 000 komárov alebo iného hmyzu. Môžu sa dožiť až 38 rokov. Svoj životný cyklus si prispôsobili striedaniu 4 ročných období, podľa neho by sa mali riadiť aj stavebné firmy s plánovaním prác pri zatepľovaní budov (obr. 12).

Na Slovensku bolo doteraz zistených 28 druhov netopierov, z toho panelákové domy obývajú raniak hrdzavý (obr. 1), večernica malá (obr. 2) a večernica pestrá, podkrovia domov zase netopier veľký, podkovár malý a ucháč sivý (obr. 3). Za svoj úkryt využívajú duté priestory v strešných atikách a fasádach bytových domov, štrbiny medzi panelmi vytvorené na mieste vypadnutej izolácie, prípadne priestory pod plechom fasády a strechy, ktoré im pripomínajú stromové a skalné štrbiny. Nachádzajú tu ideálnu mikroklímu aochranu pred vplyvmi počasia i predátormi (obr. 4).

Ďalším druhom, tentoraz vtáčím, ktorý pri zatepľovaní prichádza dnes osvoje prirodzené prostredie, je dážďovník tmavý (hmyzožravý vták podobný lastovičke). Celá jeho populácia je viazaná na mestá, v panelových štrbinách aj hniezdi. Tento extrém zapríčinil i sám človek, keďže im neposkytuje dostatok úkrytov v lesoch formou starých stromov, v ktorých predtým bežne hniezdil.

Ochrana netopierov

Všetky druhy netopierov vyskytujúce sa na Slovensku sú prísne chránené. Ich ochrana je zakotvená predovšetkým v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva tento zákon. V rámci EÚ je Slovensko, ako členský štát, povinné zabezpečovať ochranu netopierov aj v zmysle Smernice Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (tzv. Smernica o biotopoch). Jednotlivé druhy netopierov sú zahrnuté aj do príloh niektorých medzinárodných dohovorov, ktoré sa Slovensko zaviazalo dodržiavať, a z ktorých vyplývajú konkrétne úlohy a záväzky pre zabezpečenie ochrany netopierov u nás (EUROBATS a ďalšie).

Ochrana si vyžaduje nielen praktické, ale aj právne formy. Praktická spočíva najmä v starostlivosti o významné letné kolónie, v riešení problémov s netopiermi na sídliskách a zabezpečovaní ich zimovísk. Pre ich ochranu sú rovnako dôležité nielen úkryty (podkrovia, stromové dutiny, jaskyne, ktoré využívajú aj pre rozmnožovanie), ale aj lovné biotopy. V súčasnosti k nim pristúpili aj štrbiny panelových domov na sídliskách, ktoré veľmi často využíva hlavne raniak hrdzavý. Optimálnym riešením a predchádzaním úhynu týchto živočíchov počas stavebných prác je obhliadka apreverenie ich výskytu ešte v štádiu prípravných prác. V prípade pozitívneho nálezu, je potom potrebné zapracovať do projektu konkrétne opatrenia odporučené orgánom ochrany prírody. Stavebná firma má povinnosť, podľa § 127 stavebného zákona č. 50/1976 Zb., pri náleze chráneného živočícha, ohlásiť to stavebnému úradu a orgánu štátnej ochrany prírody (Obvodnému úradu ŽP) aurobiť nevyhnutné opatrenia, aby neprišlo k poškodeniu chráneného živočícha, pokým stavebný úrad, po dohode sorgánom štátnej ochrany prírody, nerozhodne o ďalšom postupe.

Postup pred realizáciou stavebných prác

Aby sa predišlo zdržaniu stavby je vhodné dodržať nižšie uvedené kroky:

1. Zistiť, či sa v budove vyskytujú netopiere. Prítomnosť živočíchov je viditeľná tesne po západe slnka, pri ich vyletovaní, a tiež podľa čierneho podlhovastého trusu na okenných parapetoch a pod oknami. U raniaka hrdzavého sú veľmi časté aj intenzívne hlasové prejavy. O pomoc je možné požiadať aj miestne organizácie Štátnej ochrany prírody SR, Obvodný úrad životného prostredia, Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku (SON), múzeum alebo inú odbornú organizáciu vokolí. Vo viacerých mestách na Slovensku pôsobia dobrovoľníci SON, ktorí môžu poskytnúť informácie alebo vykonať základnú prehliadku. Pre viac komplexné projekty je potrebné požiadať o služby profesionálneho konzultanta na netopiere (zoznam na www.netopiere.sk). Pomôcť môžu aj obyvatelia domov, ak vedia o výskyte netopierov alebo vtákov vrevitalizovanej stavbe. Túto skutočnosť môžu ohlásiť Štátnej ochrane prírody SR alebo úradu životného prostredia (OÚŽP).

2.    Ak je zistený výskyt chránených živočíchov (netopiere alebo vtáky), je potrebné požiadať o výnimku zo zákona príslušný orgán ochrany prírody.

3.    Po udelení výnimky je možné zrealizovať stavebné práce, za dodržania stanovených podmienok výnimky (spravidla by vo výnimke mali byť aj podmienky, ktoré je potrebné dodržať preto, aby nebola populácia chránených živočíchov ohrozená alebo zničená). Ide hlavne o termín a rozsah realizácie prác.

4.    Aby boli zachované úkryty netopierov v budovách je nutné ponechať niekoľko otvorov prístupných pre netopiere a vtáky aj v zateplení. Riešením môže byť plechový alebo plastový profil takých istých rozmerov ako bol pôvodný otvor. Ten sa potom umiestni do zateplenia a umožní netopierom vstup do ich úkrytov v budove. Vyberú sa také otvory, kde ich prítomnosť nebude problémom (napr. pri výťahových šachtách, na stene bytového domu, ktorá je bez okien). Ďalšou možnosťou sú náhradné búdky, ktoré sa vyvesia na budovu alebo sa zabudujú do zateplenia. Najmä v zahraničí je už bežné vyvesovanie búdok v lesných porastoch s nedostatkom dutín. Cena jednej búdky je okolo 30 - 50 EUR, spoločenská hodnota netopiera je okolo 150 EUR. Búdky vyrábajú viaceré zahraničné firmy a kúpiť sa dajú aj na Slovensku. Pritom do jednej takejto špeciálnej búdky sa zmestí niekoľko desiatok živočíchov. V prípade, že ich výskyt je zo zdravotných alebo hygienických dôvodov neprípustný, vytvoria sa im náhradné úkryty.

Riešenia pre panelové domy

Pri výskyte netopierov v panelových domoch sú vhodné technické riešenia závislé od typu využívaného úkrytu (priestory za vetracími otvormi alebo štrbiny medzi panelmi, pod izoláciou a pod.), od času kedy sa tu živočíchy vyskytujú (letné kolónie, obdobie preletov, zimovanie) a rozsahu plánovaných opráv. Možné sú 2 spôsoby riešenia: štrbinové úkryty a vetracie otvory.

Štrbinové úkryty

Vzhľadom k tomu, že pri zateplení nie je technicky možné zachovať vždy všetky existujúce úkryty, je potrebné vykonať niektoré ďalšie opatrenia, ktoré by viedli k minimalizácii negatívneho dopadu straty pôvodného úkrytu pre netopiere. V prípade výskytu letnej kolónie je nutné načasovať práce na obdobie pred pôrodmi samíc (do konca apríla), pri zimujúcich netopieroch presunúť stavebné práce na apríl až október príslušného roku.

Pred definitívnym uzavretím škár je vhodné túto škáru - otvor prekryť pružnou sieťkou upevnenou iba nad otvorom (obr. 6, 11), tá im umožní opustiť škáru, ale znemožní návrat do nej. Nad škárou sa upevňuje rovnakým spôsobom ako je popísané v texte nižšie (prípad uzáveru vetracích otvorov), tak aby bolo zaistené, že žiadne zviera nezostane vo vnútri uväznené. Vysťahovanie je možné urobiť aj pomocou šikmo inštalovanej plastovej rúrky s priemerom min. 4 cm, ktorá umožní výlet netopierov, ale nie ich návrat. Netopierom sa na rúrku vyčnievajúcu min. 15 cm zle pristáva a jej hladké steny neumožňujú opätovné vylezenie do úkrytu. Stratu úkrytu je vhodné kompenzovať tým, že v blízkosti pôvodného úkrytu osadíme na stenu domu netopieriu búdku. Odskúšané a bežne používané, predovšetkým v Nemecku, sú búdky vyrábané z drevobetónovej zmesi (obr. 7). Použiteľné sú aj búdky z extrudovaného polystyrénu (obr. 10). Tieto búdky alebo tunely možno následne opatriť rovnakým náterom, či omietkou ako okolitú upravenú plochu fasády, takže na budove nebudú nápadné, viditeľný bude iba vletový otvor (štrbina 2 -3 cm vysoká a 15 - 20 cm široká, obr. 8).

Vetracie otvory v atike

Pri výskyte netopierov v dutinách za vetracími otvormi môžu nastať 3 varianty:

1. Zateplenie plášťa domu je naplánované bez rekonštrukcie strechy (tá zostane i po zateplení vetraná) - pre netopiere je nutné zachovať prístupné vetracie otvory, najlepšie všetky doteraz existujúce. Po zateplení sa do nich vsadzujú plastové mriežky, ktoré zmenšujú ich plochu na cca polovicu, čo ale znižuje ich kapacitu určenú pre vetranie strechy. Pri realizácii zateplenia nesmú otvory zostať uzavreté ani na prechodnú dobu. Po inštalácii izolačnej vrstvy sa musia ešte v ten deň obnoviť. Aby sa zamedzilo zatekaniu zrážkovej vody medzi izolačnú vrstvu a plášť budovy, je potrebné zabezpečiť otvory vtepelnoizolačnom materiáli jedným z2 nasledujúcich spôsobov: • Otvor je opatrený štandardnou plastovou koncovkou, z ktorej je vyrezaná sieťka alebo lamely tak, aby vznikol otvor zodpovedajúci svojím priemerom pôvodnému priechodu. Spodný
okraj koncovky sa mechanicky zdrsní, napr. pomocou brúsneho papiera alebo „klebera" na polystyréne, aby ho netopiere a vtáky mohli dobre preliezať (obr. 5). • Do otvoru je umiestnená plastová novodurová rúrka (obr. 9), na konci prípadne šikmo zrezaná tak, aby jej dlhšia časť vytvárala striešku. Vnútorný povrch rúrky sa zdrsní oceľovou kefou tak, aby nebol hladký a netopiere ho mohli dobre preliezať.

2.    Zateplenie domu bude vykonané aj vrátane rekonštrukcie strechy (tá zostane i naďalej vetraná) - rekonštrukciu strechy je nutné vykonávať mimo obdobia výskytu letnej kolónie, či zimujúcich jedincov, inak platia rovnaké zásady ako pre 1. variant.

3.    Plánovaná je rekonštrukcia strechy (strecha sa zmení z vetranej na nevetranú) - keďže uzavretie vetracích otvorov je vtomto prípade nutné, musia byť práce načasované tak, aby práce, pri výskyte letnej kolónie, boli zrealizované približne od konca augusta do polovice apríla (obdobie pred pôrodmi alebo až po osamostatnení mláďat). Pri výskyte zimujúcich netopierov môžu byť práce realizované iba v období od apríla do októbra. Pred definitívnym uzavretím otvorov je potrebné urobiť vysťahovanie pomocou opatrení popísaných vyššie (prípad pre štrbinové úkryty) a zohľadňovať samozrejme aj možný výskyt vtákov. Stratu úkrytu je vhodné kompenzovať tým, že
v blízkosti pôvodného úkrytu osadíme na stenu domu netopieriu búdku.

Čo s netopiermi, ak sa už zatepľovanie realizuje

Pri dodržaní postupov o obhliadke budovy a preverení výskytu živočíchov, popísaných vyššie, by tento prípad nemal nastať. Ak k tejto situácii však príde, je nutné pozastaviť stavebné práce, do doby pokiaľ sa nezrealizujú opatrenia pre minimalizovanie vplyvov na chránené živočíchy. Je potrebné neodkladne kontaktovať príslušný OÚŽP (príp. zástupcov SON), ktorí poradia ako postupovať ďalej. Väčšinou možno nájsť pri spolupráci stavebníka, úradov a SON riešenie, ktoré čo najmenej zdrží stavbu a ovplyvní chránené živočíchy. Ich vysťahovanie je technicky pomerne jednoduché a nenáročné. Ak je možné, mali by sme zachovať čo najviac pôvodných vetracích otvorov v atike pre netopiere a dážďovníky. V prípade nadmerného vyrušovania obyvateľov životnými prejavmi týchto živočíchov, otvory ponechať aspoň na tých miestach budovy, kde sú okná od nich vzdialené aspoň 5 m. Ak sa v budove nevyskytuje rozmnožovacia kolónia (mláďatá by uviazli vnútri), a je nevyhnutné pokračovať vprácach na zateplení, jednou z možností je šikmo inštalovaná novodurová rúrka (spomenutá vyššie) do miest, kde je podľa zvukových prejavov alebo trusu zjavný výskyt netopierov. Použiteľné sú na štrbiny aj vetracie otvory v atike. Do zateplenia sa vkladajú šikmo dolu, pretŕčajúce von z polystyrénu min. 15 mm (obr. 11), zvnútra zdrsnené, pretože hladké steny neumožnia zvieratám výlez.

Finančný príspevok na zabezpečenie ochrany chránených živočíchov

Na podporu chránených živočíchov viazaných na budovy sa v rámci § 60 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny zakotvuje možnosť získať finančný príspevok na udržiavanie budov, ak sú tieto potrebné na zabezpečenie ochrany chránených živočíchov. Ak vlastník objektu umožňuje existenciu kolónie netopierov vo svojom objekte, štát mu uhradí náklady na zabezpečenie opatrení týkajúcich sa starostlivosti o budovu spojené s výskytom chránených živočíchov. Výška finančného príspevku je vyjadrením nákladov

vlastníka (správcu, nájomcu) budovy na realizáciu opatrení týkajúcich sa starostlivosti o budovu a určuje sa dohodou medzi orgánom ochrany prírody, alebo ním poverenou organizáciou ochrany prírody, a vlastníkom podľa náročnosti a rozsahu opatrení týkajúcich sa starostlivosti o budovu, nákladov na opatrenia týkajúce sa starostlivosti o budovu obvyklých v mieste realizácie a rozdielu nákladov medzi bežnou údržbou a požadovanou údržbou budovy. Finančný príspevok možno poskytnúť až do výšky 100 % rozdielu nákladov.

Poskytuje sa pred realizáciou dohodnutých opatrení. Dodnes bol viackrát čerpaný prevažne na opatrenia spojené s výskytom kolónií netopierov v podkroviach kostolov. Na panelové domy sa ho zatiaľ nepodarilo získať, aj keď je veľmi potrebný.

Tento prostriedok, ak bude poskytovaný všetkým oprávneným žiadateľom, je jediným trvalo udržateľným riešením spolunažívania ľudí s netopiermi v budovách a záchrana netopierých kolónií nemusí tak, pre vlastníkov a správcov budov, či spoločenstvá vlastníkov bytov, znamenať žiadne časové zdržanie alebo predraženie zatepľovacích prác.

V spolupráci s Ing. Martinom Ceľuchom, PhD. riaditeľom SON pripravila Blanka Golejová

Foto: B. Golejová a archív SON

Zdroj: www.netopiere.sk, www.ceson.org, www.naturschutzbedarf-strobel.de, www.strobelshop.de, www.wikipedia.com, www.zbierka.sk, správy TASR 25. november 2009 a 5. december 2009

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať


Páčil sa vám článok?

áno: 220     nie: 225

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby