preskočiť na hlavný obsah

Obnova bývania nie je lacná

bytový dom, farby

Komplexná obnova bytových ako aj rodinných domov sa v súčasnosti stáva nevyhnutnou najmä kvôli zníženiu energetickej náročnosti budov, odstráneniu hygienických nedostatkov, eliminovaniu zatekania, atď. Okrem toho je potrebné vymeniť okná a dvere, znížiť teplotné namáhanie nosných konštrukcií, pričom zatepľovanie sa stáva podstatnou súčasťou obnovy.

Pri výstavbe rodinných a bytových domov sa donedávna kládol hlavný dôraz na znižovanie investičných nákladov. Tepelná energia a palivá boli lacné, a tak prevádzkové náklady neboli dôležité. Dnes je všeobecne známe, že ceny paliva, najmä zemného plynu, ktorý je hlavným zdrojom tepla na vykurovanie bytov a domov, budú stúpať. Predpokladá sa, že ceny sa čoskoro vyšplhajú až k cenám platným v EÚ. Možností, ako náklady na kúrenie znížiť, je viacero. Každé opatrenie však znamená investíciu, ktorá sa časom vráti vo forme úspor na palive. Musíme si uvedomiť, že iba čiastočné riešenie znamená určité navýšenie nákladov na dodatočné zosúladenie postupných riešení.

Podpora bánk aj štátu

Na financovanie obnovy bytových a rodinných domov je možné využiť tak verejné ako aj súkromné zdroje. Rozdiel je v tom, že verejné zdroje sú síce lacnejšie, ale zároveň nenárokovateľné. Výhodou súkromných zdrojov poskytovaných komerčnými bankami a stavebnými sporiteľňami je ich okamžitá dostupnosť, a to na základe splnenia požadovaných podmienok.

Poskytovanie verejných zdrojov na obnovu bytových domov sa robí formou štátnych dotácií na odstránenie systémových porúch objektov postavených najmä panelovou technológiou v kombinácii s "lacným" úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Poskytnutie dotácie na stavbu je podmienené vypracovaním odborného posudku, ktorý okrem iného obsahuje aj orientačnú výšku nákladov na odstránenie porúch (MVaRR SR definuje 12 systémových porúch).

Úver zo ŠFRB na obnovu bytovej budovy sa môže poskytnúť fyzickej alebo právnickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac však 12 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu. Pod pojmom obnova bytovej budovy v zmysle zákona sa rozumie tepelná ochrana bytového domu alebo rodinného domu pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.) a technických špecifikácií (podľa §3 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch).

Súkromné finančné prostriedky poskytuje v súčasnosti prevažná väčšina finančných inštitúcií - komerčné banky ako aj stavebné sporiteľne, ktoré majú vo svojom produktovom portfóliu financovanie obnovy bytových a rodinných domov. Tieto peniaze je možné kombinovať s dotáciami a vlastnými finančnými prostriedkami žiadateľa.

Minimálna výška úveru pre právnickú osobu sa pohybuje cca od 200 000 Sk nahor. Úver je možné poskytnúť spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytovému družstvu, právnickej alebo fyzickej osobe vykonávajúcej správu bytov ako aj mestskému bytovému podniku. Doba splatnosti je cca 15 rokov, v prípadoch väčších rekonštrukcií až 20 rokov. Úver sa dá splácať anuitnou formou alebo štandardne. Anuitné splácanie sa skladá zo splátky istiny a splátky úroku, pričom úroková splátka má klesajúcu a splátka istiny stúpajúcu tendenciu, t. j. úbytok na strane úrokovej splátky sa rovná prírastku na strane splátky istiny. Z uvedeného vyplýva, že splátka má rovnakú výšku počas celého úverového vzťahu.

Spotrebné úvery

Ďalšiu možnosť financovania obnovy a modernizácie bytu v bytovom dome či rodinného domu predstavujú aj rôzne úvery na bývanie, hypotekárne úvery (banky ich poskytujú za výhodných úrokových podmienok, a to už od 4,99 % p.a. - závisí od konkrétnej banky, predložených dokladov, bonity žiadateľa, atď.) alebo tiež spotrebné úvery na nákup stavebného materiálu, na komplexnú rekonštrukciu domu či bytu a pod. Všeobecne je ich možné rozdeliť na účelové a bezúčelové.

Niektoré banky poskytujú viaceré typy spotrebných úverov, ktoré sa odlišujú jednak spôsobom zabezpečenia (vo všeobecnosti platí, že ak je úver zabezpečený nehnuteľnosťou, potom je úroková sadzba nižšia) ako aj maximálnou výškou poskytnutej sumy. Nesmieme však zabudnúť, že bezúčelové úvery sú drahšie (úroková miera sa pohybuje od 9,45 % p.a.), pričom úroková miera na spotrebné úvery s presne stanoveným účelom je už od 5,25 % p.a. Stavebný úver v stavebnej sporiteľni je možné získať už od 2,9 % p.a. pri splnení podmienok stanovených príslušnou stavebnou sporiteľňou.

Na ilustráciu sú v tabuľke 1 uvedené orientačné mesačné splátky úveru vo výške 15 mil. Sk s úrokovou mierou 6,5 % p.a. pri rôznej dĺžke splatnosti úveru a v tabuľke 2 sú uvedené ročné splátky úverov vypočítaných štandardným spôsobom splácania. V tomto prípade ide o úver poskytnutý právnickej osobe na komplexnú obnovu bytového domu. Výška úveru závisí tiež od veľkosti konkrétneho bytového domu ako aj predpokladaného rozsahu prác plánovaných na jeho obnovu.

Čo treba vedieť:
- K žiadosti o dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR je potrebné predložiť aj projekt na odstránenie systémových porúch v zmysle aktuálneho Výnosu o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania MVaRR SR;
- Žiadosť o dotáciu sa predkladá Krajskému stavebnému úradu podľa regiónu, pričom jej súčasťou musí byť aj záväzný prísľub banky o poskytnutí úveru (to znamená, že musia byť zabezpečené finančné prostriedky na zrealizovanie celej investičnej akcie);
- Neplatiči zvyšujú riziko nesplatenia úveru, čím sa znižuje bonita žiadateľa;
- Pri výbere finančnej inštitúcie je dôležitým momentom aj výška poplatkov súvisiacich s úverom a to, aké položky sú spoplatňované.

Musíme si uvedomiť, že vlastníci bytov majú nielen právo, ale aj povinnosť starať sa o svoj bytový dom, čo v konečnom dôsledku súvisí aj s vylepšením jeho architektonického vzhľadu. Súčasná energetická situácia stavia vlastníkov vykurovaných bytových domov pred problém, ako a za čo znížiť spotrebu energie, a tým aj výdavky na bývanie. Finančné efekty, ktoré prináša napr. zateplenie bytového domu (úspora energie cca až 40 %) potvrdzujú výhodnosť investície ako aj rast hodnoty bytového domu. Okrem toho nezateplené byty sa často stávajú zdrojom zdravotných ťažkostí ich obyvateľov, čo sa následne odrazí vo výdavkoch na ich liečenie.

Ing. Daniela Špirková, PhD.
Snímky: archív redakcie 

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 214     nie: 230

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby