preskočiť na hlavný obsah

Obnova a výmena okien

/up/images/featured/images/Obnova_a_vymena_okien_0.png

Ak stojíme pred vážnym problémom: opraviť alebo vymeniť pôvodné okná, musíme sa hlbšie zamyslieť. Ide o veľmi rozdielne spôsoby riešenia. Hrozí totiž nebezpečenstvo, že plánovanou investíciou nevyriešime svoj problém, respektíve sa môže ešte zvýrazniť.

Okná montované do budov tzv. hromadnej bytovej výstavby, resp. bytových domov sú väčšinou drevené zdvojené s dvojitým zasklením a s kovaním zastaralej konštrukcie. Tesnenie v styku okenného krídla a rámu je v lepšom prípade riešené pomocou gumených dutinových tesniacich profilov, ale väčšinou. z kovových hliníkových pásikov - Kovotes. Tieto okná charakterizuje vysoká infiltrácia vzduchu, penetrácia vody a zlé akustické vlastnosti. Z uvedeného by sa zdalo, že automaticky by ich bolo treba vymeniť. K takémuto kroku je však potrebné pristúpiť po zrelej úvahe a komplexnej analýze problému.

Stanovenia diagnózy

Pri vizuálnom hodnotení zisťujeme stav poškodenia vlysov okenného krídla a rámu následkom hniloby a mechanického poškodenia v mieste rohov ako aj kotvenie závesov a porušenie v drážkach. Pri určovaní funkčnosti kovania zisťujeme úroveň kvality kotvenia, stav valčekových uzáverov okenných jazýčkov, vrátane zapadacích plechov, stav a kotvenie kľučiek (pololivy) a stav spojovacích skrutiek na spájanie vlysov krídla. Ak hodnotíme zasklenie, všímame si mechanické poškodenie skla, kvalitu detailu zasklenia - trhliny, prípadné vypadnuté časti tmelu či poškodenie drevených zasklievacích líšt.

Zaujíma nás aj kvalita a účinnosť tesniacich profilov, rovinná súvislosť a pružnosť gumového tesnenia. Kovotes považujeme za nevyhovujúci. Dôležité sú tiež prvky slúžiace na odvod vody. Sledujeme upevnenie či mechanické poškodenie oplechovania a stav hliníkového profilu v spodnom vlyse okenného rámu (jeho funkčnosť, mechanické poškodenie). Pri posudzovaní odvodňovacích drážok a otvorov si všímame stav drážok, najmä v spodnom vlyse rámu a stav a funkčnosť odvodňovacích otvorov tiež v spodnom vlyse rámu.

Deformáciu okenného krídla vo vertikálnom smere (zvesenie) preveríme zmeraním dĺžok uhlopriečok a v horizontálnom smere sledujeme dosadanie okenného krídla do okenného rámu.

Kvalita povrchovej úpravy a celkový vzhľad okennej konštrukcie závisí najmä od stavu náterov. V detaile osadenia okna je dôležité utesnenie styku okna so stavebnou konštrukciou (tmel, krycie lišty) zo strany exteriéru, prekrytie styku zo strany interiéru a stav izolačnej vrstvy v detaile.

Požiadavky na kvalitné okno

Keď sa rozhodneme pre výmenu okien, treba mať aspoň základné informácie o kritériách, ktoré majú tieto konštrukcie spĺňať. Základné požiadavky z hľadiska navrhovania a dimenzovania transparentných konštrukcií uvádzajú slovenské technické normy.

Kritérium tepelnotechnických vlastností

Pri nových budovách má byť súčiniteľ prechodu tepla konštrukciou U < 1,7 W/(m2.K) a pri rekonštruovaných budovách má byť U ? 2,0 W/(m2.K),

Kritérium povrchovej teploty

Vnútorná klíma miestnosti je charakterizovaná hlavne relatívnou vlhkosťou vzduchu a jeho teplotou. Z hygienického hľadiska na žiadnom povrchu interiéru nesmie teplota klesnúť pod teplotu rosného bodu. To znamená, že nikde nemôžu vzniknúť podmienky na vznik plesní. Ako príklad možno uviesť, že pri teplote vzduchu v miestnosti ?si = 20 oC a pri relatívnej vlhkosti 50 % je teplota rosného bodu ?dp = 9,26 oC.

Kritérium výmeny vzduchu


Z dôvodu zabezpečenia primeraných podmienok na užívanie bytových ako i nebytových priestorov bola stanovená podmienka minimálnej priemernej výmeny vzduchu na hodnotu n = 0,5. Dodržanie tejto požiadavky zabezpečí výmenu polovice objemu vzduchu v miestnosti za hodinu cez styky a škáry prirodzenou infiltráciou.

Energetické kritérium

Konečné rozhodnutie o vhodnosti navrhnutého riešenia pre budovu ako celok určíme pomocou energetického kritéria. Toto stanovuje požiadavky na mernú potrebu tepla: Pre rekonštruované budovy je E2N = 70 - 130 kWh/(m2.rok) v závislosti od faktoru tvaru budovy. Okná sú v porovnaní s nepriehľadnými časťami obalových konštrukcií najslabším článkom fasády. Z toho dôvodu ich správny návrh výrazne ovplyvňuje výsledok energetického hodnotenia budovy.

Výber materiálu a konštrukcie

V súčasnosti sú na našom trhu v ponuke okná na báze dreva, plastov, kovov a ich kombinácií. Vývoj dospel tak ďaleko, že ich možno považovať takmer za rovnocenné materiály. Kupujúci by mal dať prednosť kvalitnému výrobcovi s certifikátom a referenciami o realizácii. Pri výrobkoch od rôznych dodávateľov treba zrovnávať porovnateľné parametre - napr. miesto, počet a tvar tesniacich profilov, fyzikálne vlastnosti vlysov a zasklenia, typ kovania a pod.

Drevené okná

Drevo predstavuje u nás klasickú materiálovú základňu na výrobu okien. Výhodou vlysov z dreva je nízky súčiniteľ prechodu tepla U = l,5 - 2,0 W/(m2.K). Ďalšími výhodami sú nízka rozťažnosť, paropriepustnosť, dostatočná požiarna odolnosť a dobrá mechanická spracovateľnosť. Dnes sa vlysy vyrábajú lepením z viacerých lamiel, čo ešte zlepšuje vlastnosti drevenej konštrukcie. Kvalitu drevených okien výrazne ovplyvňuje povrchová úprava. Taktiež sa odporúča drevenú hmotu na výrobu okien impregnovať proti biologickým škodcom.

Plastové okná

V súčasnosti a hlavne v bytovej výstavbe sa plastové okná navrhujú najviac. PVC profily počas ich predpokladanej životnosti, čo je približne 30 až 35 rokov, nepotrebujú prakticky žiadnu údržbu. Avšak zo statického hľadiska majú schopnosť deformácie, ktorú je nevyhnutné eliminovať výstužou z profilovaných plechov. Plechy následne nepriaznivo ovplyvňujú súčiniteľ prechodu tepla vlysov. Tento hendikep riešia výrobcovia výrobou profilov s viackomorovým prierezom. V súčasnosti sa stáva bežným štandardom používanie 4- až 5-komorových profilov s hodnotou U = l,2 W/(m2.K). Výrobcovia profilov vyriešili tiež dlhoročný ekologický problém s odstraňovaním odpadov, a to formou recyklácie.

Kovové okná

Vyrábajú sa z oceľových profilov, resp. zo zliatin hliníka. Pre potreby bytovej výstavby sa používajú ojedinele. Prednosťou hliníkových okien je ich vysoká životnosť a estetický vzhľad.

Okenné vlysy pri kovových oknách predstavujú značné tepelné mosty tým, že použitý materiál má vysoký súčiniteľ tepelnej vodivosti. Z toho dôvodu výrobcovia aplikujú do profilov prerušenie tepelných mostov z vysoko účinných izolantov. Súčiniteľ prechodu tepla vlysov takýchto okien sa pohybuje v rozmedzí U = 2,0 až 2,8 W/(m2.K).

Kombinované konštrukcie

Kombináciou viacerých materiálov pri výrobe vlysov možno využiť ich viaceré dobré vlastnosti a potlačiť tie menej vhodné. Pravdepodobne najčastejšie sa v bytovej výstavbe používa kombinácia dreveného jednokrídlového okna s hliníkovými, resp. PVC profilmi, ktoré zvyšujú životnosť okna a zároveň znižujú nevyhnutnosť údržby ich povrchu.

Zasklievanie

V úvode sme konštatovali, že práve okná sú najslabším miestom v obalovej konštrukcii budovy z pohľadu celkovej energetickej náročnosti. Zasklenie tvorí približne 70 % z plochy týchto problémových miest, a to je hlavný dôvod, prečo práve tomuto prvku treba venovať zvýšenú pozornosť.

Zasklenie možno charakterizovať dvoma vlastnosťami: Súčiniteľ prechodu tepla Ug [W/(m2.K) ] sa pre obytné stavby odporúča navrhovať Ug ? 1,5 W/(m2.K). Štandardom by sa mal stať U ? 1,1 W/(m2.K) a svetelná priepustnosť v % závisí od použitého skla a jeho schopnosti odrazu, resp. od použitých špeciálnych fólií a pokovovaných vrstiev.

Osadenie

Pri montáži nových okien, resp. výmene za pôvodné, si veľa investorov neuvedomuje, že i okná s veľmi dobrými vlastnosťami po osadení môžu spôsobovať vážne problémy. Treba si uvedomiť, že "osadenie" okna je záverečný, ale o to dôležitejší krok ku skompletizovaniu celého cyklu: návrh, výroba a užívanie okna. Pri riešení problematiky osadzovania okna do ostenia treba dávať dôraz na tri etapy: Správny návrh polohy (hĺbky) osadenia okna v ostení, správny návrh a realizáciu kotvenia okenného rámu a správny návrh a realizáciu styku medzi okenným rámom a ostením, hlavne z hľadiska infiltrácie vzduchu, difúzie vodnej pary, tepelných strát a penetrácie dažďovej vody.

Správne riešenie styku osadenia okenného rámu do ostenia vychádza z určitých zásad: Vnútorná zóna musí zabraňovať prenikaniu vodných pár ako aj infiltrácii vzduchu do strednej zóny styku, stredná zóna musí vyhovovať požiadavkám teplotechniky a akustiky a vonkajšia zóna musí umožňovať difúziu vodnej pary do exteriéru, ale zároveň zabraňovať prenikaniu dažďovej vody pri zabezpečení dilatačných pohybov okna i ostenia.

Z predchádzajúcich riadkov vyplýva, že rozhodnutie o rekonštrukcii okien, resp. o ich výmene za nové nie je bezproblémové a jednoduché, a preto by sa vždy mali poradiť s nezávislým odborníkom.

Text a snímky: Doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Lektoroval: Ing. Pavel Kleskeň 

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 393     nie: 308

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby