preskočiť na hlavný obsah

O novele stavebného zákona

/up/images/featured/images/zakon_0.png

V predchádzajúcom príspevku boli uvedené všetky princípy a nariadenia, ktoré treba dodržať pri výstavbe rodinného domu podľa v súčasnosti platných predpisov - stavebného zákona a príslušných vyhlášok. Pretože nový stavebný zákon je v štádiu prípravy a ak prejde schvaľovacím procesom, mal by od roku 2010 vstúpiť do platnosti, uvádzame prehľad pripravovaných zmien a odlišností.

Navrhované zmeny

Návrh zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ktorý nahradí v súčasnosti platný stavebný zákon, je koncipovaný ako ucelená komplexná právna úprava v oblasti územného plánovania a verejného stavebného práva; zahŕňa procesy obstarávania a schvaľovania územných plánov, ako aj hmotnoprávne ustanovenia umiestňovania, ohlasovania a povoľovania stavieb vrátane kolaudácie, odstraňovania stavieb, osobitných oprávnení stavebného úradu, štátneho stavebného dohľadu a sankcií.

V samostatnej časti sa upravuje verejná správa, a to kompetencie orgánov verejnej správy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku vrátane vymedzenia stavebných úradov, špeciálnych stavebných úradov a Slovenskej stavebnej inšpekcie. Návrh obsahuje nové vymedzenie stavebných úradov so zachovaním zásady, že stavebným úradom je každá obec a pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy.

Nová právna úprava v časti územného plánovania vychádza z tradícií územného plánovania, jeho postupnej modifikácie v deväťdesiatych rokoch a zo skúsenosti, že zmeny uskutočňované v území vždy ovplyvňujú širšie okolie, môžu výrazným spôsobom ovplyvniť jeho kvalitu a spätne kvalita prostredia vplýva na zmeny v území. Nástroje územného plánovania - územnoplánovacia dokumentácia, územnoplánovacie podklady a územné rozhodnutia, určujúce priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia a ich regulatívy, sú záväznými podkladmi pre povoľovacie konania.

Nová právna úprava v časti stavebný poriadok nadväzuje na úpravu územného plánovania, pričom povoľovanie stavieb závisí priamo od dobrej územnoplánovacej prípravy.

Kategorizácia stavieb

Zavádza sa nová kategorizácia stavieb vo väzbe na povoľovacie postupy na:
- stavby, ich zmeny, terénne úpravy, údržba stavby, nevyžadujúce stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu,
- stavby, ich zmeny, terénne úpravy a údržba stavby, vyžadujúce ohlásenie stavebnému úradu,
- stavby, ich zmeny, terénne úpravy a údržba stavby, vyžadujúce stavebné povolenie,
- stavby vyžadujúce stavebné povolenie v sprísnenom režime povolenia.

Stavby podliehajúce jednotlivým povoľovacím procesom sú taxatívne vymenované v prílohe stavebného zákona.

Podľa princípu zjednodušovania povoľovania stavieb sa oproti súčasnému stavu výrazne rozšírila kategória stavieb nevyžadujúcich povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu, aj kategória stavieb, ktoré vyžadujú iba ohlásenie stavebnému úradu. Nová kategorizácia stavieb je predpokladom výrazného zjednodušenia administratívneho postupu a predstavuje jeden z pilierov nového poňatia stavebného poriadku.

Dôležité je, že zjednodušenie povoľovacieho procesu je podmienené prenesením ťažiska povoľovania stavieb do územnoplánovacieho procesu ako samosprávnej kompetencie obce, a to za predpokladu, že umiestňovacie podmienky stavby sú jednoznačne vyriešené regulatívmi územného plánu zóny a územným rozhodnutím alebo územným súhlasom.

Zavádza sa možnosť vydať predbežné stavebné povolenie pre urýchlenie výstavby vybraných druhov stavieb, čím sa umožní vykonať prípravné práce a niektoré stavebné práce potrebné na uskutočňovanie stavby pred vydaním stavebného povolenia.

Upresňuje sa proces kolaudácie stavby s možnosťou predčasného užívania stavby, komplexného preskúšania a skúšobnej prevádzky stavby ešte pred kolaudáciou.

Zavádza sa inštitút audítora stavby (v doteraz platnom zákone takýto inštitút neexistuje, celý povoľovací, kontrolný a kolaudačný proces je v kompetencii stavebného úradu).

Audítor stavby

Je to fyzická osoba s oprávnením, zapísaná v zozname audítorov stavby, ktorý vedie ministerstvo:
- musí ním byť odborne spôsobilá osoba s najmenej 10 ročnou praxou,
- vykonáva odborné činnosti a administratívno-technické úkony povoľovacích konaní,
- má okrúhlu pečiatku a zodpovedá za škodu spôsobenú výkonom svojej funkcie.

Audítor stavby vstupuje do povoľovacieho procesu v rámci zjednodušeného stavebného konania, v ktorom osvedčením potvrdzuje splnenie podmienok pre vydanie stavebného povolenia a pre vydanie kolaudačného osvedčenia pri zákonom splnených podmienok. Tento postup je podmienený súhlasným stanoviskom všetkých účastníkov konania. Audítor má tiež oprávnenie sledovať celý proces výstavby, vykonať záverečnú kontrolnú prehliadku stavby a vydať odborný posudok pre kolaudáciu stavby.

Novou úpravou povinností osôb zúčastnených na výstavbe sa vymedzujú postavenie a zodpovednosť vlastníka stavby, stavebníka, projektanta, zhotoviteľa stavby, stavbyvedúceho a stavebného dozoru a zjednocujú a upresňujú povinnosti každého vlastníka stavby bez ohľadu na druh vlastníctva, osobu vlastníka a druh stavby, vrátane povinnosti udržiavať stavbu, vykonávať včas udržiavacie práce na zachovanie úžitkových vlastností stavby a jej stability a bezpečnosti pri užívaní až po povinnosť odstrániť stavbu po jej životnosti.

Zákon novo upravuje aj postavenie generálneho projektanta a generálneho zhotoviteľa stavby. Posilňujú sa nástroje kontroly sledujúcej uskutočňovanie stavby a odstránenie zistených nedostatkov, a to najmä sprísnením postupu stavebného úradu pri nepovolených stavbách, najmä zavedením nových mechanizmov na zabezpečenie zastavenia stavebných prác voči stavebníkovi, zhotoviteľovi a prevádzkovateľovi rozvodných sietí, ako aj podrobnejšou a presnejšou úpravou výkonu štátneho stavebného dohľadu aj s využitím kontrolných prehliadok stavieb zo strany audítora stavby.

Nepovolená stavebná činnosť

Ide o tzv. "čierne stavby" - nerešpektovanie rozhodnutia stavebného úradu o zastavení prác na nepovolenej stavbe sa považuje za osobitne závažné porušenie stavebného zákona. Zavádzajú sa nové sankcie a opatrenia na zastavenie stavebných prác na nepovolenej stavbe voči zhotoviteľovi s možnosťou zrušenia živnostenského oprávnenia a voči správcom sietí - dodávateľovi vody a elektrickej energie na zastavenie ich dodávok na nepovolenú stavbu.

V časti sankcií sa novo vymedzujú priestupky a iné správne delikty, pričom sa skutkové podstaty adresnejšie spájajú so zodpovednosťou jednotlivých účastníkov výstavby a nie iba so stavebníkom a zavádzajú sa tiež poriadkové opatrenia, ako sankcie viazané na výkon štátneho stavebného dohľadu, ktoré teraz v zákone chýbajú.

Pri ukladaní pokút za porušenie zákona sa určuje aj spodná hranica ich výšky a podstatne sa zvyšuje ich horná hranica. Pri opakovanom porušení stavebného zákona hrozí pokuta až dvojnásobok hornej sadzby.

Do novej právnej úpravy boli prevzaté v celom rozsahu nástroje zefektívnenia a racionalizácie procesných povoľovacích postupov, zavedené už ostatnou novelizáciou platného stavebného zákona; týka sa to súčinnosti s dotknutými orgánmi podľa osobitných predpisov.

Pre zavedenie zákona v praxi ministerstvo vydá podľa splnomocňovacích ustanovení zákona vykonávacie predpisy formou vyhlášok pre oblasť územného plánovania, stavebného poriadku a o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

Je dôležité uviesť, že podľa prechodných ustanovení zákona konania začaté pred účinnosťou nového stavebného zákona sa ukončia podľa teraz platného stavebného zákona (č. 50/1976 Zb.).

Návrh zákona v článku II upravuje zákon o živnostenskom podnikaní v časti, ktorá spresňuje podmienky pre viazanú živnosť v oblasti projektovania a uskutočňovania stavieb a činnosti audítora stavby vzhľadom na požadované vzdelanie a prax.

Účinnosť zákona sa navrhuje 1. júla 2010.

Z podkladov MVRR SR

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 383     nie: 350

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk
Všetko o: Novela stavebného zákona, Stavebný zákon
firmy, články, foto

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby