preskočiť na hlavný obsah

Nový európsky energetický štítok

šťítok

História vzniku energetického štítku na elektrospotrebičoch v domácnostiach je priamym pokračovaním aktivít celoeurópskeho združenia výrobcov domácich spotrebičov nesúceho skratku CECED. Cieľom združenia je smerovanie informačných aktivít výrobcov tzv. bielej a čiernej techniky smerom k spotrebiteľským združeniam občanov, ale aj k vládam jednotlivých krajín EU pri tvorbe normalizačných certifikačných, ale aj legislatívnych predpisov.

Aj naša slovenská pobočka, ktorá existuje od novembra 2003, sa aktívne zapojila do celoeurópskej spolupráce pri zavádzaní „nového“ energetického štítku elektrospotrebičov, ktorý je priamym pokračovateľom existujúcich štítkov. Význam inovovaného štítku je však v rozšírení informácií, ktoré poskytne kupujúcemu.

Pre dodávateľov domácich elektrospotrebičov (výrobcov a dovozcov), ako aj maloobchodníkov sa energetický štítok stal dôležitým marketingovým nástrojom. Prieskumy spotrebiteľského vnímania energetických štítkov potvrdili, že ich úspešnosť v rozlišovaní energetickej kvality je až 90 percentná, a tak sa výrobcovia, ale aj Európska komisia rozhodla využiť tento fakt a konsenzuálnym prijatím nových smerníc pre používanie štítkov pomôcť plniť Lisabonskú zmluvu rozpracovávania smernice EU v úsporách energií (smernica o znížení energetickej spotreby EU o 20 % do roku 2020), a tým zlepšovať životné prostredia krajín EU, ale aj informovanosť.

Technické napredovanie vo vývoji spotrebičov pre domácnosti je také úspešné, že v súčasnosti sa väčšina výrobkov radí do najyyšších tried doteraz používaného štítkovania (A). Aby mohol štítok i naďalej prispievať k rozlišovaniu výrobkov a rozhodovaniu potenciálnych kupujúcich, ale aj inováciám pre výrobcov na trhu, ako aj pre obyvateľstvo Európskej únie je potreba revízie systému označovania štítkami samozrejmosťou.

Legislatívny proces tejto revízie už pokročil. V....2010 vošli do platnosti rámcové smernice (EU/2010/...) pre nový systém označovania výrobkov energetickými štítkami. Rámcové smernice obsahujú všeobecné princípy a povinnosti výrobcov, dodávateľov, predajcov. Čoskoro po nich budú nasledovať špecifické na riadenia pre rôzne výrobky – od domácich chladničiek a mrazničiek, cez práčky, umývačky riadu až po televízory.

Čo je nové na novom štítku?

Nový štítok si udržiava jednotnú formu a charakteristiku pre rôzne skupiny výrobkov. Aby sa zaisťoval vysoký stupeň rozlíšiteľnosti overený dlhodobým používaním a prieskumami spotrebiteľského vnímania, formát nového štítka sa zachováva dobre známe prvky ako je princíp siedmych tried účinnosti, ich identifikáciu formou písmen od A+++ po G a farebné rozlíšenie od tmavozelenej (vysoká energetická účinnosť) po červenú (nízka energetická účinnosť). Aj veľkosť štítka je približne zachovaná. Sú v ňom však aj niektoré nové prvky, ktoré umožňujú dodávateľom a následne aj predajcom vyzdvihnúť najefektívnejšie výrobky a technický pokrok, napríklad hlučnosť, účinnosť odstreďovania...

Štítok je jednotný pre všetky výrobky danej kategórie. To umožňuje zákazníkom ľahlo si porovnávať také charakteristiky spotrebičov danej kategórie ako je spotreba energie, spotreba vody alebo kapacita.

Nové štítky sa zatiaľ budú zavádzať pre tieto domáce spotrebiče:

- chladničky,
- mrazničky,
- vinotéky,
- práčky,
- umývačky riadu,
- televízory.

Po tom, ako európski zákonodarcovia prijmú vykonávacie právne predpisy jednotlivých druhov výrobkov, sa postupne budú zavádzať opatrenia pre ďalšie kategórie výrobkov.

Hlavné zmeny usporiadania štítku pozostávajú:

- Pre rôzne skupiny výrobkov sa k pôvodnej klasifikácii od A po G doplnia tri ďalšie triedy A+, A++ a A+++.

- Nový štítok je jazykovo neutrály. Všeobecný text v jazykoch jednotlivých krajín nahradia piktogramy.

- Každý jeden výrobok sa bude dodávať s kompletným novým štítkom nalepeným na výrobku. Upúšťa sa od súčasnej praxe mnohých krajín, v ktorých sa uvádza základný štítok a cenovka s údajmi zvlášť.

- Všade, kde sa uvádzajú informácie súvisiace s energiou alebo cenou, musí mať reklama jednotlivých modelov uvedený údaj patričnej triedy energetickej účinnosti výrobku.

Tieto ustanovenia prirodzene platia len pre tie skupiny výrobkov, pre ktoré nariadenie Európskej komisie začalo platiť a používanie nových štítkov vstúpilo už do platnosti. Pre všetky ostatné skupiny výrobkov sa štítok ani iné ustanovenia nemenia dovtedy, pokým nevstúpi nové nariadenie EK do platnosti.

- Metódy určovania tried účinnosti, výpočty indexu energetickej účinnosti a ďalších údajov charakterizujúcich výrobky sú podrobnejšie uvedené v prílohe príslušných nariadení týkajúcich sa konkrétnych výrobkov.

Časový plán uvádzania nových štítkov

Je pravdepodobné, že príslušné nariadenia pre domáce chladničky a mrazničky, práčky, umývačky riadu a televízory vstúpia do platnosti v septembri až novembri 2010. Od tohto momentu bude možné používať nový štítok, keď ho dodávatelia poskytnú s výrobkami, na báze dobrovoľnosti.

Po uplynutí prechodného obdobia 12 mesiacov od dátumu zverejnenia príslušných nariadení pre konkrétny výrobok sú dodávatelia povinní dodávať s každým výrobkom, ktorý uvádzajú na trh, aj nový štítok.

Ďalšie nariadenia týkajúce sa štítkov pre iné výrobky, ako napríklad ohrievače vody, sušičky bielizne a vysávače, sú už v procese schvaľovania.

Povinnosti dodávateľov

Dodávatelia budú naďalej povinní dodávať štítok (ale v budúcnosti s každým výrobkom) bezplatne predajcom. Sú tiež povinní dodávať katalógový list (tzv. fiche) vo všetkých brožúrach výrobkov. Tak, kde dodávateľ neposkytuje brožúru k výrobku, musí poskytnúť katalógový list v akomkoľvek druhu informačného materiálu k výrobku. Informácie, ktoré musí katalógový list obsahovať, sú zadefinované v prílohe nariadení.

Dodávatelia sú zodpovední za presnosť údajov štítka a katalógového listu, ktoré poskytujú k výrobkom.

Povinnosti predajcov

Hlavnou povinnosťou predajcov je i naďalej vystavovanie štítkov, ktoré poskytujú dodávatelia, spolu s výrobkom v mieste predaja. Štítok sa má umiestniť na vonkajšiu prednú alebo vrchnú stranu výrobku tak, aby bol dobre viditeľný.

Predajcovia nemajú povinnosť preštítkovať výrobky v mieste predaja. Výrobky, ktoré sa uviedli na trh so súčasným štítkom, a sú stále na sklade, sa smú vystavovať s pôvodným štítkom bez akýchkoľvek časových obmedzení.

Predajcovia musia tiež poskytnúť katalógový list v brožúre výrobkov alebo v inom informačnom materiáli, ktorý sprevádza výrobky pri predaji koncovým používateľom.

Pri predaji na diaľku a ďalších formách predaja, pri ktorom sa neočakáva, že by koncoví používatelia mohli vidieť vystavený výrobok, predajca musí zaistiť, aby pred nákupom výrobku potenciálni koncoví používatelia dostali informácie uvedené na štítku k výrobku a v katalógovom liste. Táto povinnosť nadobúda platnosť 16 mesiacov po zverejnení príslušného nariadenia. Ďalšie informácie sú uvedené v prílohách príslušných nariadení.

Povinnosti predajcov a dodávateľov


Nová povinnosť sa, ako pre predajcov tak aj pre dodávateľov, týka reklamných a propagačných materiálov.

Ak sa v reklame na konkrétny model uvádzajú informácie o energii alebo cene, musí sa uviesť trieda energetickej účinnosti daného modelu.

Okrem toho musí každý technický propagačný materiál týkajúci sa konkrétneho modelu, ktorý opisuje jeho špecifické technické parametre, obsahovať triedu energetickej účinnosti daného modelu.

Tieto povinnosti nadobúdajú platnosť 16 mesiacov po zverejnení príslušného nariadenia.

Všetky povinnosti dodávateľov a predajcov sú súhrnne a podrobne uvedené v príslušných nariadeniach pre jednotlivé druhy výrobkov. (doplňte odkaz)

Na záver tohto príspevku vám, milí čitatelia, môžeme prisľúbiť, že akonáhle začnú platiť nové nariadenia EK, uverejníme pokračovanie príspevku, v ktorom vysvetlíme ako „čítať“ nové energetické štítky, ktorými budú označované domáce spotrebiče.

CECED Slovakia – združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov
Ružová dolina 6
SK-82 106 Bratislava
www.cecedslovakia.sk

zdroj: Dom a Byt

Páčil sa vám článok?

áno: 391     nie: 392

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby