preskočiť na hlavný obsah

Nové fasády bytového domu v Bratislave

fasády zateplenie
Minulý rok bola dokončená rekonštrukcia fasád bytového domu situovaného na uliciach Americká a Ľubľanská v Bratislave. Dom síce nie je pamiatkovým objektom, je však zapísaný v zozname pamätihodností mesta. Preto stavebné činnosti súvisiace s jeho rekonštrukciou boli zrealizované tak, aby charakter, celkový architektonický výraz i proporcie okrasných prvkov boli zachované. Úspešnosť rekonštrukcie potvrdzuje aj 1. miesto, ktoré získal tento dom v súťaži Baumit - Fasáda roka 2012 v kategórii rekonštrukcia a obnova budov.

Pohľad do histórie

Tento nepodpivničený, 5-podlažný, chodbový, bytový dom má obytné podkrovie a jedno komunikačné jadro. Nosný systém je tvorený vonkajšími a stredovým múrom z pálených plných tehál hrúbky 45 resp. 60 cm. Výstavba domu bola realizovaná v 20. rokoch minulého storočia ako súčasť celej štvrte tzv. „legiodomov" pod železničnou traťou pri Račianskej ceste, podľa spoločného projektu architektov Dušana Jurkoviča a Jana Pacla.

Bytový dom stojí v okolitej zástavbe typovo identických domov, s rovnakou podlažnosťou, úpravou fasád a podobnou farebnosťou.

Bytový dom stojí v okolitej zástavbe typovo identických domov, s rovnakou podlažnosťou, úpravou fasád a podobnou farebnosťou. Fasády týchto objektov sú charakteristické pre štýl, ktorý podľa hlavnej budovy Banky československých légií v Prahe, Na Poríčí od architekta Josefa Gočára (1923) dostal názov „štýl Legiobanky". Stavby v štýle Legiobanky sú totiž charakteristické prevažne červenou farebnosťou, ktorá bola daná napodobovaním farieb kamenného obloženia pražského bankového paláca.

Projekt a realizácia rekonštrukcie Bytový dom má v pôdoryse tvar „U" s vnútroblokom, pričom sa skladá z dvoch zrkadlovo rovnakých častí. Predmetom riešenia v I. etape bola časť bytového domu so vstupom z Ľubľanskej ul., v II. etape časť bytového domu so vstupom z Americkej ul. Strecha objektu je sedlová, v miestach terás zo strany dvora plochá a tvorí terasu. V streche sa nachádzajú vikiere orientované do ulice. Objekt má tri uličné fasády: hlavnú severovýchodnú, kratšie severozápadnú a juhovýchodnú, kde sa nachádza hlavný vstup do objektov, s dispozičnou nadväznosťou na schodisko v úrovni 1. NP. Ostatné fasády sú orientované do vnútrobloku, kde sa nachádzajú podružné vstupy.

Predmetný bytový dom má z architektonického hľadiska výrazné horizontálne aj vertikálne dobové členenie vonkajších fasád a to profilovanými horizontálnymi rímsami, vertikálnymi profiláciami, okennými šambránami, výklenkami a ustúpenými balkónmi, a tiež dekoratívnou štukovou úpravou časti fasády - výtvarným prvkom. Úpravy vnútorných fasád sú podstatne jednoduchšie, s jednoducho profilovanými horizontálnymi rímsami a okennými šambránami, balkónmi osadenými v nike ukončenými oceľovým zábradlím a dole rímsou. Štítová stena domu je úplne jednoduchá, hladká, bez profilácií, s vertikálnou nikou a v nej osadenými vetracími oknami.Charakteris-tickým prvkom fasády sú aj vstupy v architektonicky zvýraznených portáloch s masívnou rímsou. Napriek predpokladaným predchádzajúcim opravám, boli fasády vo veľmi zlom až havarijnom stave s poruchami statiky, štruktúry povrchov, chýbajúcimi oplechovaniami, nefunkčnými resp. nevhodne osadenými dažďovými zvodmi, atď.

Technické riešenie

Navrhované riešenie rekonštrukcie a zateplenia fasády v plnej miere rešpektovalo architektonický výraz pôvodného riešenia a realizáciou zateplenia sa dosiahlo výrazné zlepšenie jestvujúceho technického stavu objektu. Návrh riešenia prebiehal v spolupráci architekta a projektanta so zástupcami KPÚ Bratislava Ing. Ferusom a tiež technickými poradcami spoločnosti Baumit tak, aby sme mohli navrhnúť optimálne riešenie z hľadiska architektonického výrazu objektu pri dodržaní správnych technických parametrov a detailov.

Riešenie fasád

Vzhľadom na výtvarnú hodnotu uličných fasád, bolo potrebné zvoliť systém zateplenia a rekonštrukcie pokiaľ možno identicky kopírujúci pôvodný stav. Najvhodnejšie bolo zateplenie systémom Baumit open, so zvýšenou paropriepust-nosťou, izolačnými doskami hrúbky 8 cm na plošné časti fasády a hrúbky 2 cm na okenné ostenia.

Navrhované riešenie rekonštrukcie a zateplenia fasády v plnej miere rešpektovalo architektonický výraz pôvodného riešenia.

Kvôli požiadavke na požiarnu odolnosť bol použitý na určité časti obklad z minerálnej vlny (okolie schodiska, balkóny...).

Okenné šambrány boli nanovo vyprofilované zo štandardných profilov Baumit, resp. izolačných dosiek Baumit, ktorých tvar a rozmery kopírovali pôvodné okenné šambrány.

Nová vrstva omietky bola vytvorená lepiacou stierkou, sklotextilnou mriežkou a silikónovou omietkou hrúbky 1,5 mmBaumit. Farebnosť omietky bola prispôsobená pôvodnej farebnosti objektu zistenej oškrabaním nánosov omietok, ako kombinácia tmavobordovej farby na reliéfne prvky a bledej krémovosivej na plošné časti fasády, doplnená o stupeň tmavšou sivou v nikách balkónov. Na plošné neprofilované časti fasády bola použitá omietka Baumit Home 3077, štruktúra Fullputz a na plastické ozdobné prvky omietka Baumit ArtLine.

Všetky stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou fasád prebiehali počas neprerušenej prevádzky a trvalého obývania bytového domu.

Horizontálne profilované rímsy a tiež štuková výzdoba (ozdobné prvky fasády) boli kompletne nanovo vyprofilované a vyrobené atypicky z expandovaného polystyrénu s povrchovou úpravou (cementová stierka, lepidlo a pod.). Nové profily majú zachované proporcie pôvodných ríms a sú na ne nalepené, pretože ich nebolo potrebné odstrániť.

Materiálové a technické riešenie všetkých prvkov fasád vnútrobloku bolo navrhnuté rovnako ako na uličných fasádach, pretože sa nezachoval doklad o výraznejšej farebnosti. Výzor vnútorných fasád bol teda ponechaný a prispôsobený vonkajším fasádam s farebnou kombináciou tmavobordovej farby na reliéfne prvky a bledej krémovosivej na plošné časti fasády, doplnenou o stupeň tmavšej sivej v nikách balkónov.

Všetky stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou fasád prebiehali počas neprerušenej prevádzky a trvalého obývania bytového domu. Keďže rekonštrukcia fasád tohto konkrétneho bytového domu bola ohodnotená ako úspešná, môže slúžiť ako vzorový príklad pre majiteľov okolitých objektov, aby tiež pristúpili k obnove svojich bytových domov a tým zhodnotili nielen domy ale aj celé územie. 

Pripravené v spolupráci s Ing. arch. Angelou Hornickou Foto: archív autorky

Lokalita: Americká 1 - Ľubľanská 2, Bratislava 
Hlavný projektant: Ing. arch. Angela Hornická 
Stavebný inžinier: Ing. Pavel Achberger 
Realizátor: Martinus, s. r. o. - I. etapa, Tikol, s. r. o. - II. etapa Realizácia I.
etapy: 2009 - 2010, II. etapy: 2011 - 2012

Páčil sa vám článok?

áno: 213     nie: 158

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby