preskočiť na hlavný obsah

Návrh a posúdenie zateplenia stavby z hľadiska ochrany tepla a ochrany pred požiarmi

/up/images/featured/images/091.png

DIPLOMOVÁ PRÁCA vo formáte pdf.

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, DREVÁRSKA FAKULTA
Katedra protipožiarnej ochrany

OBSAH

SYMBOLIKA 7
ZOZNAM OBRÁZKOV TABULIEK A PRÍLOH 10
1.0 ÚVOD 13
2.0 SÚČASNÝ STAV POZNATKOV 14
2.1 LEGISLATÍVNE POŽIADAVKY NA PROTIPOŽIARNU BEZPEČNOSŤ STAVIEB 14
2.1.1 Reakcia stavebných výrobkov na oheň 15
2.1.1.1 Triedy reakcie na oheň 15
2.1.1.2 Doplnková klasifikácia 18
2.1.1.3 Potrebné skúšky 20
2.1.1.4 Prechodné obdobie 21
2.1.2 Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií 23
2.1.2.1 Požiadavky na konštrukčné prvky a celky stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti 25
2.2 ZÁKLADNÉ LEGISLATÍVNE POŽIADAVKY NA HYGIENU A OCHRANU ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. 29
2.3 ZÁKLADNÉ LEGISLATÍVNE POŽIADAVKY NA ENERGETICKÚ ÚSPORNOSŤ A OCHRANU TEPLA STAVBY. 31
2.3.1 Požiadavky na obvodové plášte z hľadiska tepelnej ochrany budov a spotreby energie 32
2.4 ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY 42
2.4.1 Požiadavky na zatepľovacie systémy z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti 42
2.4.2 Druhy zatepľovacích systémov 45
2.4.3 Základné časti zatepľovacích systémov 47
2.4.4 Prečo je teda výhodné zatepliť 51
3.0 CIEĽ PRÁCE 53
4.0 METODIKA PRÁCE 54
4.1 METODIKA PRE POSÚDENIE NÁVRHOV Z HĽADISKA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY 54
4.2 METODIKA NáVRHU Z HĽADISKA TEPELNEJ OCHRANY STAVBY A SPOTREBY ENERGIE 58
4.2.1 Materiálové a konštrukčné riešenie kontaktného zatepľovacieho systému 59
5.0 NÁVRH A POSÚDENIE ZATEPLENIA STAVBY Z HĽADISKA OCHRANY TEPLA A OCHRANY PRED POŽIARMI 62
5.1 POPIS RIEŠENIA POSUDZOVANEJ STAVBY Z HĽADISKA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI 62
5.1.1 Stavebné riešenie stavby 62
5.1.2 Konštrukčné riešenie stavby 62
5.1.3 Členenie stavby na požiarne úseky 63
5.1.4 Určenie požiarneho rizika a stupňa protipožiarnej bezpečnosti 63
5.1.5 Určenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií RD 64
5.1.6 Úniková cesta 64
5.2 NÁVRH A POSÚDENIE JEDNOTLIVÝCH VARIANT ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV Z HĽADISKA STAVEBNEJ TEPELNEJ TECHNIKY PODĽA STN 73 0540-3. 64
5.2.1 Určenie podmienok pre výpočet tepelnotechnických požiadaviek podľa platnej normy STN 73 0540-3. 64
5.2.2 Posúdenie tepelnotechnických vlastností pôvodnej konštrukcie steny a stropu. 65
5.2.3 Návrh a posúdenie prvej varianty alternatívneho zatepľovacieho systému obvodovej steny na báze expandovaného fasádneho polystyrénu. 72
5.2.4 Návrh a posúdenie druhej varianty alternatívneho zatepľovacieho systému obvodovej steny na báze minerálnej vlny NOBASIL. 77
5.2.5 Návrh a posúdenie varianty alternatívneho zatepľovacieho systému stropu na báze minerálnej vlny NOBASIL. 82
6.0 VYHODNOTENIE A POROVNANIE VÝSLEDKOV 86
6.1 POROVNANIE NAVRHOVANÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV Z HĽADISKA TEPELNOTECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ 86
6.2 POROVNANIE NAVRHOVANÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV Z HĽADISKA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI 87
6.3 VPLYV NAVRHOVANÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV NA ENERGETICKÚ ÚSPORNOSŤ A EKONOMICKÚ VÝHODNOSŤ. 88
6.4 VÝBER NAJVHODNEJŠEJ VARIANTY ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE. 90
7.0 DISKUSIA 92
8.0 ZÁVER 93
9.0 POUŽITÁ LITERATÚRA 94
10.0 RESUME 97

Autor: Michal Vacula

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora ďalej šíriť a publikovať.

Páčil sa vám článok?

áno: 250     nie: 246

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby