preskočiť na hlavný obsah

Modernizácia vodojemu na Kolibe

/up/images/featured/images/vodojem_koliba_bratislava_0.png

Vodohospodárske stavby boli, sú aj budú súčasťou nášho života, preto je nevyhnutné zohľadňovať ich funkcie. Tak ako administratívne, bytové a občianske stavby prešli svojím architektonickým vývojom, aj architektúra a technická úroveň vodohospodárskych stavieb prešla svojou vývojovou fázou. Každá fáza zanechávala na týchto stavbách určité charakteristické znaky. Aj vodojem na Brečtanovej sa podarilo rozšíriť a zmodernizovať tak, aby naďalej spĺňal nielen súčasné technické ale aj estetické požiadavky.

Už od svojich začiatkov Bratislavská vodáreň kládla veľký dôraz na architektonické stvárnenie všetkých svojich stavieb. Takéto stavby svojím typickým tvarom, materiálovým riešením a priestorovo-kompozičným usporiadaním vhodne zapadali do prostredia a výzoru krajiny. Po dlhšom období skromnejšej a strohej architektúry chce Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) opäť vyzdvihnúť význam architektúry na svojich vodohospodárskych stavbách. Z tohto dôvodu sa spoločnosť snažila prehodnotiť všetky svoje nové, ale aj zrekonštruované stavby z hľadiska architektonického riešenia. Modernizácia objektu vodojemu na bratislavskej Kolibe je jedným z prvých projektov, kde sa kládol veľký dôraz nielen na technické riešenie stavby, ale aj jej optimálne zakomponovanie do okolitého prostredia.

Urbanistické a technické riešenie

Areál vodojemu na Brečtanovej ulici sa nachádza vo významnej prírodno-rekreačnej lokalite Koliba. S rastom bytovej výstavby v tejto lokalite sa zvýšila aj potreba pitnej vody. Kvôli zvýšenému počtu odberateľov, bolo potrebné zväčšiť pôvodný objem vodojemu.

Modernizácia vodojemu sa musela realizovať počas prevádzky pôvodného vodojemu, aby sa zásobovanie obyvateľstva vodou neprerušilo. Preto BVS pristúpila k netradičnému riešeniu výstavby, a to pristavením nových nádrží nepravidelných tvarov a rozmerov tak, aby priestorové usporiadanie novej a starej časti vodojemu vytváralo jeden kompaktný stavebno-technický celok.

Vodojem Koliba I slúži pre oblasť od približne 300 do 350 metrov nad morom. Jeho pôvodná akumulácia bola 1 005 m3 a výškové umiestnenie 313,50 / 308,50 m n. m. Z čerpacej stanice pri tomto vodojeme je voda prečerpávaná do vodojemu Koliba II s objemom 330 + 250 m3 a výškovým osadením 378,60 / 374,40 m n. m., ktorý bol vybudovaný pre potreby filmových ateliérov. Celkový stav zásobovania Koliby nebol uspokojivý. Pre II., III. a V. tlakové pásmo neboli akumulačné objemy vybudované vôbec a akumulácia IV. tlakového pásma bola nedostatočná.

Konštrukčné a materiálové riešenie

Nový vodojem, pozostávajúci z dvoch komôr, je umiestnený vo veľmi obmedzenom priestore okolo kruhového vodojemu, medzi obytným domom, Brečtanovou ulicou a novou komunikáciou Jedenástej ulice. Výškovo je vodojem osadený tak ako vodojem Koliba I. Pôvodne jednokomorový vodojem, bol rozšírený o dve komory. Z hľadiska statického pôsobenia pozostáva z dvoch dilatačných celkov. Celý objekt je železobetónový s hrúbkou základovej dosky a obvodových stien 500 mm, strop má trámový s doskou hr. 250 a trámami 400 / 600 mm na stĺpoch 400 / 400 mm. Objekt je dvojpodlažný so železobetónovým schodiskom a plochou strechou. Spojovacia chodba so vstupmi do komôr je prekrytá tiež plochou strechou a má železobetónové múry hrúbky 200 mm. Armatúrová časť má murované obvodové steny hrúbky 450 mm z tehál Porotherm.

Obvodové múry čerpacej stanice a nadzemnej časti vodojemu sú obložené obkladovým kameňom. Reklamný pilier na čerpacej stanici je obložený fasádnym obkladovým systémom „Alucobond“.

Okolo celého areálu vodojemu je nové oplotenie z priehľadných plotových dielcov systému AXIS od firmy BC Torsion. Plotové panely sú osadené v stĺpikoch systému AXIS v osových vzdialenostiach 2,53 m. Stĺpiky sú ukotvené do betónového základu šírky 250 mm, hĺbky min. 800 mm pod úrovňou rastlého terénu a výšky min. 150 mm nad úrovňou terénu. Celková výška oplotenia je cca 2,2 m nad úrovňou terénu. Vo svahovitom teréne boli stĺpiky osadené do betónového základu ustupujúceho rádovo v násobkoch 100 mm z dôvodu osádzania plotových dielcov. Veľkosť oka plotového panela je 50 x 100 mm. Z juhovýchodnej a severnej strany boli stĺpiky odsadené na jestvujúci oporný múr. Brány a vráta sú taktiež zo systému AXIS.

Výsledkom tohto riešenia je moderný stavebno-technický objekt, ktorý má okrem prevádzkovo-úžitkových vlastností aj svoju architektonickú hodnotu. Svojím tvarom a členením úplne využíva plochu existujúceho pozemku a jeho morfologicko-výškové členenie. Vhodná materiálová skladba a jednoduchá tvarová kompozícia vytvárajú ucelené architektonické dielo, ktoré vhodne zapadá do priestorového usporiadania okolitej krajiny.

V spolupráci
s Ing. Milanom Kollárom
pripravila Martina Trnkusová
Foto: APROX Invest, spol. s r. o.Slovo autora

Stavba areálu vodojemu na Brečtanovej ulici vytvára rozhranie medzi každodenným ruchom mesta a prírodno-rekreačnou lokalitou Koliby. Preto bola zo strany investora vznesená prioritná požiadavka vytvorenia diela, ktoré by čo najviac umocňovalo harmóniu medzi stavbou a jej okolím. S touto požiadavkou sa na náš architektonický ateliér obrátil investor v dosť pokročilej etape výstavby. V tomto čase bolo už dosť zložité až nemožné robiť výrazné tvarové a stavebné zmeny. Po vstupných obhliadkach, bolo našou snahou vytvoriť návrh, ktorý by čo najviac akceptoval a využíval už zrealizovaný stav. Hlavnou prioritou bolo docieliť vyváženosť jednoduchého tvaru a materiálového riešenia.

Obvodové steny vodojemu a čerpacia stanica sú obložené obkladovým kameňom VASPO, ktorý je lepený na predsadenú stenu vytvorenú z debniacich tvárnic DT20. Medzi tieto dve samostatné stenové konštrukcie bola vkladaná tepelná izolácia, extrudovaný polystyrén hrúbky 120 mm. Prekrytie konštrukcií nad úrovňou strechy bolo realizované z atypických prefabrikovaných krycích platní, ktoré sa pri betonáži prichytili na existujúce konštrukcie bodovými zvarmi. Váha jedného kusa atypického prefabrikátu sa pohybovala od 145 - 180 kg. Celkový počet týchto atypických krycích dosiek bol 167. Na tieto dosky sa upevnilo nerezové zábradlie. Stropná ŽB doska vodojemu vytvorila vhodný podklad pre realizáciu vegetačnej plochej strechy, ktorá bola konštrukčne a technicky riešená zo zástupcami spoločnosti SIKA Slovensko. Záverečná povrchová úprava strechy bola rozdelená do dvoch etáp. V prvej etape bola plocha strechy pokrytá trávnatým drnom, v druhej etape bola postupne dopæňaná vzrastlou kríkovou zeleňou. Spádovanie strechy je jedným smerom, východ -západ do zadnej časti areálu vodojemu.

Hlavný architektonický prvok, predsadený portál, je vytvorený z oceľových uzavretých profilov, prichytených k obvodovej konštrukcii čerpacej stanice. Oceľová konštrukcia je obalená obkladovými doskami FUNDER MAX. Areál je ohradený systémovým oplotením BC Torsion typ AXIS SR. Netradičné exteriérové riešenie celej stavby je príkladom, ako možno vhodne aplikovať nové technológie a materiály pri navrhovaní stavieb podobného charakteru.

Táto stavba predstavuje súlad medzi novými materiálovými trendmi v stavebníctve a vodárenskými stavbami, na ktoré do dnešnej doby neboli kladené takmer žiadne architektonické nároky. Veríme, že sa nám podarilo vytvoriť hodnotné kompozično-architektonické dielo, ktoré svojím nenásilným objemovo-materiálovým riešením vhodne zapadá do okolitého prostredia tak renomovanej lokality akou je Koliba.

Ing. Milan Kollár, APROX Invest, spol. s r. o.


Lokalita: Bratislava, Koliba, Brečtanová ulica
Architektonické riešenie: Ing. Milan Kollár, APROX Invest, spol. s r. o.
Hlavný projektant: HYDROTEAM, spol. s r. o.
Hlavný zhotoviteľ: COMBIN Banská Štiavnica, s. r. o.
Stavebník: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Investičné náklady: 69,3 mil. Sk
Stavebné náklady: 69 mil. Sk
Lehota výstavby: 02/2006 - 10/2007

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 277     nie: 371

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby