preskočiť na hlavný obsah

Moderná nábrežná mestská štvrť Eurovea

Eurovea

Hlavná cena Stavba roka 2010 Cena verejnosti

Popis stavebného diela

Nová moderná nábrežná mestská štvrť EUROVEA, ktorá vyrástla v srdci Bratislavy veľkoryso a sofistikovane posúva hranice existujúceho historického centra mesta až k Dunaju. Tento veľkorysý investičný zámer v plnom rozsahu využil doposiaľ nevyužité výhody dunajského nábrežia pre mesto Bratislavu. EUROVEA sa tak stáva destináciou, ktorá ponúka pulzujúce a v strednej Európe neopakovateľné prostredie pre nákupy a zábavu. Sústreďuje to najlepšie zo súčasného dizajnu a architektúry, s rešpektom k historickému a kultúrnemu charakteru mesta. Predstavuje kvalitné architektonické, urbanistické, stavebnokonštrukčné a technické riešenie, prostredníctvom tohto zrealizovaného investičného zámeru.

Urbanistické riešenie

Zámerom architektov bolo zachovať tvar blokovej zástavby v mierke typickej pre centrum Bratislavy a vytvoriť novú časť mestského centra živú 24 hodín denne. Vhodná kombinácia funkcií jednotlivých priestorov (byty, obchody, kancelárie, zábava, voľný čas) nevytvára iba nové obchodné centrum, ale plnohodnotnú mestskú štvrť. Prirodzeným centrom je námestie pred budovou Slovenského národného divadla, ktoré je z východnej a západnej strany lemované objektmi EUROVEA. Týmto bol daný základ kultúrnospoločenského centra v priestore medzi mostom Apollo a Starým mostom. Predmetný priestor je súčasťou jedného z najperspektívnejších disponibilných území pre rozvoj celomestských a nadmestských funkcií na nábreží Dunaja. V jeho dotyku sa nachádzajú aj ďalšie významné rozvojové zóny ako je zóna Chalupkova, s predpokladmi reštrukturalizácie prístavu, rozvojová zóna centra mesta na petržalskej strane, na protiľahlom brehu Dunaja. EUROVEA sa postupne včleňuje do vnútorného mestského organizmu, pričom sú zoptimalizované aj jej dopravné väzby na základnú dopravnú kostru mesta. Územie je dostupné všetkými prostriedkami mestskej hromadnej dopravy. Poloha na nábreží Dunaja je potenciálom pre sprístupnenie územia lodnou dopravou. Časť zóny, orientovanej od divadla smerom k mostu Apollo, má väzby na nové rozvojové zóny na oboch brehoch Dunaja a bude súčasťou „bratislavskej mestskej štruktúry s výškovými objektmi". Táto časť bude dopovedaná v II. etape výstavby EUROVEA.

Architektonické riešenie

Tektonika a organizácia navrhnutej štruktúry zástavby rešpektuje stavebné čiary, vymedzujúce bulvár Pribinova, nábrežie a požadovanú výškovú hladinu objektov. Reflektuje na súčasnú priľahlú štruktúru Starého Mesta a výškové zónovanie nadväzuje na kompaktnú zástavbu centra mesta. Kompozičný princíp zachovania priehľadu z Pribinovej na Šafárikovo námestie a Bratislavský hrad, ako aj kontinuálny priebeh nábrežnej promenády sú plne rešpektované. Silueta a výškové zónovanie graduje v smere k mostu Apollo. EUROVEA je atraktívnym miestom pre peších, poskytujúcim rôznorodé priestory pre prácu, bývanie, nákup, relaxáciu a zábavu, v prostredí na brehu rieky v zeleni, pri vode i na spoločensky rušnej ulici, v priestoroch otvorených v slnečných dňoch a prekrytých pre prípad nepriazne počasia, miestom dostupným autom, s možnosťou ľahkého zaparkovania. V zóne vznikajú dva charakteristicky diferencované lineárne priestory, prepojené v polohe centrálneho námestia a v osiach priečnych peších, zastrešených komunikácií.

•    Centrálne námestie  jeho zámerom je vytvoriť priestor, ktorý by mal slúžiť na zhromažďovanie veľkého počtu ľudí pri rôznych spoločenských udalostiach. Možnosť zapojenia predpolia divadla a nábrežného amfiteátra do organizmu kultúrneho námestia zväčšuje jeho priestorový potenciál a variabilnosť využitia. Centrálnym a organizujúcim prvkom je tu vodná plocha  fontána  tvoriaca zároveň svetlík nad lobby nákupnej galérie v 1. PP.

Stavebno-technické a konštrukčné riešenie

•    Obchodná pasáž prechádza diagonálne celou zónou. Zastrešenie je vyriešené ľahkou kovovou konštrukciou so sklenenými výplňami, s možnosťou otvárania v závislosti od ročnej doby a konkrétnych podmienok.

•    Obytná funkcia je sústredená od 2. NP v 4 objektoch na nábrežnej strane. Budova A je stavebne v priamom napojení na administratívny objekt. Budovy B, C a D sú koncipované na pôdoryse v tvare U s vnútroblokovým nádvorím s parkovou úpravou na úrovni 3. NP. Administratívne objekty ponúkajú od 3. NP kancelárske veľkopriestory bez členenia priečkami, obvodový plášť je zasklený s maximálnym prestupom svetla do objektov.

•    Administratívne priestory sú zahrnuté na 3. - 8. NP troch objektov nástupného priestoru s dominantou eliptického tvaru. Ide o veľkopriestorové kancelárie s panoramatickým výhľadom na historické centrum mesta a rieku Dunaj, ktoré spĺňajú tie najnáročnejšie svetové štandardy. Súčasťou zóny je aj päťhviezdičkový hotel Sheraton. Konštrukčným systémom je monolitický železobetónový skelet so stužujúcimi vertikálnymi jadrami a stenami, súvislými od základov až po strechu. Stĺpy sú pravouhlé a kruhové s rozmermi v závislosti od zaťaženia, v osovom rastri 8,1 x 8,1 m. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria ploché dosky hrúbky od 200 do 450 cm zo železobetónu s miestnymi spevneniami prievlakmi a plošnými spevneniami v miestach napojenia nosníkov. Jednotlivé sekcie sú vzájomne od seba oddelené dielcovými škárami, ktoré pomocou čapov priečnej sily nedovoľujú žiaden zvislý k sebe smerujúci pohyb stavebných dielcov. Tri zo siedmich mostov pasáže sú vyhotovené železobetónovým spojením, ostatné sú oceľovej konštrukcie. Základy stavby sú zabezpečené proti vztlaku s prihliadnutím na hydrogeologické a geologické podmienky daného územia.

•    Obvodový plášť jednotlivých objektov to sú celosklenené hliníkové konštrukcie, hliníkové okná ako výplne otvorov, sendvičové panely, zateplené omietnuté železobetónové/ murované steny, a v neposlednom rade hliníkové plechové obklady a obklady z prírodného kameňa.

•    Najatraktívnejšou konštrukciou objektu je zastrešenie nákupnej pasáže, ktorej zhotoviteľom je firma MERO. Tvorí ho ľahká oceľovo-sklená konštrukcia voľného geometrického tvaru, adaptovaná na priebeh železobetónových nosných konštrukcií.

Foto: Gisela Erlacher

Vyjadrenie poroty

- Hlavná cena Stavba roka 2010 bola udelená odbornou porotou stavebnému dielu:
za celospoločenský prínos realizovaného investičného zámeru ako nového nábrežného centra Bratislavy za urbanisticko-architektonické riešenie citlivého začlenenia do organizmu mesta,
- za znovuzrodenie nábrežnej promenády,
- za kvalitné stavebno-konštrukčné a technické riešenie,
- za vysokú kvalitu stavebnej realizácie zhotoviteľmi,
- za decentné zvládnutie protipovodňovej ochrany.

Dodávatelia

Buderus Vykurovacia technika spol. s r.o. dodala do celého projektu: osem kotolní so spoločným výkonom 14 240 kW, pre štyri úplne rovnaké kotolne umiestnené v suterénnych priestoroch bytových častí. V každej je dvojica - kondenzačný oceľový kotol Logano plus SB615-310 a nízkoteplotný liatinový kotol Logano GE315-200. Ďalšie dve kotolne umiestnené na streche, kondenzačný oceľový kotol Logano plus SB735-1200 a nízkoteplotný oceľový kotol Logano SE735-1400. Každá z dvoch strešných kotolní pre administratívne komplexy je vybavená dvomi nízkoteplotnými oceľovými kotlami Logano SE735-1750.

Spoločnosť Colt International s. r. o. navrhla a dodala systém odvetrávania podzemných garáží a komerčných priestorov. V garážach je odvod dymu a tepla aj systém pre denné vetranie priestoru. Bol použitý systém indukčných radiálnych ventilátorov Colt Cyclo-ne a podávacích ventilátorov Colt Jetstream umiestnenými pod stropom. V komerčných priestoroch sa riešilo delenie požiarnych úsekov pomocou požiarnych roliet a uzáverov ako aj oddelenie koncesionárskych priestorov od priestoru mall-u. Na toto riešenie boli použité pohyblivé dymové rolety Colt Smokemaster SM5, ktoré boli použité aj v priestoroch kina.

Fasády a okná na administratívnych budovách SO06 a SO08 boli zrealizované z hliníkových systémov od spoločnosti HUECK

Spoločnosť SCHUCO International KG, organizačná zložka Slovensko pre tento komplex dodala hliníkové konštrukcie - okenné konštrukcie Schúco AWS 75.SI a AWS 75.BS.HI na väčšine bytových jednotiek bytových domov A, B, C, D. V parteroch bytových domov a pent-housoch sú použité stípikovo-priečnikové pred-sadené steny Schúco FW 50+ so vsádzanými okennými a dvernými prvkami. Dverné konštrukcie vstupu (aj panikové) nákupnej pasáže sú realizované z dverných systémov Royal S 70.HI, osvedčeného dverného systému s vysokou zaťažiteľnosťou. Kancelárska čast komplexu, spolu so strešným svetlíkom nákupnej pasáže boli realizované mimo systémov spoločnosti Schúco. Okrajovo boli na niektorých bytových domoch realizované protipožiarne pevné zasklenia Schúco Firestop II EI 30 a Firestop II EI 60, teda s odolnosťou 30 a 60 minút.

Spoločnosť PRORECO s. r. o. zrealizovala betónové monolitické konštrukcie 74 500 m2, aplikovala vyrovnávaciu cementovú samoni-velačnú stierku 13 700 m2 a pružný garážový systém 28 280 m2.

Spoločnosť MAPEI SK, s. r. o., zástupca talianskej firmy MAPEI na Slovensku, dodala na komplex materiál na úpravu podláh a na lepenie podlahových krytín. V priestoroch kina boli použité špeciálne nátery Topcem aTopcem Pronto, disperzný penetračný náter Primer G a následné finálne vyrovnanie podkladu bolo realizované samonivelačnými stierkami Planolit 315 a Ultraplan Maxi. OSB dosky v hoteli Sheraton boli lepené lepidlom Ultrabond P990 1K.

Na novostavbe EUROVEA boli použité inštalačné systémy a podtlakové odvodnenie strechy Geberit Pluvia od spoločnosti Gebe-rit Slovensko s. r. o.

Na tejto stavbe boli použité materiály -zvuková izolácia vnútorných priečok -ISOVER Akusto, cca 1 500 m3 a technické izolácie - Ventilam ML3, cca 800 m3 od firmy Saint - Gobain Construction divízia ISOVER.

Pri výstavbe objektu boli použité debniace systémy spoločnosti Doka Slovakia, Debnia-ca technika s. r. o., ktorá na túto stavbu dodala stenový debniaci systém Framax Xlife, ručný debniaci systém Frami, stropný debniaci systém Dokaflex, skladacie plošiny K a podperný systém Staxo 100.

Spoločnosť FORBE s. r. o. zrealizovala komplexnú dodávku uzáverov v priestoroch multikín. Boli použité uzávery v drevenom, oceľovom aj hliníkovom vyhotovení s požiadavkami na požiarnu odolnosť, vzduchovú nepriezvučnosť a aj odolnosť proti vlámaniu. Špecialitou boli dvojkrídlové zvukoizolačné dvere s parametrom vzduchovej nepriezvuč-nosti od 30 do 37 dB vkonštrukčnom vyhotovení W450 a W520 a premietacie okná so špeciálnymi sklami s priepustnosťou svetla 90 %, ktoré boli navrhnuté, odskúšané a vyrobené špeciálne pre tento projekt.

Lokalita: Bratislava, Pribinova ul.
Architektonické riešenie: Ing. arch. Marek Varga, Ing. arch. Miroslav Vrábel, Ing. arch. Branislav Kaliský. BOSE INTERNATIONAL PLANING & ARCHITECTURE, Michel Desvigne
Hlavný projektant: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.. Združenie EUROVEA, ZIPP/PORR SK
Hlavný zhotovitel': ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Združenie EUROVEA, ZIPP/PORR SK
Stavebník: BALLYMORE EUROVEA, a. s.
Investičné náklady s DPH: 450,00 mil. €
Stavebné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Lehota výstavby:02/2006 - 01/2010

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 190     nie: 239

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby