preskočiť na hlavný obsah

Kvartalna analyza slovenskeho stavebnictva 08/2010

/up/images/featured/images/analyza_0.jpg

Ďalšia fáza krízy v slovenskom stavebníctve: konsolidácia trhu

Väčšina riaditeľov slovenských stavebných spoločností predpovedá pokles slovenského stavebníctva na rok 2010 (malo  by klesnúť o 7 percent). Firmy zhoršujú predpovede vývoja svojich tržieb (očakávajú pokles o 7,3 percenta), navyše návrat k rastu neočakávajú ani v roku 2011. Priemerné vyťaženie kapacít stavebných spoločností sa stále pohybuje na nízkej úrovni (70 percent). Kľúčovým problémom je nedostatočný dopyt, ktorý obmedzuje takmer všetky stavebné spoločnosti. Takmer tri zo štyroch spoločností potvrdzujú, že majú menej zákaziek ako pred rokom. Hlavnou prioritou na ďalších 12 mesiacov je zvýšenie efektivity fungovania spoločností. Značný podiel stredných a malých spoločností bude hľadať strategického partnera pre svoje podnikanie. Tieto závery vyplývajú z výsledkov Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva 08/2010, ktorú pripravila spoločnosť CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou KPMG Slovensko, Ipsos Tambor, Považská cementáreň a.s. a stavebného veľtrhu ForArch 2010.

Slovenské stavebníctvo ďalej pokračuje v poklese, neočakávame zlepšenie skôr ako v druhej polovici budúceho roka. Dovtedy tento sektor prejde viditeľnými zmenami, čo sa prejaví jednak akvizíciami niektorých hráčov na trhu, ale aj krachom niektorých stavebných spoločností. Oba tieto trendy sú už dnes na trhu celkom zreteľné.
Ľuboš Vančo, Managing Partner, KPMG na Slovensku

Hlavné zistenia Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva 08/2010:

Väčšina riaditeľov stavebných spoločností očakáva pokles slovenského stavebníctva v roku 2010, optimizmus rýchlo mizne aj pre rok 2011

•    Pokles slovenského stavebníctva v roku 2010 očakáva 67 percent respondentov (nárast z 59 percent v máji), vážený priemer očakávaní všetkých riaditeľov stavebných spoločností poukazuje na pokles stavebníctva o 7,0 percent (porov. výsledky výskumu: 7,1 % v máji; 3,2 vo februári).

•    Z pohľadu veľkostí stavebných spoločností väčší pokles stavebníctva predpovedajú predstavitelia veľkých stavebných spoločností (90 % respondentov, priemer segmentu poukazuje na pokles o 8,6 percenta). V segmente stredných/malých stavebných firiem pokles predpovedá 62 percent respondentov, vážený priemer tohto segmentu vypovedá o znížení výkonu stavebníctva o 6,9 percenta.

•    Z pohľadu stavebného zamerania najdramatickejšie vidia situáciu riaditelia spoločností z inžinierskeho staviteľstva (82 percent respondentov; priemer segmentu poukazuje až na pokles o 9,6 percenta). Ide o pokračovanie negatívneho trendu, ešte v máji tieto spoločnosti očakávali pokles stavebníctva o 7,8 percenta, vo februári  o 4,7 percenta.

•    Optimizmus klesá aj vo výhľade na rok 2011. Ešte vo februári tohto roku spoločnosti predpovedali na rok 2011 rast slovenského stavebníctva o 5,9 percenta. V máji znížili tieto optimistické vyhliadky na 3,8-percentný rast a aktuálne závery rozhovorov s riaditeľmi firiem poukazujú na minimálny rast slovenského stavebníctva v budúcom roku, a to len o 1,2 percenta.

Vyhliadky stavebníctva podľa názoru manažérov stavebných podnikov do ďalších období roku 2010 nie sú optimistické. Nepriaznivé očakávania sú hlavne vo vývoji zamestnanosti, keď viaceré firmy realizujúce najmä inžinierske stavby avizujú výrazné znižovanie počtu zamestnancov v priebehu 2. polroka 2010 z dôvodu spomalenia výstavby diaľnic a všeobecne nízkeho dopytu po stavebných prácach aj v ostatných oblastiach stavebnej výroby.

Dagmar Blahová, Vedúca oddelenia stavebníctva, konjunktúry, vedy a techniky, Štatistický úrad SR

Tržby stavebných spoločností poklesnú v roku 2010 viac, ako sa čakalo, rast nepríde ani v budúcom roku

•    Aktuálne údaje hovoria o očakávanom celoročnom poklese tržieb stavebných spoločností o 7,3 percenta (v máji spoločnosti rátali s 5,2-percentným poklesom, vo februári dokonca len s 0,3-percentným znížením svojich celoročných tržieb v roku 2010).
•    Z pohľadu veľkosti najkritickejšie vidia situáciu predstavitelia stredných/malých stavebných firiem. Priemer celého segmentu poukazuje na pokles tržieb o 7,6 percenta. Predpovede vývoja tržieb v roku 2010 z pohľadu stavebného zamerania poukazujú na ďalšie zhoršovanie predovšetkým v segmente pozemného staviteľstva. Vážený priemer očakávaní poukazuje na pokles tržieb až o 8,1 percenta (5,9 percenta v máji; 0,1 percenta vo februári).

•    Na rok 2011 očakáva rast svojich tržieb približne polovica respondentov (52 percent), čo je viditeľné zhoršenie oproti výsledkom z mája (73 percent). Priemer odpovedí všetkých riaditeľov stavebných spoločností poukazuje na očakávaný nulový rast tržieb v roku 2011 (0,0 %), čo je citeľné zhoršenie oproti predpovediam z mája (rast o 4,1 %).

Sebadôvera stavebných spoločností sa príliš nezlepšuje, stále len jedna z troch spoločností verí, že sa jej bude dariť lepšie ako konkurencii

•    Aktuálne verí v lepšie výkony svojej spoločnosti oproti konkurencii rámcovo stále len jedna z troch stavebných spoločností (36 percent, v máji 33 percent, vo februári 53 percent respondentov).

•    Z uhla pohľadu jednotlivých segmentov nie sú badateľné významnejšie rozdiely, najmenej si veria predovšetkým stavebné spoločnosti zaoberajúce sa inžinierskym staviteľstvom. Lepšiemu vývoju svojej firmy oproti konkurencii verí len 28 percent vedúcich predstaviteľov týchto spoločností.

•    Rovnako vo výhľade na rok 2011 situácia nie je oveľa optimistickejšia, zlepšeniu svojej pozície oproti konkurencii verí približne polovica respondentov (53 percent).

Vyťaženie kapacít stavebných spoločností zaznamenalo len minimálne zlepšenie oproti máju, zákaziek rýchlo ubúda

•    Výsledky najnovšieho výskumu poukazujú na minimálny nárast vo vyťaženosti kapacít stavebných spoločností v porovnaní s výsledkami výskumu z mája 2010 (aktuálne vyťaženie kapacít sa v priemere pohybuje na 70 percentách).

•    Priemerný počet mesiacov, na ktoré majú do budúcna stavebné spoločnosti zazmluvnené svoje zákazky, od výskumu realizovaného v máji poklesol (z 5,7 mesiaca na 5,4 mesiaca).

•    Aktuálne takmer tri zo štyroch stavebných spoločností (71 %) uvádzajú, že majú menej zákaziek ako pred dvanástimi mesiacmi (61 % v máji, 43 % vo februári).

•    Z hľadiska veľkosti respondentov, najväčší podiel spoločností uvádzajúcich, že majú zákaziek menej ako pred rokom, je v segmente veľkých stavebných spoločností, a to 79 percent.

•    42 percent stavebných spoločností plánuje zmeniť spôsoby získavania svojich zákaziek.

Najväčším problémom, s ktorým musia stavebné spoločnosti aktuálne bojovať, je nedostatočný dopyt, tiež rastie konkurenčný boj

•    Všetky stavebné spoločnosti uvádzajú, že sú limitované vo svojom raste.

•    Kľúčové problémy sú: nedostatočný dopyt (nárast oproti máju), byrokracia (pokles oproti máju)  a tvrdý konkurenčný boj o zákazky (nárast oproti máju).

•    Najväčšie problémy s nedostatočným dopytom uvádzajú veľké stavebné spoločnosti.

•    Za obmedzenia s najmenším negatívnym dopadom na výsledky stavebných spoločností sú považované: nedostatok skúsenej pracovnej sily, vplyv počasia, vysoké náklady na materiál a pracovnú silu.

•    Spoločnosti z pozemného staviteľstva uvádzajú ako najväčšie obmedzenie svojho podnikania byrokraciu (požiadavky štátu), s nepatrným odstupom tiež potvrdzujú nedostatočný dopyt. Ide tiež o segment, ktorý má aktuálne najväčšie problémy s financovaním a získavaním finančných prostriedkov.

V minulom roku sa naplno prejavil útlm zákaziek v segmente pozemného staviteľstva financovaných zo súkromných zdrojov. Naša spoločnosť zameraná prioritne na realizáciu občianskych a bytových komplexov pocítila tento vývoj v poklese plánovaných výkonov. Ani v roku 2010 nepociťujeme zmenu a vnímame nedostatočný dopyt po stavebných prácach v tomto segmente. V oblasti zákaziek financovaných z verejných zdrojov je dopyt taktiež nedostatočný, čo spôsobuje hlavne slabé čerpanie z operačných programov financovaných prostredníctvom štrukturálnych fondov a kohézneho fondu.

Vladimír Kríž, Obchodný riaditeľ, Metrostav SK a.s.

Kľúčová priorita stavebných spoločností na ďalších 12 mesiacov: pokračovanie vo zvyšovaní efektivity svojho fungovania. Významný podiel firiem bude intenzívne hľadať strategického partnera

•    Kľúčovou prioritou je zvýšenie efektivity fungovania stavebných spoločností.

•    Ďalšími oblasťami, ktoré stavebné spoločnosti hodnotia vysoko, sú optimalizácia nákupných procesov (veľmi mierny pokles oproti máju), skvalitnenie výberu dodávateľov (mierny pokles oproti máju), optimalizácia financovania (citeľný pokles v porovnaní s májom).

•    Z hľadiska vývoja v jednotlivých segmentoch, pre veľké stavebné spoločnosti je kľúčovou prioritou, ktorá dosahuje najvyššie hodnoty v tomto segmente, zvýšenie efektivity svojho fungovania (8,4 bodu z 10 max). Ide o najvyššie hodnotenie, ktoré bolo zatiaľ v krajinách Visegrádskej štvorky udelené.

•    Stredné/malé firmy sa chcú tiež zamerať na zvýšenie efektivity svojho fungovania. Najnovšie údaje poukazujú na rozbiehajúcu sa vlnu konsolidácie trhu. Až 73 % spoločností uvádza, že získanie strategického partnera pre podnikanie je ich prioritou na ďalších 12 mesiacov. Táto oblasť dokonca získala vyššiu prioritu ako kategórie zvyšovania efektivity (je ale nutné dodať, že pri menšom podiele firiem).

•    Spoločnosti zaoberajúce sa pozemným staviteľstvom sa budú primárne sústreďovať na zvýšenie efektivity svojho fungovania (96 percent; 6,5 bodu). S rovnakou intenzitou sa budú tiež venovať získavaniu strategického partnera pre svoje podnikanie (70 percent; 6,5 bodu).

•    Kľúčovou prioritou pre inžinierske staviteľstvo je zvýšiť efektivitu svojho fungovania. Rovnako ako pri predchádzajúcom výskume, aj teraz túto prioritu potvrdzujú všetci opýtaní riaditelia stavebných spoločností v tomto segmente (100 %). Výrazne poklesol už aj tak nízky záujem o akvizíciu inej spoločnosti (z 3,7 bodu v máji na 2,9 bodu aktuálne).

V povolebnom období dochádza na Slovensku k prehodnoteniu priorít a stratégie ďalšieho vývoja dopravnej infraštruktúry. Jej rozvoj závisí od efektivity a množstva finančných prostriedkov zo zdrojov EU, národných zdrojov a využitia zdrojov starobného dôchodkového sporenia a taktiež kprehodnoteniu PPP- projektov súčasných i budúcich. V dôsledku vyostrovania konkurenčného boja bude nevyhnutnosťou zvýšenie efektivity fungovania stavebných spoločností spolu so zkvalitněním rizikového manažmentu.

Vlastislav Šlajs, STRABAG s.r.o.

Predpokladám, že v pomerne krátkom čase dôjde k selekcii stavebných spoločností. Vyselektujú sa tie,  ktoré sú schopné, ale hlavne  pripravené reagovať na meniace sa podmienky na slovenskom stavebnom trhu a na druhej strane tie,  ktoré  extenzívne rástli alebo len úspešne obchodovali v predchádzajúcom období. Aj keď to bude určite bolestivý proces, verím, že bude prínosom pre slovenské stavebníctvo.

Juraj Dačišin, Obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva, EUROVIA SK, a.s.

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva 08/2010 je založená na štruktúrovaných telefonických rozhovoroch s vybranou vzorkou 100 stavebných spoločností podnikajúcich na Slovensku. Rozhovory prebehli na začiatku augusta 2010.

Okrem štandardnej analýzy tento výskum ponúka detailné informácie o postojoch hlavných segmentov slovenského stavebníctva podľa dvojrozmernej segmentácie vzoriek (t. j. z hľadiska veľkosti stavebných spoločností a z hľadiska stavebného zamerania účastníkov). Segmenty sú rozdelené na veľké a stredné/malé spoločnosti. Z druhého pohľadu sú potom rozdelené na segmenty zaoberajúce sa pozemným alebo inžinierskym staviteľstvom.

,,Hlavným cieľom všetkých spracovaných štúdií CEEC Research je poskytnúť predovšetkým využiteľné a plne porovnateľné analýzy stavebníctva krajín strednej a východnej Európy. Tieto analýzy pomáhajú firmám v ich raste a získavaní nových zákaziek. Tiež im umožňujú lepšie prispôsobiť svoju stratégiu aktuálnej situácii na danom trhu. Svojim širokým rozsahom a počtom užívateľov je tento výskum najväčším v celom regióne strednej a východnej Európy,“ hovorí Jiří Vacek, riaditeľ spoločnosti CEEC Research. 

zdroj: ­CEEC Research­

Páčil sa vám článok?

áno: 250     nie: 261

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby