preskočiť na hlavný obsah

Konštrukčné systémy pre rodinný dom

hrubá stavba

Voľba a výber konštrukčného systému stavby nie je jednoduchá záležitosť, pretože sa s istotou dá povedať, že optimálny systém neexistuje. Výber finálneho riešenia je aj pre odborníka často kompromisom všetkých plusov a mínusov, pričom často môžu rozhodovať praktické skúsenosti s daným typom stavby.

Stavebníci, súčasní i budúci, majú informácie o stavbách nízkoenergetických a pasívnych domov a spravidla sú stotožnení s myšlienkou, že si taký domček postavia a budú do konca svojho života počítať, koľko ušetrili za energiu. Následne si ale kúpia katalógový projekt, v ktorom sú uvedené tri alternatívy pre murovanie vertikálnych stien. Pýtajú sa známych, (ktorí už domy postavili a každý z nich si nevie vynachváliť svoj "materiál"), čo si vybrať. Aké sú kritériá výberu?

Na začiatku stavby každého domu treba rozhodnúť medzi klasickým alebo montovaným systémom. Oba majú svoje výhody - technické i finančné. Klasické stavby nemôžu predbehnúť montované časom výstavby, no na druhej strane prácnejšie riešenie poskytuje architektovi viac priestoru na vytvorenie vášho originálu. V neposlednej miere si treba porovnať návratnosť investície do toho alebo onoho riešenia v danej lokalite na trhu nehnuteľností v konkrétnych podmienkach.

Výhody masívnych stien:
- dlhšia životnosť oproti montovaným stavbám, spravidla 80 až 100 rokov,
- výborné akumulačné schopnosti (výhody v zime i lete, nižšie alebo nulové náklady na chladenie).

Nevýhody masívnych stien:
- dlhší spôsob výstavby, spôsobený vyššou prácnosťou,
- väčšia závislosť stavebných prác od počasia,
- veľký podiel viazanej vlhkosti v murive, a to nielen počas výstavby,
- doba potrebná na vykúrenie stavby je dlhšia a je spôsobená akumuláciou muriva,
- väčšia hrúbka stien má za následok menšiu úžitkovú plochu domu.

Výhody montovaných stien:
- prefabrikácia dielov skracuje čas výstavby, prevažujú suché procesy,
- väčšia úžitková plocha domu,
- kvôli nižšej akumulácii tepla rýchly nábeh teploty v interiéri pri vykurovaní.

Nevýhody montovaných stien:
- horšie akustické vlastnosti,
- nízka objemová hmotnosť konštrukcie má za následok nižšiu akumuláciu tepla a rýchle vychladnutie interiéru v zime, v lete zase značný vzostup vnútornej teploty, a tým zvýšené nároky na chladenie,
- náročnejšie riešenie detailov z hľadiska vzduchotesnosti stavby, obzvlášť v stykoch vodorovných a zvislých konštrukcií.

Ako si vybrať

Slovenský stavebný trh je relatívne malý, ale poskytuje širokú a v zásade dostatočnú škálu konštrukčných materiálov od rôznych výrobcov. Možno konštatovať, že pri dodržaní technologických predpisov a použití príslušných doplnkových materiálov (malty, lepidlá a pod.) všetky spĺňajú požiadavky na stavebné normy platné v súčasnosti. Táto formulácia je ale nedostatočná ako odpoveď na otázku, či ten alebo onen materiál je najvýhodnejší práve pre váš dom alebo je vyhovujúci pre nízkoenergetický či pasívny štandard. Na základe praktických skúseností možno tento problém analyzovať v rôznych rovinách - statickej, stavebno-fyzikálnej, finančnej a sčasti aj remeselnej.

Obvodové a vnútorné nosné steny sú súčasťou nosného systému. Návrh konštrukčnej sústavy vychádza z architektonicko-typologického riešenia architekta a zaťaženia pôsobiaceho na danú sústavu. Projekt nosného a konštrukčného systému rodinného domu treba zveriť do rúk projektanta - statika, ktorý zabezpečí spoľahlivosť statického riešenia.

V návrhu musí byť zahrnutá bezpečnosť, použiteľnosť, trvanlivosť a zároveň hospodárnosť konštrukčného systému ako celku. Každá tvarovka má svoju pevnostnú charakteristiku uvedenú v prospekte - pevnosť v tlaku v Mpa, ktorá spolu s pevnostnou charakteristikou malty dáva pevnostnú charakteristiku steny. Je len na odborníkovi, aby príslušnú pevnosť porovnal s rozponmi stien, voľbou montovaného stropu alebo železobetónovej dosky a rozhodol.

Optimálna obvodová stena klasického domu kumuluje v jednej konštrukčnej hrúbke tri základné funkcie - nosnú, tepelnoizolačnú a akumulačnú. Bežné riešenia obvodových stien môžu mať dobré vlastnosti z hľadiska nosnosti a tepelnoizolačných schopností, ale s nízkou akumuláciou tepla; alebo majú výborné akumulačné schopnosti, no s nedostatočnými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktoré nespĺňajú kritériá pre nízkoenergetický či pasívny štandard.

Teplotechnika

Výber materiálov na samotnú realizáciu konštrukčného systému rodinného domu je do značnej miery podmienený tepelnotechnickými kritériami. Normou záväzné alebo odporúčané požiadavky a kritériá zaručujú požadovaný tepelný stav vnútorného prostredia, eliminujú alebo znižujú na prípustnú mieru kondenzáciu vodných pár v stavebných konštrukciách a zabezpečujú limitovanú spotrebu energie na vykurovanie.

Podľa STN 730540-2 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov požadované vlastnosti stavebných konštrukcií určujú viaceré veličiny:
- tepelný odpor stavebnej konštrukcie - hodnota je odporúčaná,
- súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie,
- vnútorná povrchová teplota konštrukcie,
- množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v stavebnej konštrukcii za rok,
- vzduchová priepustnosť škár a stykov stavebných konštrukcií,
- tepelná prijímavosť podlahovej konštrukcie,
- potreba tepla na vykurovanie,
- tepelná stabilita miestnosti.

Tepelný odpor obvodových stien R m2.K/W predstavuje podiel hrúbky každej vrstvy obvodovej konštrukcie vrátane omietok - d (m a súčiniteľa tepelnej vodivosti W/m.K . Hodnotu R nájdeme v komerčnom katalógu pri každej tvarovke na vyhotovenie obvodových stien. Čím vyššia je výrobcom uvádzaná hodnota R, tým je predpoklad vyhotovenia kvalitnejšej obvodovej konštrukcie po tepelnotechnickej stránke. Porovnaním R hodnôt často zistíme rozdiely niekedy iba na desatinných miestach, čo spravidla svedčí o kvalite tvaroviek po stránke tepelnoizolačnej. Treba však s rezervou brať uvádzané vyššie R hodnoty vo vysušenom stave, ktoré sú na stavbe nereálne.

Normová hodnota R pre novostavby 3,0 m2.K/W je hodnota odporúčaná, ale pre nízkoenergetické a pasívne domy je toto číslo veľmi nízke. Konštrukcie obvodových stien musia byť navrhnuté na hodnoty min. R =3,5 m2.K/W, respektíve R= 7,5 m2.K./W. Takéto hodnoty pri klasických stenách dosiahneme vrstvenou konštrukciou (až na výnimky), kde treba vhodne skombinovať nosnú stenu s tepelným izolantom. Takáto kombinácia musí mať požadovaný tepelný odpor a vhodný vlhkostný režim.

Tepelnoizolačné malty a omietky pomôžu ešte zdvihnúť R hodnotu obvodovej steny, aj keď je na mieste otázka, či je zvýšenie adekvátne vynaloženým finančným prostriedkom. Treba však povedať, že tieto hodnoty sú priamoúmerné aj kvalite a disciplíne murára, od ktorého musíte požadovať dodržanie predpísanej hrúbky murovacej malty podľa technologického predpisu, a to tak, ako je to uvedené v prospekte. V opačnom prípade predpokladané R hodnoty nebudú platiť a peniaze za kvalitu boli zbytočné. To ale ešte neznamená, že steny budú vlhké, s plesňami a podobnými poruchami, ktoré sú spravidla súčtom ďalších naväzujúcich defektov, súvisiacich hlavne s vlhkostnými parametrami obytného prostredia a nevhodnou voľbou materiálov pri dokončovaní stavby.

Akumulácia

Akumulačná schopnosť muriva je prepojená s objemovou hmotnosťou materiálu steny. Ľahké drevené konštrukcie sú bez akumulačnej schopnosti. V takomto prípade musí byť akumulácia tepla vyriešená v iných konštrukciách, napríklad v podlahe alebo v priečkach. Skúste si v dome bez akumulačnej schopnosti postaviť kozub po vzore vášho suseda. Zakúrite a dom budete mať okamžite prekúrený na neúnosnú mieru. Alebo častý príklad nadmerného zatepľovania domu, spolu so zlou orientáciou a veľkosťou okien spôsobí, že síce v lete nepotrebujete klimatizáciu, ale vaša manželka sveter doma neodloží ani v tomto ročnom období.

Zvislé konštrukcie

Vertikálne nosné konštrukcie rodinných domov predstavujú vnútorné a vonkajšie nosné steny. Pri ich stavbe možno použiť rôzne druhy výrobkov - od kusových stavív rozdielnych fyzikálno-mechanických vlastností až po systémy uplatňujúce princíp strateného debnenia, ktoré využívajú vyššie pevnostné charakteristiky železobetónu. Každý výrobok má svoje výhody aj nevýhody a je len na projektantovi, aby na základe charakteru rodinného domu vybral ten najvýhodnejší systém.

Výrobky by mali tvoriť kompaktnú stavebnicu pre hrubú stavbu domu, vrátane prekladov, vencoviek, priečok prípadne i montovaného stropného systému. Ucelený systém je prvým predpokladom na stavbu domu bez tepelných mostov, čo je základ kvality diela na mnoho rokov. Výrobcovia dnes ponúkajú ako súčasť systému aj zodpovedajúce malty a omietkové zmesi. Kombinácia výrobkov rôznej materiálovej bázy je prípustná iba vtedy, ak ich vhodne skombinuje projektant. Žiaľ, prax dokazuje veľmi často úplný opak.

Murovacie materiály, z ktorých sa murujú zvislé konštrukcie, možno rozdeliť do troch skupín:
- tehliarske výrobky keramické,
- ľahké betóny - pórobetón, liaporbetón,
- debniace tvarovky.

Tehliarske výrobky

Keď hovoríme o tehlách, máme zvyčajne na mysli tehlové tvárnice, resp. bloky, ktoré rozmermi a tvarom ani zďaleka nepripomínajú klasickú tehlu. Trh na Slovensku ponúka výrobky od rôznych výrobcov pod značkami Porotherm, Termobrik, Britterm, Poroblok, Heluz, Leyer a iné.

Tehliarske výrobky sa vyrábajú vypaľovaním z čisto prírodných surovín - hliny a ílu. Bloky sú niekoľkonásobne väčšie, čo umožnilo zlepšiť ich tepelnotechnické vlastnosti vytvorením zvislých vzduchových dutín a zároveň vyľahčením samotného tehliarskeho črepu množstvom jemných pórov, ktoré vznikajú vo výrobnom procese vypaľovania po vyhorení rôznych druhov ľahčív pridaných do suroviny.

Vyľahčenie tvarovky má za následok zníženie pevnosti v tlaku, ktorá je ale pre stavbu rodinného domu úplne postačujúca. Úbytok hmotnosti priniesol zároveň pokles tepelnej akumulácie oproti ťažkým masívnym stenám, na strane druhej vzťah medzi tepelným odporom a tepelnou akumuláciou možno hodnotiť ako vyvážený, aj keď porovnávaním hmotností blokov rovnakých rozmerov zistíme medzi jednotlivými výrobcami zaujímavé rozdiely. Spomínaná veľkosť blokov zvyšuje produktivitu práce pri výstavbe, znižuje spotrebu malty, náklady na dopravu na stavenisko i transport na samotnej stavbe.

Tehlový systém dosahuje dobrú stabilitu, zvukovú izoláciu i protipožiarnu odolnosť. Keramická tehla sa veľmi rýchlo zbavuje vlhkosti, čo je predpoklad dlhodobo dobrých tepelnoizolačných vlastností muriva.

Obvodové steny z takýchto tehál majú dobré aj zvukoizolačné vlastnosti (vďaka svojej geometrii a hmotnosti) a v bežných prípadoch nie sú potrebné dodatočné úpravy steny. Z hľadiska požiarnej odolnosti patrí tehlové murivo k najspoľahlivejším konštrukciám. Steny v požadovanom čase požiarnej odolnosti nezvyšujú intenzitu požiaru, pretože obsahujú len nehorľavé látky.

Keramické tvarovky sa vyrábajú v smere dĺžky v násobkoch 125 mm (rozmer polovičky , základná tvarovka má dĺžku 250 mm. Výška tvaroviek sa ustálila na hodnote 238 mm, maltové škáry medzi jednotlivými vrstvami sa robia v hrúbke 12 mm, čo dáva výškový modul 250 mm. Dobrý projekt sa snaží v čo najväčšej miere rešpektovať tieto hodnoty, a to v návrhu dĺžky stien, polohy otvorov, výšok parapetov, prekladov a hlavne svetlej výšky podlažia. Tak sa dá vyhnúť problémom na stavbe v podobe lámania a rezania tvaroviek a aj aplikácii klasických plných pálených tehál v rôznych detailoch (napr. v nadpraží a podobne), čo môže spôsobiť vznik tepelných mostov a prípadných vlhkostných problémov.

Ešte treba spomenúť problém krehkosti keramických tvaroviek. Prisekaním na požadovaný presný rozmer sa tvarovka spravidla úplne znehodnotí, čo zvyšuje náklady.

Muruje sa na bežnú vápenno-cementovú maltu, najlepšie vrecovanú, hustejšej konzistencie a pevnosti 5 Mpa, v prípade potreby i viac - napr. 10 MPa. Náročnejší si môžu vybrať i maltu tepelnoizolačnú pevnosti 5 MPa, ktorá prispeje k zvýšeniu tepelného odporu muriva. Nezabúdajme na správne preväzovanie vertikálnych škár tehál optimálne o polovicu šírky, minimálne ale o 100 mm. Praktická rada: nemurovať denne viac ako štyri rady muriva na seba, pri prerušení murovania prikryť rady tehál na noc provizórnou hydroizoláciou, aby sa dažďová voda nedostala do vertikálnych dutín keramického črepu. Takáto zabudovaná vlhkosť bude vysychať veľmi pomaly a mnoho rokov a podstatne zníži tepelnotechnické parametre obvodovej steny.

Osobitnú zmienku si zaslúži systém presného murovania Porotherm Profi, ktorý využíva presné keramické tvarovky výšky 249 mm a miesto malty sa do ložnej škáry dáva lepidlo v tenkej vrstve (hr. 1 mm). Výsledkom je pevnejšie murivo hrúbky 500 mm s vyšším tepelným odporom, lepšou akumuláciou tepla a s výraznou úsporou lepiacej malty. V suchom stave uvádza výrobca hodnotu R = 3,55 m2.K./W s aplikáciou tepelnoizolačnej omietky hrúbky 30 mm. Je len na škodu, že používanie tohto systému oproti susedným krajinám nie je v praxi zatiaľ také časté, pravdepodobne z finančných dôvodov.

Výrobky z ľahkých betónov

Tvárnice z pórobetónov sa vyrábajú z kremičitého piesku (prípadne popolčeka , spojiva (vápno, cement a prísad (sadrovec . Najznámejšou značkou na Slovensku sú biele tvarovky Ytong, prípadne Porfix. Výrobky majú dobré tepelnoizolačné a tepelnoakumulačné vlastnosti, sú ekologické, zvukoizolačné, mrazuvzdorné a odolné voči požiaru. Steny zvyčajne netreba dodatočne zatepľovať, milióny vzduchových dutiniek zabraňujú stratám energie.

Pri porovnaní s keramikou sa aj pri menších hrúbkach dosiahli vyššie hodnoty tepelného odporu (R = 4,31 m2.K./W - hodnota tepelného odporu pre tvarovku Ytong Lambda). Na porovnanie: Porfix tvarovka na pero a drážku s kapsou má R = 3,13 m2.K./W. Akumulačná schopnosť je oproti keramickým materiálom nižšia, súvisí to s nižšou objemovou hmotnosťou. Väčšia únosnosť tvaroviek P4-500 je daná vyššou objemovou hmotnosťou materiálu, vtedy je ale hodnota tepelného odporu nižšia.

Pórobetónové tvarovky obsahujú vyššiu zabudovanú expedičnú vlhkosť. A ak sa ešte zvýši tým, že murivo počas výstavby nechránime pred atmosferickými zrážkami, pravdepodobnosť vzniku trhlín v omietkach je veľmi vysoká. Omietanie na murivo s vysokou zabudovanou vlhkosťou je veľmi problematické. Proces vysychania a najmä rýchleho vo vykurovaných priestoroch je záležitosť dlhšieho obdobia a často je sprevádzaný trhlinkami.

Výhoda pórobetónových tvaroviek je ich presnosť a nízka hmotnosť. Prvky sa dajú ľahko a presne rezať aj ručnou vídiovou pílou priamo na stavbe, nemusíme tak úzkostlivo strážiť modulové zásady ako pri keramických výrobkoch. Tvárnice sa ľahko vŕtajú a frézujú, čo oceníme pri zhotovovaní inštalácií.

Tvárnice z ľahkých betónov vyrobené z keramického granulátu, napr. liaporu s cementom a vodou, sú na stavebnom trhu známe pod názvom Liatherm. Základnou surovinou je hlina, ktorá sa po úprave granuluje, finálnym výsledkom je keramická granula, ktorá v liaporbetóne plní funkciu kameniva. Vzniknutá betónová zmes má špecifickú vnútornú štruktúru, ktorá je základom tvaroviek murovacieho systému s výbornými tepelnoizolačnými, akustickými a požiarnymi vlastnosťami. Tvarovky sa osadzujú na zámok a malta sa nanáša do vodorovnej škáry. Pri hrúbke steny 365 mm z tvaroviek Liapor SL výrobca udáva pevnosť v tlaku 2 Mpa a tepelný odpor R = 3,7 až 4,4 m2.K./W v závislosti od použitej malty, prípadne s aplikáciou tepelnoizolačnej omietky.

Debniace tvarovky z betónu s organickým plnivom

Systém Durisol predstavuje kompletný systém pre nosnú konštrukciu rodinného domu. Plášť tvaroviek tvorí zmes na báze dreva a cementu a po vymurovaní štyroch radov a pokládke výstuže sa zalievajú betónovou zmesou.

Tvarovky pre obvodové steny majú zo strany exteriéru polystyrénovú vložku hrúbky 50, 80 alebo 135 mm. Na základe údajov výrobcu môžeme dosiahnuť hodnotu tepelného odporu neomietnutej steny až 3,13 m2.K./W.

Základné pravidlo väzby spočíva v tom, aby druhý rad bol uložený tak, že tvarovka bude posunutá o polovicu dĺžky prvého radu. Sieť nosných stĺpikov z výplňového betónu bude plynulo prebiehať od jedného stropu po druhý. Betónová vrstva po zatuhnutí vytvorí masívnu stenu s naozaj výbornými zvukoizolačnými a tepelnoakumulačnými vlastnosťami.

Betónové jadro predstavuje najlepší materiál na akumuláciu tepla. Počas vykurovania sa betón zohreje a s odstupom času uvoľňuje teplo do miestnosti. Steny umožňujú aj difúziu vodnej pary. Systém ponúka primeraný sortiment doplnkových výrobkov vrátane rohových tvaroviek, špaliet a prekladov, dokonca i často žiadaný roletový preklad. Tvárnice po vytvrdnutí betónu zostávajú súčasťou zvislej konštrukcie steny. Nezanedbateľnou výhodou tohto mokrého procesu je suché murovanie s následnou zálievkou, ktorú je možné realizovať aj pri teplotách do - 5oC.

Velox systém nie je síce reprezentantom stien z klasických tvaroviek, ale je to po mnohých stránkach výhodný variant výstavby nosného systému rodinného domu. Vo svojej podstate ide o stratené debnenie z cementotrieskových dosiek hrúbky 35 mm, ktoré je pre obvodové steny doplnené o tepelný izolant z penového polystyrénu hr. 100 mm. Priamo na stavbe sa s pomocou špeciálnych spôn spojí do systému a vytvorí sa debnenie, ktoré sa podľa projektu vystuží a zaleje betónom. Ťažké betónové jadro hr. 150 mm dáva stenám pevnosť a dobré akumulačné i zvukoizolačné vlastnosti. Výrobca udáva hodnotu tepelného odporu pre takúto sendvičovú konštrukciu R = 3,2 m2.K./W, resp. 4,39 až 6,82 m2.K./W s aplikáciou dosky WS-EPS-plus.

Hlavnými výhodami systému Velox sú jednoduchosť a rýchlosť výstavby, čo sa premieta aj do finančnej oblasti.

Debniace tvarovky z expandovaného polystyrénu

Základným prvkom tohto systému sú stenové debniace tvarovky vyrobené z expandovaného polystyrénu - napríklad systémy Tatramat 2000 alebo ISORAST, ktorý využíva stavebné tvárnice z tvrdeného Neoporu.

Systém Tatramat 2000 má tvárnice hrúbky 250 mm, kde statickú funkciu plní betónové jadro s výstužou, ktorá sa do tvaroviek vkladá podľa kladačského plánu. Bežnou súčasťou systémov sú doplnkové prvky ako koncové, oblúkové, prekladové i vyrovnávajúce tvarovky. Nezanedbateľnou výhodou je možnosť výstavby pri nižších teplotách v zimnom období. Tvarovka a hydratačné teplo betónu zabránia zmrznutiu betónu a spravidla sa nevyžaduje následné náročné zimné ošetrovanie. V prípade systému Tatramat 2000 dosiahneme bez dodatočného zateplenia hodnotu R = 3,68 m2.K./W, pri následnom zateplení izolantom hrúbky 70 mm výrobca udáva hodnotu R = 6,42 m2.K./W.

Systém ISORAST má do detailu prepracovaný kompletný stavebný program z moderného Neoporu, ktorého základ tvoria tvárnice hrúbky 180 až 430 mm, čomu zodpovedajú hodnoty R od 3,45 až 8,25 m2.K./W.

Neopor predstavuje novú generáciu expandovaného polystyrénu s nižšou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti, čo znamená, že pri rovnakých hrúbkach získavame o 15 až 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti obvodovej steny. Steny tvárnice sú spojené neoporovými a oceľovými priečkami, železobetónové jadro spoľahlivo plní statickú funkciu. Steny sa následne povrchovo upravujú podľa želania architekta alebo investora primeranou technológiou.

Stavebný systém MEDMAX ponúka na výber klasické tvarovky MED z expandovaného polystyrénu rozmerov 1200 x 250 x 250 mm s hrúbkou steny 50 mm, porovnateľné s vyššie uvedenými systémami. Druhá generácia systému MEDMAX predstavuje systém dvoch stenoviek dĺžky 1200 mm, výšky 250 mm a s hrúbkou 50, 100, 150 alebo 200 mm. Ich kombináciou vzniká stena hrúbky 350, 400 alebo 450 mm. Stenovky z expandovaného polystyrénu alebo Neoporu sa jednoducho spájajú plastovými spojkami, spony umožňujú aplikovať rôzne kombinácie a hrúbky stien od 250 do 450 mm, čo dovoľuje dosiahnuť tepelný odpor až do hodnoty R = 10,3 m2.K./W.

Prefabrikované systémy

Silikátové prefabrikované systémy majú svoje miesto aj v konštrukčných sústavách rodinných domov. Okrem dobrých fyzikálnych vlastností je ich výhodou rýchlosť výstavby. Je na škodu, že sa u nás na stavebnom trhu presadzujú pomalšie v porovnaní napríklad s naším západným susedom.

Ako príklad konštrukčného systému panelového typu možno spomenúť systém HIPS, ktorého základným prvkom je stenový panel OPS 300. Pozostáva z polystyrénového jadra hr. 200 mm a drevocementových dosiek Krupinit hrúbky 50 mm. Takáto doska kumuluje niekoľko funkcií, okrem iného chráni panel pred mechanickým poškodením, vytvára podklad pre omietkový systém alebo prispieva k zlepšeniu akustických parametrov. Nosná časť - rám panelu je na báze dreva. Základný rozmer panelu je 500 x 300 x 2750 mm. Výrobca udáva hodnotu tepelného odporu R = 6,3 m2.K.W-1.

Konštrukcie z dreva

Výstavba drevených domov sa realizuje viacerými spôsobmi: Ako drevená rámová konštrukcia, stenová konštrukcia z priestorových tvaroviek alebo prefabrikovaná stenová konštrukcia z celostenových dielcov na báze lepeného dreva.

Vo všeobecnosti ide o vrstvené konštrukcie zložené z viacerých materiálov, ktoré sú v skladbe zoradené tak, aby tvorili difúzne otvorený alebo difúzne uzavretý konštrukčný systém. Vytvorená montovaná konštrukcia obsahuje množstvo stykov. Ich vzduchotesnosť dosiahneme fóliami, v koncepcii difúzne uzatvorenej konštrukcie aplikáciou parozábrany na vnútornej strane. Pri difúzne otvorenej koncepcii sa na vnútornej strane aplikuje parobrzda, na vonkajšej strane difúzne otvorená poistná hydroizolácia, napríklad pod odvetranou vzduchovou vrstvou dreveného obkladu.

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať utesneniu fólií páskami v jednotlivých detailoch, najmä utesneniu vnútorného plášťa. Zvýšenie tepelného odporu sa dosahuje dodatočnou aplikáciou kontaktného zatepľovacieho systému zo strany exteriéru. Hodnoty tepelného odporu sú vzhľadom na subtílne hrúbky stien značne vysoké, pri kvalitnom zhotovení nie je problém vyhovieť požiadavkám nízkoenergetickej alebo pasívnej výstavby.

Voľba konštrukčného systému stavby najmä v prípade nízkoenergetických alebo pasívnych domov nepredstavuje samostatne riešený problém bez súvislostí. Je len podstatnou súčasťou skladačky "lega", na konci ktorej by mal byť spokojný investor i jeho stavba.

Ing. Erik Jakeš
Snímky: autor a archív redakcie 

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 281     nie: 221

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby