preskočiť na hlavný obsah

Konštrukcie a architektúra z výstavby prefabrikovaných konštrukcií v Čechách

/up/images/featured/images/0-prefabrikovanevystavby.jpg


Záverečnú časť tohoročnej rubriky s názvom „Konštrukcie a architektúra" venujem niekoľkým vybraným konštrukciám postaveným v posledných rokoch v Českej republike, ktoré by mohli zaujať všetkých účastníkov výstavby budov  investorov dodávateľov inžinierov a architektov. Ide najmä o väzníkové halové konštrukcie určené pre priemysel, skladové hospodárstvo či obchodné reťazce, konštrukčnú sústavu Bashallen koncept ako jedinú ucelenú a variabilnú konštrukčnú sústavu v Čechách s možnou dodávkou na kľúč pre výstavbu výrobných, skladovacích, športových a obchodných hál, alebo stropy v prefabrikovaných a hybridných konštrukciách určené pre viacpodlažné budovy obchodných a polyfunkčných centier, ale aj pre výrobné závody.

Väzníkové halové konštrukcie

Na väčšinu halových objektov, určených pre priemysel, skladové hospodárstvo a obchodné reťazce, sa používajú strešné väzníkové konštrukcie. Ich rozmanitosť sa odvíja od veľkosti rozponov, svetlých konštrukčných výšok, úžitkových zaťažení, požiadaviek na vedenie rozvodov, či skladby strešného plášťa. Väzníky a väznice sa navrhujú s mäkkou betonárskou výstužou alebo vopred predpäté pre väčšie rozpony či zaťaženia. Princíp tvarovania a vystužovania s výrazne zníženou výškou železobetónových väzníkov a väzníc v uložení so zostupným úkosom spodnej úrovne stojiny prierezu T sme prvýkrát použili v roku 2003 pri návrhu halového objektu priemyslovej zóny vČiviciach pri Pardubiciach. Klasický väzník s konštantným prierezom nevyhovoval pre zvýšenú koncentráciu vedenia a kríženia technologických rozvodov so situovaním obslužnej lávky v úložných oblastiach väzníkov a väzníc podľa požiadaviek investora (obr. 2). Tento spôsob vedenia rozvodov v strešnom priestore umožňuje operatívnu technologickú inováciu, ktorej cykly sa neustále skracujú. Z ukážok týchto konštrukcií s vhodnými rozponami až do modulu 18/24 m (obr. 1) sú zrejmé ich pozitívne vlastnosti s nasledujúcimi výhodami:
    možnosť voľného vedenia technologických rozvodov v úložných oblastiach;
    jednoduché ukladanie väzníkov pri montáži navlečením na dvojicu tŕňov s ložiskami v stabilnej polohe, kedy ťažisko väzníku sa nachádza pod úrovňou úložného horizontu;
    spôsob vystuženia je vzhľadom na výrobu prehľadný a staticky účinný;
    skladobnosť, tvar, dizajn a styky dielcov výrazne prispievajú k estetickým kvalitám konštrukcie (obr. 3).

Na väčšinu halových objektov, pre priemysel, skladové hospodárstvo a obchodné reťazce, sa používajú strešné väzníkové konštrukcie.

Zatiaľ najdlhší železobetónový väzník tohto typu s dĺžkou 34,2 m sme použili v komplexe výrobného areálu KOVOLIS Hedvikov a. s. v Tŕemošnici, ktorému dominuje jednoloďová ústredná hala so svetlou výškou 11,8 m a dĺžkou 86,4 m (obr. 4). Priečne rámy s rozostupom 7,2 m majú stĺpy komplikovaného tvaru s max. dĺžkou 18,9 m a hmotnosťou 20,6 t. Spodná časť stĺpa má driek 0,4/1,2 m s dvomi otvormi 0,45/1,5 m určenými na vedenie rozvodov. Nad úložnou plochou kolajníc dvoch žeriavov má stĺp zmenšený prierez na 0,4/0,5 m s rozšíreným zhlavím pre uloženie väzníkov a stužidiel. Železobetónové sedlové väzníky, s výškou 2,1 m v hrebeni a 0,6 m v uložení s neposuvnými klbami, majú priaznivý vplyv na roznos horizontálneho zaťaženia od vetra a žeriavov do oboch stĺpov. Tvarovaniu a vystuženiu väzníkov sme venovali veľkú pozornosť. Väzník bol vyrobený z betónu triedy C50/60 s nadvýšením 120 mm, objemom 14,65 m3 a vystuženosťou 260 kg/m3. Dĺžka 34,2 m a hmotnosť 38 t si vyžiadali osobitné opatrenia pri manipulácii, doprave a montáži v zimnom období.

Bashallen koncept je v ČR jedinou ucelenou a variabilnou konštrukčnou sústavou s možnou dodávkou na kľúč.

Bashallen koncept

Pri požiadavkách na veľmi obmedzenú konštrukčnú výšku strešnej konštrukcie je možné použiť vopred predpäté rebrové sedlové panely TT modulovej šírky 2,4 m s extrémne nízkou výškou max. 0,82 m v hrebeni, ktoré boli vo Švédsku vyvinuté pre ucelenú konštrukčnú sústavu Bashallen koncept. Tieto panely nám umožnili navrhnúť konštrukciu pre výstavbu dvoj až trojpodlažnej viacúčelovej haly s administratívnou budovou s predpísanými svetlými výškami podlaží a neprekročiteľnou výškou atiky (obr. 5). Vo vrchnom podlaží boli totiž situované dva navzájom posunuté halové priestory s šírkami 19,8 m, pri ktorých sme pre strešný prekryv použili uvedené panely s výškou len 0,76 m v hrebeni (obr. 6). Bashallen koncept je v ČR jedinou ucelenou a variabilnou konštrukčnou sústavou s možnou dodávkou na kľúč pre výstavbu výrobných, skladovacích, športových a obchodných hál v gesci DYWIDAG PREFA (obr. 7). Jej základ tvoria dva modulové prvky: sedlové TT strešné panely a vonkajšie obvodové nosné vrstvené steny s možnosťou rôznych pohľadových úprav, vytvárania otvorov pre okná, dvere a vráta. Vnútorná svetlá výška môže byť premenná s maximom 8,0 m. Možné je vstavať medziľahlé stropné konštrukcie nad časťami alebo v celej ploche haly. Obvodové panely môžu byť dodávané s povrchovou úpravou grafického betónu aj pre obvodové plášte iných, oceľových alebo železobetónových konštrukcií. Príklad oživenia prostredia priemyselného areálu, nápaditou a jednoduchou úpravou obvodového plášťa, je z výstavby objektu na drvenie odpadov ECOREC Prachovice. Betónový prefabrikovaný obvodový plášť je zostavený z nezateplených predsadených stenových panelov v dvoch variantoch úpravy vonkajšieho povrchu: monotónne hladký s priznaním sivej podstaty betónovej štruktúry alebo s architektonickou úpravou farebných, nepravidelne rozmiestnených štvorcových a obdĺžnikových vlysov s odtieňmi modrej, zelenej a čiernej, v našom prípade farieb firemného loga (obr. 8).

Stropy v prefabrikovaných a hybridných konštrukciách

Stropné konštrukcie pre viacpodlažné budovy obchodných a polyfunkčných centier, ale aj výrobných závodov sa vyznačujú väčšími rozponmi alebo aj vyššími hodnotami premenného úžitkového zaťaženia. Časté je i použitie viacerých druhov stropov s odlišnými úžitkovými vlastnosťami pri jednom objekte. Príkladom je dostavba trojpodlažného spoločenskonákupného centra TESCO v Letňanoch. Pre nepravidelný pôdorys vymedzený plochou 147/110 m bol zvolený modulový raster kruhových stĺpov 16,1 m vjednom smere, zatiaľčo v druhom smere sú rozpony zväčša v rozmedzí 9 až 10,7 m. Druhovosť stropných konštrukcií bola ovplyvnená požadovanými úžitkovými vlastnosťami a nárokmi na väčšie množstvo veľkých otvorov. Výrazný vplyv predstavovala veľkoryso koncipovaná vnútorná eliptická pasáž so šikmou orientáciou. Primárny nosný systém tvoria rámové sústavy s rozostupom 16,1 m. Pre strop nad suterénom, určeným na parkovanie osobných áut, sme použili doskové dutinové vopred predpäté panely PARTEK výšky 400 mm. Pre ďalší strop sme použili vopred predpäté panely TT výšky 710 mm, spriahnuté s betónovou membránou v hrúbke 90 mm, uložené zníženou výškou na spodné príruby rámových priečlí. Tieto panely umožnili vedenia rozvodov medzi rebram i a vytváranie väčších otvorov v ich doskách. V oblastiach s nepravidelným i dispozíciami, s množstvom otvorov rôznych veľkostí a tvarov, s priehľadami v pasáži a pri eskalátoroch, boli použité monolitické dosky hrúbky 500 mm vyľahčené tvarovkami Ubootz recyklovaného plastu (obr. 9). Rovnakým spôsobom bola navrhnutá doska strednej časti eliptického zastrešenia nad 2. NP. Ostatné strešné konštrukcie boli prefabrikované so sedlovými väznicami prierezu T, dimenzované na požadované úžitkové zaťaženie 3,5 kNm 2.

Z uvedeného je zrejmá výhoda hybridných konštrukcií, kde vlastnosti vybraných konštrukčných prvkov najlepšie vyhovujú užívateľským požiadavkám, ale aj výrobným a technologickým postupom výstavby.

Súčasný spôsob, často finančne poddimenzovanej a chaoticky prebiehajúcej výstavby budov s nedostatočnou projektovou prípravou, neposkytuje záruku kvalitnej realizácie.

Doskové panely 500

Obohatením sortimentu vopred predpätých doskových panelov bolo zavedenie ich výroby s výškou 500 mm a vyššími úžitkovými vlastnosťami pre veľkorozponové stropné konštrukcie. Prvýkrát boli v ČR použité pre stropy s modulmi 8,2/16,4 m obchodného centra Outlet Airport Praha v Tuchoméŕiciach v pôdorysnom usporiadaní na ploche 295/188 m (obr. 10). Z dôvodov značného rozsahu dodávky 42 150 m2 týchto panelov bolo v roku 2007 dovezené a inštalované výrobné zariadenie na ich výrobu v Dywidag Prefa a. s. Lysá nad Labem. S výhodou sme tieto panely neskôr použili napríklad pre strop dvojpodlažnej prístavby obchodného domu Hobby Market v Brne  Ivanoviciach s preklenutím požadovaného voľného priestoru medzi stĺpmi s 18 m rozostupom (obr. 11).

Záver

Vhodný návrh konštrukcie by mal mať základ v aktívnej spolupráci architekta so skúseným inžinierom  statikom už od konceptného štádia. Profesionálny prístup v ďalšom návrhovom procese až po vypracovanie realizačnej a výrobnej dokumentácie by mal byť samozrejmosťou. Súčasný hektický spôsob, často finančne poddimenzovanej a chaoticky prebiehajúcej výstavby budov s nedostatočnou projektovou prípravou, neposkytuje záruku kvalitnej realizácie. Napriek tejto skutočnosti sa stavajú aj hodnotné betónové konštrukcie pre architektonicky zaujímavé a užívateľsky akceptovateľné budovy.

Ing. Pavel Čížek,
STATIKA Čížek s. r. o. Foto: archív autora

Ing. Pavel Čížek

Absolvoval Fakultu inžinierskeho staviteľstva ČVUT v Prahe, smer konštrukčnodopravný, v roku 1958. Zaoberá sa navrhovaním betónových konštrukcií. Pôsobil v projektových ústavoch aj výrobných organizáciách v Českej republike aj na Slovensku. Je autorom konštrukčných sústav INTEGRO a PREMO, spolumajiteľom projektovej kancelárie STATIKA Čížek s. r. o. v Pardubiciach a spoluzakladateľom ČBS, ČSSIa ČKAIT.

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Páčil sa vám článok?

áno: 261     nie: 237

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby