preskočiť na hlavný obsah

Katedra stavebných konštrukcií a mostov

/up/images/featured/images/058.png

Vedeckovýskumná činnosť

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa Katedra stavebných konštrukcií a mostov orientuje na výskum skutočného pô­sobenia kovových a betónových stavebných konštrukcií a mostov, ako aj na problémy súvisiace s hodnotením existu­júcich stavebných konštrukcií a mostov. V rámci tohto za­merania sa analyzuje vplyv základných porúch mostných konštrukcií na ich globálne pôsobenie a spoľahlivosť celé­ho systému s cieľom definovať zvyškovú životnosť a stano­viť optimálne intervaly realizácie prehliadok, ako aj určiť najvhodnejší čas pre rehabilitácie a rekonštrukcie mostov v prevádzke. Získané poznatky analýzy skutočného pôsobe­nia stavebných a mostných konštrukcií sa zohľadňujú pri navrhovaní nových konštrukcií s dôrazom na vysoko efek­tívne predpäté a spriahnuté oceľobetónové mostné sústavy.

Oddelenie kovových konštrukcií a mostov sa v rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti venuje témam:

- Spoľahlivosť a skutočné  pôsobenie  existujúcich  sta­vebných konštrukcií a mostov
- Vplyv degradácie materiálov konštrukcií na ich spo­ľahlivú exploatáciu
- Skutočné prevádzkové zaťaženie mostov
- Únavová odolnosť oceľových mostov
- Vybrané problémy nelineárneho pôsobenia spriahnutých prierezov
- Problematika optimálneho návrhu nových spriahnutých oceľobetónových mostov

Spolupráca s praxou

V rámci spolupráce s praxou Katedra stavebných konštrukcií a mostov vykonáva odbornú, posudkovú a poradenskú činnosť v nasledovných oblastiach

- diagnostika stavebných konštrukcií a mostov
- hodnotenie stavebného stavu existujúcich konštrukcií a mostov
- statické prepočty, overovanie spoľahlivosti a stanovovanie zaťažiteľnosti existujúcich  mostov
- overovanie pôsobenia nových ako aj existujúcich mostov formou za-ťažovacích skúšok
- expertízy projektov nových stavebných kon­štrukcií a mostov, ako aj projektov rekon­štrukcií s ohľadom na nové vedecko-technické poznatky a vývojové trendy v mostnom stavi­teľstve
- projekčná činnosť - spracovanie celých pro­jektov alebo častí projektov stavebných ob­jektov, najmä mostov
- vypracovanie koncepcií a metodík najmä oblasti hospo­dárenia s mostnými objektmi, hodnotenia existujúcich mostov a stanovenia ich zaťažiteľnosti
- organizovanie školení a seminárov so zameraním na problematiku hospodárenia s mostnými objektmi a har­monizáciu slovenských technických noriem s Eurokódmi

Laboratória KSKM sú súčasťou Skúšobného laboratória SvF a majú osvedčenie o technickej spôsobilosti vykonávať tieto skúšky:

- statické zaťažovacie skúšky mostov
- stanovenie    pevnosti    betónu    v tlaku Schmidtovými tvrdomermi
- stanovenie pevnosti betónu v tlaku deš­truktívnym spôsobom
- stanovenie obsahu chloridov v betó­ne, karbonatizáciu betónov
- ďalej vykonáva odtrhové skúš­ky, skúšky kameniva, cemen­tov, ocele, odolnosť voči mrazu a skúšky ostatných materiálov

Páčil sa vám článok?

áno: 226     nie: 219

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby