preskočiť na hlavný obsah

Inteligentné administratívne budovy a facility managament

/up/images/featured/images/budovy_0.jpg

„Facility management sa už stal neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania. Aj keď si to príliš neuvedomujeme, sme dennodenne obklopení službami, ktoré riadia facility manažéri. Ich manažérske schopnosti môžu významne podporiť „robotizáciu" budov. Tá nielen podporuje zaistenie optimálneho prostredia, ale významne napomáha pri úsporách energií a minimalizácii dopadu nášho podnikania na životné prostredie. Je len na investoroch, či budú ďalej šetriť na nesprávnom mieste, alebo pripustia automatizáciu prevádzky budov a stavebných diel." Z recenzie Ing. O. Štrupa

Kvalitu pracoviska v administratívnej budove možno definovať ako komfort pracovného prostredia pre jeho užívateľov - pracovníkov organizácie. Nároky na túto požiadavku najviac spĺňajú inteligentné budovy. Integrovaný riadiaci systém, ktorý je v budove inštalovaný, manažuje riadenie inteligentnej budovy z aspektu dodávky energií, znižuje a optimalizuje ich spotrebu. Zabezpečuje optimálnu klímu neprehrievaním pracovného prostredia, resp. eliminuje zbytočné chladenie prostredia, reguluje osvetlenie, vie zabezpečiť optimálnu trasu výťahov pre vertikálny presun pracovníkov. Významnou súčasťou systému je monitorovanie priestorov s cieľom zvýšenia ich bezpečnosti.

Integrované riadiace systémy dokážu s podsystémami - technológiami paralelne komunikovať. Ich úloha je v koordinácii činností technológií s cieľom zabezpečiť ich optimálnu prevádzku tak, aby bol vytvorený požadovaný užívateľský komfort pracovného prostredia, ktoré by malo byť bezpečné, tepelne, zvukovo a vizuálne príjemné. Inteligentné budovy musia zabezpečiť: vysoký komfort pracovného prostredia pre užívateľov - pracovníkov organizácie, bezpečnosť, pružnú reakciu na vonkajšie a vnútorné podmienky a minimalizá-ciu prevádzkových nákladov.

Inteligentná budova pomocou „umelej inteligencie" dokáže pružne reagovať na zmenu vonkajších a vnútorných podmienok. V rámci požiadaviek na tepelnú pohodu pracovného prostredia koordinuje energiu na vykurovanie, chladenie, ako i systém ovládania žalúzií. Ich vytiahnutím v zasklených priestoroch budovy počas zimného obdobia sa priestory prirodzeným skleníkovým efektom prehrejú, v lete naopak zatiah-nutím žalúzií sa priestor zbytočne neprehrieva. Šetrí sa tým dodávka energie nielen na vykurovanie, ako i na chladenie priestoru. Úsporu elektrickej energie umožňuje integrovaný riadiaci systém riadením, napr. dynamickým osvetlením, sledujúcim pohyb pracovníka, alebo osvetlením reagujúcim na zmeny prirodzeného svetla v priestore budovy, zmenou priehľadnosti okien, zaclonením žalúziami. Na integrované riadiace systémy sú napojené technické a technologické zariadenia ako: vykurovanie, chladenie, vetranie, osvetlenie, žalúzie, rolety, výťahy a zabezpečovacie zariadenia. Ich bezporuchový chod v inteligentnej budove je podmienený nielen vysokým stupňom informačných a komunikačných technológií, ale i kvalitnou technickou správou.

Inteligentné budovy si vyžadujú inteligentné riadenie

Tak ako integrovaný systém riadenia umožňuje pružne reagovať na meniace sa podmienky prostredia, tak efektívne by malo byť aj spravovanie systému. Kslovu sa dostáva facility management, ako efektívna forma technickej správy, ktorej súčasťou je spravovanie systému. Jeho úlohou je v rámci technickej správy zabezpečovať bezporuchovú prevádzku a údržbu technických a technologických zariadení. V zmysle európskej normy STN EN 15221-1 Facility management je technická správa súčasťou technickej infraštruktúry. V rámci technickej správy podľa normy „požiadavky klienta na technické vybavenie budovy (technickú infraštruktúru) sa uspokojujú službami, ktoré zabezpečujú príjemnú klímu, svetlo/tieň, elektrický prúd, vodu a plyn". Medzi tieto služby patrí: správa energií a médií, prevádzka a údržba technickej infraštruktúry (TZB) a svetelné hospodárstvo.

Vrámci technickej správy musí facili-ty manažér, tak ako pri bežnej budove, dodržiavať preventívnu údržbu technických a technologických zariadení, nariadenia a predpisy, týkajúce sa revízie týchto zariadení. Jej cieľom je zaistenie nižšej poruchovosti, dlhšej životnosti a kvalitnej funkčnosti technických, technologických zariadení. V rámci riadenia údržby je potrebné plánovanie údržby, ako rozpis pravidelnej preventívnej údržby v pravidelných časových intervaloch. Súčasťou technickej správy musí byť aj detekcia porúch a zabezpečenie včasného privolania pracovníkov údržby tak, aby sa pri vzniknutej poruche zamedzilo následným škodám, a iné. Facility management vytvára pracovníkom požadované pracovné prostredie prostredníctvom: monitoringu technických a technologických zariadení, prijímania požiadaviek na služby, napr. prostredníctvom help desku alebo servisnej linky, zberu dát, hodnotenia výkonu a hodnotenia splnenia požiadaviek užívateľov - pracovníkov organizácie.

V čom spočíva rozdiel medzi technickou správou bežnej budovy a technickou správou inteligentnej budovy? Je to predovšetkým zefektívnenie práce facility manažérov podmienené integrovaným riadiacim systémom, ktorý je nastavený podľa požiadaviek užívateľa budovy. Inteligentná budova sa aktívne prispôsobuje okolitým podmienkam, s cieľom vytvoriť komfort pracovného prostredia, ale vždy je to podľa nastavených parametrov. Integrovaný riadiaci systém umožňuje korekciu nastavených parametrov pracovného prostredia pracovníkom podľa jeho subjektívnych pocitov.

Okrem primárnej riadiacej a monitorovacej funkcie zariadení, s cieľom ich efektívnej prevádzky, profylaktiky a údržby v prípade poruchy, umožňuje integrovaný riadiaci systém aj budovanie nadstavbových funkcií, pružne reagujúcich na zmenené požiadavky užívateľov - pracovníkov.

Úloha facility manažéra

Jeho úlohou je evidovať požiadavky pracovníkov na pracovné prostredie areagovať na ne čo najefektívnejšie. Konkrétne, napr. v jednej z prvých inteligentných budov na Slovensku v Národnej banke Slovenska (NBS) si pracovníci vedia regulovať teplotu pracoviska v rozpätí ± 3°C od centrálne nastaveného štandardu teploty. Problémom tejto inteligentnej budovy bol, podľa slov vedúceho oddelenia služieb NBS p. Stryhala, prestup tepla v miestnostiach pod átriom, kde rozpätie individuálneho nastavenia teploty bolo nedostačujúce. Problematika nastavenia teploty bola riešená použitím softvérov. Inteligentná budova umožňuje riešenia individuálnym prístupom a nastavením softvérových úprav v centrálnom riadiacom systéme.

Facility manažér je garantom kvalitnej a bezporuchovej prevádzky inteligentnej administratívnej budovy. Pre dosiahnutie bezproblémového nábehu a fungovania jej prevádzky je žiadúce, aby facility manažér bol jedným z účastníkov pri tvorbe inteligentnej administratívnej budovy  vo fáze jej projektovania.

Akú úlohu má facility manažér v prípravnej fáze investičného procesu  vo fáze projektovania? Pre investora/developera facility manažér predstavuje odborníka, ktorý vie identifikovať apredvídať prevádzkové rizikové faktory. Môže pozitívne ovplyvňovať proces tvorby inteligentnej budovy z hľadiska prevádzky budovy, energetickej náročnosti riešení, umiestnenia a spôsobu vedenia a ovládania budúcich technológií, rozvodov. O miere „inteligencie" budovy rozhoduje investor/developer, vrámci svojho limitu financií, projektanti technológií a programátori riadiaceho integrovaného systému. „Umelá inteligencia" administratívnych budov by mala byť pri projektovaní nastavená tak, aby zodpovedala požiadavkám budúcich užívateľov budovy na pracovné prostredie. Kým náklady na technické atechnologické zariadenia tvorili pred 30 rokmi najviac 1/5 rozpočtových nákladov, v súčasnosti to môže byť až 50 %. Preto je dôležité, aby boli navrhnuté také sofistikované zariadenia, ktoré budú počas prevádzky budovy v plnej miere využité a projekt budovy nepredražia.

Cieľom spolupráce investora/develpera, projektanta a facility manažéra by malo byť vytvorenie inteligentnej administratívnej budovy vysokou úžitkovou hodnotou, poskytujúcou pracovné prostredie s maximálnym komfortom za akceptovateľné investičné a prevádzkové náklady.

Inteligentné administratívne budovy v plnej miere poskytujú požadovaný komfort pracoviska, ktorý je dôležitou zložkou efektívneho fungovania organizácie. Tento komfort je jedným z podmieňujúcich faktorov zvýšenia úspešnosti aefektívnosti pracovného procesu, čo je predpokladom vytvárania vyššej pridanej hodnoty v organizácii. Nemenej významným faktorom je aspekt nákladov prevádzky energetickej administratívnej budovy. V porovnaní s prevádzkovými nákladmi na budovu s bežným riadením technológií sú náklady na prevádzku v inteligentných budovách optimalizáciou chodu technických a technologických zariadení pomocou integrovaného riadiaceho systému z aspektu úspory energií nižšie. Ďalším významným faktorom je menší počet pracovníkov technickej správy, vyžaduje sa však ich vysoká odborná úroveň. Z materiálového hľadiska úsporné využívanie technických a technologických zariadení predlžuje ich životnosť, znižuje náklady na ich údržbu, resp. predstavuje úsporu investičných nákladov na ich nákup. Úspora prevádzkových nákladov, v porovnaní s budovami s bežným riadením, dosahuje v závislosti od „inteligencie" budovy od 15 do 50 % nákladov. Akokoľvek nastavené optimálne fungujúce technické a technologické zariadenia, inštalované v inteligentných budovách sa nezaobídu bez ľudského faktora. Bezporuchový chod inteligentnej budovy je podmienený kvalitnou správou. Implementáciou facility managementu v technickej správe inteligentných budov možno dosiahnuť efektívne splnenie požiadaviek užívateľa budovy na tepelnú a svetelnú pohodu prostredia, zabezpečujúceho pohodlie ajeho komfort i bezpečnosť prostredia.

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej výskumnej úlohy VEGA 1/0813/08 Uplatnenie metódy facility managementu pri modelovaní nákladov údržby a opráv stavebného objektu

Doc. Ing. Viera Somorová, PhD.,
SvF STU v Bratislave
Recenzent: Ing. Ondrej Štrup Hein colsuiting, s. r. o. (CZ) Foto: B. Golejová
Literatúra:
[1]Mikulová, Z.: Inteligentný dom -luxus alebo ekonomické riešenie. In: AT&P journal 3/2005
[2]Štrup, O.: Spolupráce s architekty zpohledu facility manažera, In: Facility management news, 2/2004
[3]web.tuke

Páčil sa vám článok?

áno: 202     nie: 230

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby