preskočiť na hlavný obsah

Inštalácie a rozvody

/up/images/featured/images/Instalacie_a_rozvody_0.png

Ešte pred začiatkom prác na projekte sa treba oboznámiť s podmienkami stavby. Po celkovom "vyhodnotení" domu sa dá vyprojektovať systém rozvodov, ktorý bude rovnako výhodný z hľadiska ceny materiálu ako aj z hľadiska rýchlosti a ceny montáže pri dodržaní noriem a správnych technologických postupov.

V každom prípade sa odporúča zveriť spracovanie návrhu alebo projektu kvalifikovanej osobe, ktorá pri rešpektovaní požiadaviek majiteľa a technických kritérií zvolí tú najvhodnejšiu sústavu rozvodov, armatúr, zariadení a regulačnej techniky. Každý dom je iný a rozdielne predpoklady vyžadujú nielen individuálne poradenstvo, ale aj projekt a realizáciu.

Rozvody sa zakresľujú do zjednodušených výkresov stavebného objektu bez kótovania. Do pôdorysu sa zakresľujú v pohľade z hora, vodorovným rezom sa zobrazujú iba zvislé potrubia, ktoré sa prenášajú do vyššieho podlažia. Výkresy sa spracovávajú osobitne pre jednotlivé profesie. Pri jednoduchších stavbách sa pôdorysy dajú vypracovať spoločne pre viaceré profesie (kanalizácia, vodovod, plynovod). Výkresy projektu musia jednoznačne určiť funkčné vlastnosti rozvodov, ich polohu, tvar, rozmery, typ, umiestnenie vykurovacích telies či zariaďovacích predmetov a strojového vybavenia ako aj vzájomné vzťahy jednotlivých zariadení voči budove.

Rozvod plynu

Zásady projektovania a všeobecné technické podmienky súvisiace s realizáciou a prevádzkou domových rozvodov plynu stanovuje technické pravidlo TPP 704 01 Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách. Plynové spotrebiče môžu byť inštalované v priestoroch, ktoré vyhovujú platným normám a predpisom, predovšetkým STN EN 1775 v náväznosti na STN 38 6441, resp. STN 07 0703. Pri návrhu plynovej prípojky sa vychádza z STN EN 1775 a TPP 704 01 (STN 38 6441), resp. STN 07 0703. Inštalačný materiál rozvodov, odberné zariadenia a ich inštalácia musia vyhovovať požiadavkám normy a realizáciu musia vykonávať osoby na túto prácu školené.

Po určení miesta napojenia objektu na uličný plynovod by sa malo u dodávateľa plynu dohodnúť miesto osadenia regulačného zariadenia a plynomeru. Tieto zariadenia sú majetkom dodávateľa. Domový plynovod rozvádza plyn k spotrebičom s pretlakom do 5 kPa. Začína hlavným uzáverom plynu a končí uzávermi pred spotrebičmi.

Vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie zariadení sa plyn väčšinou pripája priamo na plynovú armatúru. Pripojenie spotrebičov môže byť pevné alebo pružné. Výhodné je pripojenie s flexibilnou hadicou, pretože uľahčuje montáž, prístup a zabraňuje prípadnému preneseniu pnutia plynovodu na plynovú armatúru. Pred každým plynovým spotrebičom v tej istej miestnosti by sa mal inštalovať uzáver. Vzdialenosť od spotrebiča môže byť max. 1,5 m. Pred plynové armatúry sa odporúča osadiť aj odlučovač nečistôt.

Domový plynovod

Pozostáva z ležatého rozvodu, stúpacích potrubí, odbočky k plynomerom a rozvodov k spotrebičom. Všetky rovné potrubia, rúrky a tvarovky musia mať hladký povrch bez nerovností, čo platí aj pre styky a spoje jednotlivých potrubí. Plynové potrubie sa nesmie viesť cez komínové prieduchy, vo výťahových a vetracích šachtách, cez povaly a v podlahách, v miestach s teplotou nad 35 °C a pod pevne zabudovanými zariaďovacími predmetmi napr. vaňou. Stúpacie potrubie nesmie byť v obytných miestnostiach. Ohrievače musia byť inštalované v súlade s STN 06 1008 (Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla). Pri inštalácii ohrievača je nutné dbať na normou stanovené bezpečnostné vzdialenosti od materiálov z horľavých hmôt. Táto vzdialenosť závisí od stupňa horľavosti konkrétnej hmoty (norma STN 73 0823). Tlaková skúška potrubia vnútorného plynovodu sa vykonáva podľa STN 38 6441.

Na rozvod plynu sa používajú najčastejšie oceľové rúrky - závitové a bezšvové so zváranými spojmi a guľové uzávery. Závitové rúrky spájané pomocou fitingov sa používajú len do DN 50 a rúrky prírubové len na pripojovanie armatúr, plynomerov a spotrebičov. Použitie medených rúrok pri navrhovaní a realizácii domových rozvodov plynu nepatrí medzi bežné technologické postupy.

Vykurovacie potrubné systémy

V rámci posúdenia tepelnotechnických parametrov stavebnej konštrukcie sa zistí, či dom spĺňa požiadavky STN 73 0540. Projektant vypočíta tepelné straty v zmysle STN 06 0210 a ročnú spotrebu tepla podľa STN 38 3350. Podľa lokality alebo vlastných požiadaviek a možností si zvolíme palivovú základňu (tuhé, kvapalné alebo plynné palivo či elektrickú energiu). Od tohto rozhodnutia potom závisí voľba zdroja tepla, správnej vykurovacej sústavy, potrubných rozvodov, armatúr, regulačnej techniky a filtrov (samočistiace filtre zachytia nečistoty z verejnej siete pri vstupe do systému vody, kúrenia alebo prípravy TÚV). Kotol alebo ohrievač musí byť inštalovaný v súlade s STN 06 1008 Požiarna bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla. Hlavne dbáme na normou stanovené bezpečnostné vzdialenosti od predmetov z horľavých hmôt, ktoré závisia od stupňa horľavosti konkrétneho materiálu.

Rozvody a regulácia

Najčastejšie druhy materiálov, ktoré sa používajú na potrubný rozvod vykurovacích systémov sú oceľové závitové bezšvové rúry, ďalej plastové a medené. Nenahraditeľnými prvkami vykurovacej sústavy sú vykurovacie armatúry, ktoré slúžia na správne hydraulické nastavenie vykurovacej sústavy, jej používanie a vyregulovanie, čiže zabezpečujú spoľahlivú funkciu a prevádzku celého systému.

Úlohou regulácie je zabezpečiť spoľahlivú a podľa možnosti automatickú prevádzku vykurovania. Najčastejšie používané regulačné zariadenia predstavujú radiátorové ventily s termostatickými hlavicami, priestorové termostaty a ekvitermické regulátory.

Termostatické ventily šetria energiu a náklady, pretože každý priestor sa môže temperovať podľa potreby a využitia. Montujú sa na vykurovacie telesá, ktoré potom odovzdávajú len toľko tepla, koľko je potrebné. Dnes vyrábané termostatické ventily snímajú zmenu priestorovej teploty a automaticky regulujú prívod vody do vykurovacieho telesa. Najčastejšie majú na otočnej rukoväti vyznačené čísla, ktoré zodpovedajú určitým teplotám (napr. číslo 3 označuje 20 °C). Ich použitie je veľmi jednoduché. Termostatické ventily môžu mať aj úspornú zarážku, ktorou sa dá nastaviť najvyššia teplota v miestnosti.

Regulačné ventily predstavujú vysoko kvalitnú, pružnú a zároveň programovateľnú reguláciu. Umožňujú zohľadniť všetky tepelné zisky v miestnosti (napr. vplyv slnečného žiarenia cez okná, zvýšený počet osôb v miestnosti, prevádzku elektrických spotrebičov), ďalej nižšie teploty v noci a rôzne teploty v rôznych miestnostiach, ako aj neprítomnosť človeka a iné vplyvy...

Termostatické hlavice sú určené na automatickú reguláciu teploty v miestnosti. Zariadenie riadi teplotu otváraním alebo zatváraním ventilu. Hlavica obsahuje náplň, ktorá sa so zvyšujúcou teplotou v miestnosti rozťahuje, následkom toho zatvára radiátorový ventil a škrtí prísun teplej vody. Niektoré hlavice majú aj špeciálne vlastnosti napr. detskú poistku (kombináciou čísel je možné zablokovať tlačidlá) alebo funkciu "otvorené okno" (pri poklese teploty o 1,5 °C sa ventil uzavrie, ak teplota v miestnosti nestúpne ani po 45 minútach, ventil sa otvorí, ale priestor nevykuruje, ale len temperuje).

Termostaty patria do skupiny kvantitatívnej regulácie, pri ktorej meníme skokom množstvo dodávanej energie alebo teplonosnej látky.

Mechanické termostaty predstavujú najjednoduchšiu formu automatickej regulácie priestorovej teploty. Môžu svojím výstupom plne otvárať alebo uzatvárať prívod média alebo zapínať či vypínať zdroj vykurovania (kotly všetkých druhov, čerpadlá, termoelektrické pohony).

Digitálny priestorový termostat je určený na zabezpečovanie automatickej regulácie teploty vykurovacích systémov (najčastejšie ovláda kotol, cirkulačné čerpadlo alebo ventil).

Povrchový dotykový príložný termostat sa používa na snímanie teploty v potrubiach a zabezpečuje hornú a spodnú hranicu teploty kvôli ochrane systému.

Ekvitermická regulácia je príkladom kvalitatívnej regulácie, pretože na základe okamžitej vonkajšej teploty upravuje teplotu vody vo vykurovacom zariadení. Senzor, umiestnený vo vonkajšom prostredí, sníma vonkajšiu teplotu, teplotu vykurovacieho média a miestnosti a pomocou nich si nastaví teplotu vykurovacej vody.

Solárne systémy

Plochý kolektor s rúrkovými vývodmi (najčastejšie používaný na vertikálnu montáž) má solárny systém s obehovým čerpadlom. Pozostáva z kompaktnej lisovanej skrine, v ktorej je pomocou zasklievacieho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo.

Kolektory na princípe vákuových trubíc zabezpečujú zníženie tepelných strát, a tým sa zvyšuje ich účinnosť. Okrem toho sa jednotlivé trubice dajú individuálne otáčať, a tak ich môžeme optimálne nastaviť smerom k slnku.

Kompletný solárny ohrev obsahuje ešte zásobník, elektronickú reguláciu (ide o regulátor so snímačom teploty, ktorý meria teplotu kolektoru aj zásobníka, a zapína obehové čerpadlo, keď teplota kolektoru je o nastavenú diferenčnú hodnotu vyššia ako teplota zásobníka). Takto dochádza k obehu teplonosnej látky v uzavretom okruhu, a tým k ohrevu vody v zásobníkovom ohrievači. Systém obsahuje expanznú nádobu, obehové čerpadlo a celý rad ďalších armatúr potrebných na bezchybnú funkciu slnečných kolektorov.

Najjednoduchší spôsob montáže slnečného kolektoru je umiestniť ho aj spolu so zásobníkom na šikmej streche, resp. zásobník na povale pod strechou. Pomocou podporného rámu je montáž možná aj na plochých strechách a strechách s malým spádom, na zemi, na terasách alebo originálne je riešenie teplovzdušného okenného kolektora.

Veľmi dôležitá je aj orientácia solárneho zariadenia, aby sme dosiahli najvyšší energetický príjem. Optimálna poloha je smerom na juh a sklon pre našu zemepisnú šírku okolo 38 °C.

Pri voľbe najvýhodnejšieho systému pre konkrétny objekt sa vychádza z počtu osôb (na 1 osobu sa počíta v priemere 40 l teplej vody denne, t. j. priemerná 4-členná rodina potrebuje min. 160-litrový solárny zásobník pri príprave teplej úžitkovej vody), alebo sa to počíta podľa priemerného výkonu jedného kolektoru pri vykurovaní (priemerný výkon jedného kolektoru sa podľa výrobcov pohybuje okolo 1,2 až 1,4 kW).

Kolektory sú prepojiteľné a kombinovateľné s ľubovoľným zdrojom teplej vody alebo elektrickým, plynovým, olejovým kotlom či kotlom na tuhé palivo.

Tepelné čerpadlá


Základom tepelného čerpadla je agregát - kompresor, ktorý stláča chladiace médium. Pri tomto procese sa uvoľní tepelná energia a vo výmenníku sa prebytočné teplo odoberie a presunie do vykurovacieho systému. Ak by sme chceli použiť čerpadlo voda - voda, mala by byť výdatnosť zdroja spodnej vody pre rodinný dom min. 30 l / min. Pre čerpadlo zem - voda pri plošnom kolektore je potrebný pozemok približne 450 m2 a pri vertikálnom vrt, hlboký 180 cm. Čerpadlo vzduch - voda si vyžaduje zabezpečiť stály prívod vzduchu do vzduchového výmenníka.

Podlahové vykurovanie

Pri tomto spôsobe vykurovania je vykurovacím telesom celá podlaha. Samotné riešenie vykurovacej plochy môže byť rôzne. Veľmi obľúbené je umiestnenie do plávajúcej podlahy tak, aby boli umožnené všetky dilatačné zmeny. Ak je to potrebné, delí sa podlaha na dilatačné celky s maximálnou plochou 40 m2. Uloženie potrubia v podlahe môže byť mokrým spôsobom priamo do cementového poteru nad tepelno-zvukovou izoláciou (predpokladaná teplota prívodnej vykurovacej vody je v tomto prípade 35 - 55 °C ) alebo suchým spôsobom, kedy je potrubie uložené do izolačnej vrstvy a od cementového poteru sú rúrky oddelené plastovou alebo kovovou fóliou. Takáto podlaha môže pracovať s vyššími teplotami vykurovacej vody (40 až 70 °C). Najznámejšie je ukladanie do systémových dosiek, ktoré zabezpečujú rýchlu montáž. Doska má aj funkciu tepelnej izolácie, predstavuje tiež izoláciu proti krokovému hluku a aj proti vlhkosti.

Pred začatím kladenia vykurovacej podlahy by mali byť dokončené omietky, osadené zárubne dverí a dokončený kotlový okruh. Potrubie môže byť uložené v špirále či v tvare meandra. Nesmieme zabúdať na okrajové zóny. Ak sú v miestnosti s podlahovým vykurovaním veľké presklené steny, môžeme zabrániť tepelnej nepohode napr. podlahovými konvektormi.

Elektrické podlahové vykurovanie rozdeľujeme na dve skupiny. Rozoznávame vykurovanie elektrickými odporovými káblami alebo elektrickou rohožou. Hlavnou časťou podlahového vykurovania elektrickými odporovými káblami (elektrický prúd premieňajú priamo na teplo) sú káble prichytené na montážnych pásoch, ktoré sú zaliate medzi dve vrstvy betónu v hĺbke 3 cm pod nášľapnou vrstvou (parketami, dlažbou, kobercom, linoleom ...). Celý systém dopĺňajú regulátory teploty, ktoré snímajú teplotu vzduchu aj podlahy (dá sa naprogramovať nižšia teplota v noci, víkendový program a iné).

Elektrickú vykurovaciu rohož tvorí elektrický kábel, ktorý je meandrovito votkaný do nosnej podložky. Rohož sa lepí špeciálnym lepidlom priamo na podklad. Ak sa lepí v mokrých miestnostiach, musíme nad ňu zabudovať uzemňovaciu kovovú mriežku.

Teplo zo steny

Pri stenovom vykurovaní sa vykurovacia sieť rozdeľuje na okruhy. Maximálna vykurovacia plocha by nemala byť väčšia ako 3 m2 a mala by sa dodržať maximálna dĺžka rozvodov v stene približne 33 m. Rozdiel v dĺžke potrubia dvoch okruhov napojených na jeden vedľajší môže byť max. 3 m a na jeden vedľajší rozdeľovač môžeme napojiť maximálne tri vykurovacie registre. Rozpätie rúrok vykurovacieho registra je L = 125 mm a odsadenie vykurovacích plôch od kútov, okien, dverí je minimálne 200 mm. Na omietanie stenových vykurovacích systémov sú vhodné nasledujúce druhy omietok: vápenno-cementová (strojová aj ručná), vápenno - sadrová, vápenná, cementová, ale aj hlinená. Zaujímavé je aj riešenie vykurovania v kombinácii stenového a podlahového systému.

Sálajúci strop

Tento spôsob vykurovania je vhodný do výškovo rozmernejších priestorov. Všeobecne sa hovorí, že vykurovanie stropnými vykurovacími panelmi je vhodné do priestorov so svetlou výškou od 3 do 30 m, preto sa používa najmä na vykurovanie skladových alebo športových hál či telocviční.

Ing. Mária Kostolná
Snímky: archív autorky a redakcie

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 327     nie: 340

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby