preskočiť na hlavný obsah

Fotovoltaika na Slovensku

/up/images/featured/images/fotovolt_naSK_0.png

podľa zákona

Po prijatí zákona o podpore obnovitelhých zdrojov energie (OZE) a kombinovanej výroby elektriny a tepla koncom augusta 2009 sa na Slovensku čím ďalej tým hlasnejšie hovorí o fotovoltaike. Aká je realita, aké sú možnosti a podmienky?

Z množstva pohľadov sa situácia na Slovensku nedá zrovnávať s Nemeckom, alebo Českou republikou. V oboch krajinách podpora OZE funguje podstatne dlhšie, a tým pádom aj prostredie je ďaleko vyspelejšie. Aj napriek tomu sa pokúsim o zrovnanie v niekoľkých oblastiach: prírodné podmienky, legislatívne prostredie, ekonomická podpora a administratíva.

Prírodné podmienky


Ak sa pozeráme na fotovoltaiku cez prizmu prírodných zdrojov (najmä slnečného žiarenia), tak Slovensko by mohlo byt' na špici týchto troch krajín, viď výber z mapy 1 ožiarenia Slnkom. Slovensko až na niektoré južné časti Nemecka má najlepšie slnečné podmienky. Rozhodne je na tom plošne lepšie ako Česká republika

Ďalšie faktory ovplyvňujúce výkon fotovoltaických systémov sú dostatok voľnej plochy pre inštalácie, členitosť terénu a meteorologické podmienky. Z hľadiska voľnej plochy pre inštaláciu je rozhodujúca veľkosť inštalácie. Pre systémy väčšieho rozsahu - rádovo jednotky MWp - je Slovensko hornatejšie najmä v severných polohách. Nájsť súvislý pozemok s minimom majiteľov je jeden z najväčších problémov FVE. Celé južné Slovensko od východu na západ je v podstate rovinaté, ale nastáva tu ďalší faktor - poľnohospodárske využitie.

Aj pre stredné a menšie inštalácie, najmä na strechách, je dôležitejší vstupný faktor meteo situácia. Tá je stabilnejšia, bezoblačnejšia a s minimom hmiel vhodnejšia opäť na celom južnom Slovensku. V okolí veľkých vodných diel - Liptovská Mara, Oravská priehrada, Zemplínska Šírava a iných sú časté rané hmly od jesene do neskorej jari. Preto sa v týchto regiónoch inštalácie umiestňujú vo vyšších nadmorských výškach, tak aby sa vplyv týchto hmiel vylúčil. Severné časti Slovenska sú turisticky veľmi využívané v zimných obdobiach na lyžovačku - v súvislosti s fotovoltaikou to však znamená viac snehu = menšia produkcia. Aj keď množstvo snehu medziročne klesá, sú aj výnimočné mesiace, miesta, kde množstvo snehu presahuje 1 m (nie sú tým myslené horské štíty a lyžiarske strediská).

Zákonný rámec

Napriek tomu, že Slovensko má výhodnejšie podmienky ako Nemecko, Čechy a Morava, množstvo FV inštalácií tomu neodpovedá. Najvplyvnejší faktor, ktorý nesie zodpovednosť za tento stav, je neskorý vládny stimul pre rozvoj OZE. V Nemecku štátna podpora existuje už desaťročia, v Českej republike okolo päť rokov (s masívnejšou finančnou podporou 3 roky) a Slovensko schválilo zákon na podporu OZE a KVET iba tento rok v auguste. Stanovenie cien dotácie nastalo iba 9. septembra.

Od augusta nový zákon

Aká je teda legislatívna podpora OZE? V prvom rade je to Zákon č. 309/2009 Z.z. z 29.7. 2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon ustanovuje:

a) spôsob podpory a podmienky podpory výroby
  1.    elektriny z obnoviteíných zdrojov energie,
  2.    elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,

b)    práva a povinnosti výrobcov
  1.    elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
  2.    elektriny kombinovanou výrobou,
  3.    elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
  4.    biometánu,

c)    práva a povinnosti ďalších účastníkov trhu s elektrinou a plynom
Paragraf 3 určuje spôsob podpory a podmienky podpory. V bode (1) hovorí: „Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa zabezpečuje:

a)    prednostným
  1.    pripojením zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy,
  2.    prístupom do sústavy,
  3.    prenosom elektriny, distribúciou elektriny a dodávkou elektriny,

b)    odberom elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie výrobcu elektriny pripojené priamo alebo prostredníctvom miestnej distribučnej sústavy za cenu elektriny na straty,

c)    doplatkom,

d)    prevzatím zodpovednosti za odchýlku prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy".

Zákon ďalej určuje tieto kľúčové stimuly: nárok na doplatok po dobu 15 rokov od spustenia, alebo zásadnej rekonštrukcie a nárok na ďalší odkup elektriny aj po konci 15-ročného doplatku po celú životnosť FVE. Cenu doplatku stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - ÚRSO s tým že vstupná cena môže klesať medziročne maximálne o 10 % a uplatnený doplatok sa nezmenšuje a môže byť zvýšený o koeficient inflácie.

Samozrejme zákon určuje a rieši množstvo ďalších podrobností, tu sú vypísané len tie najdôležitejšie body.

Ďalšia dôležitá právna norma je „Výnos ÚRSO č. 7/2009 z 9.9.2009, ktorým sa dopĺňa výnos ÚRSO z 18. júna 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení neskorších predpisov".

Výnos ÚRSO č. 7/2009

Ako už zo samotného názvu vyplýva výnos 7/2009 novelizuje výnos 2/2008, ktorý prvýkrát celistvo riešil podporu OZE. Pôvodná 12-ročná podpora doplatkom bola zrušená novelizáciou výnosu 7/2008 a nakoniec riešená vyššie popisovaným zákonom 309/2009.

Pôvodný výnos 2/2008 stanovoval cenu elektriny ešte v slovenských korunách a novelizácia 7/2008 stanovovala cenu doplatku pre FV systémy na úroveň 448 €/MWh. Najnovší výnos 7/2009 rozdelil cenu doplatku na dve úrovne do a nad 100 kW inštalovaného výkonu. Cena doplatku je nasledovná:

Inštalovaný výkon Cena doplatku
Do 100 kW              430 €/MWh
Nad 100 kW            425 €/MWh

Súčasne výnos 7/2009 rieši aj stanovenie ceny doplatku v jednotlivých rokoch nároku naň - cena elektriny pre stanovenie doplatku pri elektrine vyrobenej i-tou technológiou j-tého zariadenia výrobcu elektriny CEPSD na rok t v € na jednotku množstva elektriny sa upraví koeficientom jadrovej inflácie podľa vzorca: CEPSDt = cEPSDt-1 x (1+ JPIt-x / 100) ak JPIt - X <= 0 CEPSDt=CEPSDt-1

pričom
CEPSDt - cena elektriny pre stanovenie doplatku pri elektrine vyrobenej itou technológiou jtého yariadenia výrobcu elektrinz na rok t-1 v eurách na jednotku elektriny
JPIt - aritmetický priemer indexov jadrovej inflácie za obdobie od júla t-2 do júna roku t-1, zverejnených štatist. úradom Slovenskej republiky
X - faktor efektivty obmedzujúci vplyv eskalačných súčiniteľov vedúci k optimalizácii nákladov, ktorého hodnota je 1

Laicky povedané stanovenie medziročného zvyšovania ceny o inflačný koeficient, kde pokiaľ je inflácia záporná, cena sa nezmenšuje. Opäť tento výnos určuje a rieši množstvo ďalších podrobností, tu sú vypísané len tie najdôležitejšie body.

Ekonomické pozadie

Ekonomiku FVE určujú tieto zásadné body: cena inštalácie, výkupná cena elektriny, cena peňazí a cena údržby FVE. Inštalačná cena sa v zásade nelíši od cien v Česku alebo Nemecku. Nakoľko sa na Slovensku FV panely nevyrábajú, tento najdrahší komponent sa bude (zatiaľ) vždy dovážať. Rozbor tejto položky prekračuje rámec tohto článku, preto sa mu ďalej nebudeme venovať. Výkupná cena bola diskutovaná v predchádzajúcej kapitole. Preto posledné dva faktory - cena peňazí a údržby nám zostala na túto kapitolu.

Cena peňazí

Nakoľko väčšina väčších inštalácií presahuje státisíce eur (milióny bývalých slovenských korún) takmer žiaden investor a budúci majiteľ FVE nebude stavať len z vlastného kapitálu. Preto je potrebné použiť iný kapitál - zväčša bankové peniaze. A tu sme u koreňa názvu tejto kapitoly, banky (a ani iný zdroj peňazí) nepožičia peniaze len pretože FVE je dobrá myšlienka. Pre nich sú peniaze výrobným prostriedkom, musia zarábať iné peniaze. Preto sú tu úvery a pri nich úroky. Táto malá exkurzia do ekonomiky ale bola to posledné, čo je isté. Vyplýva to z toho, že aj keď väčšina bánk má nadnárodný charakter a od svojich susedov by sa mohli poučiť a pripraviť si podmienky, naše banky čakali na prijatie zákona, na schválenie nového výnosu a na schválenie vykonávacej vyhlášky a preto konkrétne bankové podmienky stále nie sú úplne jasné. Či už dĺžka splátok, výška úroku, ani iné informácie nie sú jasne definované. Banky poskytujú indikatívne ponuky, avšak presné záväzné podmienky sa len špecifikujú. To sa netýka len veľkých megawattových projektov, ale aj rodinných malých inštalácií. Dokonca pre tieto malé peniaze sa ukazuje, že banky o tento sektor zatiaľ nejavia záujem.

Cena údržby FVE


Túto položku môžeme rozdeliť na dve podpoložky: technická údržba a poistka. Technická údržba bude mať podobný charakter ako v Česku, patrne bude lacnejšie ako v Nemecku. Čo je však zatiaľ neznáma - poistné podmienky pri prevádzke. Ako už bolo spomenuté vyššie, takisto ako banky, aj väčšina poisťovní má nadnárodný charakter a od svojich susedov by sa mohli poučiť a pripraviť si podmienky, naše poisťovne čakali na prijatie zákona, na schválenie nového výnosu a na schválenie vykonávacej vyhlášky a preto konkrétne poisťovacie podmienky stále nie sú úplne jasné.

Administratívne prostredie


Na Slovensku sú tri distribučné siete: Západoslovenská energetika, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s. a Východoslovenská energetika, a.s. Zásadné podmienky pripojiteľnosti určujú zákony (Zákon o energetike č. 656/2004 Z.z., Zákon o regulácii sieťových odvetví č. 658/2004 Z.z., Nariadenie vlády SR č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 315/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb), ale konkrétna implementácia je na prevádzkových poriadkoch jednotlivých distribučných spoločností.

V zásade je postup rovnaký: vyžiadanie územno-technickej informácie (ÚTI), zhodnotenie ekonomiky, štúdia pripojiteľnosti, dokumentácia pre stavebné povolenie, rezervácia kapacity, projektová dokumentácia, realizácia, skúšobná prevádzka, oznamovacia povinnosť atď. Konkrétne podrobnosti a postupnosť, kto je zodpovedný, kto riešia, kto a kedy platí sa však líšia u všetkých troch spoločností.

Ing. Pavel Šimon, CSc. • Hako

zdroj: Alternativní energie

Páčil sa vám článok?

áno: 437     nie: 366

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk
Všetko o: Fotovoltaika
firmy, články, foto

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby