preskočiť na hlavný obsah

Financovanie modernizácie kuchyne

/up/images/featured/images/kuchyna_0.png

Akákoľvek obnova bytu alebo jeho časti nie je jednoduchá finančná záležitosť. Na druhej strane je rekonštrukcia predsa len o niečo menej náročná ako kúpa nového bytu. V prípade, že ide o modernizáciu kuchyne, musíme si najprv urobiť presnú predstavu o jej budúcej funkcii i vzhľade. To znamená, mali by sme vedieť, či zmeníme iba kuchynskú linku alebo budeme realizovať kompletnú prestavbu aj so zmenou dispozície bytu. Od toho sa bude odvíjať aj výška potrebných zdrojov na jej financovanie.

Výber vyhovujúceho spôsobu financovania závisí od konkrétnej finančnej situácie každého človeka, od jeho príjmu, od výšky požičanej sumy, od dĺžky splácania úveru a pod. Možností je viac, ale pozor na zadĺženie.
Štandardnými spôsobmi financovania obnovy časti bytu, akou je aj kuchyňa, sú úverové produkty z komerčných bánk. Banky na modernizáciu kuchyne špeciálny úver neposkytujú, ponúkajú však hypotekárne úvery, ktoré zo zákona musia byť zabezpečené nehnuteľnosťou, ako aj rôzne druhy spotrebných úverov. Ak sa rozhodneme financovať modernizáciu kuchyne prostredníctvom konkrétneho bankového produktu, musíme myslieť na to, či požičané peniaze dokážeme aj splatiť.

Vysvetlenie pojmov

Niektoré banky vo svojich sadzobníkoch majú uvedenú úrokovú sadzbu ako "transparentnú" (teda pohyblivú) a uvádzajú tzv. referenčnú sadzbu - napr. 6M EURIBOR a prirážku banky. Nie všetci sme bankári, a preto si je potrebné tieto pojmy objasniť.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je sadzba, za ktorú sú termínové vklady v eurách ponúkané jednou bankou inej banke na medzibankovom trhu. Za výpočet a zverejňovanie EURIBORu bola zvolená spoločnosť Reuters. Ak je označenie referenčnej sadzby ako 6M EURIBOR, znamená to, že táto časť úrokovej sadzby sa mení každých 6 mesiacov, pričom prirážka banky zostáva rovnaká. Aktuálnu hodnotu EURIBORu (1M, 3M, 6M a pod.) je možné zistiť na webovej stránke NBS, v denníku Hospodárske noviny ako aj na webových stránkach niektorých komerčných bánk. K tejto hodnote sa potom pripočíta prirážka banky, ktorá je uvedená v % za rok.

Spotrebné úvery

Poskytujú ich takmer všetky banky, pričom ich účelovosť môže byť rôzna (zariadenie domácnosti, kúpa auta či dovolenky, zrekonštruovanie bytu, atď.). Pri použití finančných prostriedkov zo spotrebného úveru dáva banka klientovi voľnosť.

Spotrebné úvery sa všeobecne delia na účelové a bezúčelové. Banky ponúkajú viaceré ich typy, ktoré sa odlišujú jednak spôsobom zabezpečenia ako aj maximálnou výškou poskytnutej sumy. Podmienky na poskytnutie spotrebného úveru sa u jednotlivých inštitúcií líšia. Spoločným pravidlom takmer pre všetky je, aby klient bol občanom Slovenskej republiky (alebo cudzincom s trvalým pobytom v SR) a mal taký príjem, ktorý mu umožní úver splácať. Vo väčšine prípadov nesmie žiadateľ v dobe splatenia úveru presiahnuť vek 65 rokov.

Úrokové sadzby pri účelových spotrebných úveroch sú štandardne nižšie ako pri bezúčelových a v súčasnosti sa pohybujú na úrovni cca od 7,0 % p. a. (spotrebný úver zabezpečený nehnuteľnosťou cca od 5,0 % p. a.). Úroková sadzba je vyššia pri bezúčelových úveroch, nakoľko je v nej premietnuté naše neoznámenie banke účelu využitia požičaných peňazí. Uvedené úrokové sadzby však ešte závisia od konkrétnej banky, bonity žiadateľa, doby splatnosti úveru a pod.

Špeciálnym druhom bezúčelového úveru je americká hypotéka, ktorá je výhradne zabezpečená nehnuteľnosťou. Takáto hypotéka má výhodnejšiu úrokovú sadzbu a prostredníctvom nej je možné získať omnoho vyššiu finančnú čiastku ako pri bežných spotrebných úveroch. Aktuálna úroková sadzba sa nachádza na úrovni už od 5,1 % p.a.

Hypotekárne úvery

Patria stále k najvyužívanejším spôsobom financovania či už kúpy nehnuteľnosti alebo jej modernizácie. Umožňujú získať peniaze bez dlhodobého sporenia.

Poskytnutý úver zo zákona musí byť zabezpečený nehnuteľnosťou. Ide o úvery dlhodobé, doba ich splatnosti predstavuje 4 až 30 rokov, čo umožňuje rozložiť finančné zaťaženie pri jeho splácaní na dlhšie časové obdobie. Taktiež predstavujú rýchly zdroj získania dlhodobých finančných prostriedkov. V posledných rokoch úrokové sadzby výrazne klesli, na zábezpeku sú akceptované aj rozostavané nehnuteľnosti a pri žiadosti o úver sa už nemusí spisovať notárska zápisnica, čo znamená zníženie nákladov už na začiatku úverového vzťahu. Hypotekárny úver v zmysle zákona o bankách je možné poskytnúť štandardne do výšky 70 % hodnoty nehnuteľnosti, ktorú určí bankou akceptovaný znalec. Bankové inštitúcie ponúkajú rôzne možnosti úrokovej sadzby, z ktorých si klient môže vybrať:

- Pohyblivú - variabilnú úrokovú sadzbu.
- Pevnú - fixnú na 1, 4, 5, 10 a 15 rokov (nie všetky banky ponúkajú všetky možnosti). Pri tomto type úrokovej sadzby má klient istotu, že počas stanoveného obdobia fixácie sa úroková sadzba nebude meniť. Úroková sadzba sa v súčasnosti pohybuje na úrovni od 4,8 % p.a.

Úvery zo stavebných sporiteľní

Každý stavebný sporiteľ môže po splnení podmienok čerpať zo svojho stavebného sporenia stavebný úver. Výška štátnej prémie na rok 2009 je stanovená na 12,5 % z ročného vkladu, maximálne však 66,39 € a poskytuje sa každoročne stavebnému sporiteľovi počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení. Na získanie maximálnej výšky štátnej prémie v roku 2009 je potrebné vložiť vklady vo výške 531,05 €.
Pri stavebnom sporení sa využívajú tri hlavné druhy úrokových sadzieb. Sadzba sporenia je vyššia v porovnaní s úrokovými sadzbami na bežných či sporiacich účtoch, obvykle sa pohybuje okolo 2 % ročne.
Sadzba stavebného úveru je naopak v porovnaní so sadzbami z úverov nižšia, aj keď pri rozširujúcej sa ponuke hypotekárnych úverov to nemusí vždy platiť. Aktuálne úrokové sadzby sú v súčasnosti na úrovni od 2,99 % p. a., závisia však od nasporenej sumy, doby splácania a pod. Sadzba medziúveru má najvyššiu úrokovú sadzbu, štandardne sa pohybuje od 6 - 7 % p.a. Medziúver je špeciálna forma úveru. Stavebný sporiteľ môže oň požiadať skôr, ako mu vznikne nárok na pridelenie cieľovej sumy vo forme stavebného úveru.

Kreditné karty

Financovať modernizáciu kuchyne je v súčasnosti možné aj inými bankovými produktami ako len prostredníctvom stavebných alebo hypotekárnych úverov. Sú to napríklad produkty určené na nákup stavebného materiálu, t. j. financovanie nákupov na dlh. Jedným z týchto produktov je aj kreditná karta. Pri nákupe tovaru touto kartou sa čerpá stále znovu obnovovaný - tzv. revolvingový úver. Každou splátkou zákazník znižuje dlh a zároveň si otvára dvere na jeho opätovné čerpanie až do vopred stanoveného limitu, čo však môže zvádzať k stálemu nakupovaniu na úver, a tým (vďaka úrokom) aj k citeľnému predraženiu kupovaného tovaru. Kreditná karta je na prvý pohľad podobná klasickej debetnej karte. Aktuálna úroková sadzba sa v súčasnosti pohybuje v rozmedzí od 12,5 % - 21,24 % p.a.

Ako riešiť nečakané životné udalosti

Banky okrem poskytnutia úverov ponúkajú aj ich poistenie. V súčasnosti je možné poistiť si aj existujúce úvery, nie však vo všetkých bankách. Najmä teraz, v čase globálnej krízy, poskytuje poistka ochranu pri neschopnosti splácať úver. Taktiež pomôže riešiť problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s mimoriadnymi a neočakávanými životnými udalosťami, akými sú smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná neschopnosť a strata zamestnania. Vtedy poisťovňa pomôže splácať úver, pričom dĺžka trvania poistenia je vždy zhodná s lehotou splatnosti úveru. Poistenie k úveru sa vzťahuje na spotrebné úvery ako aj úvery zabezpečené nehnuteľnosťou.

V ponuke bánk sú rôzne súbory poistenia, nakoľko niektoré banky ponúkajú spoločné produkty s konkrétnymi poisťovňami. Poistiť sa môže ktorýkoľvek z dlžníkov úveru alebo dvaja dlžníci súčasne. Tu je treba upozorniť, že niektoré poistné udalosti, ak nastanú ihneď po uzatvorení zmluvy, nemusia poisťovne akceptovať. Na niektoré riziká sa totiž vzťahuje tzv. čakacia lehota, čo je obdobie, počas ktorého, keby prišlo k poistnej udalosti, poisťovňa nič nevyplatí. Najdlhšia lehota je pri strate zamestnania, čo môže byť aj 90 kalendárnych dní od začiatku poistenia. Čakacia lehota sa v niektorých prípadoch vzťahuje aj na poistenie úmrtia alebo invalidity.

Ako si vybrať

Výber konkrétneho úverového produktu závisí predovšetkým od toho, akú rozsiahlu rekonštrukciu kuchyne plánujeme robiť, koľko si potrebujeme požičať, ako dlho chceme splácať a čím chceme za poskytnutý úver ručiť. Je potrebné zdôrazniť, že s poskytnutím akéhokoľvek úveru sa spájajú poplatky. Sú to poplatky za spracovanie žiadosti, za spravovanie úveru, predčasnú splátku úveru a pod. To znamená, že pri rozhodovaní sa o konkrétnom type bankového produktu, všímajme si predovšetkým poplatky, nakoľko nie vždy musí byť pre nás rozhodujúca len výška úrokovej sadzby konkrétneho úveru, ale aj poplatky, ktoré s ním súvisia.

Ing. Daniela Špirková, PhD.
Snímky: archív redakcie

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 400     nie: 407

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby