preskočiť na hlavný obsah

Energeticky efektívne budovy a facility management

/up/images/featured/images/manazment_energetickej_efektivnosti_0.png

V období ekonomickej krízy je každá úspora vítaná. Úspory v oblasti energií budú stále významnejšími zdrojmi pre všetky oblasti hospodárstva. V článku sú zdôraznené oba aspekty. Hlavné úspory je potrebné hľadať vo fáze projekcie a výstavby, kedy opatrenia ku zníženiu investičných výdajov často zatienia úspory budúcej prevádzky (jedno usporené investičné EUR sa v prevádzke predraží piatimi EUR prevádzkových nákladov). Druhý aspekt energetických úspor, v už prevádzkovaných objektoch, síce neprináša tak významnú úsporu, ale vzhľadom k množstvu budov, ktorých sa to týka ide opäť o veľmi významnú položku. Predmet príspevku i jeho spracovanie tak vnímam ako významný podnet pre mnohých zodpovedných pracovníkov vo všetkých spoločnostiach a prevádzkach v celej republike.
    Z recenzie Ing. O. Štrupa Hein Colsuiting, s. r. o.

Efektívnosť v širšom zmysle vyjadruje stupeň dosiahnutia plánovaného účelu (efektu). V prípade budovy je účelom energetickej efektívnosti – efektom zníženie spotreby energií, spojenej so znížením nákladov na energie, pri rovnakej alebo vyššej kvalite pracovného prostredia (organizácie, spoločnosti) alebo prostredia bytov (bytové domy). Jedným z podmieňujúcich faktorov pre docielenie daného účelu je aplikácia facility managementu v subjektoch (spoločnostiach, organizáciách, bytových domoch).

Kvalita prostredia

Vychádzajúc z definície facility managamentu IFMA je prostredie jednou z oblastí, ktorého kvalitu facility management (ďalej FM), v súčinnosti s ďalšími oblasťami (v prípade spoločností, organizácií, a pod. sú to pracovníci + procesy), výrazne ovplyvňuje. Z energetického hľadiska pod kvalitným pracovným prostredím rozumieme:
•    tepelne stabilné a dobre vetrané priestory,
•    svetelnú pohodu na pracovisku v súlade s hygienickým štandardom (min. 500 lx),
•    bezporuchový chod technických a technologických zariadení pre zabezpečenie dodávky energií (vykurovanie, elektrická energia, klimatizácia).

Z aspektu energetickej efektívnosti budovy nachádza FM uplatnenie v dvoch časových horizontoch, nadväzujúcich na životný cyklus budovy:
1.    v prípravnej etape stavebného objektu,
2.    v etape užívania budovy.

Prípravná etapa

V    prípravnej (projektovej) etape stavebného objektu – vo fáze koncipovania architektonicko stavebného riešenia budúcej podoby budovy – je príležitosť optimalizovať spotrebu energie a budúcu výšku nákladov, spojených so spotrebou energií (prevádzkových nákladov).

Percentuálne najvyšší podiel celkových prevádzkových nákladoch majú „náklady na vykurovanie a chladenie“ (cca 65 %). Rozhodujúci vplyv na spotrebu energie pre vykurovanie a chladenie má:
•    priestorové riešenie budovy (kompaktnosť hmoty budovy),
•    materiálové riešenie obvodových konštrukcií a otvorov (tepelné mosty, zasklenie okien), ktoré predurčuje energetickú náročnosť stavebného objektu a jeho prevádzkovú údržbu,
•    technológia vykurovania (zdroj vykurovania).

Spotrebu energií na vykurovanie a chladenie významnou mierou ovplyvňuje najmä riešenie technológie vykurovania a chladenia. Budúci správca budovy – poskytovateľ služieb FM v oblasti prevádzky zdrojov energií vie na základe svojich skúseností identifikovať a špecifikovať podmienky racionalizácie spotreby energií celkove, ako aj odhadnúť možné nedostatky pri ich budúcej prevádzke [1].

Výsledkom spolupráce architekta/ projektanta a facility manažéra by malo byť napr. optimálne zadanie pre návrh vykurovania a chladenia, nielen z hľadiska technického a technologického, ale aj z hľadiska budúcej kvality prostredia, ktoré budova poskytuje (pracovné, oddychové, byty, atď.)

Etapa užívania

V etape užívania budovy je úlohou FM predovšetkým zabezpečiť bezporuchový chod technických a technologických zariadení, ktoré energiu vo fáze užívania budovy zabezpečujú. Ich prevádzku a údržbu zabezpečuje technická správa, ktorá je ,v zmysle STN EN 15221-1, súčasťou technickej infraštruktúry.

Model ako súčasť FM

Z aspektu energetickej efektívnosti budovy je významnou súčasťou FM „Manažment energetickej efektívnosti“ (jeho model ukazuje schéma 1 ). Jeho postupnosť je zobrazená v 3 fázach:
•    I. fáza – facility manažér po určitú dobu sleduje a následne vyhodnocuje existujúci stav. Na základe výsledkov analýzy spracuje návrh racionalizač
ných technických opatrení, ktoré majú za cieľ optimalizovať náklady na energie. Súčasťou návrhu je aj výpočet návratnosti vložených investícií,
•    II. fáza – implementácia opatrení,
•    III. Fáza – efektívna prevádzka.

Príklad pre implementáciu

Príkladom implementácie manažmentu môže byť energetická efektívnosť vykurovania. Facility manažér v I. fáze, na základe analýzy, navrhne nasledovné opatrenia, akými sú:
•    inovácia zdrojov tepla, kombinovaná výroba tepla a elektriny,
•    dodatočná tepelná izolácia objektu – zatepľovaním,
•    zníženie únikov tepla cez okenné otvory dodatočnou izoláciou alebo ich výmenou, a iné.

Po implementácii opatrení facility manažér sleduje a vyhodnocuje prijaté opatrenia. Systematické hodnotenia úrovne hospodárenia s teplom, sústav tepelných zariadení a hospodárnosti využitia tepla sú podmienkou zvýšenia miery efektívnosti využitia tepla.

Záver

V súčasnej dobe, keď je trendom znižovanie spotreby energií, a to nielen z pohľadu nákladov, ale najmä z pohľadu dostupnosti ich zdrojov, sú energeticky efektívne budovy aktuálnou požiadavkou dneška. Energeticky efektívna budova by mala byť aj ekonomicky efektívna. Teda aj ekonomická efektívnosť budovy je v podstatnej miere určená už v prípravnej fáze investičného procesu – vo fáze projektovania budovy. Projektant akceptovaním pripomienok facility manažéra, týkajúcich sa energetickej efektívnosti budovy a ich zapracovaním do návrhu a projektu budovy, môže prispieť k jej efektívnej správe vo fáze užívania budovy. Pri existujúcich budovách uplatnením energetického manažmentu implementáciou opatrení, navrhnutých facility manažérom, je možné optimalizovať spotrebu energií pri dodržaní požadovaného štandardu priestorov pre užívateľov, t. j. docieliť, aby budova bola energeticky efektívna.

Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej výskumnej úlohy VEGA 1/0813/08 „Uplatnenie metódy facility managementu pri modelovaní nákladov údržby a opráv stavebného objektu“.

Doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
SvF STU v Bratislave
Recenzent: Ing. Ondřej Štrup, Hein Colsuiting, s. r. o., CZ
Foto: B. Golejová
Literatúra:
[1]Štrup,O.: Spolupráce s architkekty z pohledu facility manažéra. In: Facility management news 2/2004
[2]Somorová,V.: Manažment energetickej náročnosti ako súčasť facility managementu. In: Zborník zo 14. medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2006. ISBN 80-89216-06-4

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.­

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 296     nie: 223

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby