preskočiť na hlavný obsah

Energetická hospodárnosť budov

dom

Prijatím zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov splnila Slovenská republika prvú požiadavku pre členské štáty EÚ, vyplývajúcu zo Smernice 2002/91/ES. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. 1. 2006, ale súčasne Slovensko využilo možnosť odkladu energetickej certifikácie k 1. 1. 2008 pre evidentný nedostatok osôb, ktoré by dokázali energetický certifikát vypracovať na požadovanej odbornej úrovni. Oprávnené osoby získajú skúšku odbornej spôsobilosti na energetickú certifikáciu najskôr v septembri tohto roku.

Príčina tohto stavu súvisí aj s naším prístupom k preberaniu európskych smerníc v minulosti. Smernica rady 93/76/EHS z 13. 9. 1993 o znižovaní emisií oxidu uhličitého pomocou zvyšovania efektivity využívania energie ukladala povinnosť presadzovať programy s konkrétnou efektívnou úsporou energie a malo sa to premietnuť do potrebných právnych a správnych predpisov alebo účinných opatrení. V pôvodných členských krajinách bol prístup rôzny a rôzne sa zapájali i noví či budúci členovia EÚ. V mnohých štátoch sa ešte pred vstupom do EÚ (už od roku 2000) prijala nová legislatíva v súlade so smernicou 93/76/EHS, no Slovensko sa s touto smernicou vyrovnalo až po vstupe do EÚ v roku 2004. Aj preto v tejto oblasti dosiaľ zaostávame. V preambule č. 7 k smernici č. 2002/91/ES sa uvádza, že je potrebné urýchlene zriadiť legislatívny nástroj na stanovenie konkrétnych činností s úmyslom využiť veľký potenciál úspory energie a znížiť rozdiely medzi výsledkami členských štátov v tomto sektore. A to je náročná úloha aj pre Slovensko.

Zákon a príslušné inštitúcie

Priamo zo zákona vyplývajú stanovené úlohy pre viaceré inštitúcie: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR), Slovenskú komoru stavebných inžinierov (SKSI) a Štátnu energetickú inšpekciu (ŠEI). V súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. sa rozširujú úlohy projektantom a vlastníkom určených budov. Nové úlohy zo zákona vyplývajú aj pre stavebné úrady.

Zákon č. 555/2005 Z. z., ktorý preukazuje plnú akceptovateľnosť, a tým aj zlučiteľnosť so štyrmi prioritami Smernice 2002/91/ES, zasahuje do dvoch oblastí vo výstavbe: Rozširujú sa úlohy projektantov a pridáva sa odborná spôsobilosť na novú vybranú činnosť - na energetickú certifikáciu budov.

Okrem toho tento zákon mení ďalšie dva zákony: Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (65 novelizácií), kde sa prílohe č. 2 v skupine 213 Stavebníctvo dopĺňa nová živnosť pod por. č. 8a: "energetická certifikácia", pre ktorú sa ako preukaz spôsobilosti požaduje osvedčenie o vykonaní skúšky spôsobilosti, a to podľa § 31 odseku 2, písmena j zákona č.138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch sa mení a dopĺňa v šiestich bodoch, kde sa doterajšia odborná spôsobilosť na vedenie stavby rozširuje o energetickú certifikáciu.

Z hľadiska kompletnosti úloh SKSI je potrebné pripravovať skúšky a viesť evidenciu odbornej spôsobilosti (podľa § 6 ods. 2 zákona) na energetickú certifikáciu (podľa miest spotreby energie):
a) pri tepelnej ochrane stavebných konštrukcií a budov,
b) vykurovaní a príprave teplej vody,
c) vetraní a klimatizácii,
d) elektroinštalácii a zabudovaní osvetlenia budov.

Osobitnou podmienkou odbornej spôsobilosti je preukázanie príslušného vzdelania a praxe (§ 6 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z.). V odbornej praxi sa musí preukázať skúsenosť v projektovaní stavebných konštrukcií alebo energetického vybavenia stavieb alebo v posudzovaní stavebných konštrukcií z hľadiska ich tepelnotechnických vlastností a prax v energetickom vybavení stavieb. Najlepším preukazom vzdelania a odbornej praxe je predchádzajúca autorizácia. Toto posúdenie musí vykonávať odborná inštitúcia, a tou je SKSI. Evidencia oprávnených osôb na energetickú certifikáciu podľa miest spotreby, ako hovorí § 6 ods. 2 nového zákona, je dôležitá pre presné vyplnenie energetického certifikátu, pretože na doklad osvedčenia, čo je energetický certifikát, sa podľa § 7 ods.1 písm. k zákona o energetickej hospodárnosti uvedú všetky oprávnené osoby s vyznačením rozsahu ich účasti na energetickej certifikácii, a to menom, priezviskom a titulom, ale i označením štatutárneho orgánu oprávnenej osoby, ktorá uskutočnila energetickú certifikáciu.

Členenie budov podľa zákona č. 555/2005 Z. z.

Budovou v zmysle tohto zákona je zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu klímy vnútorného prostredia. Budovou sa pritom rozumie stavba ako celok alebo aj jej časť, ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné užívanie. Táto definícia je odlišná od § 43a ods. 2 Stavebného zákona, podľa ktorého pozemné stavby sú budovy a budova musí mať strechu, ale nemusí mať steny.

Zákon č. 555/2005 Z. z. sa dotýka všetkých budov - bytových i nebytových, okrem budov uvedených v § 2 ods. 2 a ods. 4 zákona.

Podľa neho (§ 2 ods. 2) nie je energetická certifikácia potrebná pre:

a) budovy a pamätníky, ktoré sú chránené z hľadiska architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia (podrobnejšie je to vysvetlené v § 2 ods. 4 zákona);
b) kostoly a iné budovy využívané na náboženské podujatia;
c) dočasné objekty, ktoré sú používané menej ako 2 roky;
d) bytové budovy, využívané menej ako 4 mesiace v roku a samostatné objekty s veľkosťou podlahovej plochy menej ako 50 m2;
e) priemyslové a poľnohospodárske budovy a dielne.
Podľa § 2 ods. 4 sú to najmä budovy:
a) vyhlásené za národné kultúrne pamiatky;
b) nachádzajúce sa v pamiatkovej rezervácii alebo v pamiatkovej zóne ako súčasť historického sídelného usporiadania;
c) budovy uvedené do užívania pred 1. januárom 1947.
Kategorizácia budov podľa § 3 ods. 5 slúži na účely výpočtu a energetickej certifikácie budov. To je podrobnejšie rozvedené vo Vyhláške MVRR SR č.625/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov.
Kvôli výpočtu a energetickej certifikácii sa budovy členia do nasledujúcich kategórií:
a) rodinné domy,
b) bytové domy,
c) administratívne budovy,
d) školy a školské zariadenia,
e) nemocnice,
f) hotely a reštaurácie,
g) športové haly a iné budovy určené na šport,
h) budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,
i) ostatné nevýrobné budovy, ktoré potrebujú energiu.

Stanovenie energetickej hospodárnosti

Z nového zákona vyplývajú aj veľmi dôležité úlohy pre autorizovaných inžinierov, ktorých vypracovanie podľa dikcie zákona č. 555/2005 Z. z. musí zabezpečiť projektant zahrnutím do projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu. V tejto dokumentácii musí projektant podľa uvedeného zákona (§ 4 ods. 3) preukázať splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových budov, ale aj existujúcich budov po uskutočnení ich významnej obnovy, pričom to musí byť uskutočniteľné technicky, funkčne a ekonomicky. Ďalej v technickej správe projektovej dokumentácie pre nové veľké budovy (celková podlahová plocha je viac ako 1000 m2) sa musí uviesť výsledok tzv. energetického posudku.

Čo je energetický posudok, hovorí § 4 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z.: "Ak ide o novú veľkú budovu, musí sa v príprave jej výstavby posúdiť technická, environmentálna a ekonomická využiteľnosť alternatívnych energetických systémov v mieste výstavby, a to najmä možnosť využitia elektriny a tepla z kombinovaného zdroja, alebo centrálne zásobovanie teplom a chladom a možnosť dodávky energie z lokálnych systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energií, napríklad z tepelného čerpadla (energetický posudok)."

Úlohy projektanta - autorizovaného inžiniera

Energetická hospodárnosť budovy sa stanovuje výpočtom, ktorý podľa § 3 zákona č. 555/2005 Z. z. musí vyjadriť množstvo celkovej spotreby energie, ktoré súvisí s normalizovaným užívaním budovy, a to najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie, vetranie a na osvetlenie. Výpočet sa robí pre bytové i nebytové budovy okrem budov uvedených v § 2 ods. 2. Tieto stavby sú takmer zhodné s budovami vymenovanými v článku 4 ods. 3 Smernice 2002/91/ES.

Už spomínané minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov musia vychádzať z technických noriem harmonizujúcich so smernicou 2002/91/ES a postupne preberaných do sústavy STN.

Výpočet a energetický posudok rozširujú obsah projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu a dotýkajú sa pri projektovaní menovaných bytových i nebytových budov autorizovaného inžiniera pre konštrukcie pozemných stavieb a autorizovaného inžiniera pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. Podstatné je však to, že doteraz požadované splnenie tepelnotechnických požiadaviek STN 730540 - 2:2002, záväzné podľa § 21 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., sa nepožadovalo stavebnými úradmi, a teda nebolo väčšinou ani obsahom projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu.
Spomínané požadované (ale nepreukazované) tepelnotechnické požiadavky predstavuje kritérium najmenších tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií (dodržanie maximálnej povolenej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukciou U); hygienické kritérium (teplota vnútorného povrchu v kritickom mieste nesmie klesnúť pod požadované minimum); kritérium výmeny vzduchu (dodržanie minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti) a energetické kritérium (neprekročenie maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie).

Potreba odbornej prípravy

Zo zákona č. 555/2005 Z. z. v § 3 a 4 sú nové požiadavky na projektanta jasné. Treba preto všetkých autorizovaných inžinierov, ktorých sa to dotýka, postupne presvedčiť, aby absolvovali dodatočnú odbornú prípravu na SKSI alebo samostatne, i keď z nových úloh nebudú dodatočne skúšaní. Keďže väčšina z nich získala oprávnenie pred 31. 12. 2004, už teraz sa nový obsah projektovej dokumentácie podľa zákona č. 555/2005 Z. z. dotýka približne 2400 projektantov a z nich je 1210 takých, ktorí majú titul autorizovaného inžiniera pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb a viac ako 540 pre konštrukcie pozemných stavieb.

Osobitný prístup je potrebné zvoliť k inžinierom pre komplexné architektonické a inžinierske služby. Je ich viac ako 650 a je málo pravdepodobné, že všetci si budú chcieť rozšíriť svoje vedomosti. Pretože však zabezpečujú komplexné služby, je dôležité, aby poznali ich nový obsah. Na autorizovaných inžinierov zabezpečujúcich komplexné služby je potrebné stavať z hľadiska koordinácie všetkých projektových prác už teraz. Nezabúdajme, že aj perspektívne je ich práca nezastupiteľná pri koordinácii dvoch činností (najmä z časového hľadiska) - včasné predloženie novej projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a vypracovanie energetických certifikátov (týka sa iba projektantov, ktorí si zabezpečia živnosť na energetickú certifikáciu).

Zaradenie budov podľa energetických tried.

Certifikáciou sa budova zatrieďuje do konkrétnej energetickej triedy. Základom je výpočet energetickej hospodárnosti a kategorizácia budovy. Podľa zákona je energetická certifikácia povinná pri predaji budovy, prenájme, pri dokončení novej budovy alebo významnej obnove existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.

Dá sa konštatovať, že úlohy SKSI sú z hľadiska postupu pri energetickej certifikácii jasne vymedzené a nadväzne i doplnené v živnostenskom zákone a v novele zákona č. 624/2004 Z. z. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch.

Z nového zákona vyplývajú aj veľmi dôležité úlohy, ktoré podľa dikcie tohto zákona musí zabezpečiť projektant zahrnutím do projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu. V tejto dokumentácii treba podľa zákona (§ 4 ods. 3) preukázať splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových, ale aj existujúcich budov po uskutočnení ich významnej obnovy, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.

V zákone 555/2005 Z. z. je v § 14 stanovené, že povinnosť energetickej certifikácie nových budov (ako aj pri významnej obnove starších) sa vzťahuje iba na budovy, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008. Ten istý termín stanovuje povinnosť zabezpečovať energetickú certifikáciu u budov určených na predaj alebo prenájom. Zákon však nadobudol účinnosť 1. 1. 2006 a pritom nestanovuje žiadne prechodné obdobie resp. posunutie termínu, kedy najneskôr musí byť podľa neho pripravená nová dokumentácia na stavebné povolenie. Vzťah času spracovania dokumentácie a jej nového obsahu je veľmi dôležitý pre energetickú certifikáciu. Keďže až 80 % obsahu predpísaného v certifikáte môže byť vyjadrené v projektovej dokumentácii, je dôležité upozorniť, že do budúcnosti bude najlepšie, ak energetickú certifikáciu zabezpečí projektant, čiže autorizovaný inžinier. To zaručí dostatok presných podkladov na vypracovanie tohto certifikátu a pritom nebude neprimerane drahý. Dôležité je, že zo zákona vypadlo obmedzenie, podľa ktorého oprávnená osoba nesmie vyhotoviť energetický certifikát tej budovy, ku ktorej vypracovala projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie alebo zmenu stavby.

Štátna energetická inšpekcia

Vykonáva štátny dohľad nad týmto zákonom a jej činnosť, povinnosti, ale aj zodpovednosť sú vyjadrené v § 10, 11, 12 zákona č. 555/2005 Z. z. Môže nielen ukladať pokuty až do výšky 100 000 Sk za správne delikty a prejednávať priestupky, ale môže tiež predkladať návrhy na preskúšanie oprávnenej osoby na energetickú certifikáciu. Správne delikty sa ukladajú osobám oprávneným na certifikáciu budov za neplnenie povinností a vlastníkom budov, ktorí sa správajú podnikateľsky, napr. prenajímajú objekty, pri nedodržaní zákona, čo je vyšpecifikované v § 11. Vlastník budovy sa môže dopustiť len priestupku, a tie sú vyšpecifikované v § 12.

Výkon štátneho dozoru začne Štátna energetická inšpekcia vykonávať na základe § 14 po 1. januári 2008.

Povinnosti vlastníka budovy

Sú formulované priamo v zákone, a to v § 8. Sú v ňom však vymenované povinnosti súvisiace najmä s úschovou a odovzdaním energetického certifikátu a ďalej povinnosť zabezpečiť po významnej obnove reguláciu zásobovania teplom a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy.

Pre vlastníka určených kategórií budov vyplýva povinnosť zabezpečiť energetický certifikát z § 5 ods. 2 a zabezpečenie nového rozsahu projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu cez projektanta podľa § 4 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z. Povinnosti vlastníka vyplývajúce zo zákona (§ 13) sa vzťahujú aj na správcu budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce, ako aj na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo bytové družstvo.

Postup, ktorý podmieňujú záväzné termíny, môžeme chápať len ako rámcový. Rozhodovať totiž budú reálne termíny projektovej prípravy a realizácie bytovej alebo nebytovej budovy. Povinnosť vyhotoviť energetické certifikáty pre vybrané bytové a nebytové budovy dokončené po 1. 1. 2008 je určujúca aj pre projektovú prípravu. Budovy, ktorých kolaudačné konanie začne po 1. 1. 2008, budú musieť mať energetické certifikáty a je žiaduce, aby v projektovej dokumentácii nechýbal výpočet energetickej hospodárnosti, vrátane vyčíslenia minimálnych požiadaviek, ako aj vyjadrenie k obsahu energetického posudku. Ak by tieto údaje v projektovej dokumentácii chýbali, bude si ich musieť osoba oprávnená na energetickú certifikáciu doplniť.

Pre projektového manažéra z toho vyplýva nepísaná úloha sledovať termíny dokončovania stavieb a zvlášť byť pozorný pri veľkých nových budovách, ktorých výstavba bude dlhšie trvať, aby sa zosúladila projektová dokumentácia požadovaná zo zákona č. 555/2005 Z. z. s energetickou certifikáciou. Na túto novú požiadavku je potrebné upozorniť i vlastníka budovy, aby s ňou počítal vecne i finančne.

Postup odbornej prípravy autorizovaných inžinierov, ktorí budú vedieť dať nový obsah dokumentácii k stavebnému povoleniu, je prioritný a dotýka sa nielen fyzických osôb, ale i príslušných regionálnych združení SKSI v komunikácii s autorizovanými inžiniermi, a to najmä preto, aby bol k dispozícii dostatočný počet projektantov na vypracovanie novej dokumentácie k stavebnému povoleniu a aby sa títo inžinieri zapojili do získania odbornej spôsobilosti na energetickú certifikáciu.

Projektové organizácie by mali formovať pracovné kolektívy na zvládnutie oboch úloh, a to cez rozšírenie projektantských znalostí až po absolvovanie skúšok a prípravy na energetickú certifikáciu. Už z obsahu zákona (najmä § 5, 6, 7) je zrejmé, aké vedomosti navyše, okrem projektantských, sú potrebné na zostavenie energetického certifikátu budovy. Je potrebné presviedčať vlastníka - stavebníka, že energetický certifikát je osvedčením o energetickej kvalite nehnuteľnosti a svojím obsahom podáva doklad nielen o kvalite, ale aj o rezervách a možnostiach príslušnej budovy.

Ing. Anton Novotný, Občianske združenie pre zatepľovanie budov

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 293     nie: 279

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby