preskočiť na hlavný obsah

Energetická efektívnosť EÚ a SR

/up/images/featured/images/ee_0.jpg

Energetická efektívnosť je významným nástrojom zvyšovania konkurencieschopnosti hospodárstva Slovenskej republiky (SR), ako aj nezanedbateľným prostriedkom na plnenie viacerých politík Európskej Únie (EÚ) - a to hlavne v oblasti zvyšovania energetickej bezpečnosti a znižovania závislosti od dovozu energetických surovín. Zlepšovanie energetickej efektívnosti navyše znamená aj znižovanie výdavkov podnikov a obyvateľstva spojených so spotrebou energie, a zároveň vedú k znižovaniu energetickej chudoby. Opatrenia energetickej efektívnosti vedú takisto k znižovaniu emisií skleníkových plynov, a tak prispievajú aj k ochrane klímy.

Každá krajina má v oblasti energetiky odlišné, historicky dané, východiská. Ekonomika SR, ktorá sa v minulosti vyznačovala prevahou ťažkého, energeticky náročného priemyslu s nízkou pridanou hodnotou, stále patrí medzi krajiny s vyššou energetickou náročnosťou v rámci krajín EÚ (graf 1). Napriek tomu, v súčasnosti môžeme konštatovať, že SR v období 1997 - 2008 znížila svoju energetickú náročnosť o cca. 40 % (graf 2). Trend naznačený v grafe 2 indikuje potrebu pokračovať vo vytváraní podmienok na ďalšie zvyšovanie energetickej efektívnosti v SR.
Strategický a legislatívny rámec SR je silno prepojený s vývojom politiky EÚ v oblasti energetickej efektívnosti a energetiky ako takej. Energetická politika EÚ je založená na troch pilieroch: trvaloudržateľný rozvoj, konkurencieschopnosť a bezpečnosť dodávok. Politika EÚ v oblasti energetickej efektívnosti vychádza z nasledujúcich strategických dokumentov - Zelená kniha o energetickej efektívnosti: Robiť viac za menej (schválená v júni 2005) a Akčný plán energetickej efektívnosti: Realizácia potenciálu (schválený v októbri 2006) a na ne nadväzujúce legislatívne predpisy - medzi najhlavnejšie z nich patria:
• smernica 2006/32/ES o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách (ďalej „smernica o energetických službách"),
•    smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov, ktorou sa nahrádza smernica 2002/91/ES  o energetickej hospodárnosti budov,
•    smernica 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov, ktorá nahrádza smernicu 2005/32/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu,
•    smernica 2010/30/EÚ o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch,
•    smernica 2004/8/ES o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou (ďalej „smernica o podpore kogenerácie"),
•    nariadenie 1222/2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre.

Smernica o energetických službách stanovuje indikatívny cieľ za 9 rokov dosiahnuť úsporu v rozsahu 9 % priemerného ročného objemu spotreby v období 2001 - 2005. Pre SR bol tento cieľ stanovený ako 37,2 PJ do roku 2016 a je definovaný v Koncepcii energetickej efektívnosti Slovenskej republiky

z roku 2007. EÚ aj v budúcnosti bude venovať energetickej efektívnosti významnú pozornosť. To je zrejmé zo záverov Európskej Rady z marca 2007, ako aj zo stratégie Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu schválenej v marci 2010, ktoré zdôraznili potrebu znížiť spotrebu energie o 20 % do roku 2020 v porovnaní so základným scenárom. Zlepšovanie energetickej efektívnosti prispieva aj k naplneniu ostatných cieľov v rámci klimaticko-energetického balíčka do roku 2020 - t. j. znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na hrubej konečnej spotrebe - a to tak, že zníženie energetickej spotreby vedie k zníženiu produkcie skleníkových plynov, čím sa zároveň zníži základ pre výpočet cieľa v oblasti OZE. Ďalší významný impulz v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti prinesie revízia smernice o energetických službách, ktorá stanoví ciele v tejto oblasti pre jednotlivé členské štáty, a druhý európsky akčný plán energetickej efektívnosti, ktorý vyhodnotí nielen doterajší pokrok v členských štátoch, ale navrhne aj ďalšie kroky na zvyšovanie energetickej efektívnosti v EÚ.

Okrem toho, v roku 2009 a 2010 boli prijaté revízie troch významných smerníc, ktoré majú za cieľ znižovanie energetickej spotreby v krajinách EÚ. Prvou je smernica 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (prepracované znenie), ktorá sa vzťahuje aj na výrobky, ktoré majú významný vplyv na spotrebu energie zároveň však energiu sami nespotrebúvajú (napr. okná). Druhou je smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie), ktorá o. i. určuje povinnosť, aby všetky nové budovy boli od roku 2021 budovami s takmer nulovou spotrebou energie, pričom budovy verejného sektora majú túto povinnosť plniť už od roku 2019. Treťou je smernica 2010/30/EÚ o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (prepracované znenie). Táto smernica významne rozširuje okruh výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, vo verejnom obstarávaní ustanovuje podporu výrobkov patriacich do najvyššej triedy energetickej účinnosti a presadzuje transparentné informovanie spotrebiteľa pri reklame a predaji výrobkov. Revidované smernice je potrebné transponovať do slovenskej legislatívy, čo si bude vyžadovať zmenu niektorých existujúcich a tvorbu nových legislatívnych dokumentov.

Strategickým rámcom pre energetickú efektívnosť v SR je v súčasnosti súbor nasledujúcich strategických dokumentov:

•    Energetická politika SR schválená uznesením vlády SR č. 29 z 11. januára 2006
•    Koncepcia energetickej efektívnosti SR schválená uznesením č. 576 zo 4. júla 2007 (ďalej Koncepcia)
•    Stratégia energetickej bezpečnosti SR schválená uznesením č. 732 z 15.
októbra 2008
•    Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2008 - 2010 schválený uznesením vlády č. 922 z 24. októbra 2007
(ďalej Akčný plán)

Zdôrazniť treba najmä úlohu Koncepcie a Akčného plánu, ktoré určujú dlhodobý a strednodobý rámec pre energetickú efektívnosť.

Hlavným zámerom Koncepcie je postupné znižovanie energetickej náročnosti na úroveň priemeru pôvodných členských krajín EÚ-15, vytvoriť motivačné prostredie na energeticky efektívne správanie sa obyvateľov a účastníkov trhu pri optimalizácii štátnej ingerencie, ako aj podporiť trvalo udržateľné riešenia a zavádzanie progresívnych inovácií a energeticky efektívnych technológií vo všetkých sektoroch národného hospodárstva SR. Koncepcia predstavuje rámec pre aktivity v oblasti energetickej efektívnosti s výhľadom do roku 2016.

Akčný plán je hlavným implementačným nástrojom Koncepcie. Prvý Akčný plán definuje energeticky úsporné opatrenia, ktoré majú za cieľ prispieť k dosiahnutiu prechodného národného indikatívneho cieľa úspor energie pre rok 2010 (12,4 PJ) ako aj k naplneniu celkového národného indikatívneho cieľa úspor energie pre rok 2016 (37,2 PJ v porovnaním s obdobím 2001 - 2005). Medzi tieto opatrenia patria horizontálne (vrátane zriadenia monitorovacieho a informačného systému), ako aj sektorové opatrenia. Dôraz sa kladie hlavne na sektor priemyslu a budov, ako aj horizontálne opatrenia.

Základný legislatívny rámec pre energetickú efektívnosť tvorí rámcový zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (ďalej „zákon o energetickej efektívnosti") (schválený dňa 04. 11. 2008) a niekoľko ďalších zákonov a ich vyhlášok. Zákonom o energetickej efektívnosti sa transponuje smernica 2006/32/ES. Tento zákon predstavuje rámec pre racionálne používanie energie, stanovenie požiadaviek na energetickú efektívnosť pri premene, prenose, preprave, distribúcii a spotrebe energie, monitorovanie a podporovanie energetickej efektívnosti, definovanie povinností fyzických osôb, fyzických osôb -podnikateľov, právnických osôb a orgánov štátnej správy pri používaní energie. Jeho cieľom je zvýšiť účinnosť konečného využitia energie a podporiť rozvoj energetických služieb.

Medzi ďalšie zákony upravujúce podmienky pre zvyšovanie energetickej efektívnosti v SR patria:
•    Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, o zmene a doplnení niektorých zákonov (schválený dňa 08. 11. 2005). Týmto zákonom sa do národnej legislatívy SR prebrala smernica č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov. Tento zákon ustanovuje opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti v sektore budov s cieľom „optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov" (§ 1 tohto zákona). Zákon stanovuje povinnosť energetickej certifikácie, a to pri predaji, prenájme, dokončení novej, alebo významnej obnovy existujúcej budovy. Tento zákon stanovuje rámec na minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov, ktoré budú určené technickými normami. Ak je to technicky a ekonomicky možné, tieto požiadavky sa sťahujú aj na významne obnovované budovy.

•    Zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav
a klimatizačných systémov (schválený dňa 13. 12. 2006). Tento zákon dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov tak, aby smernica 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov bola plne harmonizovaná. Tento zákon ustanovuje postupy a intervaly pravidelnej kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov v nevýrobných budovách, ktoré spotrebúvajú energiu.

•    Zákon č. 665/2007 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon o ekodizajne), schválený dňa 11. 12. 2007. Týmto zákonom sa čiastočne transponuje smernica 2005/32/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu. Pod pojmom ekodizajn sa rozumie začlenenie environmentálnych aspektov do navrhovania výrobku za účelom zlepšiť environmentálne vlastnosti výrobku počas celého jeho životného cyklu, tzn. aby výrobky uvádzané na trh spĺňali požiadavky na čo najnižšiu spotrebu energie a zároveň spĺňali požiadavky na vymedzené environmentálne aspekty (ako napr. spotreba vody a materiálov, emisie do ovzdušia, vody, pôdy, hluk, žiarenie, odpady). Tento zákon vymedzuje povinnosti výrobcu, jeho splnomocnenca a dovozcu pred uvedením výrobku na trh alebo pred uvedením výrobku do prevádzky. Zákon tiež vymedzuje poskytovanie informácií o výrobku priamemu užívateľovi a dohľad nad trhom. V súčasnosti sa pripravuje nový zákon, ktorý nahradí existujúci zákon č. 665/2007 a ktorým sa transponuje smernica 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (prepracované znenie).

• Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Týmto zákonom sa do národnej legislatívy SR prebrala smernica o podpore kogenerácie.

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky (MHV SR) v súčasnosti o. i. v spolupráci so svojou implementačnou agentúrou, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), a relevantnými orgánmi štátnej správy vyhodnocuje energetické úspory opatrení prvého národného Akčného plánu. Zároveň MHV SR pracuje na príprave druhého akčného plánu energetickej efektívnosti, a to na obdobie 2011 - 2013, ktorý bude zahŕňať nové opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti v jednotlivých sektoroch hospodárstva SR, ako aj podporných mechanizmov, ktoré zabezpečia realizovanie týchto opatrení.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v energetickom prostredí SR sa už nastavuje strategický a legislatívny rámec na zvyšovanie energetickej efektívnosti. Už dnes môžeme konštatovať, že tieto opatrenia začínajú prinášať prvé výsledky, ktorých konkrétnejšie vyhodnotenia budú k dispozícii v nadchádzajúcom období. MHV SR bude naďalej vyvíjať úsilie v pokračovaní európskeho trendu v tvorbe a realizovaní balíkov opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti, ktoré sú prierezovým riešením aj pre oblasť zvyšovania energetickej bezpečnosti a ochrany klímy.

Ing. Katarína Korytárová, MHV SR

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 208     nie: 283

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk
Všetko o: Energetika, Energetická politika
firmy, články, foto

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby