preskočiť na hlavný obsah

Dvere v obale stavby

/up/images/featured/images/0-obalstavby72.jpg

Architektonické požiadavky na vstupné dvere vyžadujú posudzovanie nielen samotného prvku, ale aj jeho vzťah k stavebnému dielu a k okoliu, kde sa objekt nachádza. Dvere by mali zaujať a zároveň ladiť s celkových výrazom domu či budovy. S rastúcim záujmom o výstavbu pasívnych a nízkoenergetických bytových či rodinných domov, stúpajú aj nároky na ich kvalitu – rámov, utesnenia i tepelnoizolačných schopností dverných výplní.

Dvere predstavujú jednu z najdôležitejších funkčných častí budovy. Okrem estetických kritérií sa od nich vyžaduje dostatočná mechanická, bezpečnostná a protipožiarna odolnosť, ale aj dobré tepelnotechnické a akustické vlastnosti. Okrem toho by mali mať dlhoročnú odolnosť proti atmosférickým vplyvom. Majú rozhodujúci vplyv aj na kvalitu vnútorného prostredia a spotrebu energie na vykurovanie.

Reprezentačné vstupné dvere vyrobené na mieru (v závislosti od druhu použitého materiálu) značne ovplyvňujú aj výšku obstarávacích nákladov a celkových nákladov na výstavbu. Ich kvalita zase ovplyvňuje náklady na údržbu a prevádzku. Okrem základnej komunikačnej funkcie, predovšetkým slúžia na oddelenie exteriéru a interiéru budovy. Požiadavky a kritériá kladené na dvere sa vzťahujú na všetky ich časti, čiže na dverné krídlo, zárubňu, prah, kovanie i tesnenie škár.

Vstupné dvere plnia aj bezpečnostnú funkciu a zároveň majú pôsobiť reprezentačne a esteticky. Môžeme vyberať zo širokej ponuky konštrukčného a materiálového vyhotovenia, tvarov a farebných riešení. Na celkovú kvalitu dverí vplýva nielen kvalita výroby jednotlivých častí, ale aj  kvalita ich osadenia. Výsledkom je bezproblémová funkčnosť. Ďalej majú byť vodotesné, ľahko udržiavateľné, bezpečné a musia zodpovedať protipožiarnym kritériám, predpísaným normou.

Vstupné dvere môžu byť doplnené elektronickým otváraním, komunikačným zariadením alebo ochrannou výstužou. K vonkajším dverám výrobcovia ponúkajú rôzne príslušenstvo, ako napr. rôzne typy presklenia, vetracie drážky či lamely, vstupné otvory pre domácich miláčikov, horné alebo bočné clony, atď. Ďalšie konštrukcie inštalované pri vchode do objektu sú napríklad prekrytia vstupu na ochranu vstupujúceho pri otváraní dverí, zvonček, domáci telefón, rohožka, poštové schránky, osvetlenie vchodu, atď.

Dôležité vlastnosti

Akustické požiadavky. Jednotlivé hodnoty stanovuje STN 73 0532 „Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností  budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky“. Kritériá sú vyjadrené indexom nepriezvučnosti v decibeloch dB a určujú schopnosť dverí zabrániť prenikaniu nežiaduceho hluku z vonkajšieho prostredia. Akustické požiadavky sa vzťahujú na všetky prvky dverí – konštrukciu zárubne a spôsob jej osadenia, na dverné krídlo i riešenie škáry vhodne umiestneným tesnením.

Na zvukovoizolačné schopnosti dvernej konštrukcie má teda vplyv tesnosť škár, počet zalomení v stykoch, pomer zasklenej plochy k ostatnej ploche krídla, druh zasklenia a kvalita osadenia dverí (každá medzera v konštrukcii je miestom šírenia zvuku). Rozdiel medzi nepriezvučnosťou plnej časti steny a dvernou konštrukciou by nemal byť väčší ako 10 dB. Zárubňa musí byť z hľadiska akustiky tesnená a priestor medzi zárubňou a murivom vyplnený.

Tesnenie dverného krídla musí byť navrhnuté tak, aby priliehalo v jednej rovine. Vhodné je, aby index nepriezvučnosti vchodových dverí dosiahol hodnotu 27 dB. Vstupné dvere, ktorými sa priamo dostávame do obytného priestoru, majú mať nepriezvučnosť až 32dB.

Tepelnoizolačné požiadavky. Vchodové dvere oddeľujú vonkajší priestor od vnútorného. Predstavujú teda prechod do priestoru s inou klímou a inými požiadavkami na teploty prostredia. Zvyčajne vedú do zádveria, ktoré nie je vykurované. Dnes sa však v rodinných domoch inštaluje aj do tohto prostredia malý radiátor, aby sa tak vytvoril určitý tepelnoizolačný filter.

Tepelnoizolačné požiadavky definuje norma STN 73 0540-2 „Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky“. Charakteristickou hodnotou, ktorá vyjadruje tepelnoizolačné vlastnosti dverí, je súčiniteľ prechodu tepla označovaný symbolom U (W/m2K). Čím je táto hodnota nižšia, tým majú dvere lepšie tepelnoizolačné schopnosti.

Pre dvere bez zádveria sa odporúča  hodnota normalizovaného súčiniteľa prechodu tepla U = 3 (W/m2.K) a pre dvere s následným zádverím U = 4 (W/m2.K). Okrem hodnoty súčiniteľa prechodu tepla musí dverná konštrukcia vyhovovať aj požiadavke na zamedzenie povrchovej kondenzácie vodnej pary.

Konštrukčné riešenie dverí z tepelnotechnického hľadiska znamená ľahkú konštrukciu s vysokými nárokmi na tepelnoizolačné schopnosti. Stratám tepla dverným krídlom zabránime inštalovaním vysokoúčinnej tepelnej izolácie do opláštenej konštrukcie krídla. Dvere sú teda riešené tzv. sendvičovou konštrukciou.

Zárubňa z hľadiska teplotechniky musí spĺňať kritérium rosného bodu, pri ktorom sa vyžaduje vyššia vnútorná povrchová teplota, ako je teplota rosného bodu.  Hodnota je stanovená v závislosti od teploty vnútorného vzduchu a relatívnej vlhkosti prostredia. Z týchto požiadaviek vyplýva, že materiál zárubne vonkajších dverí musí mať nízku tepelnú vodivosť.

Osadenie zárubne v stene musí byť v rovine so zateplením, aby nedochádzalo k tepelným mostom v mieste styku. V tehlovom murive preto zárubňu umiestňujeme v prvej polovici ostenia. Z hľadiska teplotechniky je rovnako dôležité tesnenie dverí. Treba zabezpečiť, aby bolo inštalované v súvislej rovine a dotlačené kovaním, ale súčasne umožňovalo aj ľahké uzatváranie dverí.

Vodotesnosť a vzduchotesnosť. Vstupné dvere okrem akustickej a tepelnej ochrany musia spĺňať aj požiadavku vodotesnosti a vzduchotesnosti. Musia teda zabrániť prenikaniu vody alebo prachu z vonkajšieho prostredia do interiéru. Túto ochranu pred vetrom, prachom a dažďom zabezpečuje systém tesnenia. Dverná konštrukcia musí byť navrhnutá tak, aby nedochádzalo k penetrácii vody ani do konštrukcie, ani do interiéru. Tvarovanie funkčnej škáry dverí a tesniacich prvkov musí byť navrhnuté a zhotovené tak, aby umožnilo odvedenie vody do vonkajšieho priestoru.

Protipožiarne požiadavky. Všetky dvere musia spĺňať normou stanovené kritériá požiarnej odolnosti, a to v závislosti od ich umiestnenia a funkcie – napríklad každý byt v bytovom dome musí byť oddelený protipožiarnymi dverami podľa normy STN 92 0201 a príslušných právnych predpisov.

Poznáme dvere bez požiarnej odolnosti, dvere požiaru odolné (napr. EW 15, 30, 90, pričom číslo označuje požadované minúty odolnosti) a dvere požiaru brániace (napr. EI 15, 30). Všetky bežne používané dvere môžu byť vyrobené ako protipožiarne a väčšinou mávajú odolnosť 30 minút (do prehorenia).

Statické kritériá. Z hľadiska statických požiadaviek dverné krídlo musí vytvárať dosku, tuhý rám alebo priehradovú konštrukciu s dostatočnou tuhosťou a pevnosťou, aby dvere odolávali všetkým spôsobom zaťaženia. Mechanická odolnosť dverí umožňuje užívateľovi bezpečný pohyb pri ich otváraní i zatváraní.

Bezpečnostné požiadavky. Vstupné dvere do domu či bytu by predovšetkým mali spĺňať bezpečnostné kritérium. Prvý spôsob predstavuje kompletáciu dreveného krídla v kovovom ráme, do ktorého sa môže vložiť niekoľkobodový zámok s aktívnymi závorami na viacerých stranách dverí. Výhodou tohto riešenia je jednoduchá výroba, nevýhodou skoro nemožnosť skrátiť dverné krídlo pri nerovnej alebo vysokej podlahe a nízka zvukovoizolačná schopnosť.

Druhou možnosťou je použitie celodrevenej konštrukcie dverí so sendvičovou konštrukciou (výborné zvukoizolačné vlastnosti) s minimálne trojbodovým uzamykacím mechanizmom s dvoma uzamykacími hákmi alebo čapmi a jazýčkom. Bezpečnostné vrchné kovanie na umiestnenie zámku zabezpečí ochranu proti jeho vylomeniu. Aj dverné závesy by mali zaručovať bezpečnosť, a preto by mali byť chránené proti možnému vypáčeniu. Obvykle sa používajú v kombinácii s bezpečnostnými hrotmi v krídle dverí, ktoré sa pri zatvorení dverí automaticky zasunú do kovania v zárubni.

Viacbodové zamykanie je vďaka plnej výplni dverí zaistené pasívnymi prvkami na strane závesov a trojbodovým lištovým závesom na opačnej strane. Existujú dvere s troj- alebo päťbodovým zámkom, ktorý sa zamyká do viacerých smerov naraz. V ponuke sú aj bezpečnostné dvere so zvýšenou odolnosťou proti rozdielu vlhkosti a teplôt a tiež špeciálne doplnky, ako napríklad tŕne proti vysadeniu pántov zo zárubne, atď.

Komplexnú informáciu o kvalite dverí ako celku vzhľadom na ich ochrannú a izolačnú funkciu poskytujú platné predpisy a normy.

Rozmery a tvary

Podľa počtu krídel môžu byť dvere jednokrídlové, dvojkrídlové i viackrídlové. Podľa umiestnenia závesov určujeme, či sú pravé alebo ľavé. Podľa spôsobu otvárania rozoznávame dvere otočné, posuvné (šetria priestor), zasúvacie (umožňujú bezbariérové prechody) i kyvné.

Požiadavky na rozmery vstupných dverí vyplývajú z prevádzkových pomerov uzatváraného priestoru. Rozmery taktiež závisia od množstva prechádzajúcich osôb a veľkosti dopravovaných predmetov. Minimálna svetlá šírka by mala byť 900 mm a výška klasických vchodových dverí by mala dosahovať 2 150 mm (min. 2 050 mm pri celosklených dverách).

Dvojkrídlové dvere sa môžu deliť symetricky alebo asymetricky, so širším hlavným krídlom a užším vedľajším. Rozmery otvoru pri otvorení hlavného krídla by mali byť minimálne 900 x 2 100 mm. Ak potrebujeme vyplniť väčší stavebný otvor v obvodovej stene, môže byť základný rám dverí doplnený bočnými alebo aj vrchnými svetlíkmi.

Tvary svetlíkov bývajú rôzne – od jednoduchých pravouhlých, cez šikmé, zaoblené, až po ľubovoľné kombinácie rôznych geometrií. Krídla dverí i svetlíky môžu byť rozdelené priečkami. Takto vzniknuté polia sú vyplnené tepelnoizolačnými kazetami alebo izolačným sklom.

Materiály

Z hľadiska materiálov použitých na rámy a krídla rozoznávame dvere drevené (vyrábajú sa buď z masívu alebo z lepených profilov), plastové a kovové (zo zliatin hliníka alebo oceľové), sklenené a kombinované (drevo/plast, drevo/kov, kov/plast, s presklením, s mrežami, s oceľovou vložkou...).

Pre voľbu materiálu existuje veľmi veľa kritérií – od estetiky, financií, vzťahu k prírode až po druh obvodovej konštrukcie. Ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že tesnenie a kovanie je takmer pre všetky technológie rovnaké alebo veľmi príbuzné, zostane nám na výber len materiál rámu a krídla, t. j. drevo, plast, hliník (oceľ) a sklo. Preto porovnávame najmä cenu, technickú úroveň, kvalitu a môžeme brať do úvahy aj ekologické hľadisko.

Kvalitné drevo

Dnes sa ako materiál na výrobu dverí používa najmä vo forme lepených lamiel. V menšej miere sa dvere vyrábajú aj z masívu, a to hlavne na zákazku alebo pri výrobe replík starých výplní. Používa sa najmä tvrdé drevo, ako je dub, jedľa a buk. Z mäkkých drevín, ako je  smrek a borovica (menej aj modrín) sa vyrábajú vrstvené profily. Na trh sa dostali aj exotické dreviny, napríklad americký dub, mahagon-meranti a iné.

Drevené dvere sa upravujú najmä morením alebo laminovaním. Používa sa tiež prírodná dyha s rôznymi farebnými odtieňmi a kresbou alebo nátery (väčšinou riediteľné akrylátovými farbami).

Drevo má výborné tepelnoizolačné i zvukovoizolačné vlastnosti, nízku tepelnú rozťažnosť a dostatočnú požiarnu odolnosť. Ďalej umožňuje prirodzenú výmenu vzduchu infiltráciou a vykazuje aj rozmerovú a tvarovú stabilitu pri tepelnom zaťažení. Drevo je tradičná prírodná surovina a overený stavebný materiál, ktorý má vysoko hodnotené estetické i ekologické vlastnosti.

Výhodné plasty

Pomer plastu a dreva pri výrobe vchodových dverí je zhruba rovnaký. Jednoduché dvere z plastov bývajú o niečo lacnejšie ako drevené. Pri typoch, ktoré napodobňujú štruktúru dreva, resp. pri ktorých sa používajú rôzne tvarové lišty a iné plastické prvky, prípadne majú komplikovanejšie tvary, sa rozdiely v cenách strácajú. Ako materiálový základ sa používa plastový profil z kvalitného tvrdeného polyvinylchloridu PVC, ktorý sa vyrába  extrudáciou. Pretože plast má nízku mechanickú odolnosť – pevnosť a tuhosť, musí byť profil v rohoch spevnený (zvarovaný, niekedy aj vystužený pozinkovanou armatúrou alebo prepojený kovovými odliatkami).

Paleta farieb je veľmi široká. Tvoria ju kašírované fólie od imitácie štruktúry dreva s možnosťou exteriérovej, interiérovej alebo obojstrannej úpravy cez pastelové farby, metalízu a antikorové vyhotovenie. Dnes výrobcovia ponúkajú aj lakovacie systémy s celou škálou odtieňov RAL.

Plastové dvere sa vyrábajú jedno-, dvoj- i viacdielne, čiastočne alebo plne presklené, delené priečkami, s pevným dielom, s polkruhovými oblúkmi, s nadsvetlíkom a v rôznych iných tvaroch. Dosahujú vysokú životnosť, sú nárazuvzdorné, odolné voči vplyvom počasia (neprekáža im vlhkosť ani slané prostredie). Ich farebnosť je pomerne stála. Držia tvar, dobre izolujú teplo, tlmia zvuk a veľmi ľahko sa ošetrujú.

Trvanlivý hliník

Základom na výrobu hliníkových dverí sú tlačením lisované duté profily z hliníkových zliatin. Dodávajú sa v dvoch základných variantoch, a to s prerušeným tepelným mostom (pre exteriérové dvere je to samozrejmosť) alebo s neprerušeným. Pri termicky oddelených viackomorových systémoch sú jednotlivé komory predelené umelohmotnými časťami (najčastejšie polyuretánom alebo polyamidovými páskami), čím sa prerušia tepelné mosty.

Hliníkové dvere vykazujú väčšiu tuhosť a stabilitu dverného krídla ako plastové. Pri hliníkových profiloch sa tiež nemusíme obmedzovať farebnosťou. Na výber je celá paleta povrchových úprav (najčastejšie vypaľovaných práškových farieb) s lesklým alebo matným povrchom, ale tiež veľké množstvo optických efektov pri zachovaní základného kovového povrchu.

Profily ďalej môžu byť dvojfarebné alebo s povrchovou úpravou imitácie dreva. Hliníkové dvere majú výborné technické parametre. Sú trvanlivé, odolné voči atmosférickým i koróznym vplyvom a nenáročné na údržbu.

Reprezentačné sklo

Celosklenené dvere dávajú možnosť naplniť interiér svetlom, architektonicky podčiarknuť priestor a zvýrazniť jeho vzdušnosť. Vyrábajú sa z kaleného skla, najčastejšie hrúbky 8 alebo 10 mm. Krídlo môže byť číre alebo je povrch upravený pieskovaním, leptaním či potiahnutý fóliou. Zaujímavé sú tiež rôzne kombinácie číreho a pieskovaného skla, ktoré môže tvoriť ornamentálnu kresbu alebo je brúsené.

Farebná škála týchto dverí sa týka odtieňov skla a môže byť pomerne široká: od šedej, zelenej, modrej až po bronzové farby so zrkadlovým efektom. Všetky sklenené dvere sú doplnené kvalitným oceľovým kovaním, ktoré môže mať rôzny druh povrchov  – napr. chrómový, s pozlatením, s perleťou... Sklenené vstupné dvere sa zvyčajne používajú na vstup do verejných budov v reprezentačných presklených fasádach, kde je tepelná bariéra vytvorená vzduchovou clonou.

Kombinácie materiálov

Dvere v kombinácii drevo/hliník využívajú vlastnosti hliníka (odolnosť voči poveternostným vplyvom) a dreva (dobré tepelnoizolačné vlastnosti a estetika).

Môžeme sa stretnúť aj s inými kombináciami, napr. drevo/plast či plast/hliník. Plastovooceľové dvere sa navrhujú tam, kde treba zabezpečiť ich nepriestrelnosť.

Konštrukcia prahov

Prahmi sa konštrukčne rieši styk spodnej plochy krídla dverí a podlahy. Ich úlohou je zabezpečiť utesnenie priestoru, aby to nebolo miesto najväčších tepelných strát. Dôležitou funkciou je aj odvod stekajúcej vody pri hnanom daždi, ak sú mu dvere vystavené. Do rámov sa preto montujú rôzne profily z kovov, plastu alebo tvrdého dreva, ktoré spolu s tesnením zabezpečujú kvalitnú funkciu prahu..

Kritériá pri výbere

Pekné vchodové dvere sú vždy originálne. Nesmieme si však myslieť, že sú lacné a  nechať sa odradiť ich vysokou cenou. Spočítajme si najprv hodnoty, ktoré nám budú prinášať a zároveň ochraňovať a  nešetrime na nesprávnom mieste. Ponuka konštrukcií, materiálov i tvarov dverí je na súčasnom trhu veľmi široká, a preto pri stanovení požiadaviek zohľadňujme všetky ich vlastnosti – funkčné, tvarové, estetické, technické i ekonomické. Ak pri výbere zoberieme do úvahy všetky spomínané kritériá, môžeme si vybrať to najoptimálnejšie riešenie.

(mez)
Snímky: archív redakcie

zdroj: Stavajte a bývajte s nami

Páčil sa vám článok?

áno: 236     nie: 264

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby