preskočiť na hlavný obsah

D1 Sverepec - Vrtižer

estakáda

I. úsek 0,000 - 4,900 KM Novostavba

Hlavná cena Stavba roka 2010


Cena ministra hospodárstva a výstavby SR, Cena Stavebnej fakulty STU za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela

Popis stavebného diela

Diaľničný úsek D1 Sverepec - Vrtižer je posledným chýbajúcim úsekom diaľnice D1 na ťahu Bratislava - Žilina. Má veľký význam aj pre Považskú Bystricu, pretože realizáciou tohto úseku prevažná časť cestnej dopravy na ťahu Bratislava - Žilina - Košice a Bratislava - Žilina - Poľská republika neprechádza mestom Považská Bystrica. Vyriešil sa tým problém, ktorý desiatky rokov obťažoval obyvateľov tohto mesta. Celková dĺžka predmetného úseku diaľnice D1 je 4,900 km. Trasa diaľnice v predmetnom úseku Sverepec - Vrtižer bola po niekoľkoročnom hľadaní najvhodnejšieho riešenia schválená a rozdelená na dve stavby: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, I. úsek km 0,000 - 4,900 a Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, II. úsek km 4,900 - 9,595. Oba úseky sú súčasťou základného slovenského diaľničného ťahu D1 v smere západ - východ a zároveň súčasťou európskej cesty E50, ktorá prechádza na území SR v trase Trenčín, Žilina, Poprad, Prešov, Košice a Užhorod. Tento technicky náročný úsek je zároveň súčasťou koridoru európskeho ťahu E75 v trase Žilina -Bratislava a transeurópskej magistrály TEM sever - juh. Do mája roku 2010 to bol posledný chýbajúci diaľničný úsek na ťahu Bratislava - Žilina. Dôvody, ktoré podmienili jeho výstavbu a s ňou súvisiace úpravy cestnej siete, boli: enormný nárast dopravy v úseku cesty I/61, ako aj v samotnej Považskej Bystrici a v dôsledku toho zhoršujúce sa životné prostredie mesta.

Prepojenie s existujúcou cestnou sieťou bolo zabezpečené prostredníctvom mimoúrovňových diaľničných križovatiek „Sverepec" na začiatku úseku a „Centrum" v inundačnom území rieky Váh.

Súčasťou I. úseku je aj veľké ľavo-stranné odpočívadlo Považská Bystrica určené užívateľom diaľnice, ktoré umožňuje výhľad na panorámu mesta Považská Bystrica a jeho mestských častí, prírodnú scenériu masívu Manín a Považský hrad.

Veľká časť trasy je vedená na mostných objektoch, ktoré tento úsek robili náročným na realizáciu, ale zároveň aj veľmi zaujímavým pre širokú verejnosť. Budovaný úsek je takpovediac „prehliadkou" rôznych typov mostných objektov. Celkovo je ich na úseku 7, z toho priamo na diaľnici je 5 objektov, dva objekty sú nadjazdy nad diaľnicou. Pri výstavbe nosných konštrukcií zhotovitelia využili prakticky všetky známe technológie výstavby od prefabrikovaných konštrukcií cez monolitické realizované rôznymi spôsobmi. Sú tu použité technológie výstavby na podpernej skruži, budovanie pomocou výsuvnej skruže, letmo montovaná segmentová konštrukcia a letmobetónová konštrukcia s nízkymi pylónmi (systém „extradosed").

Mestská estakáda

Dominantným objektom celej stavby je Mestská estakáda, ktorou premosťuje diaľnica najchúlostivejšie miesto stavby - zastavané centrum Považskej Bystrice. Mostný objekt má dĺžku 968,7 m so štandardným rozpätím polí 122,0 m. Nosná konštrukcia je spoločná pre obidva jazdné pásy diaľnice. Mestská estakáda prevádza diaľnicu cez centrálnu časť mesta Považská Bystrica. Táto skutočnosť a poloha nivelety až 35 m nad terénom boli dôvodom, že podperný systém mosta bol navrhnutý hmotovo veľmi úsporne. V úseku hlavného premostenia ho tvorí iba 7 štíhlych pilierov, ktoré nesú nosnú konštrukciu šírky pre celý diaľničný profil. Sedem pylónov s vejármi extradosed káblov dotvára atraktívny vzhľad mosta a dnes už tvoria, najmä pri večernom osvetlení, ďalšiu dominantu mesta. Svojou dĺžkou 968,73 m je najdlhším mostným dilatačným celkom na Slovensku. Táto nadštandardná dĺžka mosta bola vyvolaná snahou projektanta neumiestňovať v „najchúlostivejšej" časti premostenia, v centrálnej mestskej zóne, masívne dilatačné podpery. Tie boli umiestnené až za vŕšok Šibeničník a za rieku Váh, čo bude mať priaznivý vplyv na centrálnu časť mesta z hľadiska zaťaženia hlukom. Most má 10 polí a jeho hlavné polia majú veľkorysé rozpätia 122 m. Rozpätia polí, a teda aj polohy podpier boli limitované hlavnými premosťovanými prekážkami a asanáciou existujúcej zástavby. Podperný systém mosta tvorí 7 štíhlych tvarovo „rafinovaných" pilierov. Komplikovaný a neobvyklý tvar nie je samoúčelný, ale vyvolaný konštrukčnými dôvodmi. Na hlavici pilierov sú umiestnené 4 ložiská, ktoré zabezpečovali stabilitu konštrukcie mosta počas výstavby bez potreby pomocných podpier. Ďalšou neštandardnou funkciou pilierov bolo ukotvenie prvkov podpernej skruže zárodku nosnej konštrukcie. Tieto riešenia umožnili vyhnúť sa obvyklým mohutným pomocným podperám pri každom pilieri. Popísané funkcie pilierov sa podarilo zakomponovať do ich neobvyklého, hmotovo úsporného a architektonicky zaujímavého tvaru. Tvarovanie pilierov je ešte zvýraznené trojfarebnou povrchovou úpravou a v noci ilumináciou.

Mestská estakáda - konštrukčné riešenie

Nosná konštrukcia estakády je spojitý 10-poľový nosník celkovej dĺžky 958,32 m. Tvorí ju relatívne úzka komora výšky až 6,00 m a mostovková doska šírky 30,40 m nesúca celý profil diaľnice. Mostovková doska je podopieraná prefabrikovanými železobetónovými tyčovými vzperami. Použitie týchto prvkov umožnilo zúžiť hlavnú komoru mosta, a tým aj šírku hlavíc pilierov na iba 8,37 m, čo výrazne vyľahčuje podhľad mosta. Tieto vzpery v tvare priehradového nosníka tiež vytvárajú výrazný prvok celkovej architektúry tohto diela. V osi konštrukcie je umiestnený systém káblov typu extradosed, ktoré sú vedené cez 7 pylónov výšky 14 m. „Vejár" externých káblov sa skladá z 8 radiálne usporiadaných káblov, ktoré sú nad pylónom vedené v sedle so zarážkou, ktorá bráni preklzavaniu káblov. Systém extradosed sa dostal do povedomia odbornej verejnosti pred vyše 10 rokmi zásluhou viacerých mostov tohto typu postavených v Japonsku. Japonci však aj pri užších mostoch, ako je Mestská estakáda, používali 2 roviny závesov na zabezpečenie spoľahlivého roznosu síl v priečnom smere mosta a nižšie pylóny, aby tým obmedzili únavové namáhanie externých káblov. Mestská estakáda má iba jednu rovinu externých káblov, čo je pri diaľničnej šírke nosnej konštrukcie odvážne a náročné na zabezpečenie roznosu síl. Pylóny mosta sú vyššie, ako odporúčajú extradosedové poučky, aby tento prvok, podstatný pre výsledný „dizajn" mosta, nebol schovaný za protihlukovými stenami. Aby tieto úpravy negatívne neovplyvnili únavovú životnosť externých káblov, bola zvolená vyššia, a tým aj tuhšia nosná konštrukcia. Táto úprava má priaznivý vplyv na roznos síl v priečnom smere mosta a znižuje únavový rozkmit v externých kábloch, čo bude mať veľmi priaznivý dosah na životnosť týchto prvkov. Pri zavesených a extra-dosedových mostoch sa často vyskytuje takýto nedostatok. Systém závesov, hoci je navrhnutý konštrukčne a staticky dobre, vytvára pri niektorých pohľadoch chaotickú disharmonickú spleť týchto prvkov. Preto boli pri Mestskej estakáde použité mohutné 37-lanové externé káble, čím sa ich počet obmedzil na 2 x 8 káblov pri každom pylóne. To spolu s umiestnením týchto prvkov do jednej centrálnej roviny zabezpečuje tvarovú „čistotu" tohto pohľadovo dominujúceho prvku mosta. Extrémne krátka doba výstavby (22 mesiacov) si vynútila nasadenie 14 betónovacích vozíkov, čo je unikát aj v celosvetovom meradle. Použitie neštandardnej konštrukcie vozíkov umožnilo betonáž lamely na celú šírku konštrukcie, čo má priaznivý dosah na kvalitu konštrukcie a umožnilo skrátiť dobu realizácie jednej lamely na unikátnych 8 - 9 dní.

Mestská estakáda, ako dominantný objekt tohto diaľničného úseku, je mostné dielo, ktoré svojou architektúrou, technickými parametrami, inovatívnymi konštrukčnými riešeniami, spôsobom a rýchlosťou výstavby patrí medzi najvýznamnejšie mostné diela kategórie extradosed na svete. Ale čo je najdôležitejšie, Mestskú estakádu prijali „za svoju" už aj obyvatelia Považskej Bystrice

Foto: archív Alfa 04, a. s.

Vyjadrenie poroty

Hlavná cena Stavba roka 2010 bola udelená odbornou porotou stavebnému dielu:
- za výnimočný prínos pre hospodársky rozvoj Slovenskej republiky,
- za skvalitnenie života obyvateľov Považskej Bystrice obmedzením ťažkej dopravy cez mesto,
- za progresívne a originálne riešenie z hľadiska urbanisticko-architektonického, konštrukčného, stavebno-technického, ekologického a funkčného,
- za tvorivú aplikáciu najnovších vedeckých poznatkov a progresívnych techník v procese navrhovania a realizácie tohto diela,
- za zhotoviteľmi vo vysokej kvalite zvládnuté pokrokové technológie výstavby s dosiahnutím dokonca unikátneho svetového prvenstva pri realizácii mestskej estakády použitím 14 betónovacích vozíkov neštandardnej konštrukcie, umožňujúcej betonáž lamely na celú šírku mostnej konštrukcie, čím sa zvýšila jej kvalita, so skrátením doby zhotovenia 1 lamely na unikátnych 8 - 9 dní.

Slovo hlavného projektanta diaľnice

Ing. arch. Gabriel Koczkáš predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a. s., ako generálny projektant úseku diaľnice D1 Sverepec -Vrtižer sa podieľala na príprave celej stavby dlhej 9,595 km vrátane všetkých objektov od začiatku až do uvedenia stavby do premávky.

Úsek diaľnice D1 Sverepec - Vrtižer, predovšetkým však jeho I. časť (stavba), patril k mimoriadne náročným stavbám z hľadiska spracovania dokumentácie, ale predovšetkým realizácie. Napriek veľmi krátkym lehotám výstavby bola stavba vďaka spoločnému úsiliu zvládnutá v požadovaných termínoch a v potrebnej kvalite. Dielo je prínosom nielen pre občanov mesta Považská Bystrica, ale najmä pre motoristov, ktorí bez pochýb docenia plynulosť a bezpečnosť dopravy.

Dominantným objektom celej stavby je Mestská estakáda, ktorou premostuje diaľnica najchúlostivejšie miesto stavby - zastavané centrum Považskej Bystrice. Mostný objekt má dĺžku 968,7 m so štandardným rozpätím polí 122,0 m. Nosná konštrukcia je spoločná pre obidva jazdné pásy diaľnice. Koncepčný návrh mostného objektu 206-00 „Mestská estakáda" v Považskej Bystrici vznikol v r. 2003 v rámci prác na Dokumentácii na územné rozhodnutie pod hlavičkou spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a. s., ako generálneho projektanta. V roku 2004 bola našou spoločnosťou spracovaná Dokumentácia pre stavebné povolenie a následne v roku 2005aj Dokumentácia pre ponuku, v ktorej bol spracovaný projekt objektu do úrovne Dokumentácie na realizáciu prác. Z konštrukčného hľadiska bol navrhnutý progresívny systém riešenia nosnej konštrukcie s externým vedením voľných káblov mimo prierezu konštrukcie (konštrukcie s nízkym pylónom), ktorý bol v Slovenskej republike navrhnutý na tak významnom moste prvýkrát. Konštrukcia vychádza systémovo z Dokumentácie pre stavebné povolenie, spracovanej spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a. s., ktorej autorom je Ing. Jaroslav Guoth.

Záverom by som rád podotkol, že úsek D1 Sve-pec - Vrtižer je dôkazom vyspelosti a vysokej technickej úrovne nášho inžinierskeho staviteľstva. Dielo iste bude pripomínať budúcim generáciám znalosti a schopnosti ich predchodcov. Aj preto je treba poďakovať všetkým, ktorí sa na jeho tvorbe podieľali. Je pre mňa dobrým pocitom a zadosťučinením, že medzi nimi majú významný podiel aj pracovníci spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Dodávatelia

Na 1. úseku diaľnice D1 Sverepec - Vrtižer bola spoločnosť PERI, spol. s r. o. dodávateľom viacerých systémov. Mostné opory a piliere sa debnili so systémami PERI VARIO, PERI CB 240, PERI SB a PERI TRIO. Pre lepší prístup k pracovisku boli použité schodiskové veže PERI UP. Mostovka sa deb-nila systémom PERI VARIOKIT.

Na stavbe mosta bolo pre debnenie základových blokov použité debnenie Framax Xlife od firmy Doka Slovakia, Debniaca technika, s. r. o. Pre debnenie opôr sa použilo nosníkové debnenie Top 50 a šplhacie debnenie MF 240. Debnenie mostovky predpolia sa realizovalo na podpernej konštrukcii Staxo 100 v kombinácii s nosníkovým debnením Top 50. Pre zhotovenie žľabov a ríms mostovky boli nasadené tri sady debniacich vozíkov T.

Pohľadové betónové plochy (cca 40 000 m2) sú chránené náterom MASTERSEAL-367 ELASTIC od BASF Slovensko, spol.s r. o. Je to špeciálny pružný, trhliny prekleňujúci, ochranný náter na betónové konštrukcie, mosty a komíny. Neobsahuje rozpúšťadlá, je vodovzdorný, odolný proti rozmrazovacím soliam a CO2, chráni výstužnú oceľ pri zachovaní alkality betónu.

zdroj: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Obsah textu nie je možné bez súhlasu autora / autorov ďalej šíriť a publikovať

Páčil sa vám článok?

áno: 321     nie: 307

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby