preskočiť na hlavný obsah

Čo ponúkajú šikmé strechy?

rodinný dom

Strecha sa ako dominantný stavebný prvok svojím geometrickým tvarom, druhom, štruktúrou a farbou použitej krytiny výrazne podieľa na architektonickom vyznení objektu. Práve táto jedna z najdôležitejších a najnamáhanejších častí domu vo veľkej miere rozhoduje o trvanlivosti ostatných stavebných konštrukcií a po estetickej stránke ovplyvňuje celkový vzhľad a charakter budovy. A tomu by mali zodpovedať i jej vlastnosti.

Vyžaduje sa odolnosť voči pôsobeniu teplôt a ich kolísaniu, odolnosť voči vibráciám, korózií a nežiaducim mikroorganizmom. Na dosiahnutie priaznivého vlhkostného stavu je potrebné kvalitné odvádzanie vody zo strechy. Nosné strešné konštrukcie by mali v súlade s konštrukciami dokončovacieho cyklu vytvárať bezpečné a zdravé prostredie s optimálnou vnútornou klímou.

Strešné krytiny a strešné systémy

Výber strešnej krytiny je vecou pomerne komplikovanou, pretože ho ovplyvňuje mnoho rozličných kritérií; okrem iného aj účel a druh stavaného objektu, jeho lokalizácia (klimatické podmienky, nadmorská výška, čistota ovzdušia, a pod.), estetické a architektonické požiadavky. Dôležitú úlohu zohráva aj konštrukčné riešenie strechy a najmä sklon strešných rovín. Platí zásada, že na strechy s menším sklonom sa používajú tesnejšie a hladšie krytiny, zatiaľ čo pri strechách s väčším sklonom je to zasa naopak. Z konštrukčného hľadiska rozdeľujeme krytiny na skladané a povlakové (celistvé). Z dielcov skladané krytiny, ktoré sú pre vodu v kvapalnom stave nepriepustné, sa používajú najmä pri šikmých a strmých strechách. Nebývajú však tesné proti prachu či snehu a preto je nutné ich dodatočné utesnenie (napr. tesniacimi pásmi, povrazmi, trvalo pružnými tmelmi, a podobne).

Povlakové krytiny sa vyznačujú spojitosťou a úplnou vodotesnosťou. Patria medzi ne krytiny z povlakov z asfaltových pásov a fóliové krytiny na báze plastov alebo gumy. Ukladajú sa na nosnú vrstvu - debnenie z drevených dosiek, príp. z veľkorozmerných dosiek z aglomerovaného dreva.

Podľa druhu použitých materiálov a výrobkov rozlišujeme mnoho typov strešných krytín. Sú to napríklad škridle (z prírodnej bridlice, keramické, pálené, betónové či sklené), vláknitocementové krytiny (hladké zo šablón alebo z vlnitých dosiek) plechové krytiny (hladké, vlnité či imitujúce tvary škridlových krytín), šindle, asfaltové pásy, atď.

Pri návrhu zastrešenia objektu je vždy výhodné nevoliť len strešnú krytinu, ale hneď aj celý strešný systém, ktorý rieši problémy zastrešenia komplexne.

Strešné systémy obsahujú okrem základných krytinových dielcov aj celý rad doplnkov, tvaroviek a ďalších výrobkov, ktoré dokonalé nahrádzajú klasické klampiarske riešenia. Zabezpečuje sa tak väčšia spoľahlivosť strechy, zlepšuje sa jej vzhľad a zjednodušuje zhotovenie konštrukcie.

Viaceré používané strešné systémy obsahujú krytiny z poplastovaných plechov. Pri spájaní a pripevňovaní ich jednotlivých dielov sa nesmie poškodiť ochranná úprava povrchu. Do skladby strešného plášťa sa odporúča pod krytinu zaradiť i poistnú hydroizolačnú vrstvu, najlepšie z paropriepustných fólií, a to z dôvodu možnej kondenzácie vodnej pary na vnútornom povrchu krytiny. Klampiarske konštrukcie a plechové krytiny sú dnes vyrábané prevažne z titanzinkového plechu, ktorý je estetický, odolný voči korózii a nepotrebuje nijaké dodatočné povrchové úpravy.

Rovná alebo šikmá?

Mnohým budovám s jednoduchými modernými tvarmi veľmi pristanú práve rovné strechy. Ich skladba a konštrukcia sa v súčasnosti zväčša navrhuje tak, aby okrem svojej základnej funkcie (teda tepelnej a hydroizolačnej) poskytovali aj ďalšie možnosti využitia - napr. ako rekreačné a oddychové terasy so zeleňou, parkoviská, a podobne. Podľa skladby strešného plášťa a konštrukcie delíme ploché strechy na jednoplášťové a viacplášťové. Rovné strechy rozdeľujeme aj z hľadiska využitia. Nepochôdzne strechy plnia len svoju základnú, ochrannú, funkciu; inak sú neúčelové. Strechy, ktoré je možné využiť aj ináč, nazývame účelovými. Ich osobitnú skupinu tvoria čoraz populárnejšie ploché vegetačné strechy.

Šikmé strechy majú na Slovensku dlhú tradíciu a stále sú veľmi obľúbenými, najmä pri pokrývaní rodinných domov. Ľahko sa začleňujú do prírodného prostredia i okolitej zástavby a ich nosná konštrukcia býva pomerne jednoduchá. Medzi ich nesporné výhody patrí i to, že vytvárajú účelne využiteľné podkrovné priestory, čím vlastne - v prípade potreby - prispievajú k rozšíreniu obytnej plochy.

Tvar šikmej strechy sa ako formotvorný prvok odvíja od tvaru pôdorysu, zvolenej konštrukcie, ale i druhu strešnej krytiny, systému odvádzania vody a tiež od celkového architektonického zámeru.

Tvarovo najjednoduchšia je pultová strecha, ktorá má šikmú iba jednu rovinu. O niečo zložitejšia býva sedlová strecha. Typické sú navzájom oproti sebe naklonené drevené prvky, ktoré možno temer ľubovoľne predlžovať a ľahko stabilizovať. Vnútorné priestory pultovej i sedlovej strechy sa dajú využívať po celej dĺžke traktu.

Pozdĺžna sedlová strecha, ukončená šikmým skosením, tzv. valbou, sa nazýva valbovou. Jej vyhotovenie je po technickej i finančnej stránke o čosi náročnejšie. Maximálne zväčšenie podkrovného priestoru sa dosahuje manzardovou strechou, ktorej spádové plochy sú zalomené tak, že spodná časť má väčší a vrchná časť menší sklon.

Stanová strecha máva tvar ihlana, vypínajúceho sa nad štvorcovým, resp. pravidelne polygónovým pôdorysom. Skôr ako na rodinné domy sa však hodí na dominantné stavby, ako napríklad na veže a podobne. Rôzne zaujímavé, nápadité a atraktívne kombinácie vznikajú prelínaním viacerých tvarov.

Na vytvorenie krovu sa najčastejšie používajú väznicové sústavy, pozostávajúce z hambálka a zo stojatej a ležatej stolice. Konštrukcia krovu, ktorej materiálovú bázu tvorí drevo, oceľ alebo železobetón, závisí od sklonu strešných rovín, rozponu, materiálového krytiny, atď.

Medzi nosnú a pomocnú nosnú konštrukciu, ktorou býva rošt, resp. debnenie, sa umiestňuje poistná hydroizolačná vrstva - difúzna fólia. Vhodnou tepelno - izolačnou vrstvou sú materiály na báze minerálnych vlákien, s dostatočným tepelným odporom. Prestup vodnej pary a tvorbu kondenzátu v tepelnej izolácii obmedzujú parozábrany. Strešná krytina, ktorá sa ukladá na konštrukciu krovu, plní predovšetkým hydroizolačnú funkciu.

Kým sa nasťahujeme do podkrovia

Bývanie v podkroví sa stáva čím ďalej tým populárnejším. Ľudia si stále viac a viac uvedomujú jeho výhody, ktoré spočívajú najmä - v porovnaní s kúpou nového bytu či stavbou rodinného domu v podstatne nižších obstarávacích nákladoch, ale tiež v možnosti vytvoriť originálny, príťažlivý a priestranný interiér.

Napriek tomu je však zrejmé, že ani na „obydlie pod strechou" sa nemožno pozerať len cez ružové okuliare. Všetko má aj svoje nevýhody a pokiaľ sa podkrovie zmení na útulný obytný priestor, na jeho budúcich majiteľov čakajú niektoré „nástrahy". Veľký rozdiel je aj v tom, či sa bude upravovať podkrovie v rodinnom alebo v mestskom obytnom dome. V každom prípade treba pri plánovaní, ale i pri samotnej realizácii zvažovať a zohľadňovať odlišné faktory a k práci pristupovať individuálne. Mnohokrát totiž dokážu neskôr narobiť veľa zbytočných starostí práve naoko drobné, ľahko prehliadnuteľné detaily. V prípadoch starších domov s asfaltovými či inými nevhodnými typmi strešných krytín je potrebné dôkladne zvážiť ich celkový stav, únavu materiálu, rozsah poškodení a prípadne sa rozhodnúť i pre kompletnú výmenu strešnej krytiny. Nesmierne dôležité je tiež správne zateplenie, a to nielen kvôli nežiaducim tepelným únikom v zimnom období, ale i preto, aby sa počas horúcich letných dní príjemný podkrovný byt nepremenil na dusný a prehriaty „skleník". Iba dostatočne hrubá tepelná izolácia zabezpečí optimálnu teplotu po celý rok. Samostatná strešná krytina izolovať nie je schopná, takže doizolovanie je nevyhnutnosťou. Izolácia sa vykonáva vodorovne a priečne a následne uzatvára parozábranami, čím sa zároveň zabezpečuje aj zachovanie zdravého krovu. Napokon prichádza na rad ľubovoľný podhľadový materiál, ktorým môžu byť napríklad tatranské profily, plastové panely alebo i kombinácia viacerých materiálov. Žiaduce je zvážiť tiež pevnosť podlahy, ktorou je vlastne rovná vnútorná strecha, a ak treba, vykonať aj jej zvukovú izoláciu.

Murované vnútorné priečky sú v podkrovných bytov skutočne zriedkavosťou. Uprednostňujú sa odľahčené stavebné materiály, napríklad penové panely, respektíve železná konštrukcia doplnená o výplňové penové panely. Dobré je, ak sú priečky i strop z rovnakého materiálu. Aby podkrovné byty pôsobili naozaj priestranne a vzdušne, mali by byť dostatočne svetlé. A tu sa dostávame k strešným oknám, ktoré sú skutočne témou veľmi citlivou. Mnohé závisí od voľby ich počtu a veľkosti, ale predovšetkým od ich správneho osadenia. Keďže cez strešné okná dopadá svetlo v netypickom uhle, pri ich osádzaní je dôležité zvoliť optimálnu spodnú výšku. Strešné okná sa vyrábajú vo viacerých variáciách; vhodné je ale použiť okná s tromi nátermi, ktorých životnosť je vysoká. Najmä v niektorých priestoroch (ako napr. kúpeľňa) sú dostatočne odolné okná doslova nevyhnutnosťou. Zabudnúť netreba ani nato, že cez strešné okná - v porovnaní s „obyčajnými" dopadá omnoho viac slnečného svitu a preto ich opatriť ich žalúziami.

Ďalšou kapitolou sú odkvapy, rímsy, žľaby. Dá sa s nimi naozaj pohrať a pomocou nich vytvoriť napr. striešku nad vchodom, prístrešok pri dome, a podobne. Všetci, ktorí o stavbe podkrovného bytu uvažujú by sa mali pri jeho plánovaní pokúsiť vžiť do budúceho priestoru. Paradoxom totiž býva, že práve šikminy, pre podkrovný byt také charakteristické, sa neraz stávajú zdrojom problémov. Ľudia si často nedokážu predstaviť bočné rezy domom a napokon sú možnosťami priestoru dosť sklamaní... Pritom neraz stačí „zodvihnúť spodok" len o jednu radu a problém je vyriešený!

Šťastné rozhodnutie
Magdalena Gondolová Foto: archív redakcie

zdroj: Dom a Bývanie 

Páčil sa vám článok?

áno: 332     nie: 320

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby