preskočiť na hlavný obsah

Čistenie fasád historických budov vodným lúčom

/up/images/featured/images/cistenie_fasad_historickych_budov_vodnym_lucom_0.png

Vysokotlakový, vysoko-rýchlostný či vysoko-energetický vodný lúč (ako je v praxi veľakrát nazývaný) je inteligentný pracovný nástroj s prirodzenou selekciou odstraňovaného materiálu. Vodný lúč pôsobiaci statickou silou na konštrukciu patrí k rýchlym, šetrným a najekologickejším pracovným postupom na odstraňovanie poškodeného betónu, starých náterov, omietok, nečistôt, povlakov a pod. Praktické aplikácie dokumentujú vysokú univerzálnosť a efektívnosť vykonávaných prác.

Požiadavky na kvalitu očisteného povrchu možno dosiahnuť technológiou vysokotlakového vodného lúča. Okrem toho vodný lúč má v porovnaní s inými veľakrát nesprávne využívanými postupmi, ako napr. čistenie plameňom, čistenie dusíkom, pieskovanie, mechanické odstraňovanie oškrabávaním, frézovaním alebo dlátom, nasledovné výhody:

- odstraňovanie sa uskutočňuje bez dynamického, termického a chemického zaťaženia čistenej plochy,
- nevznikajú praskliny a trhliny v základnom materiáli,
- nedochádza k mechanickému poškodzovaniu povrchu,
- nedochádza k poškodeniu obnaženej armatúry,
- nevzniká prach, a tým zaťažovanie životného a pracovného prostredia (najmä pri jedovatých a karcinogénnych materiáloch alebo inak kontaminovaných materiáloch).

Vysokotlakový vodný lúč je nasadzovaný všade tam, kde je možné využiť jeho špecifické prednosti. Celková oblasť nasadenia napr. pri sanáciách betónových konštrukcií zahŕňa:
- čistenie povrchu betónu od nečistôt a farieb,
- odstraňovanie plaveného cementu,
- odstraňovanie starých náterov a omietok,
- vyplavovanie (zdrsňovanie) malých častíc cca 1 - 3 mm,
- odstraňovanie menej pevných vrstiev,
- lokálne odstraňovanie betónu, napr. obnažovanie jednotlivých výstužných prútov - armatúr,
- veľkoplošný úber do rôznych hĺbok (lokálne búranie - hydrodemolácia),
- rezanie materiálov čistým a abrazívnym vodným lúčom.

Podľa požiadaviek a technického zadania musia byť technologické parametre vodného lúča, ako tlak, množstvo vody, druh a počet trysiek, rýchlosť posuvu trysky či jej otáčky, správne zvolené.

Vysokotlakový vodný lúč

Vysokotlakový vodný lúč je inteligentný pracovný nástroj vyznačujúci sa prirodzenou selekciou odstraňovaného materiálu. Táto vysokoefektívna technológia bez dynamických rázov a vplyvov na opracovávanú konštrukciu je rýchla a vo svojej podstate ekologická. Čistiace médium - voda - je nehorľavá, nespôsobuje explóziu, nie je karcinogénna a je ekologicky neškodná ako pre životné prostredie, tak aj pre pracovnú obsluhu. Preto jej rozvoj a dynamika sú na jednom z prvých miest v oblasti prípravy a úpravy povrchov materiálov.

V porovnaní s inými technológiami (pieskovanie, opaľovanie plameňom, čistenie oceľovou drvinou, čistenie technickou sódou alebo kryštalickým vápencom) je technológia vodného lúča jedinou nízkoodpadovou technológiou. Nevnáša do čistenia žiadne iné látky zaťažujúce životné či pracovné prostredie.

Voda prúdiaca veľkou rýchlosťou je schopná okrem otryskania aj vyplavovať či vymývať nečistoty (farby) aj z pórov materiálu. Tým sa dosiahne efekt neporušenia vlastností prírodných materiálov, čo je veľké plus pre technológiu WJM.

Veľkosť pracovného tlaku (súčasný svetový štandard je už 320 MPa) vďaka pohonným dieselovým motorom s veľkými výkonmi, možno jednoducho regulovať a nastaviť tak, aby úber materiálu bol taký, aký požadujeme, to znamená, aby odstránil nečistoty aj z pórov a zároveň nepoškodil podkladový materiál. Príklad využitia vodného lúča na čistenie fasády je na obr. 1.

Konštrukcia zariadení a princíp čistenia vodným lúčom


Z predchádzajúcich riadkov vyplýva, že využitie technológie vodného lúča v praxi našlo už aj v našich podmienkach široké uplatnenie a pozitívne aplikácie. Odborníci zo stavebnej praxe, ako aj investori žiadajú, odporúčajú, určujú a predpisujú na základe teoretických znalostí a poznatkov z praxe adekvátne postupy a metódy na opracovanie povrchov. Zrejmé prednosti technológie vodného lúča našli pevné miesto v technologických postupoch pre sanácie, opravy a údržbu technologických zariadení. Aj na niektoré menšie a menej lukratívne práce sú potrebné podobné stroje a zariadenia ako na veľké zákazky a stavby. Avšak menšie firmy v súčasnosti ešte nedisponujú adekvátnou, eventuálne univerzálnou technikou na vykonávanie kompletných prác, pretože zariadenia s požadovanými technologickými parametrami sú pre ne cenovo nedostupné. Obmedzujúcim činiteľom býva aj rozsah vykonávaných prác a ochota investorov akceptovať aj "drahšie" technologické postupy.

Na generovanie vysokotlakového vodného lúča vyrába firma URACA Pumpenfabrik Nemecko vysokotlakové agregáty JET POWER s výkonom 125 a 180 kW (na mobilnom podvozku s pohonným dieselovým motorom), ktoré sú vhodné najmä v stavebníctve na hydrodemoláciu a rezanie betónu, na odstraňovanie poškodených betónov, omietok, starých aj nových farieb a náterov vrátane grafitov, hrdze, vymývanie cementového mlieka, čistenie debnení, betonárok a pri opravách, tzn. sanáciách betónových konštrukcií.

Preto snahou a cieľom výrobcu vysokotlakových zariadení firmy URACA Pumpenfabrik bolo vyrobiť a dodať na trh zariadenia, ktoré budú technologicky disponovať parametrami pre požadované práce, budú cenovo prístupné a konštrukčne spoľahlivé na to, aby aj menšia a nie úplne špecializovaná firma mohla vykonávať odborné práce v zmysle požiadaviek investorov a v súlade s ich limitovanými finančnými možnosťami.

Praktické využitie pri čistení fasád Bratislavského hradu

Bratislavský hrad je historicky významnou stavbou. Prvá etapa rekonštrukcie sa podľa plánu začala v priestoroch severozápadnej časti hradného paláca od slávnostného barokového schodiska. Následne sa upravia priestory juhozápadnej a východnej časti hradného paláca vrátane barokového schodiska. Na záver sa počíta s úpravou priestorov vstupného vestibulu, suterénov na juhovýchodnej a severnej strane. Obnoviť by sa mala aj baroková záhrada - oranžéria, ktorá sa pôvodne nachádzala v severnej časti neďaleko hradieb. V súčasnosti je tam trávnatá plocha. Pre rekonštrukciu sa do konca septembra z hradu vysťahovalo približne desať kancelárií, reštaurátorské ateliéry a vyše 250 000 zbierkových predmetov Slovenského národného múzea.

Hrad má v súčasnosti narušenú statiku, v havarijnom stave sú inžinierske siete, steny sú zatečené a poškodené plesňou a opadáva z nich omietka.

Na základe stanovenia a určenia technologického postupu a harmonogramu vykonávania prác s regionálnym riaditeľom spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a. s. Žilina, generálneho dodávateľa rekonštrukcie Bratislavského hradu, Ing. F. Gnebusa bola ako prvá kompletne očistená južná fasáda vonkajšej strany hradu vrátane východnej veže. Nasledovalo kompletné očistenie vnútorného nádvoria hradu. Ako posledná v I. etape čistiacich prác bola kompletne očistená fasáda Korunnej veže hradu. Príklad čistenia kombinovanej fasády (tehla a kameň) vysokotlakovým vodným lúčom je na obr. 4, 5. Takto očistená fasáda od nánosov prachu, výfukových plynov a mastnôt, je pôsobivo čistá, prirodzená a významným estetickým prínosom aj z pohľadu zachovania pôvodnej fasády budovy.

Efektívna a vysokouniverzálna technológia

Vzhľadom na široký výrobný sortiment a optimalizáciu výkonových parametrov zariadení, a tým prijateľnú nadobúdaciu cenu čistiacej techniky, je potrebné určiť optimálne parametre vysokotlakových zariadení pre konkrétnu aplikáciu. Všeobecne je známe, že statické pôsobenie vodného lúča nevyvoláva v základnom materiáli nežiaduce trhliny, tzn. pôsobí staticky bez dynamických rázov, čím technológia vodného lúča získava neoceniteľné prednosti pred inými technológiami na čistenie a úpravu povrchu betónu a iných technických a prírodných materiálov. Najmä pri historických a obytných budovách sú vibrácie veľmi škodlivým faktorom poškodzujúcim samotnú konštrukciu napr. jej statiku. Treba povedať že veľakrát ide o prácu v intraviláne miest, kde ekológia najmä prašnosť z použitých neodborných postupov znižujú kvalitu životného, ale aj pracovného prostredia, napr. pri pieskovaní fasád trpí okolie a obsluha je vystavená silikóze.

Preto treba využívať také technológie, ktoré svojou podstatou a princípom nezaťažujú životné či pracovné prostredie. A medzi ne bezpochyby patrí bezodpadová, bezrázová, ekologická a navyše aj efektívna a vysokouniverzálna technológia vysokotlakového vodného lúča.

Ing. Zdenko KRAJNÝ, PhD. 

zdroj: Dom a Byt

Páčil sa vám článok?

áno: 428     nie: 337

Odporúč

pošli na vybrali.sme.sk

 

Odporúč známemu


logo © 2007 4-INDUSTRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Ochrana údajov –  Podmienky poskytnutia služby